WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 || 26 |

«инновационное развитие и востребованность науки в современном казахстане V международная научная конференция сборник статей (часть 2) общественные и гуманитарные науки алматы УДК 001 ...»

-- [ Страница 25 ] --

- йелдерде маскнемдiктi дамуы ыса мерзімде (ер адамдармен салыстыранда) адами асиеттеі згередi, психикалы ауытулар анарлым тез болады.

Психолог мамандар йелдерді араа уестенуін тмендегі жайлара байланысты деп баалайды. Жаныды жегі рттай жеген психикалы жарааттар салдарынан ащы суа марлы пайда болады. Сонымен атар стсіз махаббат, жаын адамыны опасыздыы, жалызбастылы жне зге де жайлар араа йір болуа алып келеді. Оны соы неге соары белгілі...

Ішкiш йелдерде ер адамдара араанда жиiрек iшкi органдарды аурулары пайда болады.

Бала туу абiлеттiлiгі iшкiш йелдерде тмендейдi, жиi тсiктер, лi туан балалар пайда болады. Балалар физикалы кемтар жне зерделi мешеулiктердi иемдене алады. Егер йел жктiлiк уаытында iшсе, онда балада феталдiк маскнемдiк деп аталатын синдром пайда болады – орта артта алушылы жне физикалы, психикалы дамуы, тланы алыпсыздыы, буындар жне шектiлiктер дамымайды.

Маскнемдiктi леуметтiк зардаптары йелдерде ер адамдара араанда анарлым ауырыра. Маскнемдiктi зардап шегетін йелдерде парасатты тмендетуi, моралдi жне леуметтiк лпеттi тмендетуi байалады. Олар ер адамдара араанда тез з мамандытарын жоалтады, ебектi тменгі квалификациялы трлерiне туге жне тiптi жмысын тастап кетеді.

Адамны маскнемдiк азып-тозуы жне леуметтiк декомпенсация ер адамдара араанда лдеайда тез пайда болады [2].

Маскнемдiктен азап шегушi йелдермен леуметтiк жмыс – те жауапты жне крделi iс.

Ол бiрнеше кезедерден трады.

1 ) леуметтiк ызметкер мселенi кйiмен алдын ала таныстыруы, йел маскнемдiгi азастанда аншалыты дамуын анытауы керек.

2 ) Бл мселенi перспективалары андай?

3 ) Мемлекеттік рылымдар кмек крсету жне профилактика бойынша андай жмысты ткiзедi? леуметтік жмысты ммкiндiктері жне жадайды перспективасы андай?

4 ) леуметтiк ызметкер з жмысын жоспарлайды. леуметтiк ызметкер зін ресми, те абай, ызметтiк этикет жне нсауларды бзулуына жол бермеуi, дiл жне атал болу керек.

5 ) Клиентке зиянды деттерден арылуа жне бейiмделуiне кмек кмектесу.

6 ) Маскнемдермен жмыс істегенде лкен мндi профилактика алады, яни нормалы мiнез-лытан ауытуды таратуа жол бермеу. Жанямен жмыс бл жерде те маызды [3].

Психотерапия реабилитацияны негiзгi программасы болып табылады, жне ол азап шегушi маскнем йелдердi реабилитациясында ерекше рлдi атарады.

Ол бiрнеше формаларда iске асады жне ауруды психикасына психологиялы ралдары кмегiмен кешендi емдiк сер етеді.

Психотерапияны бiрнеше дiстерi бар:

1 ) Гипноз – гипноздалан кйге емделушiнi батуы – емдiк сендiрудi прмендiлiктi жоарылатуа ммкiндiк беретiн йреншiктi психикалы абылдау.

2 ) Тиiмдi психотерапия – санаа арап сйлеу жне адамны есіне оны логикасында гипноздан айырмашылыы болады.

3 ) Автогендiк жаттыу – зiн сендiру, алданысты дiс.

4 ) Наркопсихотерапия – гипноидты жадайа сендіру. Осы кйге кiруге жне шыуда психотерапевт з сздiк серлерiн ткiзедi.

5 ) жымды жне топты психотерапия – адамдары психикасына леуметтiк олдануда негiзделедi. зара кмектi масаты бар емдiк тобына емделушiлерiнi бiрiктiруi.

6 ) нер жне ойын психотерапиясы (арттерапия ) – емдік дістер адам туралы ай ылыми сыныстарда психологиялы ылымдарды дуiрлеуiмен недуiр млшерде байланан, леуметтік психология, тла психологясы. дiстемелiк абылдаулар р трлi.

7 ) ызу – стресс психотерапиясы – з сыраттыына жне оршаан микролеуметтiк салаа байланысты белсендi емдiк кiрiсу жйесін, ауруды кндіретін барынша биiк ызу дегейде жне тiптi з-зіне атынасты батыл згерту [4].

Психиатрия жне арнайы наркологиялы ауруханаларды наркологиялы блімінде маскнемдікті стационарлы емдеу, бірінші діс болып табылады. Бл нсау, сіресе, тотай алмай немі ішетін адамдар шін келеді. Біра, осы дісті ыайлыы мен нтижелігіне арамастан, кейбір су астындаы тастар жайлы мытпау ажет. Стационарда тртіпті жне емдік атмосферасын бзатын, тжірибесі кп теріс жетекшілер мселесімен атыысып алуды аупі бар, олар жаадан тскендерді маскнемдікті емдеу дістерін жою тсілдеріне йрету ммкін немесе «дгелектерді» пайдалану тжірибесімен блісу ммкін. Осындай психологиялы деуден кейін, дрігерлерді кштері бекер болуы ммкін.

Гипноз кмегімен маскнемдіктен толы емделу ммкін. Бл жажайда науас шындап та ішуді тотатады, біра оны гипноза тсірген адам тірі боланша дейін. Ол адам айтыс боланнан кейін, гипноз сері тотайды да, науас айта еліткіш абылдауды бастайды.

Ресей нарколог – дрігері, «Маскнемдік» атты кітапты авторы А.В. Мельниковты айтуы бойынша, «торпедо», эспераль жне т.с.с. маскнемдікті дрілік тыйымды емдеу дістері зиянсыз болып келеді. Маскнемдікке арсы уколдарды о жаы – инъекциялардан кейін бірден екiштылыты кй жойылады, науас енді бір де бір тамшыны абылдауа болмайтындыын, кпірлер ртенгенін жасы ады.

Біра, А.В. Мельниковты пікірі бойынша, кез-келген кодтауларды жне маскнемдікке арсы уколдарды негізгі кемшілігі, емдеу серіні уаыты аяталаннан кейін, кінішке орай, ол айтадан басталады, оны болдырмау шін арнайы дайындытан ту ажет.

Маскнемдіктен тыйылу те иын, ол шін атты ниет жне кшті ерік кші болу ажет.

Маскнемдік адам ерiгiн малтады. Біра, маскнемдікпен ауыратын адам, кптеген ара шауларынан кейін сауыып кеткен жадайлар да белгілі [5].

Жалпы, йелдер маскнемдігіне селсо арауа болмайды. анымызда жо асиет лтты асіретке айналып бара жатан секілді. Бл бгінгі оамдаы барлыымыз жйелі трде жмыс жасайтын маызды мселені бірі болса керек-ті.

–  –  –

1. Алкоголизм: Хитрости и тонкости – А. В. Стрикалов; 2006ж

2. В.Б. Альтшулер « Алкоголизм », изд.,: ГЭОТАР-МЕДИА; 2010ж

3. Сарсенова « леуметтік жмыс » 2004ж

4. А.А. Чернецкая « Технологии социальной работы », Феникс 2006ж

5. А.В. Мельников « Маскнемдік »

–  –  –

Азатты асаан елді тпкі масатыны орындалып, бгінгі азастан Республикасы з мемлекеттілігін бдан 12 жыл брын жариялаан болатын. Бл мереке кнтізбеде «азастан Республикасыны мемлекеттік туелсіздігі туралы» Конституциялы Заыны 1991 жылы 16 желтосанда абылдануына байланысты траты трде аталып тіледі.

