WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |

«инновационное развитие и востребованность науки в современном казахстане V международная научная конференция сборник статей (часть 2) общественные и гуманитарные науки алматы УДК 001 ...»

-- [ Страница 24 ] --

Современное студенческое сообщество, как и все общество, находится на стадии формирования новых характеристик культуры потребления. Основными их чертами являются многоаспектность, противоречивость и неустойчивость. Главной доминантой в культуре потребления выступает рациональный, разумный подход к окружающему вещному миру и духовным ценностям. Необходимо отметить, что ядром этого подхода служит опора на традиционные духовные ценности и смысло-жизненные установки.

В заключение необходимо отметить, что в статье получил дальнейшее развитие анализ особенностей потребительского поведения студенческой молодежи, что требует дальнейших практических исследований в этой области.

список использованных источников:

1.Омельченко Е.Л. Молодежь: Открытый вопрос / Е.Л. Омельченко. – Ульяновск : Симбирская книга, 2004.

2.Ильин В.И. Курс лекций по социологии потребления// http://www.consumers.narod.ru

3. Алешина И.В. Поведение потребителей. – М.: Экономист, 2006. — 525 с.

4. Радаев. В.В. Экономическая социология. Курс лекций: Учеб. Пособие. – М.: Аспект Пресс, 1998.- 368 с.

5. Бурстин Д.Дж. Сообщества потребления: Дистанционный курс лекций // ТHESIS. T. 1. 1993. Вып. 3. С. 231-254

6. Михайлова. И. Социология культуры: Учебное пособие. изд., доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004. – 344 с.

–  –  –

азіргі леуметтік-экономикалы жадайда білім беру орындары мен жмыс берушілер, мемлекеттік жне жергілікті органдар биліктерімен, оамды йымдармен, жмысбастылы ызметтері арасындаы арым-атынасты жаа жйесін алыптастыру мселесі те зекті болып отыр.

леуметтік жаандану жне леуметтік-мдени процестердегі згерістер, азіргі экономикалы жадай білім беру ызметіні масатыны згерісіне алып келеді: яни, азіргі мденитті крделі мселелеріне бейімделе алуы, мірден зіні орнын табуа абілетті адамды дайындау. Осы масаттан келіп, білім беру саласын, соны ішінде ксіби білім беру орындарын елеулі трде модернизациялау ажеттілігі келіп шыады. Модернизациялауды біз белгілі бір леуметтік процестерді маызды згерістереге алып келетін инновациялар немесе инновациялар жиынтыын тсінеміз.

Сондытан да модернизация оамны жне ксіби білім беру орындарыны бітірушілеріні ажеттіліктерді ескере отырып, жзеге асырылуы ажет.

леуметтік серіктестік ебек нарыындаы сраныса ие мамандарын дайындауда жне жмыса орналастыруда жеке жне экономикалы мддені жзеге асыруды бірден-бір тиімді жолы болып табылады.

Ксіби орта білім беру орындарыны негізгі ызметтеріні біріне экономиканы ртрлі салаларыны ажеттілігін ксіби мамандар дайындау арылы амтамасыз ету.

Ксіби білім беру жйесі жмысыны тиімділігіне рбір адамны кнделікті мір мір сру сапасы, ал нтижесінде барлы халыты міріні сапасы мен дегейі туелді. Ксіби білім беру орындарыны тлектері йлер салады, ауылшаруашылы німдерін ндіреді, нан пісіреді, жиаз жасайды, пассажирлерді тасымалдайды, байланыспен амтамасыз етеді жне т.б. Осы білім беру саласыны оамы нарыты экономикасындаы маызды орны мен рлін тсіне отырып, жан-жаты инвестициялар салу арылы дамытуымыз ажет. Наты осы сала Канада, Норвегия жне Швеция сияты елдерді лемдегі дамыан елдер атарына осылуа себепші болды.

Білім саласында леуметтік серіктестікті дамыту мселесі азіргі уаытта лемдік дегейден орын алып отыр. Соны ішінде DELPHI II халыаралы жобасы бойынша траты мониторинг жргізіледі. Айта кететін болса, лыбританиядаы білім саласындаы леуметтік серіктестікті кеесі рылан жне де ол тжірибеде оланылып келеді. Білім саласындаы леуметтік серіктестік жйесін толыымен кшіріп алу емес, біра кейбір принциптері мен функцияларын олдануа болады. Себебі, лыбритания мен азастанны білім беру жйелері ртрлі, сондытан да тек ана бізді білім беру жйесіне кері серін тигізбейтін тстарымен тжірибе алмастыруа бден ммкін.

лыбританияда жмыс берушілер ксіби білім беру орындарын дстрлі трде ата адаалап отырады, сол арылы болаша мамандарды біліктілікке мтылысын алыптастырады жне тапсырыс беріп отырады. леуметтік серіктестік білім беру саласын адаалау барысында онда Кеестер рылды. Мндай Кеесті ру ндірісті жоары дегейлі шеберлікке ие мамандармен амтамасыз ету жне экономиканы бсекелестікке абілеттілігін ктеруге баытталан.

