WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 26 |

«инновационное развитие и востребованность науки в современном казахстане V международная научная конференция сборник статей (часть 2) общественные и гуманитарные науки алматы УДК 001 ...»

-- [ Страница 6 ] --

10. Материалды концентризмі мен рылымы.

11. Семантикалаушы блімде тіл йренушіні ана тілін олдану.

Бл аидаларды сздік жасау ісінде ттасынан алса, олар филологиялы лексикографияда, шын мнінде, жекеленген дербес жанрды жасауа негіз болды деп ойлаймыз.

пайдаланылан дебиеттер:

1. Реформатский А.А. Ведение в языковедение. Москва – 1967

2. Киселевский А.И. Языки и метаязыки энциклопедий и толковых словарей. Минск – 1977

3. Гак В.Г. От толкового словаря к энциклопедии языка./ Изв АН СССР. Сер.лит. и яз., 1971 №6

4. Щерба Л.В.Языковая система и речевая деятельность. Ленинград – 19

5. Арбатский Д.И. Толкования значений слов. Семантические определения. Ижевск – 1977

–  –  –

74 Елбасыны кімет пен облыстар алдына ойан экономиканы жыл сайыны жеті пайызды сімін амтамасыз ету жніндегі тапсырмасын орындау Маыстау облысында да басты міндет болып табылады. Осы орайда облысты леуметтік-экономикалы дамуыны негізгі баыттарын айындайтын – «Индустриалды-инновация», «Инвестор. німділік», «Жмыспен амту», «Бизнесті жол картасы», бадарламалары жзеге асуда.

Осындай ммкіндіктер ескеріліп, облыста «Жер-Теіз-Аспан» мегажобасы жасаталан. Ол айматы отайландырылан жоары технологиялы экономикасын жне лемдік атынастара негізделген йлесімді интеграциясын амтамасыз етеді. Жоба экономиканы барлы негізгі баыттарын ркендетуді амтиды, сонымен атар бірінші кезекте отын-энергетикалы секторды керек-жараын, яни инженерлік-техникалы кадрларды даярлаудан бастап, ылыми-техникалы жаалытарды олдауларды сыну мен ажет ндірістерді, оны ішінде Каспий теізіндегі теіз-мнай операцияларыны жаалау инфрарылымдарын олдап, жабдытауды амтамасыз етуге дейін баытталан[2;23].

Маыстау облысында 2010 жылы демелі индустриялды-инновациялы дамуды бадарламасы орытындыланды.Маыстау облысында 17 инвестициялы жоба арастырылды.

Соны ішінде 8 жоба жалпы сметалы ны 501,8 млрд тегені рады, осы жоба бойынша 22 мы жмыс орны рылады, ал 9 жобаа ны 33,2 млрд теге жмсалды.

Маыстау облысындаы «азастан Каспиан Оффшор Индастриз» ЖШС теіз металл конструкциялары ндірісі. Машина жасау саласына баытталан жобаны жалпы ны 11 млрд.

550 млн. тегені райды. Нысан рылысы кезеінде ашылатын жмыс орындар саны 500-ге жетсе, пайдалану кезеінде оларды саны екі есеге артып мыа тартады. Ал ндірісті шыаратын нім ассортименті итальянды «Розетти Марино» компаниясына сйкес болып табылады. Бны азастан ндірісінде баламасы жо. Кешенні 1-ші кезеінде нім бойынша жылына металл конструкцияларды ндіру 10 мы тоннаа жетеді деп жоспарланан. Сатып алуларда азастанды амтылым лесі 50 пайызды райды.

Атырау – Атау жолыныБейнеу- Манашы учаскесінде былтырдан бері айта ру жмыстары ола алынуда. Республикалы бюджеттен жалпы сомасы 8,124 млрд. теге аражат арастырылан, оларды ішінде 2010 жыла 250 млн. теге, 2011 жыла 3663 млн. теге, 2012 жыла 4211 млн. теге. азіргі уаытта осы нысан бойынша 2011 жыла 1,0 млрд. теге млшерінде аржы блінді. Ол игерілуіне байланысты республикалы бюджеттен блінетін аржы клемі 3 млрд. тегеге дейін кбеймек. азіргі уаытта Азиялы даму банкі Маыстау облысыны автоклік жолдарын айта руа 800 млн. АШ доллары млшерінде кп траншпен несие блу жмыстарын олдап отыр. Бл жобаа азастан Республикасы Клік жне коммуникация министрлігіні о орытындысы мен ділет министрлігіні ылыми сараптамасы алынды.

Бейнеу – Атау учаскесіні затыы 470 км. Оны 40 км учаскесінде стіміздегі жылы республикалы бюджет есебінен айта салу жмыстары басталды. азіргі уаытта 430 км бойынша Азия даму банкісімен (АДБ) келісімсздер жргізілуде. Аталан халыаралы аржы институты Бейнеу – Ажігіт - збекстан шекарасы жне Жетібай – Жаазен – Тркменстан шекарасы жолдарын айта салуды аржыландыруа да ызыушылы білдіріп отыр. Сондытан, азіргі уаытта Атырау – Атау длізіні инвестициялы бадарламасыны жалпы ны 1,1 миллиард АШ долларына баалануда, соны ішінде АДБ несие трінде кп траншты механизімі арылы 800 миллион АШ долларын аржыландыруа дайын.

азіргі заман талабына сай байланысты амтамасыз ету шін 2011 жылы Маат – Маышла учаскесіне оптикалы-талшыты кабель тсеу жмысына 124 млн. 572 мы теге блінетін болды.Технологиялы процесті жетілдіру масатында ДУАМАТ, РМ, Атлас жол машиналарын пайдаланып, 620,5 шаырымды жндеп, алпына келтіруді жоспарлап отыр.Атырау жол блімшесі бойынша негізгі баыттардаы тарамдарды брінде рельстер Р-65-ке ауыстырылып болды. Ал, станциялардаы осалы тарамдарды ескі рельстері жоспар бойынша біртіндеп жаалануда.Жол блімшесі бойынша бгінгі кні магистралды желі тарамдарыны 23% ана темірбетон шпалдар, 137 шаырым жолды жоары тсемі м, 71 шаырымы асбест балласта жатыр.

Учаскелердегі орташа жылдамды 70 км/са райды. стіміздегі жылды екінші жартысында Каспий энергетикалы хабі жобасын іске асыру шеберінде республикалы бюджеттен сырты инфрарылым нысандарын, оларды ішінде Каспий энергетикалы хабіне кіреберіс автоклік жолын салуа аржы блінуіне жмыстануда. Республикалы бюджеттен масатты трансферттер есебінен ызылсай – Шопан ата- Оыланды, Форт-Шевченко – Таушы автоклік жолдарын салу, Таушы – Шетпе автоклік жолын крделі жндеу жмыстары жаластырылуда.

азір теіз, темір жол, авто жол мамандарын даярлауа комиссия рылып, жмыстар жоспарлы жргізілуде [3;28].

зен-Трікменстанмен мемлекеттік шекара аралыында салынып жатан темір жол желісі бойында облыс кіміні сынысымен елді мекендерді пайда болуына рылан жмысшы топты тапсырмасына сйкес басарма з тарапынан тиісті жмыстар атаратын болады.

Осылара осымша облысты рбір ірілі-саты елді мекенін спутниктік санды телехабарлармен амтамасыз ету мселесі жзеге асырылады.

Бейнеу-Шалар темір жол желісі жобасын іске асыруа жмыстануда. Жолды жалпы зындыы – 471 шаырым, ны- 156 млрд. теге. Жоба азастан Республикасы кіметіні 2008 жылы 31 атардаы №81 аулысы-мен бекітілген экономиканы шикізатты емес басым салаларындаы серпінді жобалар мен инфрарылымды инвестициялы жобаларды іске асыру жніндегі Бас жоспарымен аралды. Бл нысан азастан Республикасы Президентіні 2010 жылы 1 апандаы №922 Жарлыымен бекітілген 2020 жыла дейінгі азастан Республикасыны Стратегиялы даму жоспарына жне азастан Республикасы Президентіні 2006 жылы 11 суірдегі №86 аулысымен бекітілген 2015 жыла дейінгі азастан Республикасыны Клік стратегиясына енгізілді.