Бізді бл кнге дейін жеткізген мытылмас оиалар – ел орау соыстары, лт-азатты ктерілістері, андай ауыртпалыты да ктере білген, жасымайтын аса жігерлі рухы, айтпайтын табандылыы – шпес неге, лмес мра ретінде саталуа тиіс. Бл еркіндік сйгіш, патриотты дстр 16-желтосан оиаларына дейін жаласты. Осылайша бл туелсіздік кніні оайлыпен келмегенін білеміз. Елбасымыз ткен дуірдегі аарманды оиаларды тізбегін таяудаы Махамбет теміслыны 200 жылдыына арнаан сзінде: «лы далада бірінен со бірі толас таппай жріп жатан 200-ге тарта ктерілістер эстафетасы, бізді бгінгі туелсіздігімізді бастау кздері» деп баалаан болатын. Елді бірттастыы мен тыныштыын сатауа бар мірін сарп еткен хан-слтандары мен батырларын тариха лшеусіз лес осан ірі тлалар ретінде ардатап, оларды лмес рухын лт матанышы ретінде кні бгінге дейін жеткізді. Бл асиетті шежіре – бгінгі буын арылы келер рпаты бойына жастайынан сіірілетін баа жетпес игілік. Осы негені, елжандылы, отансйгіштік дстрді жастарды бойына дарыту, патриотты рухта трбиелеу – бгінгі тада рбір азастандыты асиетті борышы болып табылады.

Туелсіздігімізді жариялааннан бергі мезгіл ішінде кптеген елеулі табыстара ол жеткіздік. Бл Президентімізді жргізіп отыран парасатты креген саясатыны нтижесі – Елімізді тыныштыы мен ауіпсіздігіні, кп лтты азастан халыны жарастыы мен ынтыматастыыны арасында болып отыр. Елімізді туелсіздігі мен мемлекеттілігіні орныа тсуі, лтты ауіпсіздігі, экономикамызды жедел арынмен дами беруі, азастан халытарыны з болашатарына деген берік сенімі, азіргі замандаы ркениетті ауымдасты ортасында іргелі елге айналуы – стратегиялы негізгі баыттарды райды.

Сондытан бл кн жас мемлекетіміз шін – бірттас елдікті, ынтыматасты пен татулыты, сонымен атар ткенге деген тазымды салауат пен болашаа деген сенімді мітті мерекесі болып табылады. Елімізді лы тарихына, ата-баба рухына, аа рпатарды аарманды мір жолына рметпен басымызды иіп, Отанымыз – азастана деген рметтеу сезімін келетін бгінгідей мереке кні ала арай таы да берік сеніммен арап, болашаты тыныш міріні негізін алау шін азір де бл баыттаы іс-рекетті жаластыру керек. оамды мір сабатары мен Отанымызды мддесі азіргі тада патриотты дстрге сай келетін жатан жаа талаптарды ойып отыр. Ата-бабаларымызды алдында туелсіздік шін кресу масаты тран болса, бізді алдымызда оны ныайта тсу міндеті тр.

Бгінгі кні азастан сияты лкен ел шін полиэтника жадайында тратылы пен бірлікке ол жеткізу лкен жетістік болып отыр. Оны кусі азастан Халы Ассамблеясы. Еліміздегі 130 лттан астам кілдерін тедей стау мемлекеттік саясатты лкен жемісі. Негізінен, бгінгі тада саяси трыдан да, экономикалы трыдан да азасан ірдегі е траты ел бола отырып, Орталы Азияда маызды рл атарады. Бан азастан Республикасыны Президенті Нрслтан бішлы Назарбаевты тікелей жргізіп отыран данагй жне батыл саясаты арылы ол жеткенін атап ткім келеді. Мемлекеттік саясатты таы бір о крсеткіші елімізді тірегі болатын, «Болаша» тлектерін дайындау. 2008 жылы 30 атарда Елбасымыз Нрслтан бішлы Назарбаев «Болаша» бадарламасыны 15 жылдыына орай сйлеген сзінде «Интеллектуалды лт-2020» атты бадарламасын сынан болатын. Соны аясында, жастарымызды шет елде оыту барысында мемлекеттік саясат, ытану, техника жне медицина саласында мамандандырып, елге адал ызмет ететін зияткерлі лт алыптастыру. Осындай игі істермен кадрларымызды жасатай отырып, елімізді маызды масаттарыны бірі болып отыран лемдік бсекеге тауар шыаруа ол жеткізетініміз сзсіз.

Президентіміз Н. Назарбаевты кемегер басшылыы арасында мемлекетті алыптастыруда асырды жгін аралаан уаыттар тті, ыруар істер 20 жылда жзеге асырылды. Е бастысы – аспанымыз ашы, халымызды бірлігі жарасып, ынтымаы ныая тсті.

Кезінде 102 лтты кілі мекендеген азастан халытар достыыны ясына айналды. Бгінде аза елін бкіл трткл дние біледі, оны бейбітшілік сйгіш саясатымен санасады. Жер клемі жаынан дние жзінде 9-шы орын алатын еліміз, лемдік оамдастытан з орнын иеленді. Бл кнде мемлекеттік рміздеріміз бекітіліп, шекарамызды айындалуы, аза тіліне мемлекеттік тіл мртебесі берілуі-туелсіз мемлекет шін аса ажет ндылытар болып табылады. «Тарихты білмей, болашаа кз салма» дегендей ткенді де айтып ттік. Енді азастанны болашаын елестетіп крмекпіз. Бірде шет елден азастана бір топ саяхатшылар келеді. Арада бір неше жылдар тіп кеткен болса керек. ылымы, білімі дамыан, глденген азастанды кріп татамаша болыпты. «Бл алай боланы»? -деп жергілікті халытан білмек болып срай бастапты.

Сонда бір арт кісі трып, былай деген екен: «Осы ата-баба бізге анды шайас арылы сатаан елімізді дамыту бізді жас кезіміздегі міндетіміз еді, ол міндетті біз былай орыдады: 2020 аза даласында е алаш Атом Электр Станциялары іске осылды. Оны бірі Балашта екіншісі Атауда орналасты. азір жмыс істеп е арзан, экологиялы таза электр уатын діріп жатыр а су, жел, кн, энергиясын пайдаланып электр уатын діріп жатырмыз. Соны арасында бкіл азастан елі электр уатымен амтамасыз етіліп, жздеген ксіп- орындарымыз жмыс істеуде, р облыста, ауылдарда мыдаан жылы жайлар соылып, халыты ысы жазы ккніспен амтамасыз етеміз. Не керек елімізді халын тгелдей зімізде дірілетін азы-тлікпен амтып келеміз. Халымыз не ішемін, не жеймін? – деп ертегі кніне аладамайтын болды. Жеріміз трт-тлік мала толып 50 миллиона жетті. Табиатты берген байлыын халы игілігіне жаратып жатырмыз. Кейінгі 30-50 жылда жааран елді халы саны 30 миллиоа жетті. азір рбір отбасында 4-5 баладан бар. Астанадаы трындарды саны артан сайын 60-70 абатты зулім йлер салынды. Астана жне Алматы алалары елімізді ірі мегаполисіне айналды. аржы мен сауда орталыы атанды. Осы екі аладаы халыты суіне байланысты рылыс жмыстары арын алып, арендаа, ипотекаа берілетін йлер кптеп соылды. Осында трып жатан отбасы шаын жмыс орындарын дамытып, кптеген ел трындарын жаа жмыс орындарымен амтыды. Еліміз дамыан сайын Жамбыл облысы туристтерді кп келетін орнына айналды.

Оны ішінде 2000 жылды тарихы бар Тараз аласы зіні туристік орындарымен белгілі болды. Мнда тарихи естеліктерге кп кіл блініп, шет елден мыдаан туристтер келіп жатыр.

Келген туристтерді кбісі арахан Баба, Айша Бибі, Тектрмас кесенелеріне сопай кетпейді.