Атау – аламас автоклік жолын жндеуге «Маыстаумнайгаз» акционерлік оамы 500,0 млн.теге, «аражанбасмнай» акционерлік оамы 183,0 млн. теге, «Бузачи Оперейтинг ЛТД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 191,0 млн. теге, «Арман» біріккен ксіпорны»

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 12,0 млн. теге, «Жалызтбемнай» 1,4 млн. теге бледі.

Жндеу жмыстарыны й-лестірушісі «Маыстаумнайгаз» акционерлік оамы компаниялардан тскен 887,4 млн. тегені жмыстарына бірыай мердігерді анытап, жндеу жмыстары басталып кетті.Сонымен атар Каспий энергетикалы хабі-ні сырты инфрарылымын салу шеберін-де автоклік жолдарыны жобалы-сметалы жаттамасын жасауа республикалы бюджеттен 35,0 млн. теге блінді. рылысты жалпы сметалы ны – 2,8 млрд. теге. Каспий быр жолы консорциумы Жалпы зындыы 1510 км болатын мнай быры «Теіз» кен орны мен ара теізді ресейлік жаалауындаы Новороссийск портына жаын мнай терминалын біріктіреді.Мнай бырыны ткізу абілетін жылына 67,0 млн. тонна мнай айдауа дейін лайту кзделіп отыр зен (азастан) – ызылая – Берекет – Этрек (Тркменстан) – Горган (Иран) темір жол желісі. Жалпы затыы 686 км, оны ішінде азастанны аумаы бойынша – 146 км, Тркменстан – 470 км, Иран – 70 км теді. 2009 жылы 5 арашасынан бастап жер тселімін жне инженерлік жасанды рылыстарды салу жмыстары жргізілуде. 15 шілдеге дейін жер тселіміні 91 % салынып, 64 су ткізетін бырларын салу жмыстары аяталды, 12 км рельсшпалды торламалар рылып, 11 км жол салынды. Жмыс барысында 1500 адам мен 700 техника жмылдырылан. Пойыздарды озалысын ашу 2011 жылды желтосанында жоспарлануда.

Кендірлі – бл 11 км майт жаажайлары. Жаын арада бл жерде трт курортты демалыс айматары да рылуда. Біріншісі – айматы отстік-батысындаы, шипажайдын жрегі, аумаы 182 га «Мерет» су жмаы», ал негізгі нысаны – ажайып, 40-абатты «Бозжира» толын онайі жне Кендірліні рмізі. Екінші айма – алаы 280 га «Босаа» отбасылы жмаы».

Бл жерде, шипажайды солтстік жаында, ботаника баы, аллеялармен саяба, «Темір-баба»

тарихи-мдени мрасына келгендерге киіз йлер ауылы, кемпинг пен караванингке арналан жерлер орналастырылуда.Таы бір айма – бл жастара арналан «Тамшалы» сауытыру жмаы». Осы жерде, 233 га алаында сіз теізде жзу, серфинг пен дайвинг шін су спорт трлері орталыын табасыз. Соы тртінші «Шайыр» гольф жмаы» аймаына 364 га алады е лкен жер берілді. Бл жер, атауына сйкес, арнайы ауыма баытталан. Осы аймата аса жоары лемдік стандарттарына сйкес, жобаланан жаттыу алаы мен клуб имаратын оса аланда, 36 шырларымен гольф даласы созылуда.

Айма экономикасыны одан рі дамуы экономикада облысты айын бсекелестік артышылыы бар секторларында салалы кластерлерді алыптастырылуын жне дамытумен тікелей байланысты.

Осы баытта тмендегідей сыныстар жасауа болады:

- ылыми-технологиялы леуетті жоары ылыми-технологиялы жне нерксіптік йымдар желісімен ылымды жне инновациялы инфрарылымны (технологиялы парктер, лтты ылыми орталытар, ылыми-технологиялы айматар жне т.б.) азіргі заманы элементтеріні ызметін ру жне олдау крсету;

- экономиканы стратегиялы маызы бар алдыы атарлы салаларын дамытуда зімізде бар ылыми-техникалы леуетті олдану;

– бгінгі тада азастанда біратар баыттар бойынша отанды зерттеулер негізінде ылыми-сыйымды ндірісті дамытуа ммкіндік беретін ылыми база бар, оны ішінде, жаа материалдар, химиялы німдер, заман талабына сай жаа німдер шыару жне т.б;

– отанды тауар ндірушілерге жадай жасау масатында уаытша жеілдікпен арыз ралдарын беру, салыты жеілдіктер беру жне азастанда ндірілмейтін импортты машиналар мен рал-жабдытарды келуде С босату.

Маыстау обылысыны «Бсекеге абілетті 50 елді атарына ену» стратегиясы мен «Индустриялды-инновациялы даму» бадарламасын жзеге асыруа атысты осатын лесі мен елді бкіл экономикасында алатын орны ерекше.Маыстау облысы республикалы нерксіптік кешенге мнай ндіруші аума ретінде кіреді, ал Атау аласы бгінгі тада алдыы атарлы нерксіптік орталытарды бірі болып табылады. Облыста соы жылдары ірі, жне шаын ксіпкерлікті траты рі арынды дамуы байалады жне бл жерде келешекте дамуды потенциалы зор.

пайданылан дебиеттер:

1. азастан Республикасы 2003-2015 жылдара арналан индустриальды-инновациялы даму Стратегиясы, Астана,2003.

2. Ерланова Д.Е. Макроэкономический анализ инновационного развития Казахстана. Ж.Саясат.

№3,2009.23 стр 3. «Инновационный менеджмент, под ред. П.Н.Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели, ЦИСН: Москва, 1998 г

–  –  –

Адамзатты даму кезеіні жаа сатысына ктеріліп отыран бгінгі кнде рбір мемлекетті лем дерісіне атыспай шет алуы ммкін емес екендігі аиат. Сонымен бірге халыаралы ыпалдастыа орай лт ретінде иммунитетті кшейту жолдарына баса ден ойып отыран мемлекеттер де жо емес. Ал лем сахнасында з лттыын жоалтпаан халыты болашаы да зор болатыны тсінікті. Сондытан да аламды зекті мселеге айналып отыран жаандану кезінде ркениет леміне аза былысы болып енгіміз келсе, азастанда педагогика ылымын рбір халыты лтты ерекшелігіне сай жетілдіру мселесін арастыруымыз ажет.

азастанда педагогика ылымыны жеткілікті жоары дегейде дамуы білім беруді дамуы мен болашаын болжауа ммкіндік береді. Кеестік дуірде педагогиканы дадарыса шырауыны бірден-бір себебі оны діснамалы негіздеріні идеологиялануы болып табылды, оны негізін трбиеге тапты трыдан арау аидасы рады. Мны зі рбір лтты педагогикасыны дамуын лемдік педагогикалы тжірибеден жне жалпыадамзатты гуманитарлы мдениеттен аластатты. азастанны туелсіздік алуы, мемлекетiмiздi лтты мдени трыдын кемелденуi азастанда лемдік педагогиканы рамдас блігі ретінде аза педагогикасыны дамуына жол ашты.

Жаандану жадайындаы Шыыс пен Батысты, Азия мен Еуропаны схбаты мселесіні азастанда кн тртібіне ойылып, бізді елімізде шешімі табылуы ммкін екендігі аны, оан мындай жадайлар негіз бола алады: біріншіден, аза педагогикасыны зіндік ерекшелігі азіргі кезеде лемдік ркениеттік кеістікті ке клеміне шыуына ммкіндік береді, мдениеттер мен ркениеттерді схбатына шаырады. Екіншіден, біз шін жаа мдени-тарихи лшемдерге осындай болып ену аза мдениетіні баса мдениеттермен танысуы арылы зіні ккжиегін кеейтуге кмектеседі жне бл процесте зін тереірек тануа ммкіндіктері ашылады. Сйтіп, сол арылы лемдік дамуды жаа биіктеріне ктерілуге болады. шіншіден, жаандануды жаа лгісі міне, осындай лемдік апараттар аымына осылатындай мдениеттерді ашы, шыармашылыты олдайтын схбатын арты креді. Біра сонымен атар зіндік лтты тлтумалыты, зіндік лтты болмыс пен абыройды, халыты лтты бірегейлігін жне айталанбастыын сатап алу ажетілігін негізге алады.

зіні дербес даму жолын тадап, жылдан жыла лемдік оамдастыта баран сайын зор рмет пен беделге ол жеткізе отырып, ала арай ны сеніммен ілгерілеп келе жатан азастан шін халымызды рухани кемелденуі, лтты мдениетімізді дамуы аса ажет, йткені ол алмаайып дниені дауылында лтты асиетін сатап, елдікті тырын анытайтын негізгі шарт болып табылады. Осы орайда аза педагогикасындаы ізгілендіру идеялары азіргі педагогика ылымын дамыту ісіне жаа серпін беріп, ты ріс аша алатындыымен нды болма.

азіргі педагогиканы ерекшелігі оны дстрлі мдениетті жан-жатылыын амти отырып, герменевтикалы жолмен рпаты трбиелеуге баытталуында болып табылады. аза халыны дстрлі дниетанымында «мірлік кш», «мірді бастамасына жан кіргізуші», «мірді жандандырушы», сонымен бірге «баыт», «береке», «тадыр», «несібе» ретінде тсіндірілетін «т» ымы ерекше мнге ие болады. Бл ым азаты дстрлі мдениетіні шынайы маыналы-мндік белгісін крсете отырып, онтологияны, антропологияны, леуметтік философияны жне педагогиканы біріктіреді. Орта асырда мір срген аза даласыны кемегер ойшылдарыны ебектеріні негізгі зегі – баытты рпа трбиелеу, оны бойына мір сруге кш-уат беретін «тты» дарыту, ізгі асиеттерді сііру. Олар ізгілікті тлаа тн е абзал асиет ретінде анытай отырып, оны адама жоары ндылы иесі ретінде саналы кзарасты алыптастыратын адамгершілік жне мінез-лы сапаларыны бірлігі екендігін ашып крсетеді. Ізгілендіру адамшылы арылы сипатталады, сондытан оны леуметтікпедагогикалы мні тланы кемелдендіру болып табылады. азіргі педагогикадаы ізгілендіру мен тлаа бадарланан білім беруді мні л-Фарабиді, Ж.Баласаниді, М.ашариді педагогикалы теорияларынан бастау алады. Оларды бгінгі кнні талабына сай пайдалану педагогика ылымыны ккжиегін кеейтіп, педагогикалы былыстарды ішкі исынын тсінуге ммкіндік береді де, ты білім мен негелі таылым алуа жол ашады. Елбасы Н..Назарбаев зіні «Тарих толынында» атты ебегінде «аза даласы – лы тркі еліні ара шаыраы» дей отырып [1], «тркілерді рухани аспанында жарырап крінген ш жары жлдыз – Сыр бойында л-Фараби, Жетісуда Жсіп Баласан жне Махмд ашари. л-Фараби Орталы Азияда тркіні Платонындай рл атарды. Жсіп Баласанны «тты білігі» – азастан мен Орта Азиядаы тркі тілдес халытарды бізге жеткен е тыш зайырлы шыармасы, Махмд ашаридан алан тркі тілдеріні «Диуани лат-ат-трк» сздігі – ХІ асырдаы тркіні е тыш энциклопедиясы» – деп атап крсетеді [1.Б.278]. Ата тегіміз тркілерді ізгілендіруді е басты станым ретінде танып, оны леуметтік жне оамды мнін жете тсінгендігі туралы Елбасы Н.. Назарбаев былай дейді: «Сонымен, тркілер адамзат леміні стын тірегі деп Адамды таныды. Тап сол адамны мірі, штарлыа, арман-масата, іс-рекетке жне трлі оиалара толы жеке адамны мірі мемлекетті, оамны мірімен етене ттастыта арастырылды...Тркілер адама тн асиетті атты баалады, оны брінен де жоары оя білді»

[1.Б.98]. Трік ойшылдары л-Фарабиді, Ж.Баласаниді, М.ашариді ізгілендіру идеялары адамды табиатты бір блігі ретінде тсінуімен жне тланы ндылыын жоары оюымен сипатталады. Олар жалпыадамзатты ндылытар – Адамды сю, бостанды жне ділдік, адам тласыны адір-асиеті, ебексйгіштік, тедік пен бауырмалды, т.б. мселелерді ктерілген.

азіргі педагогика шін теориялы жне тжірибелік мнділігі жоары л-Фарабиді, Ж.Баласаниді, М.ашариді педагогикалы ілімдерін педагогиканы айнар кздері ретінде арастыру педагогикалы пндерді мазмнын толытыруды ажет етеді. р халыты рпаты трбиелеу тжірибесінде зіндік ерекшелігі болатыны аны, дегенмен де, трік ойшылдарыны педагогикалы теориясы барлы халыа орта игілік, себебі, ондаы ой-пікірлерді негізгі арауы барша адамзата орта трбие мселесін шешуге баытталан.

азіргі кезде лем жртшылыы лы реформатор, лт кшбасшысы деп таныан Президентіміз Нрслтан бішлы Назарбаевты тікелей бастамасымен азастан кіметі елді индустриялы-инновациялы даму жолына тсуі шін ыруар ебек етіп жатыр. Оны тпкі астарында да мемлекеттік идеядан туындаан лтты мдде, лтты станым мен лтты келешегі жатанын тсіну керек.

аза педагогикасыны задары мен задылытары лемдік педагогикамен тыыз байланысты, мнда тек лтты сана-сезім мен лтты ерекшеліктерге байланысты трбиені болмысында зіндік сипат болады. рбір задылытарды арасында зара мнді байланыстар айын крінеді. Атап айтса:

- мектеп пен педагогиканы арасындаы, бір жаынан, оамны экономикалы дегейі, екінші жаынан саяси даму дегейі трысынан;

- оамны саяси жадайы мен оамды-педагогикалы озалыстар, педагогикалы теорияны даму арыны мен тжірибе арасындаы;

- аза педагогикасы мен баса ылымдар (сіресе, аза философиясы, аза психологиясы) арасындаы;

- оамны леуметтік рылымы мен аза халыны трбие жйесі арасындаы;

- мектеп, білім беру мен трбие мазмны жне оамды сананы баса формалары (мдениеті, дін жне т.с.с.) арасындаы;

- аза педагогика ылымыны жетістіктері мен білім беру міндеттері жне мазмныны арасындаы;

- тланы алыптастыру мен дамытуа ыпал ететін факторлар арасындаы жне т.с.с.

Осы задылытарды барлыы зара тыыз байланыста не себеп, не салдар, не байланыстырушы днекер ретінде рекет етеді, жалпы аланда, олар аза педагогика ылымыны ттас бірлігін райды.