Осылайша алаа туристтерді келуіне, тарихымызбен танысуына жол ашылды. Сйтіп Жамбыл облысы туристтер кп келетін тарихи алаа айналып келеді. Кейінгі жылды зінде облыста 32 жоба іске асырылды. Жаа ндіріс орындары ашылды, 10 мыдай адам жмыспен амтылды.

Туристтік кластерді дамуына байланысты жол атынастарын дамыту ажет болды. Батыс Еуропа, Батыс ытай авто жолы аяталып оны пайдасын арапайым халы жне туристтер кріп жатыр. 2010 жылды 7 желтосанында Н. Назарбаевты жарлыымен елімізде білім беруді дамытуды 2011-2020 жылдара арналан жаа мемлекеттік бадарламасы бекітілді. Осыан орай бгінде оыту рдісінде инновациялы технология енгізіліп, білім беру ісіні алдына жаа міндеттер жктелді. Брындары «Болаша» бадарламасымен шет елдерде оып білім алатын болса, азіргі кндері Оксворд, Кэмбридж сияты ататы университеттер з елімізде ашылды.

Оны бітірген білімгерлеріміз з еліне пайдасы молынан тиетін мамандар болып шыты. Олар азастанда технологияны дамуына з лестерін осты, жаа ылыми жаалытар ашты, іс жзінде жзеге асырылды. Оларды кбісі ндіріске енгізіліп кейбірі Нобель сыйлыына ие болды. Сйтіп дние жзіне белгілі алымдар атады. дірісте ол жмысын ажет ететін жмыстарды енді техника атаратын болды. дірісті німділігі 2-3 есе кбейді. Елді ебек етуге ынтасы артып, айлы табысы молайды. Ерекше жмыс істеп ебек еткендерге мемлекет тарапынан аморлы крсетіліп трын й тегін берілетін болды. Жаа технологияны ндіріске ене бастаанынан нім шыару трлері кбейіп озы елдер атарына осылды. Осындай технологияны крт дамуынан кейін ел жадайы жасара бастады, ауыл тгел згеріске шырап жаарды, трындарды жадайы жасарды. Ауыл ндірісі дамып кптеген шаруа ожалытары ірілендіріліп, бірлесіп жмыс істеу жолдары ола алыды. Ауылдаы барлы бос жатан жерлер пайдаа асып, егін егіліп, бау-баша сірілетін болды. Ауылдарда шаын фермалар, мал бордаылау пункттері кптеп ашылып аланы ет, ст, терімен амтамасыз етті.

Сонымен атар елімізде медицина саласы дамып, халыты емдейтін рал-жабдытармен р медицина орталыы амтамасыз етілді. Халыты жыл сайын денсаулыын тексеріп труына ммкіндік туды. Дрігерлік кмек ауыл, аланы толы амтыды. Осындай дрігерлік кмекті артуынан елді денсаулыы жасарып орташа мір сру 75 жасты рады. Енді шет елдерде жасалатын крделі операциялар з елімізде ашылан дрігерлік орталытарда жасалып келеді.

Елімізді жасы жадайына арай мдениет ошатары жне спорт аладары кптеп салынды.

рбір ауылда мдениет йі, кітапхана, жасады футбол аладары трызылды. Ауыл мдениеті арыды дамыды. Жастармен р трлі оамды жмыстар жргізіліп отыратын болды. Соны арасында жастарды йымшылдыы артты, жастар ауылды кркіне, тірегіне айналды. Ауылда мдениет ошатары кбейген сайын оларды белсенділігі кшейе тсті. азастан 2011 жылы ысы Азия Ойындарын йымшылдыпен жоары дегейде ткізгендіктен, олимпияда комитеті азастана 2022 жылы ысы Олимпияда алауын сеніп тапсырды, сенім аталды еліміз олимпияданы мсіз орындады. Бл спортаы жеткен е биік шы еді. Спортшыларымыз алдыы атардан крінді, мны зі азастанда спорт дамып ке етек аланы крсетті. азастан Ислам елдері конференциясына жне Шанхай ынтыматасты йымына траалы етіп, рі республикамызды ішкі, сырты саясаттаы ыпалдылыын арттырып, лемдік ауымдасты алдыдаы беделін ныайтты. Демократиялы рдістерге жол ашылып елімізде ке клемді саясат жргізілді. Конституциямыза басада мемлекеттердегі згерістерге байланысты тзетулер енгізілді, сол згерістерге сай енді елді президенті 4 жылда бір сайланып 2 мерзімге ана отыруа ылы. Парламенттегі депутаттарда 4 жыла сайланды. Сайлау ережелеріне де таза жариялы жадайында ту шін згерістер егізілді. Сйтіп ыты мемлекет рды. Сонымен атар ауыл, ала кімдері таайындалмайды, дауыса тсіп сайланды»-деп арт сзін аятады. Сонымен барлы міндетті іске асырды ендігі жолды жастара бердік, елді болашаын енді солар ала арай дамыта берсін. Еліміз ркениетті елдер атарына осылалы бері бізде де жастара кп кіл блінуде. Жастар йымы кбейіп, олар экономиканы, саясатты белсенді мшелері болып келеді. Білімді жастар университет пен жоары оу орындарын басаруда. Олар парламент депутаттары болып халымыза керекті задар абылдау стінде. кімет жмысыны араласып елді билеу тетігін з олдарына ала бастады. Жастар басаран йымдар нтижелі жмыс істеп лкен табыстара жетуде.

Жастарымыза берік сеніп халымыз оларды ел басаруа здері сынуда. Сондытан да еліміз глденіп, нерксібіміз арыды дамып дние жзіндегі алдыы мемлекеттер санатына осылды. Осындай елде мір срген жастарымыз болашаы шін ебек етуден жалыар емес, халы олара сеніп отыр азастан Республикасы Туелсіздік туралы заы абылданан кннен бастап-а туелсіздікті оай емес жолын бастан кешті. Ешнрсе де оай болан жо. Жоспарлы экономика мен тоталитарлы коммунистік жйені шаруашылыы мен басару рылымдары да, ыты жйесі де пайдалануа келмеді. Ал азіргі кнгі жетістігіміз, лем мойындаан мемлекеттігіміз сол бір иын-ыстау жолдарды, дрыс ойластырылан саясатты, салиалы жргізілген реформаларды жемісі. Алда лі де ыруар шаруалар ктіп тр. лемде болып жатан соы саяси жне экономикалы оиалар да туелсіздікті ныайтатын соны шараларды бар екендігін айатайды.

«Бізді аталарымыз азіргі азастандай лан байта елді, зіндік мдениет жне ерекше аса рух пен танымды орады жне бізге мра етіп алдырды.

Мені кезімдегі рпаа туелсіз азастанды руды ала оя отырып, ел тадырын сеніп тапсырды. Бл иын рі тарихи жауапты міндет болатын, біз оны орындады». Н.Назарбаев

–  –  –

аза Жастарыны леуметтенуІне салт – дстрдІ серІ ай халыты алса та, оны зіне тн трмыс – тіршілігі, кн крісі, дет – рпы, салты болатындыын білеміз. Мны брі сол халыпен бірге жасасып, экономикалы жадайларды іргелілеп дамуына байланысты, халыты трмыс – тіршілігі, дет – рпы, салт – санасы, сана – сезімі, дниеге кзарасы т.б. згеріп отырады. Бір заманда туып, бертін келе, кп уаыт бойына алыптасан, белгілі жйеге тскен дадыа айналан трмыс – тіршілік, дет

– рып, салт – сана, алашы мазмнын біртіндеп жоалта да бастайды. Бларды орнына оамды – тапты тілек жадайларына сйкес жаа мазмн, тр туады. Демек, оамды жне экономикалы жадайлар, оларды дамуы ертеден келе жатан, алыптасып алан трмыс – тіршілікке, дет – рып, салта з серін тигізеді, жаа мазмнда згеруіне, брыны алпын біртіндеп жоалтуына жадай жасайды. азіргі тада аза жастарыны арасында батыс мдениетіне еліктеушілік рдісі ке етек жаюда. Ел болашаы жастар екені белгілі. Алайда, олар зге мдениеттерді теріс ыпалын з бойына жинай берсе, болашаымыз блыыр болма.

Сондытан аза жастарыны болмысын сатап алу шін оларды леуметтену процесіне азаи салт – дстрлерді енгізуіміз ажет. леуметтену процесі дегеніміз (socialis латынны оамды деген сзінен шыан) – сол оама, леуметтік бірлікке, топа тн оу жне адамды ндылытарды, нормаларды, баыттарды, іс – рекетті лгісін жеке адамны абылдауы, оны алыптастыру процесі. леуметтену – адамны бкіл мір бойы жргізілетін за рдіс.

леуметтенуді бірнеше кезеі бар. Бірінші леуметтенуді агенті отбасы болып саналады, йткені бл кезеге балалы ша енеді. Екінші леуметтену нерлым за болады, оан есейген жне артты кезеі енеді. Жоарыда аталып ткендей леуметтену процесіне салт – дстрді енгізуіміз ажет. Бл былыс трбие арылы жзеге асады.

Трбие леуметтенуді масата баытталан формаларыны бірі ретінде тланы леуметтік байланыстара атыстыру масатында, сонымен атар бл процестерді кепілділігі мен сенімділігін амтамассыз ету масатында оам арылы жзеге асады. азіргі заманы ркениетті оамда трбие траты сипата ие болып, р трлі иниституттарды: отбасы, білім беру, БА іс –рекеті арылы жзеге асады. Жаа рпа мдениетіні алыптасуында отбасылы трбие басты рл атарады. Отбасылы трбие ке ауымды диопозона ие. Оны негізі баланы дниеге келтіру ана емес, мселе оан леуметтік – мдени ортаны ндылыын абылдаттыру, лкен рпаты тжірибесін жас рпаа жеткізу, бойына сііру, яни дниеге келулеріне себеп болан балаларын, здерін оршаан ортаа жне адамзата, з оамына пайдалы мше етіп жеткізу. Ата – ананы, отбасыны баса да мшелеріні, сіресе естияр рпаты беделі, мір сру тжірибесі, жріс трысы, салт – санасы, салт – дстрлерді стануы, сананы алыптастыруы, з міндеттерін млтіксіз атаруы – брі де лкен трбие мектебі.

Трбие салт – дстр арылы жргізілетіне белгілі. Олай болса, леуметтенуді е алашы кезеіндегі салт – дстрді сбиге серінн тотала тсек.

аза халында жаа туан жас балаа арнап шілдехана жасаан. Осы тойдан со, сбиді бесікке салады. Жас баланы саланнан со, оны тербете отырып, аяулы ана кіліндегі ой – арманын, жасы тілегін білдіреді. Мны халы «Бесік жыры» деп атайды. Бесік жырында айтылатын тілек, аыл – сиеттерден ата – ананы нені асап, нені кксегендігі крінеді. Бесік жыры «лди, лди, а бпем» деп басталады да, халы жас баланы болашата кім болып суін, андай ызмет атаруын алайтындыын ана сзімен баяндайды. Сонда:

рыыды майырып, Аырып жауа тиісіп, Тнде жылы айырып, Атыр болар ма екенсі?

Жаудан жылы айырып, Барматары майысып, Жігіт болар ма екенсі? Трлі ою ойысып, Айыр алпа киісіп, ста болар ма екенсі.., – дейді. Бесік аза халында бір жаынан сби денсаулыына, оны дрыс суіне деген аморлыпен дниеге келген. Бл сияты рбір жаалыты одан рі дамып, орныуына, мірден орын тебуіне таразы – уаыт десек, асырлар сынынан срінбей тіп, бізді заманымыза дейін жеткен, лі кнге з орнын, маызы жоалтпаан нрсені бірі, осы бесік деуімізгебден болады.

мір – лкен мектеп. леуметтік мірді кшу онумен ткен иын – иын беледері нені йретпеді аза халына. Трмысты ауыр кезедерінде сби амын ойлаан ата – аналар бесікті табады. Бесікті рлымындатере ой, шеберлікті крсететін детальдар бар. Сол микройшіктегі бала тсегі, жрген – жаялы жне басалары брі де ойластырылып, барлы жадайлар есепке ала отырып, аылмен жасаландытан, бала денесі, оны ктімі, заттары, киімдері таза, йысы тыныш болып, дрыс седі. арап отырсаыз, сол кшпелі, ауыр кезедерде дниеге келген аза халыны матаныш етер лдары мен ыздары дл осы бесікте сіп, трбиеленген. Сол бесік елімізді кптеген жерлерінде лі кнге сол ызметін крсетіп, р йді жанындай крген жас нрестелерін лан – таза сіріп, трінен орын алып келеді деуге болады. Ойлап араса, бесікті зі де аза халыны мір срген, трмысты жадайларынан туан, сол жадайлара бейімдеп, ыайлап жасаан.

Біра кезі келгенде тоталып тетін таы бір мселе – азіргі кезде бесікті ескі трмысты зиянды алдыы деп, арсы болатындыы. Сондаы оларды айтатын мселелері:бесікті бркеп жапанда ауа жетпей сби тншыады, баланы бесікке блеп таанда денесіне ан таралуы бзылады, оны тербегенде миына заым келеді т.с.с. асырлар бойына атадан балаа кшіп, аза халыны бала трбиелеу тжірибесінде зін атаан бесікке блай мін тау, меніше, тсінбесітіктен туып жатса керек. ылыми зерттеусіз, яни бесікті анша баланы тншытыранына, аншасыны ан таралуын бзанына жне миын айналдыранына длелсіз, жала жабу, сіресе медицина саласындаы манандарды ателігі дер едім. Баланы денсаулыына зиян келтіретін затты ата – ананы здері – а олтанбайтыны аны.Егер бесікті де бірде – екілі осындай зияндары болса, бл да азіргідей асырдан – асыра жетпей лдеашан – а, бір – екі зияннан кейін – а мір сруін тотатып, олданыстан алан болар еді.

Отбасылы трбиеде бесік жырымен бірге батырлар жыры да лкен танымды – талымды мнге ие. Халымыз батырлар жырын балаларды елін, Отанды сюге, бкіл дуір рухын бойына жинатаан тл дниені баланы бойына сідіріп, халыа деген адал ызметін, ысты махаббатын, жанын салуа трбиелеитін ралды бірі есебінде пайдаланды. Жырдаы батырларды ел ораудаы ерлік істерін жастара лгі, елге шан оа кеудесін тосатын трбиені неге етті. рине бл ретте де батырлар жырыны трбиелік мніні боланы. Сонымен атар, баланы ертегімен де сусындатып отыран. Ертегі халы міріне, ебек процесіне байланысты туып, оамды даму жадайына сйкес сіп лайан. «Ертегі раннан сыр шертеді» дегендей, баланы алар трбиесі, ондаы пендені дниеоыздыы емес немесе апайтстігі емес керісінше арасанда адалды тасын аралаан пендесіне Алланы кзарасыны ашанда тзулігі. Дл солай, халыты арман – мддесін, дниетанудаы ой – рісін, тапты кзарасын, трмыс – тіршілік жне оамды салт – сана жайларын, т.б. бейнелейді. Енді осы батырлар жыры мен ертегідегі леуметтенуді крініс алуы жайлы тоталып тейік.