аза педагогикасы – лемдік педагогиканы рамдас бір блігі. Педагогика тарихына шынайы кзарас азіргі кезде оны рамында ш трлі компонент бар екенін крсетеді. Олар

– этнопедагогика, айматы педагогика жне лемдік педагогика. аза педагогика ылымыны зекті мселелерін зерттеу барысында педагогика тарихы дамуындаы жалпылы, ерекшелік жне даралы диалектикасын басты аида етіп алу діснаманы бірден-бір талабы болып табылады. Философ.Нысанбаевты пайымдауынша «ркениетті ірі лттар оамды мірді белгілі бір салаларында айрыша орын алан. Мселен, аылшындар – экономикада, ежелгі гректер – эстетикада, римдіктер – за саласында, еврей мен арабтар – дінде, француздар – дебиетте, немістер – музыка мен философияда кріне білген. Ал тркі халына назар аударатын болса, ол басынан аяына дейін гуманизм мен парасаттылы лгісімен сипатталан» [2.Б.138]. Тркілік дниетаным жне аза дниетанымы, тарихты тиыына тереірек бойласа, этикалы мбебаптара ара сйейді. Ал енді оларды лемді рухани игеруде субъектілер негізгі субстанция етіп алатынын кптеген зерттеушілер атап тіп жргенін айтуа болады. Мселен, Н.Аюпов,.Нысанбаев, Т.абитовтарды «Тюркская философия: десять вопросов и ответов» деген ебектерінде кптеген маызды сратара жауап бере отырып, тркілерге тн онтологиялы асиеттерді біршамасын сипаттайды. Олара «адамгершілік», «отбасы», «рпаты сю», «лкенді сыйлау», «онаты сыйлау», «сзді адірін білу» жне т.б. жатызылатындыы орынды айтылан [3]. рине, жоарыдаы айтылан тізімні лкен жаласы болуы да ммкін. Дегенмен, аталан тркілік мір салтыны жйелік ерекшелігін айындайтын болмысты былыстар, шыысты ойлауына сйкес келетін категориялар деп алынса да болады.

Жаа адамзат оамыны келешегі техникалы даму дегейі мен экономикалы сімні артуына ана байланысты емес, е алдымен, ол басты леуметтік-экономикалы мселелерді шешетін адама байланысты. Сондытан бгінгі тада дние жзінде халыаралы дегейде білім беру жйесін реформалауа ерекше назар аударылып отыр. ЮНЕСКО-ны мліметтері бойынша, бл былысты негізгі себептеріні бірі лемдік жалпыадамзатты ндылытарды айта баалау болып табылады, соны нтижесінде оам аламды ойлау мдениеті бар, зін жне оршаан болмысты згерте отырып, леуметтік прогреске белсене атсалысуа абілетті адамды трбиелеу ажеттілігін тсінді. Білім беру саласындаы жетістіктер адамтану бойынша ылыми білімдерді жинатаумен амтамасыз етіледі. Сондытан педагогика ылымы адам мселесімен айналысатын баса ылымдармен зара бірлесіп рекет етуі шін тжірибеге аксиологиялы (ндылы) принциптерді енгізу ажет.

Аксиологиялы принциптерге мыналарды жатызуа болады:

- ндылытарды бірттас ізгілендіру жйесінде барлы философиялы кзарастарды те ылы болуы;

- дстр мен шыармашылыты мндеріні те болуы, ткенні ілімін оып-йренуді жне пайдалануды, бгін мен болаша шін оларды ммкіндіктерін ашып крсетуді мойындау;

- адамдарды тедігі, зара келісім мен схбатты болуы.

Бл принциптер ртрлі ылым салалары мен аымдары бойынша бірлесіп жмыс істеуге жне олайлы шешімдер іздеуге ммкіндік береді. Сондытан азіргі кезде е басты міндеттерді бірі ылымдарды ізгілендіру трысынан бірігуі болып табылады. Тек ізгілендіру бадары ана адамзатты жарын болашаыны кепілі екендігі айын. Педагогика адамды трбиелеу ылымы боландытан, ізгілендіру идеясы азіргі педагогиканы негізін райды.

лемдік тжірибе крсетіп отырандай, кез келген мемлекетті экономикалы, леуметтік глденуі мен ауіпсіздігі халыты білімі мен зияткерлік ресурстарымен тыыз байланысты.

Парасатты лт болу деген тар шебердегі ым емес, оны тпкі иірімінде лтты негіз, лтты станым, лтты болмыс жатыр. Жаандану дуірінде азастанны инновациялы дамуы шін адам трбиесімен айналысатын педагогика ылымыны жетістіктерін пайдалану арылы ана биік мрата жетуге болады. Ал оны тпкі масатында инновациялы тере білім алу ажеттілігі мен технологиялар лемінде абілеттілік таныту сранысын анааттандыру мселесі траны аны.

пайдаланылан дебиеттер:

1. Назарбаев Н. Тарих толынында. – Алматы: Атамра, 1999. – 296 б.

2. Нысанбаев. аза даласыны ойшылдары. А.Иссауи дниетанымы мен философиясы. – Алматы: ылым, 1995. – 150 б.

3. Тюркская философия: десять вопросов и ответов.// Составит. Г.К.Курмангалиева, Г.Г.Барлыбаева. – Алматы:

Институт философии и политологии, 2006. – 142 с.

–  –  –

Жер учаскесІне ыты табыстауды ерекШелІктерІ азастанда елді мекендердегі жер учаскесін жекеменшікке беру кезінде жасалатын тлемаыны базалы ставкаларын белгілеу ыы облысты, Астана жне Алматы алаларындаы кілетті жне атарушы йымдарды зырына берілетін болады. Бгінде тек ана кімет аулысымен бекітіліп келген оларды р айматы кілетті йымдары здері белгілеп сына алады. Бл згерістер «Р-ны кейбір занамалы актілеріне жер атынастарын реттеу мселелері бойынша згерістер мен толытырулар енгізу туралы» за жобасында арастырылып отыр. За жобасы кеше Парламент Мжілісіні жалпы отырысында бірінші оылымда аралып, малданан еді. Парламент Мжілісіні 2009 жылы 14 атардаы отырысында бірінші оылым да жне биылы жылды 2 наурызындаы отырысында ттастай малданан болатын.

Жалпы, жер мселесі тірегіндегі тйткілдерді кп екені ешкімге жасырын емес.

Сондытан, оан а тысты жазылатын халыты арыз-шаымдары да аз емес крінеді. Оларды жер атынастары мселесін дегі бюрократизмні, а аз бас тылыты кптігіне орай туын дап отырса керек. Аталмыш за жобасы осы ретте біраз мселелерді о шешімін сы нып отыран сияты. Соны маыздысы, рине, жоарыда атап крсеткен базалы тлемдерді белгілеуді айма зыретіне алдыру арапайым халы шін лкен жеілдік болары сзсіз. За жобасы бойынша шешілетін жне бір мселе – ауыл шаруашылыына арналан жер учаскелерінде шетелдіктер мен азаматтыы жо адамдара жала беруге енгізіліп отыран шектеу. Сондай-а, шет елдіктерге ойылатын шектеулер жарылы капиталындаы шетелдік зады тлаларды лесі елу пайыздан асатын аза станды тлалара да олданылатын болады.За жобасындаы таы бір жаа лшем, жеке трын й салу шін мемлекет тарапынан тегін берілетін жер учаскелерді саудаа салу пиылын болдыртпау масатын кздейді. Мндай учаскелерді жекеменшікке рсімдеу жер учаскесін игеру талаптарын орындау тртібіне байланысты шешілетін болады. Яни, оларды жекеменшікке алу нысанын пайдалануа берілгеннен кейін жзеге асырылады. Сонымен атар, облысты, Астананы жне республикалы маызы бар аланы аумаындаы жерді баса облыса, Астанаа жне республикалы маызы бар кез келген алаа за мерзімді пайдалануа беруде кіметті зыреттері натыланды. Бл Шыыс азастанда да туындап отыран мселе.

Сондытан, мндай нысандар рылысына алдаы уаытта Президент Жарлыымен ана рсат берілетін болады.

Мемлекеттiк меншiктегi жерден жер учаскесiне ыты табыстау мынадай ретпен жргiзiледi:

1) жер учаскесiне тиiстi ы табыстау туралы тiнiм жасау;

2) млiмделген тiнiмдi анааттандыру ммкiндiгiн анытау (жер учаскесiн алдын ала тадау);

3)жерге орналастыру жобасын зiрлеу жне бекiту;

4) жер учаскесiне ы табыстау туралы облысты (республикалы маызы бар аланы, Астананы), ауданны (облысты маызы бар аланы) жергілікті атарушы органыны, ауданды маызы бар ала, кент, ауыл (село), ауылды (селолы) округ кіміні шешiм абылдауы;

5) белгiлi бiр жердегi жер учаскесiнi шекарасын белгiлеу;

6) жер учаскесiне ыты куландыратын жаттарды дайындау жне беру; 7) жер учаскесiне ыты мемлекеттiк тiркеу.

Жер учаскесiне ы беру туралы тiнiш тскен кезiнен бастап екi айа дейiнгi мерзiмде аралады, ал шаын ксiпкерлiк субъектiлерiне жер учаскесiне ы беру туралы тiнiш ш апталы мерзiмде аралады. Егер атарушы органны жер учаскесiн беру туралы шешiмiнде згеше кзделмесе, жер учаскесiнi натылы (белгiлi бiр жердегi) шекарасы белгiленгенге жне жер ресурстарын басару жнiндегi ауматы орган жер учаскесiне ыты куландыратын жаттарды бергенге дейiн жер учаскесiн пайдалануа жол берiлмейдi. Осы норманы сатамау жер учаскесiн з бетiнше иеленiп алу деп танылады жне азастан Республикасыны кiмшiлiк ы бзушылы туралы задарына сйкес кiмшiлiк жауапкершiлiктi кздейдi. ыты куландыратын жаттары ресiмделмеген жер учаскелерiне атысты ммiлелер жасасуа жол берiлмейдi.Мемлекеттік меншіктен жеке тлалара жер учаскелеріне ыты табыстау тртібі.

Егерде сіз жер учаскесін алуа мдделі болсаыз, сізге жергелікті атарушы органа жерді табыстау туралы тініш беру керек.

тініште: жер учаскесiн пайдалануды масаты (жеке трын й рылысы, зiндiк осалы шаруашылы (й маындаы жне егiстiк телiмдердi оса аланда) жргiзу, бабанды, саяжай рылысы шiн жне ауыл шаруашылыын жргізу шін);

оны болжамды млшерi;

орналасан жерi (сралатын жер учаскесіні болжамды орналасан жері);

сралатын пайдалану ыы (жеке меншік ыы, уаытша теулi (за мерзiмдi, ыса мерзiмдi) жер пайдалану (жалдау) ыы, уаытша теусiз жер пайдалану ыы); баса жер учаскесiнi болуы (болмауы) крсетiлуі тиiс.

Жер учаскесіні пайдалану масатына байланысты тінішке келесі жаттар мен оларды кшірмелері осылып беріледі:

- жеке трын й рылысы, зiндiк осалы шаруашылы (й маындаы жне егiстiк телiмдердi оса аланда) жргiзу, бабанды, саяжай рылысы шiн:

- жеке кулік;

жеке тлалара салы тлеушісіні кулігі (СТТН);

- азаматта жер учаскесiнi бар немесе жо екендiгi туралы анытама (облысты (республикалы маызы бар аланы, астананы), ауданны (облысты маызы бар аланы) укілетті органы жетi кн мерзiмде бередi);

- азаматта жылжымайтын млікті бар немесе жо екендiгi туралы анытама (жылжымайтын млiктi тiркеудi жзеге асыратын орган жетi кїн мерзiмде бередi).

Жер учаскесіні табыстауы ммкін емес болан жадайда, жер комиссиясы жер учаскесін табыстау туралы тінішті арнайы есепке ойылуы туралы орытындысын шыарып, жалпы тізімдегі нмірін крсетеді. Бл хабарлама комиссияны орытындысы шыаннан кейін тініш беруші жеті кндік мерзімде алуы керек.

Жер учаскесiне ы табыстаудан бас тартуды длелді себептерi крсетiліп, ал кшiрмесi тiнiш берушiге шешiм абылдананнан кейiн жетi кн мерзiмде тапсырылуа тиiс.

шаруа (фермер) ожалыын жргізу шін:

шаруа (фермер) ожалыыны басшысы мен мшелеріні олы ойылан шаруа (фермер) ожалыыны мшелеріні тізімі;

жер учаскесіні бар жоы туралы аытама;

ауыл шаруашылы ндірісін жргізуді ысаша бадарламасы;

ожалы басшысыны ауыл шаруашылы ндірісінде ебек еткенін растайтын жаттар.

Мемлекеттік меншіктен зады тлалара жер учаскелеріне ыты табыстау тртібі. Жер учаскелерiне меншiк жне жер пайдалану ыыны табысталуына мдделi зады тлалар жер учаскесi орналасан жердегi облысты (республикалы маызы бар аланы, астананы), ауданны (облысты маызы бар аланы) жергілікті атарушы органына, ауданды маызы бар ала, кент, ауыл (село), ауылды (селолы) округ кіміне тiнiш бередi.

тініште:

• жер учаскесiн пайдалануды масаты;

• оны болжамды млшерi;

• орналасан жерi (сралатын жер учаскесіні болжамды орналасан жері);

• сралатын пайдалану ыы крсетілуі тиіс.

• Міндетті трде жер учаскесіне ыты табыстау туралы тінішке келесі жаттар мен оларды кшірмелері осымша тапсырылуы керек:

• зады тланы мемлекеттік тіркеу туралы кулік;

• статистикалы карточка;

• салы тлеушісіні кулігі;

• лицензия немесе келісімшарт, егер жер учаскесi жер ойнауын пайдалануа лицензия немесе келiсiмшарт жасасуды талап ететiн ызметтi жзеге асыруа немесе iс-имыл жасауа арналса.[1] Оралмандара жер учаскелеріне ыты табыстау тртібі;

азастан Републикасыны Жер кодексіні 46 бабына сйкес оралмандара зiндiк осалы шаруашылы жргiзу, бабандыќ жне саяжай рылысы шiн жер учаскелерiн беру ауылды елдi мекендердi жерiнен, ауыл шаруашылыы масатындаы жерден, иммиграциялы жер орыны, арнайы жер орыны жерiнен жне босалы жерден уаытша теусiз жер пайдалану ыымен, ал тауарлы ауыл шаруашылыы ндiрiсiн жргiзу шiн жер учаскелерiн беру ауыл шаруашылыы масатындаы жерден, арнайы жер орыны, иммиграциялы жер орыны жерiнен жне босалы жерден уаытша жер пайдалану ыымен жзеге асырылады. Оралманны жер учаскесi орналасан жердегi жергілікті атарушы органына берілген жер учаскесін беру туралы тiнiште:

-жер учаскесiн пайдалануды масаты;

-оны болжамды млшерi;

-орналасан жерi;

сралатын пайдалану ыы (азастан Республикасыны азаматтыын алана дейін оралмандара уаытша теусіз жер пайдалану ыы);

зіндік осалы шаруашылы, жеке трын й рылысы, бабанды жне саяжай рылысы шін баса жер учаскесіні бар немесе жотыы туралы млімет беру керек.

Концессия шартында крсетілген, біра темін тлеп уаытша жер пайдалану ыын беру туралы шешім абылданан кннен бастап бес жылдан аспайтын мерзімге азастан Республикасыны занамасына сйкес жасалан концессия шартын іске асыру масатында берілген жер учаскелері бойынша концессионер тлемаы тлеушілер болып табылмайды.

Мемлекет темiн тлеп уаытша жер пайдалануа беретін жер учаскесі салы салу объектісі болып табылады. Тлемаы ставкалары азастан Республикасыны жер занамасына сйкес айындалады. Бл ретте осы Кодекстi 387-бабыны 2, 5-тарматарында кзделген ережелердi есептемегенде, тлемаы ставкалары жер салыы ставкаларыны млшерiнен кем белгiленбейдi.

Тлемаы сомасы жер атынастары жніндегі укілетті мемлекеттік органмен, ал арнайы экономикалы айматар аумаында жергілікті атарушы органмен немесе арнайы экономикалы айматы кімшілігімен жасалан темiн тлеп уаытша жер пайдалану шарттарыны негiзiнде есептеледi.

Тлемаыны жыл сайыны сомасы – жер атынастары жніндегі укілетті мемлекеттік органдар, ал арнайы экономикалы айматарды ауматарында жергілікті атарушы органдар немесе арнайы экономикалы айматарды кімшіліктері жасаан есеп-исаптарда белгiленедi.