Ауыз дебиетіні баяы заманнан ескірмеген рпатан – рпаа ауысып отыран крделі де мол бір саласы – батырлар жыры. Бл жырларды жыршы – жыраулар асырлар бойы обыза немесе домбыраа осып, белгілі бір нмен айтып, ауыздан – ауыза таратып келген. аза батырлар жырындаы басты аарман елін сйген батыр, ал оны басты масат – мраты халын, Отанын басыншы жаудан орау. Батырлар жырыны кпшілігінде халыты тбегейлі м

– мддесі крсетіледі. Батырды халыа аморшы болу арманы, сол жолдаы іс – рекеті жырлануы арылы оны з-й ішіне, з рухына деген сйіспеншілігі де айындалады. Батырлар жырынан ерте замандаы баласы жо артты, бастаушысы жо елді басадын жбір – жапа кретіні де танылады. Басыншылардан орайтын батыр жайлы жырлар ел иялында осындай зарыу, торыу тсында туады. Мндай батырларды халы артайан ата – ананы амандыы шін ажет деп біліп, оны кршілес рулармен де кш біріктіруін кздейді. «Алпамыс батыр», «обыланды батыр», «Ер Тарын», «амбар батыр» сыылды аза батырлар жырларында алма, монол басыншыларыны шабуылы баяндалып, аза батырларыны сол крестегі ерлігі жырланады. Оларды Отан сйгіштігі мен адалдыы, удеге беріктігі злымды пен ияната арсы ойылады. рине батырлар жырындаы оиаларды тарихпен жанасымы зінше болады. Бір жыр бірнеше асырды аралып, жздеген жыршы – жырауларды аузынан тетіндіктен, онда р асырдаы тарихи фактілер араласа жреді. Сйтіп, батырлар жырында «р дуірден ралан кезенен» алынан батырды жиынты бейнесі трады.

Негізінде аза халыны ертігілері, батырлар жыры, аыз – гімелері кеінен тарап, кез келген аза осыларды бойына сііріп скен. Кез келген азаты бойында рухани бай, имандылы трбиесі басым болан. Шоан Улиханов айтпашы: «аза дегенде лпысы жо, абатысы жо ел елестейді. аза халында азіргі кездегі проблемалар мысалы, ажырасу деген болмаан». Бл азаты аймаы бзылмаан ел екенін крсетеді. азіргі кезде, ертегі, батырлар жыры, аыз – нгімелер бар. Біра, айтушылар кем де кем. Осыларды бойымыза сіірсек, рухани бай иманды болып алыптасамыз деген сенім жрегімізді тбіне яласа деймін.

леуметтендіруді ертегілердегі крінісі дегенде меніше, ертегіні балаа деген сері.

Бауыржан Момышлы атамыз айтандай: «Мен азіргі кездегі ертегі айтпайтын желерден орамын жне бесік жырын айтпайтын келін, аналардан орамын. Ертегі тыдамаан адам

– рухани мгедек адам» деп тегін айтпаса керек.Сондытан да, ертегі баланы леуметтенуіне лкен сері бар.

Ерте кезде жазу, сызу, кітап болмаан заманда бізді ата – бабаларымыз, йгілі жыршыларымыз здеріні ойдан шыарын иял гімелерін, тарихи оиаларды рпатан – рпаа ауызша мра етіп алдыран. Олара азаты халы ертегілері жатады.

Ертегілер кбінесе ауызша айтылатын боландытан, оны ерте замандаы кркем гіме деуге де болады. Жыршыларды ызыты, лгі – негеге толы ертегілерін естуге екейген кріден, ебектеген балаа дейін жиналып, тыдаан, есте сатаан.

Ертегілерден бізді бабаларымызды трмысын, дет – рпын, салт – дстрлерін креміз.

Ертегілерде жауызды пен ділдік, асты пен досты, жаманды пен жасылы кресіп, аыры соылары жеіп шыады. Халы иялыны нтижесінде ылым мен техника арыштар сіп, аспана шатын, айа онатын карабльдер, теіз астында бірнеше ай жзетін сгуір айытар, телеграф, теледидарлар, жер астындаы метролар, т.б. ойлар табылды. Бл – халыты ой – иялыны іске асуы, адамны дамып, леуметтенуі деуге болады жне адамны аыл – ойыны керемет кші деуге де болады.

Елбасымыз да балалы шаында «Ер Тстік» ертегісін ызыа оып, есіне сатаан.

Кішкентайынан ертегі тыдап скен бала рухани мыты тла болып алыптасуы сзсіз.

Жас баланы алашы леуметтенуі осылайша теді. Сби кезінен бастап анасыны айтан бесік жырындаы аыл – сиеттерді тыдап, ккірекке тоып, батырлар жыры мен ертегілерді батырларды еліктеріне ызыып, еліктеп з мінезін, жріс – трысын, дрыс ойлау абілетін арастырады.

Ал леуметтенуді екінші кезеінде баланы оама араласуы жатады, яни бала мектепке келген кезден бастап болатын кезе. Е бірінші стазы, содан со кітаптары мен достары ары арай леуметтенуіне кмектеседі. Сондытан мектептегі стаз балаа екінші ана болуы керек, бала йде алан трбиесін мектепте жаластыруы тиіс. стазы балаа деи кітаптарды оып, тыдатып, мектепке мерекелік і- шаралар болса, дстрлі ойындарды, ндерді, кріністерді крсетуі тиіс. Осы реттен ары арай баланы леуметтенуі жаласа береді.

орыта айтар болса, аза халыны дниетанымы, кзарасы, лтты ндылытары, діні мен ділі дегенде е алдымен салт – дстр, салт – сана, дет – рыпты станымы еске тсетіні аны. Олай болса, азаты жастарыны да трбиеленуі мен леуметтенуі де осы ндылытарды бойына сііре отырып, з халыны болашаы мен матанышы, елімізді азаматтары болатынына сеніміміз мол екені айын.

–  –  –

1. Есхожин І. Шешендік шиырлары. Алматы «айнар» 1993.

2. Момышлы Б. шан я. – Алматы; 2004.

3. Орзаов Е. аза халы медидинасы. – Алматы: «ылым» 1989.

4. Абдикерова Г.О. Тла леуметтануы. – Алматы. 2004.

–  –  –

Бгінгі оам – апаратты оам. Апаратты дмпу мен жаа апаратты технологияларды пайда болуы барлы оамды салаларды дамуын тездетті жне крделендірді. Апарата олжетімдік жеілдеп, оны таралу жылдамдыы артты.

Білімге негізделген жаа экономика дамыан елдер арасындаы бсекелестікті жаа ырын ашты. Білім жйесі згерді жне жоары технологиялар орныан оамдар з білімдерін айта йымдастыра бастады. Бл Н.. Назарбаевты «ХХІ асырда білімін дамыта алмаан елді тыырыа тірелері аны. Бізді болашаты жоары технологиялы жне ылыми амтымды ндірістері шін кадрлар орын жасатауымыз ажет. Осы заманы білім беру жйесінсіз рі алысты барлап, ке ауымда ойлай білетін осы заманы басарушыларсыз біз инновациялы экономиканы ра алмаймыз» сздерінен де крініс табады.

азіргі оамда болып жатан ірі жне арынды згерістер тек мдениет, саясат, экономика жне шаруашылы салаларын ана емес, сонымен атар мірді барлы жатарын амтып отыр.

Жаандану процесі жас рпаа р трлі сер етті. леуметтік уаыт ыса мерзімді бліктерге блінген категория ретінде абылданып, индивидтен бар ресурстарды сара мобилизациялауды жне бірден жаа жобаа туін талап етеді. Аа рпа уаытты жаа ымын абылдауа мжбр болады. Жаандануды жаа шындыы за мерзімді болашаа жоспар руа ммкіндік бермейді. Бгінгі жастар аа рпатан ерекшеленеді, олар кез келген леуметтік згерістерге тез бейімделеді.

Сонымен атар, «іргелі білімнен алшатау» тенденциясы орын алып, жастарды баралы апарат ралдарына жне жарнамаа еліктеуі, ділдік, оам алдындаы жауапкершілік, тедік секілді игіліктік ндылытарды жойылу процессі байалуда [2].

Апаратты оама туді басты масаты мен іргелі лтты басымды – адам, оны материалды, интеллектуалды, рухани жне т.б. леуеттеріні дамуы.

азіргі азастанды оам мемлекет модернизациясы баытын стана отырып, зіні интеллектуалды жне мдени леуетін нтижелі пайдалануды ажетсінуде. Бгінде шикізат экономикасынан білім экономикасына ту мселесін шешу шін тпелі кезеде адамдара баытбадар крсететін ой айындыы, немі згерісте болатын жйттарда дстрлі емес шешім абылдау, жаа идеялар мен мн-маынаны сыну, лтты идеяны іздеу ажет.