Шарттарды талаптары, сондай-а осы Кодексте белгiленген жер салыын есептеуді тртiбi згерген жадайларда – жер атынастары жніндегі укілетті мемлекеттік органдар, ал арнайы экономикалы айматарды ауматарында жергілікті атарушы органдар немесе арнайы экономикалы айматарды кімшіліктері тлемаы сомасыны есеп-исаптарын айта арайды.

Салы кезеiнде тленуге жататын тлемаы млшерi есеп-исаптарда крсетiлген тлемаы ставкаларына жне салы кезеiнде жер учаскесiн пайдалану кезеiн негізге ала отырып айындалады. Тлемаы млшерi осы Кодекске сйкес осы жер учаскесi бойынша есептелген жер салыы сомаларыны млшерінен кем белгiленбейдi. Ауыл шаруашылыы нiмдерiн ндiрушi зады тлалар мен селолы ттыну кооперативтеріне арналан арнаулы салы режимiн олданатын салы тлеушiлер тлемаыны есептеуді осы Кодексті 451-бабында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып жргізеді. Осы бапты 6-тармаында аталан тлеушілерді оспаанда, тлемаы тлеушiлер аымдаы тлемаы сомаларын бюджетке аымдаы жылды 25 апанынан, 25 мамырынан, 25 тамызынан жне 25 арашасынан кешiктiрмей те лестермен тлейдi [2]. Мемлекет жер учаскелерiн темін тлеп уаытша жер пайдалануа тлемаы тлеудi жоарыда санамаланан мерзiмдерiнен кейiн берген жадайларда, тлемаы тлеуді келесi мерзiмi тлемаыны бюджетке енгiзудi алашы мерзiмi болып табылады.

Мемлекет жер учаскелерiн темiн тлеп уаытша жер пайдалануа тлемаы тлеуді соы мерзiмiнен кейiн берген жадайларда, жер учаскесi берiлген айдан кейiнгi айды 25-і бюджетке тлеу мерзiмi болып есептеледi. Дара ксiпкерлер болып табылмайтын жеке тлалар тлемаы сомаларын есептi салы кезеiнi 25 апанынан кешiктiрмей тлейдi.

Жер учаскесi белгiленген мерзiмнен кейiн алынан жадайда, тлемаыны тлеу жер учаскесiн темін тлеп уаытша жер пайдалануа алан айдан кейiнгi айды 25-інен кешiктiрілмей жргізіледі. темiн тлеп уаытша жер пайдалану шартыны мерзiмi бiткен со немесе салы кезеi басталаннан кейiн ол бзылан жадайда, алан мерзiм шiн бюджетке енгiзiлуге жататын тлемаы сомасы, шартты олданылу мерзiмi аяталан кннен бастап кнтізбелік он бес кннен кешiктiрілмей тленедi. Тлемаы сомасы жер учаскелерiнi орналасан жерi бойынша бюджетке тленеді.

Салы есептiлiгi:

1. Дара ксіпкерлер болып табылмайтын жеке тлаларды оспаанда, тлемаы тлеушiлер жер учаскелерiнi орналасан жерi бойынша салы органдарына аымдаы тлемдер сомаларыны есеп-исабын табыс етедi.

2. Тлемаы тлеушiлер аымдаы тлемдер сомаларыны есеп-исабын есептi салы кезеiнi 20 апанынан кешiктiрмей табыс етедi.

3. Салы кезеi басталаннан кейiн темiн тлеп уаытша жер пайдалану туралы шарт жасасан тлалар аымдаы тлемдер сомаларыны есеп-исабын шарт жасалан айдан кейiнгi айды 20-cынан кешiктiрмей табыс етедi.

4. Бiрiншi салы кезеiнде аымдаы тлемдер сомаларыны есеп-исабымен бiрге жер атынастары жніндегі укілетті мемлекеттік органмен немесе арнайы экономикалы айматы кімшілігімен жасалан темiн тлеп уаытша жер пайдалану туралы шартты нотариат куландыран кшiрмесi табыс етiледi. Одан кейiнгi кезедерде шартты нотариат куландыран кшiрмесi тлемаы сомалары немесе шартты талаптары згерген кезде ана табыс етiледi.

5. Уаытша жер пайдалану туралы шартты олданылу мерзiмi аяталан со немесе салы кезеi басталаннан кейiн жергiлiктi атарушы орган немесе арнайы экономикалы айматы кімшілігі оны бзан кезде, аымдаы тлемдер сомаларыны есеп-исабы шартты олданылу мерзiмi аяталан кннен бастап кнтiзбелiк он кннен кешiктiрiлмей табыс етiледі.

–  –  –

1. Р Салы жне бюджетке тленетін баса да міндетті тлемдер туралы занамасы Салы кодексі 2010.15.07.

берілген згерістер мен толытыруларымен

2. С.М. Найманбаев «Салыты ы», Алматы-2006 жыл

3. А.И. Худяков, М.Н. Бродский, Г.М. Бродский «Основы налогообложения», СПб, 2002

–  –  –

ркениет дамуыны жедел даму кезеінде мамандар алан білімдерін жадында сатап ана оймай, сонымен бірге шыармашылы ызметке, креативті ойлауа, ізденімпазды рекетке абілетті болуы тиіс. Сондытан жоары мектептегі оу-трбие процесі болаша мамандарды ксіби зыреттілігін алыптастыруа бадарлануы ажет.

Болаша малімдерді бастауыш сынып оушыларыны шыармашылы баыттылыын алыптастыруа даярлыы ксіби зыреттілікті рылымды мазмнына арау болады.

Жоары ксіби бiлiм беру жйесiнде болаша бастауыш сынып малiмдерiн даярлауды масаты, мазмны мен дістемесі аныталан. Білім беру парадигмасыны згеріп, жоары оу орындарында болаша мамандарды даярлауды сапасын лемдік білім беру кеістігіні дамуымен байланыста арттыру бастауыш сынып малiмдерiн білімді, бсекелестік абілеті бар, шыармашыл, дербес, ізденімпаз, зін-зі жзеге асыра алатын, жан-жаты дамыан зыретті тла ретінде даярлау масатын ала ояды.

лемні тадаулы мшесі болу – елімізді рухани, мдени уатына, ылымы мен біліміне байланысты. Бл туралы Елбасы Н.. Назарбаев: «азастанны лемдегі бсекеге абілетті 50 елді атарына кіру стратегиясы» Жолдауында «Білім беру реформасы – азастанны бсекеге натылы абілеттілігін амтамасыз етуге ммкіндік беретін аса маызды ралдарыны бірі деп атап крсеткен болатын [1].

Сондытан білім беруді жаа парадигмасы жадайында оытуды шыармашылы баыттылыын кшейту, болаша малімні шыармашылы баыттылыын алыптастыруа басшылы жасау педагогика ылымны негізгі мселелеріні бірі ретінде аныталып отыр.

азіргі мірдегі трлі проблемалар болаша оам иелеріні планетарлы жне космосты дегейде, креативті ойлай білуін талап етуде. Бгінгі тада болаша мамандарды жалпыаламды ойлау абілетіне жеткізу алымдар назарында.

Бізді пікірімізше, жалпыаламды ойлау абілетіне жеткізу шін бастауыш сыныптан шыармашылы ойлауын дамытып, шыармашылы баыттылыын алыптастыруымыз ажет.

Шыармашылы ойлау, жалпы айтанда, андай да жааны тану. Ол адам интеллектісіні рамды блігі.

Тла жоары дрежеде кіріккен (интеграцияланан), немі су процесінде болатын леуметік жйе. Оны бойында зін-зі дамытуа деген ммкіндік жне білімге деген сарылмас марлы ынтасы мол. «Тланы алыптасуы» ымына баланы оамда здігінен мір сруге абілеттілігі, зіні тадырына зі иелік ете білуі жне зіні мінез-лын жнге сала білуі, сондай-а, оршаан орта мен зіні арым-атынасын тсіне білу абілетін жетілдіру жне ндылы атаулыны тадай алу сияты дамуды басты шарттары енеді. Тланы «алыптасу»

кезіндегі згеріске тсу рдісі жне оны дене рылысы мен леуметтік-психологиялы жааруындаы згерістер жас ерекшеліктеріне тыыз байланыста болады [2,53].