Осылай, оам дамуындаы ылым рлі бгінгі кні те зекті. Бл трыда мемлекет жас алымдарды маман ретінде алыптасуына лкен мн беруі ажет. Оларды ндылытары мен басымдылытарын, леуметтік-экономикалы жадайын, білім жне денсаулы сапасын талдау дамуды болаша тенденцияларын айындауа ммкіндік береді. Стратегиялы маызы бар сратарды ішінде мыналар бар: рпатар арасында жауапкершілікті блу, рлдер, кшбасшылы жне билікті ара атынасындаы тепе-тедік, жаа салаларды дамуына жастарды осатын лесі.

1990 жылдарды басында отанды ылымды аржыландыруды тмендеуі ылым саласында кадр мселесіні пайда болуына, рпааралы сабатастыты жоалту аупіне жне алым мамандыы мртебесіні тмендеуіне алып келді. Отанды ылымны сан саласы егде мамандарды орнын басатын жас мамансыз алды, оан оса материалды-техникалы база кнерді.

аржыландыруды суіне арамастан бгінгі тада азастанды ылым мен жоары мектеп 1990 жылдары орын алан экономикалы жне саяси трасызды ыпалынан болан жаымсыз тенденцияларды жее алмай отыр.

азіргі тадаы негізгі мселе – отанды ылымды алай нтижелі жне дамушы, яни жас талант шін тартымды сала етеміз? ылым лтты экономиканы шынайы секторы талап ететін азы-тлікті, ызметтерді, технологияны бастауы болуы керек, олай болмаан жадайда азастан зіні ылыми леуетін, ал экономика – ылым мен инновацияны тірегінсіз, бсекеге абілеттілікті сатай алмайды.

лемні кез келген елінде жастар – белсенді оамды кш, яни оам мен мемлекет дамуыны стратегиялы ресурсы, сондытан жаымсыз тенденцияларды жеу жне ылым мен білімдегі мселелерді шешу шін жас алымдара баса назар аудару ажет. Жас алымдарды ндылыын, мемлекет дамуындаы оларды ала жылжуа итермелеуші кш ретіндегі рліні маыздылыын ыну болашата сол мемлекетті траты прогреске жетелейді жне мдени жандануа жол ашады [3].

Реформа жргізу кезеінде азастанды жастарды тадау ммкіндіктері кеейді.

Сырты ортадан келіп тсетін апаратпен тікелей байланысты шекараларды жойылуы тек экономикадаы емес, сонымен атар азастанды оамны баса да салаларындаы «нарыты»

арым-атынастарды орнауымен тспа-тс келді жне ылыми жмысшы мен мемлекеттік ызметкерді оамдаы мртебесі «заманауи» ксіптермен (банк ісі, аржы, апаратты технологиялар, туризм, ктерме сауда) салыстырмалы трде тмендеді. Бл ылыми ортадаы орта жастаы ызметкерлерді саныны кбейіп, жастарды азаюына алып келді.

азіргі заманда жастар здеріні ксіби болашаын бюджеттік мекемелерде емес, ктерме саудамен, аржыландырумен, консалтингпен жне аудитпен айналысатын коммерциялы фирмаларда, шетелдік компанияларда алыптастырысы келеді. ылым жолы мір дегейіні тмендігімен, леуметтік аз амтылу мселесімен ассоциацияланады.

Шетелдік компаниялар азастанны лемдік экономикаа интеграциялануын кшейтеді жне іскери этиканы дамуын амтамасыз етеді, жастар шін тымды жмыс орындарын алыптастырады. Алайда, шетелдік компаниялар жастарды отанды экономиканы дамуына баыттамай, компанияны табысы шетелге кететін боландытан, баса мемлекеттерді экономикасын олдауа ыпал етеді. Оан оса, шетелдік компанияда ызмет ететін жастарды з ызметінде шыармашылыы те тмен болады.

Ал ылым жолындаы жастар еркіндікті, з шыармашылытарыны жзеге асуын жоары баалайды. Дегенмен, жас алымдар шыармашылыы ылыми емес мселелерді шешуге баытталан, мысалы, жмыс жадайларына бейімделу.

Жарын болашаты ру процесінде жас алымдарды рліні ерекше екенін билік басындаыларды тсінгені аны. Бл жас алымдарды ылыми, интеллектуалды леуетін ктеруге баытталан іс-шаралардан крініс табуда (азастан Республикасы Тыш Президенті орыны жанындаы Жас алымдар кеесі, «Самры-азына» лтты л-ауат оры жне т.б.).

йтсе де, жастарды ылыми-педагогикалы ызметке келуіне аржылы олдаудан баса таы бір фактор – оамны білімге жне ылыма ызыушылыы ыпал етеді. 1990 жылдар оамды ндылытар жйесін крделі згертіп, ылым з беделін жоалтты. ылым мртебесіні тмен болуы жне наты келешегі жо даму орын алан кезеде дарынды жастарды білім мен ылым саласында алуа гіттеу ммкін емес. Мндаы мселе – тек жалаыа байланысты ана деп есептеу ателік. Себебі, лемде банк ісі немесе сатандыру бизнесінен тсетін кіріс салыстырмалы трде ылымнан те кп. Алайда, алдыы атарлы инновациялы елдерді оамды санасында ылым – элитарлы позициясынан айырылан жо, сондытан, дамыан елдерде ылым нтижесі оам игілігі шін барлы салаларда ке олданыс тапан.

Сонымен атар, азастанды алымдар да оамны дрыс ызмет етуі шін оама жаымды азіргі заман алымыны келбетін алыптастырулары ажет.

ылымдаы жйтті жасарту шін біріншіден, уаытты, екіншіден, жас алымдарды толандыратын зекті мселелерді анытап, оны шешу тетіктерін сыну, шіншіден, жас алымдар мен билік органдары арасында зара тиімді байланысты отайландыру керектігі тсінікті. Дегенмен, ойылан масата жету шін жасалан рбір рекет – бірнеше факторды зарарекетіні нтижесі жне алымдар, сіресе жас алымдар, здері алайтын перспективалар мен масаттарды анытауы ажет. Осындай жадайда интеллектуалды кш-жігерді, жастарды ылыми ауымдастыындаы пікірталасты орын аланы о болар еді. Жас алымдара ойылатын талап – инициатива жне ылыми, біліми леуетті дамыту баытындаы сыныстар.

пайдаланан дебиеттер тізімі:

1. азастан Республикасыны Президенті Н.. Назарбаевты 2005 ж. 18 апандаы «азастан экономикалы, леуметтік жне саяси жедел жаару жолында» атты Жолдауы

2. Гвоздева Е.С., Жданов А.С., Нуртдинов А.Н. Лидерство молодежи и развитие: взгляд молодых ученых Новосибирского научного центра. http://www.nsc.ru/

3. Касаткин Е.С. Движение молодых ученых в России: значимость и перспективы. http://www.rosmu.ru/

–  –  –

роль социальных сетей в социализации молодеЖи казахстана Интернет предоставляет огромный простор для работы, отдыха, общения, обмена разнообразной информацией. Можно смело утверждать, что с момента его появления в доме практически каждого человека, мир перешёл на совершенно новый уровень развития. Если говорить конкретно, то новую форму обрели такие понятия, как бизнес и управление, общение между пользователями, возможность расчетов виртуальными деньгами, имеющих силу реальных и прочее. Но разговор пойдёт не обо всём и вся интернет возможностей, а о социальных сетях, которые популярны и востребованы среди пользователей интернета. Пожалуй, среди владельцев ПК, имеющих доступ в интернет, не осталось тех, кто не слышал о сетях ВКонтакте и Мой Мир. Эта «пара» является самой популярной среди пользователей казахстанского интернета.

Эти ресурсы имеют огромную аудиторию, и о данном факте говорит статистика. Например, число пользователей ВКонтакте совсем недавно перевалило за 30 миллионов пользователей. [1]Чем же популярны подобные ресурсы?

В связи с обозначенными проблемами влияния социальных сетей на социализацию молодёжи, был проведен комплексный социологический опрос. Объектом опроса является молодёжь в возрасте от 14-30 лет.

Предмет исследования – социальные сети как фактор социализации молодёжи.

Задачи исследования состояли в следующем:

1) Выяснить, как молодёжь проводит своё свободное время;

2) Выявить, как часто молодёжь пользуется глобальной сетью Интернет;

3) Проанализировать с какой целью молодёжь посещает социальные сети;

4) Выяснить считает ли молодёжь общение в сети достойной заменой реальному общению;

5) Исследовать, какие социальные нормы и ценности распространены в социальных сетях;

Основным инструментом исследования является опрос, состоящий из 10 вопросов, который позволяет решить поставленные задачи. Опрос был размещен в популярных сетях казнета Мой Мир и Вконтакте. В опросе приняли участие 250 человека, с различными формами занятости.

Подобное анкетирование позволило в полной мере сделать выводы о мнении молодёжи о социальных сетях и их влиянии на социализацию.

Анализ результатов опроса показал, что на сегодняшний день глобальная сеть Интернет занимает значительное место в жизни современной молодёжи. Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе исследования.

В результате анализа было установлено, что основной целью посещения социальных сетей молодёжью является в первую очередь – просмотр видео, скачивание музыки и т.д., на втором месте – общение с друзьями на интересующие темы и третье место – поиск друзей, однокурсников, одноклассников и общение с ними. Так же помимо этого целью посещения социальных сетей является – получение информации по учёбе от сокурсников и одноклассников, на одной позиции стоят – общение в группах по интересам и знакомство с противоположным полом. Малая часть респондентов указали, что социальные сети являются для них средством самовыражения, помогают заявить о себе и опубликовать своё творчество для широкой публики.

Интересным является тот факт, что подавляющее большинство молодых людей ничего серьёзного не обсуждают в сети, а просто болтают с друзьями и знакомыми.

– Глупое просиживание времени! Ни интересных, ни важных для опыта событий. Вечная гонка людей кто лучше, у кого друзей больше, фото по интереснее и т.п.- говорит некая Айсулу.

На втором месте по популярности обсуждаемых тем среди молодёжи являются – отношения между людьми и на третьей позиции стоят – проблемы учёбы и на работе. Так же среди часто обсуждаемых тем в социальных сетях указывались – взаимоотношения между полами, вопросы философского характера, вопросы моды и стиля, вопросы культуры, политические проблемы, экономические вопросы.

Всё это говорит о том, что социальные сети молодёжи нужны не для помощи в решении каких-либо проблем, а просто для развлечения, «убивания времени» или самое страшное, что может произойти с пользователем – это, то, что со временем обычная переписка с друзьями может превратиться в патологическую зависимость. Результатом, которой может стать потеря работы и сломленная личная жизнь.

Современное подрастающее поколение проходит свое становление в очень сложных условиях ломки многих старых ценностей и формирования новых социальных отношений. Отсюда растерянность и пессимизм, неверие в себя и общество. Одни живут в прошлом, слушая рассказы старших о «прекрасном времени, когда якобы успешно решались все проблемы». Другие, наоборот, агрессивно ведут себя по отношению ко всем нововведениям, критикуют «все и вся», занимаются поисками «врагов», на которых можно было бы свалить причины всех бед.

Итак, по результатам проведённого исследования можно сделать вывод, что социальные сети занимают важную часть в жизни современной молодёжи, т.к. общение в сети является для них важнее всего и именно на это они тратят всё своё свободное время. У каждого пользователя своя цель и мотивация использования социальной сети.

Но виртуальное общение вытесняет реальное, становится преобладающим в жизни человека. В особенности данная проблема касается детей и подростков. Социальные сети сами по себе не порождают такие недостатки. В основном возникновение «минусов» обусловлено человеческим фактором, психологии человека, поведением отдельно взятого человека.

Также хотелось бы добавить пару интересных фактов связанных с социальными сетями.

Люди, зависимые от социальных сетей, часто обновляют статусы, отражая в них малейшее изменение своего настроения. Некоторых эта привычка спасла от трагедии. Например, 16летняя жительница штата Мэриленд умудрилась спасти жизнь юного англичанина из Оксфорда с помощью Facebook. Юноша впал в депрессию и оставил в соцсети очевидный намек на то, что он собирается совершить самоубийство. Девушка рассказала об этом своим родителям, те связались с посольством Великобритании, которое, в свою очередь, сообщило о надвигающейся беде в Скотланд-Ярд и оксфордскую полицию. Несмотря на то, что в Facebook было указано только имя юноши и город, где он живет, полицейским удалось сузить список адресов до восьми. По каждому из них были высланы наряды, и вскоре парня нашли. Он и в самом деле принял большую дозу лекарств, но был еще жив, и врачи сумели его спасти. С момента, когда девушка из Мэриленда увидела роковую запись в Facebook, прошло всего три часа. Этим летом на американском Интернет-сервисе PostSecret появилось сообщение: «Я живу в Сан-Франциско с юности... Я нелегал... Я здесь никому не нужен... Я вообще никому не нужен... Я спрыгну с «Золотых Ворот»». В течение 24 часов на это послание отреагировали 20 тысяч пользователей сервиса, а в социальной сети Facebook появилась группа «Пожалуйста, не прыгай» (Please don’t jump), на странице которой все желающие смогли разместить слова поддержки. Ответы на письмо будущего самоубийцы разнились от «Мы хотим, чтобы ты остался с нами» до «Если бы я знал, в какой день ты окажешься на мосту, то проехал бы всю страну от Огайо до Сан-Франциско, чтобы встретиться с тобой и заставить тебя изменить твое решение».[2] Год назад полиция задержала Родни Брэдфорда из Бруклина, молодому человеку были предъявлены обвинения в ограблении двух людей. Брэдфорд провел под стражей 12 дней, все это время он продолжал настаивать на своей невиновности. По утверждению молодого человека, в момент ограбления он находился в квартире своего отца в Гарлеме, в 13 милях от места преступления, и общался со своей девушкой на сайте Facebook. В тот самый момент, когда «человек, похожий на Брэдфорда» угрожал пистолетом случайным прохожим, настоящий Родни Брэдфорд менял свой статус в профиле пользователя.

Отец подозреваемого и его жена подтвердили алиби подростка, полицейские также проверили IP-адрес компьютера, используемого для доступа к сайту Facebook. Убедившись в том, что молодой человек говорит правду, окружной прокурор снял с него все обвинения. «Это первый известный мне случай, в котором обновление страницы Facebook было признано убедительным алиби, – утверждает юрист из Далласа Джон Браунинг. – Впрочем, принимая во внимание растущую популярность социальных сетей, в ближайшем будущем подобные истории не будут вызывать удивления».[3] И сегодня в связи с вышесказанным можно с уверенностью говорить о таком понятии как виртуальная компьютерная социализация и что нужно по чаще обновлять статусы, фотографии и свою страницу в целом. Вопрос только в том, станет ли девочка из Актау бить тревогу, если увидит суицидальный статус у мальчика из Павлодара, и как отреагирует павлодарская полиция, если поступит сообщение о вероятности самоубийства на основании такого факта. Боюсь, что в вопросах сознательности, ответственности и взаимоподдержки мы пока сильно уступаем англичанам и американцам. Но возможно, социальные сети помогут это исправить.

список использованных источников:

1. По материалам сайта http://www.profit.kz/news/5490-Rejting-populyarnih-socialnih-setej-v-Kazahstane/

2. По материалам сайта http://remamedia.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=77:ourblog&Itemid=102

3. По материалам сайта http://interestingeventsclub.uol.ua/text/1119647/

–  –  –

мІр дегейІ мен сапасын лШеу мен интеграциялау мселелерІ «Алда тран онжылдыты аса маызды міндеті – азастанны барлы азаматтарыны мір сапасы мен дегейін жасарту, леуметтік тратылы пен оралуды ныайту. Ел халы саныны 2020 жылы 10%-а суі шін мемлекет барлы ажетті жадайларды жасайтын болады. Бізді мемлекеттік леуметтік саясатымыздаы басты басымды халыты жмыспен амтылуын амтамасыз ету болып табылады» Н. А. Назарбаев, 29.01.10 ж.