Философияда адам з бетімен шыармашылы рекетті орындай бастаанда ана жеке тла болатындыы длелденген. Алайда бгінгі тадаы мектептегі білім беру – жеке тланы шыармашылы баытытылыын алыптастыруа масатты баытталмаан. рине, дидактикада педагогикалы процесс білім, білік, дады дегейлеріне сйкес жоспарланады жне реттеледі, бдан оушыны санасына оытуа блінген уаыт ішінде белгілі бір клемдегі білім, білік, дадыны «ю» ажет деп, оушы тласын «жай апарат тасушыа» айналдырып алатынымыз да белгілі. Бан адамны білім, білік, дадысы жоары дегейде боланымен, жеке тла деп айта алмай отыранымыз длел.

Зерттеулерге талдау жасай отырып, біз шыармашылы – жеке тланы сапасы, шыармашылы баыттылы оны асиеті екендігін анытады.

«Тланы баыттылыы» ымын е алаш психология ылымына енгізген алым С.Л.Рубинштейн, оны ол адамны іс-рекетін анытайтын озалыстаы рдіс ретінде арастырады.

Л.И.Божович бастаан алымдар тобы баыттылыты ерекше ызметі мен жеке тланы рылымындаы мніне алаш назар аударушылар болды. алымдарды кпшілігі оушыны шыармашылы баыттылыын оларды барлы ажеттіліктері мен талпыныстарын сипаттайтын баса адамдара жне зіне атынасыны, іс-рекетке жне оны нтижесіне атынасыны жйесі деп арастырады.

Жеке тланы баыттылыы – крделі мірлік масаттара мтылуда, адамны белгілі бір тртібі мен рекетін баыттайтын траты мотивтері, кзарастары, сенімдері, ажеттіліктері мен мтылыстарыны жиынтыы. Жеке тла мселесін жан-жаты арастыран ылыми дебиеттерде баыттылыты мынадай сапалары аныталан: баыттылыты дегейлері – жеке тла баыттылыыны оамды мні (оны сенімі мен кзарастары); баыттылыты кедігі – жеке тланы ызыушылы шеберін сипаттайды, баыттылыты бл сапасын трлі рекетке ызыушылы деп тсінбеу керек, барлы ызыушылытары арасында жеке тланы ксіби іс-рекетке баытталан басты ызыушылыы болуы ажет; баыттылыты арыны кіл-кймен байланысты; баыттылыты тратылыы – мір бойы трткі болуымен жне затыымен сипатталады; жеке тла баыттылыыны рекеттілігі баыттылы масатыны іс-рекетте жзеге асырылу белсенділігін сипаттайды. Жеке тла баыттылыыны барлы трлеріні негізін іс-рекетке ынтасы райды. Баыттылы леуметтік крделеніп отырады рі оу жне трбие процесінде алыптасады, андайда бір іс-рекетте, ксіби іс-рекетте жеке тланы асиеті ретінде байалады.

Зерттеушілерді пікірлеріне сйеніп, жеке тланы баыттылыы оны маызды белгісі екендігін ажыратты. Ол жеке тланы баса да ерекшеліктерін бейнелейді. Бізді мселеміз трысынан, шыармашылы баыттылы – жеке тланы шыармашылы ынталарыны (мотивтері) бірлігі. Шыармашылы – адамны рухани жне тланы шыармашылы зіндік даму шартыны ажырамас блігі. Адам з міріні барлы кезеінде дами жне зін жетілдіре білуімен бірегей. айталанбайтын дара тланы маызды сапаларыны негізін алыптастыру шін е олайлы кезе – балалы ша. Осы кезден-а оушыны даралыына бадарланан білікті кзарас ажет.

алым.С.мірова [3] адам аыл парасатты иесі ретінде айнала оршаан ортаны танып-білу барысында оны даму задылытарын, ерекшеліктерін біліп, оан зіні атынасын белгілейді. зіні ажеттілігін анааттандыру шін белсенді рекетке тседі.

Тла белсенділігі оны даму барысында ттас педагогикалы деріс серінен саналы баытталан іс-рекетте крінеді. Гегельді айтуынша: «...адам лемі лі, дайын, згермейтін жне абсолюттік заттар жиынтыы емес, зіні адами рекетіні нтижесі болып табылады».

рекет масаты адам рухыны тереінен туындаса, сол жерде шыармашылы орын алады.

Субъектіні шыармашылы белсенділігі тиімді ойлау сатысында, теориялы таным дегейінде ктеріледі. Шыармашылы гносеологияны жай мселесі емес, ол ркениет тадырымен, адамзат тарихыны мнімен тыыз байланысан дниетануды е негізгі мселелеріні бірі.

Сондытан да ол жалпы адамзат мдениеті мен барлы шыармашылы рекеттеріні трлеріні бірлестігінде арастырылатындыын млімдейді.

Р.С.Омарова [4] з зерттеуінде азіргі кезедегі білім беруді жаа парадигмасы жадайында жеке тланы шыармашылы баыттылыын алыптастыруды оушыны оутанымды іс-рекеттегі шыармашылы ызыушылыымен байланыстырады. Шыармашылы ызыушылы тланы ізденімпазды абілет сапасын дамытуды негізгі зегі болып табылады. Себебі мірдегі ндылытарды барлыы да жаашылды баыттар арылы ана ісрекетке траты шыармашылы ызыушылы нтижесінде танылып, болашата мірше дамуына ммкіндік алады. Сондытан шыармашылы ызыушылыты жеке тланы дамуына, оны рухани жетілуінде мні тере, мотивациялы, білімділік бадар ндылыы ретінде танылуыны маызы зор.

ХХІ асыр білімін адамны шыармашылы ызыушылытарыны, оны зіні жеке тлалы дамуы деп тсіну ажет. Бл – р адамны зін-зі жасампаздыпен айта ра алуы, оамды талаптар трысынан зіне сыни баа беруі, айналаны згертуге атыса алуы.

Шыармашылы кзі – танымды ызыушылы, интеллектуалды абілет, білім, ойлау стилі, тлалы мінездеме, мотивация жне оршаан орта. Креативтілік факторлары – тлалы баытталу, жадайа талдау жасау, шыармашылы процесс, шыармашылы нтиже. Автор білім арылы адамны интеллектуалды, рухани кші артып, жеке тласы алыптасады дейді.

Шыармашылы ызыушылы леуетті дамуы жаашылдыты ажеттілігін сезіну арылы, оан деген зіні сенімдерін алыптастыру арылы крініп, з білімін, танымын кеейтуге негіз болатындыын тжырымдайды.

Р.Наурызбаева [5] жеке тланы шыармашылыа баулу мселесін ылыми мааласына арау ете отырып, шыармашылыты трі р алуан, мні біреу – ол жаа мазмн жасау, адам нер арылы слулыты сезінуге, мірде де, нерде де слулыты жасауа йренеді. Таным рдісі бір нрсеге ызыудан басталады, ал ызыу масата жету ажеттілігіне айналанда белсенділік оянатындыын млімдейді. за жылдар бойы шыармашылы барлы адамны олынан келе бермейді деп арастырылып келсе, азіргі ылым жетістіктері бойынша белгілі бір шарттар орындалан жадайда кез келген баланы шыармашылыа бейімдеуге болатыны кп айтылуда.

Шыармашылыа деген ажеттілік – рухани жаынан крделі ажеттілік. зірге ол барлы адамдара бірдей деуге болмайды. Ал оамдаы жаару рдістері р адамнан кнделікті шыармашылы айтарымды талап етіп отыр. Шыармашылы бкіл болмысты, озалысты, дамуды, бір сзбен айтанда, тіршілікті кзі. оам былыстарында, жеке адамны аылсанасында, іс-рекетінде, ішкі жан дниесінде шыармашылыты табии рдістері здіксіз жріп, белгілі бір жйемен дамиды. Ішкі шыармашылы рдістерін табиат зі басарады. Ал сырты факторларды басару, реттеу жеке адамны ой-санасына, айналысатын ісіне байланысты деп тжырымдайды.