азіргі кезде «мір сапасы» мен «мір дегейі» тсініктеріне орта анытама жне оларды крсеткіштер жиынтьы арылы сипатталуы туралы орта пікір абылданан жо. Кбіне олар зара алмастырылып олданылады, ал оларды крсеткіштері зара сас болып келеді. Дегенмен, бл тсініктерді бір- бірінен ажырату керек.

мір сапасы мір дегейінен ауымды категория болып табылады. мір дегейі адамны ттыну саласындаы мір шарттарымен айындалады жне адамны жалпы л-ауатыны леуметтік – экономикалы крсеткіштерімен лшенеді. Бл крсеткіштер табыс, ттыну, трын й мселесі, білім беру ызметтері, денсаулы сатау жне т.б. Олар статистикалы крсеткіштер жйесі немесе субъективті баалау пікірлері арылы сипатталады.

мір сапасы адамны мір шарттарыны ауымды жйесін жне мір дегейін, сонымен атар, оршаан орта экологиясына, леуметтік л – ауата, саяси жадайа, психологиялы жайлылыа жататын рылымдарды да амтиды. мір сапасын лшеу шін жан-жаты, наты статистикалы мліметтерді зі жеткіліксіз, осы крсеткіштерді адамдарды ажеттеліктеріне сйкестігіні субъективті баалаулары ажет. Табиаты бойынша мір сапасы

– бл мір шарттарыны адамны ажеттіліктері мен оны з мірін субъективті баалауына туелді объективті – субъективті сипаттамасы. мір сапасыны кейбір объективті рамдас бліктері адам санасында наты бейнеленуі ммкін, екіншілері салыстырмалы, ал шіншілері тжірибе дегейіне, мдени капитала, ндылытара байланысты ккейкесті болмауы ммкін.

Субъективті баалау маыздылыы ерекше, олар айматар, леуметтік, демографиялы топтар бойынша жіктелінуі ммкін жне оамдаы кіл – кйді бейнесін жасауа ммкіндік береді.

мір сапасыны субъективті баалауын лшеу оамда леуметтік ысымны пайда болуы мен алыптасуы туралы мліметтер береді.мір сапасына мынадай анытама беруге болады: «мір сапасы» – объективті крсеткіштер мен адамдарды мдени ерекшеліктеріне, ндылытар жйесіне жне оамдаы леуметтік стандарттара туелді зіні жадайын абылдаумен материалды, леуметтік жне мдени ажеттіліктеріні анааттануын субъективті баалау негізінде сипатталатын халыты мір шарттарыны жйелі сипаттамасы [2].

мір «сапасы» мен «дегейі» категорияларыны крсеткіштері кп. Екі мысал келтірейік.

мір сапасы мен дегейі бойынша мемлекеттерді салыстыру шін Б-ны жасалан агрегатталан крсеткішінде – адам потенциалыны даму индексінде (АПДИ) бгін ш жеке индекс олданылады: 1.Ктілетін мір сру затыы; 2.Халыты сауаттылыы; 3.Адам басына шаандаы ЖІ. Сонымен бірге, екінші крсеткіш алашы екі индекстен жасалынады: оитын оушыларды саны мен ересек адамдарды сауаттылыы. Осы жеке ш индексті орташа арифметикалы саны адам потенциалыны даму индексі болып табылады. Мнда тек материалды ндылытарды ттыну клемінен зге денсаулы сатау жне білім беру салаларымен амтамасыз етілетін адам дамуыны ммкіншіліктері айындалады. Бл индекс лем елдеріні дамуын тек экономикалы дегейде емес, сонымен атар, халыа демографиялы жаырту, мдени даму мен л – ауатын жасарту шін жасалатын шарттарды есепке ала отырып салыстырады. 1990жылдан бері Б АПДИ клемі туралы мемлекеттер мліметтерін баспаа шыарады. Осы крсеткішті динамикасын 1990 жж азастанны нарыты экономикаа кшуі мір сапасыны дегейін тмендеуіне келді. АПДИ бойынша 174 мемлекет келесідей топтара блінеді: те жоары, жоары, орташа жне тменгі даму дегейі. 2010жылы крсеткіш бойынша, бірінші топа 42 мемлекет енеді, екіншісі 43, шіншісі 42, ал тртіншісі 42 мемлекетті амтиды. азастан екінші топтамаа кіреді (АПДИ 0,714).Pages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 || 26 |
 

Похожие работы:

«Об итогах проведения секция «Социология» XXII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов -2015» C 13 по 17 апреля 2015 года в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова в 22 раз проходила традиционная Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Основными целями конференции являются развитие творческой активности студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач...»

«ФОНД ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ III Международная научная конференция Сборник статей (часть 1) Общественные и гуманитарные науки Алматы – 2009 УДК 001:37 ББК 72.4:74. И 6 ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: МУХАМЕДЖАНОВ Б.Г. – Исполнительный директор ОФ «Фонд Первого Президента Республики Казахстан» АБДИРАЙЫМОВА Г.С. – Председатель Совета молодых ученых при Фонде Первого Президента, доктор...»

«УДК 316.3/ ББК 60. Ф 3 Ответственный редактор: Президент Ассоциации социологов Казахстана, доктор социологических наук, профессор М.М. Тажин Редакционная коллегия: Исполнительный директор Фонда Первого Президента РК Б.Б. Мухамеджанов (председатель) Доктор социологических наук, профессор С.Т. Сейдуманов Доктор социологических наук, профессор З.К. Шаукенова Доктор социологических наук, профессор Г.С. Абдирайымова Доктор социологических наук, доцент С.А. Коновалов Кандидат социологических наук...»

«Геннадий Вас а й сильевич Дыльнов е ло САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО Социологический факультет МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЫЛЬНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 12 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ИЗДАТЕЛЬСТВО «САРАТОВСКИЙ ИСТОЧНИК» УДК 316.3 (470+571)(082) ББК 60.5 я43 М34 М 34 Материалы научно-практической конференции Дыльновские чтения «Российская идентичность: состояние и перспективы»: Саратов: Издательство...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» Институт управления Кафедра социологии и организации работы с молодежью Российское общество социологов Российское объединение исследователей религии СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ В ОБЩЕСТВЕ ПОЗДНЕГО МОДЕРНА Памяти Ю. Ю. Синелиной Материалы Третьей Международной научной конференции 13 сентября 2013 г. Белгород УДК: 215:172. ББК 86.210. С Редакционная коллегия: С.Д....»

«СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ УДК 316. ББК 71.05 Д4 Издано по заказу Комитета по науке и высшей школе Редакционная коллегия: доктор социологических наук, профессор Я. А. Маргулян кандидат социологических наук, доцент Г. К. Пуринова кандидат филологических наук, доцент Е. М. Меркулова Диалог культур — 2010: наука в обществе знания: сборник научных трудов Д международной научно-практической конференции. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургской академии...»

«У нас в гостях социологи республики Корея От редакции. Предлагаем нашим читателям познакомиться со статьями корейских коллег – в них содержится много интересного, познавательного, вплоть до возможного применения их выводов и предложений в нашей стране. История Института российских исследований (ИРИ) началась 13 января 1972 г., тогда при Университете иностранных языков Ханкук был основан Центр изучения СССР и стран Восточной Европы. Это было единственное научное учреждение, проводившее анализ...»

«Министерство образования и науки РФ ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Национальный исследовательский университет Научно-исследовательский комитет Российского общества социологов «Социология труда» Центр исследований социально-трудовой сферы Социологического института РАН Межрегиональная общественная организация «Академия Гуманитарных Наук»К 100-ЛЕТИЮ НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ...» 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.