Шыармашылы тланы білімні жан-жатылыымен емес, абылдау, мселелерге сезімталдыы, жаа идеяларды абылдауа икемділігі мен жааны ру масатында тратап алан таптаурындарды згертіп, мірлік мселелерді ктпеген жне кездейсо шешімін табумен айындалады. Педагогикада шыармашылыты зерттеу оны тлалы ымы ретінде здік білімін ктеру мен шыармашылы тланы дамуына жету масатында оыту жне трбиелеуді шыармашылы дерісті тиімді йымдастыру мен басару формаларын табуа ммкіндік береді.

Тланы шыармашылы ауымы саналы іс-рекетте дамитын боландытан, білім беру рекетінде тланы шыармашылы процесске тиімді кірісуіне жадай туызу керек.

зіні шыармашылы ойын ізденіске жне балаларды жеке басыны алыптасуыны е кшті жатарына сйенетін педагогикалы ыпал етуді тсілдері мен дістерін олдануа баыттау стаз алдындаы келелі міндет. Мндай рекет малімні кздеген нтижеге ол жеткізуіне жне сіп келе жатан адамны жеке басыны алыптасуындаы крделі де арамаайшы дерістерді басаруына ммкіндік туызады.

рбір жаа кн сайын оыту, трбие беру жне дамытуды нтижелілігі артып, ксіби шеберлікті ны жоарылауда. Бгінгі тада мектептерді жааруы балалара деген шексіз сйіспеншілікке, ксіпке деген шынайы кзараса негізделген малімні педагогикалы шыармашылыымен, зіні ылыми, адамгершілік жне мдени білімін толтыруа деген здіксіз мтылысымен тікелей байланысты.

Білім беруді реформалау малімнен жоары ксіби зыреттілігін, ажетті оытуда жаа технологияларды тадаумен ана шектелмей, оны болашаына кз жгіртуін талап етеді. Болаша мектепті малімі педагогикалы оу орнында даярланады. Жоары оу орны студенттік кезенен-а болаша малімді педагогикалы жаашылды, оыту технологияларын жаарту, жаа мектеп ру идеяларымен аруландыруы ажет.

Елбасы Н.. Назарбаев л-Фараби атындаы аза лтты университетіндегі ашы дрісінде : «Мемлекет ылымды дамыту шін ажетті шараларды жзеге асырып жатаны млім. Алайда, білікті мамандар болмаса барлы іс нтижесіз алады. Сол себепті жастара айтарым – елімізге талантты алымдар ажет. оамда тртіпті инновациялы, креативтік лгісі стемдік руы тиіс»,- деп атап крсетті[6].

Олай болса, лемдік ауымдастыта айтарлытай ыпалы артып келе жатан елімізді бсекеге абілетті мамандарын даярлауа ойылатын талаптар студенттерді – ертегі стаздарды оытуды жаа трлерімен аруландыра отырып, азіргі уаыттаы мектеп талабына сай ксіби дадыларды игеруге баытталан оытуды жаа жолдарын енгізуді кздейді. йткені біз, елімізді инновациялы дамуын шыармашылы баыттылыы алыптасан білікті мамандармен байланыстырамыз.

Мны зі балаа оу іс-рекетіні субъектісі ретінде арап, оны шыармашылы ызыушылытары негізінде білімге ндылы бадарын, шыармашылы баыттылыын алыптастыру шін малімдерді арнайы даярлау ажеттілігін туындатады.

Пайдаланылан дебиеттер:

1. азастан Республикасыны 2015 жыла дейінгі білім беруді дамыту тжырымдамасы // азастан малімі.

– 20 атар, 2004. – Б.2-5.

2. алиев С., Майаранова Ш., Нысанбаева Г., Бейсенбаева А.А. Оушыларды тлалы асиеттерін дамытуды педагогикалы негіздері. – Алматы: Білім, 2001. – 224б.

3. мірова.С. Бастауыш сынып оушыларыны шыармашылы іс-рекетін алыптастыруды теориясы мен технологиясы: Монография. – Алматы: л-Фараби атындаы аза лтты университеті, 2008. – 332 б.

4. Омарова Р.С. Оушыларды шыармашылы ызыушылыын алыптастыру: теориясы мен практикасы:

Монография. – А., 2008. – 370 б.

5. Наурызбаева Р. Жеке тланы шыармашылыа баулу // азастан мектебі. -2007. -№2. – Б.56-63.

6. Назарбаев Н.А. Казахстан в посткризисном мире: интеллектуальный прорыв в будущее. Лекция Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в Казахском национальном университете имени аль-Фараби // http: // kaznu.kz

–  –  –

формирование системы платного землепользования в рк Переход Казахстана к рыночной экономике, в основе которого лежит глубокая трансформация отношений собственности, обусловил качественное изменение методов управления экономическими процессами, главным инструментом которого стала система платного землепользования, пришедшая на смену методам административного вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность предприятий. Проблема перехода от бесплатного к платному землепользованию предполагает разработку, определение и установление всех видов платы за землю. Основными формами платы за землю являются: кадастровая (нормативная) цена земли или права землепользования, земельный налог, арендная плата, залоговая цена и другие платежи.

К основным механизмам платного землепользования относятся: нормативная цена земли или кадастровая стоимость, рыночная стоимость земли, земельный налог, арендная плата, залоговая стоимость земельных участков и другие регуляторы рыночного оборота.

Опыт стран с рыночной экономикой показывает, что развитие экономики в определенной мере связано с налаживанием системы платежей за землю на основе информации земельного кадастра о налогоплательщиках и кадастровой оценки земель, являющейся базой для определения ставок земельного налога.

В Республике Казахстан в качестве нормативной цены выступает кадастровая (оценочная) стоимость земельного участка. На основе кадастровой стоимости исчисляется плата за возмездное предоставление (продажу) права частной собственности и за продажу права аренды на земельный участок, размер единого земельного налога для крестьянских и фермерских хозяйств.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 26 |
 

Похожие работы:

«Министерство образования и науки РФ ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Национальный исследовательский университет Научно-исследовательский комитет Российского общества социологов «Социология труда» Центр исследований социально-трудовой сферы Социологического института РАН Межрегиональная общественная организация «Академия Гуманитарных Наук»К 100-ЛЕТИЮ НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ...»

«МЕДВЕДЕВА К.С. НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ DOI: 10.14515/monitoring.2015.5.12 УДК 316.74:2(410) Правильная ссылка на статью: Медведева К.С. О социологии религии в Великобритании. Заметки с конференции // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 5. С. 177For citation: Medvedeva K.S. On sociology of religion in Great Britain. Conference notes // Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. 2015. № 5. P.177-182 К.С. МЕДВЕДЕВА О СОЦИОЛОГИИ РЕЛИГИИ...»

«ФОНД ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ III Международная научная конференция Сборник статей (часть 1) Общественные и гуманитарные науки Алматы – 2009 УДК 001:37 ББК 72.4:74. И 6 ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: МУХАМЕДЖАНОВ Б.Г. – Исполнительный директор ОФ «Фонд Первого Президента Республики Казахстан» АБДИРАЙЫМОВА Г.С. – Председатель Совета молодых ученых при Фонде Первого Президента, доктор...»

«Об итогах проведения секция «Социология» XXII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов -2015» C 13 по 17 апреля 2015 года в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова в 22 раз проходила традиционная Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Основными целями конференции являются развитие творческой активности студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач...»

«УДК 316.3/ ББК 60. Ф 3 Ответственный редактор: Президент Ассоциации социологов Казахстана, доктор социологических наук, профессор М.М. Тажин Редакционная коллегия: Исполнительный директор Фонда Первого Президента РК Б.Б. Мухамеджанов (председатель) Доктор социологических наук, профессор С.Т. Сейдуманов Доктор социологических наук, профессор З.К. Шаукенова Доктор социологических наук, профессор Г.С. Абдирайымова Доктор социологических наук, доцент С.А. Коновалов Кандидат социологических наук...» 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.