Е бірінші Кеес 2002 жылы рылса, бгінгі кні 20-дан астамы жмыс жасайды.

азіргі кезедегі азастан бсекеге барынша абілетті елу елді атарына осылуына жне ыса мерзімдік экономикалы, леуметтік жне саяси модернизация процесі баытында оамны барлы салаларыны мддесін амтитын оамды консенсус институттарын руы тиіс. Осы жерде ебек леуметтік саласы лкен рлге ие, йткені оны ішінде болып жатан процестер оамны тек экономикалы ана емес, сонымен атар саяси тратылыын анытайды, елдегі леуметтік-экономикалы жне саяси згерістерге тиімді баа береді.

Соан байланысты леуметтік серіктестікті зерттеуді маыздылыы:

- біріншіден, оамны демократизациялануы иындытар мен арама-айшылытара шырайды, сондытан оамны барлы кштеріні келісіміні негізінде, конструктивті диалог формасында жзеге асуы керек. ткен асырды 90-жылдары басындаы леуметтік серіктестік идеясына кшу, серіктестік принциптеріні ебек атынастарына баытталуы леуметтік-ебек атынастырын реттелуіне сер етті, леуметтік-экономикалы саясатты даму жолдарын анытады, республика трындарыны мір сру дегейін ктереді.

леуметтік серіктестік азаматты оам мен демократиялы саяси жйе дамуыны орытындысы болып табылады. азастан ксіподатар Федерациясыны кезектен тыс ХXI съезінде Р Президенті Н.. Назарбаев саяси реформаларды жалпылтты бадарламасы аясында леуметтік серіктестік институттарыны зара іс-рекетін кшейту мселесін айындады:

«Трындарды жоары дегейде мір сруін, лемдік экономикалы ауымдастыта азастанны белсенді трде атысуын амтамасыз ететін тиімді бсекеге абілетті экономиканы тудыруа мемлекет, жмыс беруші, ксіподатар бірегей трде кш жмсауы керек».

- екіншіден, жаын арада ызызстанда ткен дау-жанжалдардан леуметтік кйзелісті негізгі факторы экономикалы тесіздік екендігін орытындылауа болады. 2005 жылы ырызстандаы «Революциялы» оиалар жалпы оамды жйені даму барысына кілі толмаан трындарды мемлекеттік билікке ана емес, сонымен бірге жеке меншік иелері мен ксіпкерлер класына арсы баытталандыын білдіреді. Сондытан кезе-келген мемлекетті маызды баыты, сонымен атар азастанны да леуметтік саясатты деу мен жзеге асыруы е маызды баыт болып табылады.

- шіншіден, дамыан мемлекеттереді халыаралы тжірибесі оамны дамуыны саяси кйзеліссіз, дау-жанжалсыз тек леуметтік серіктестік идеясыны жзеге асуы жне ртрлі леуметтік топтар мен оам абаттарыны зара іс-рекеті мен келісіміне байланысты екендігін крсетті. Осылайша, леуметтлік серіктестік жйесін рау оамды, жалпыркениеттік задылы ретінде жне оамны саяси жйесіні тратылыыны факторы ретінде крініс береді.

Сол себепті леуметтік серіктестік жйесін алыптастыруда батыс еуропалы елдерді жинаталан тжірибесі лкен ызыушылы тудырады. рине, шетелдік модельдерге кшіруді ажеті жо, йткені рбір мемлекеттегі леуметтік серіктестік жйесі нарыты экономиканы задылытарын абылдауына, саяси мірді демократизациялануына, мдениет, дстр жне баса да лтты ерекшеліктерге туелді. Біра кп асырлы леуметтік серіктестікті алыптасуындаы лемдік тжірибені ескеру кере. Бл леуметтік серіктестікті рылуы мен жзеге асуындаы жадайлар мен себептерді, оны саяси жйедегі жаымды жне жаымсыз жатары мен орындарын тереірек тсінуге ммкіндік туызады. И, леуметтік серіктестік барлы дадарыс пен кйзелістерге арсы кресе алады деп айта алмаймыз, алайда ртрлі леуметтік топтарды мдделерін отайлы трде жзеге асыруа, оамдаы бейбітшілік пен келісімні алыптасуында з септігін тигізеді.

азастанда леуметтік серіктестік ой мен принциптерін леуметтік ебек атынасын реттеу тжірибесінде енгізу рекеттері жасалынып жатыр.

леуметтік серіктестік дегеніміз – ебек атынасыны бір трі; ол белгілі стратегиялы масат бірлігін сезінгендіктен туады, келіссз жргізу арасында ымыраа келіп, ртрлі леуметтік топтарды мдделерін оптималды баланса келтіреді. леуметтік серіктестік келесі принциптерге негізделеді:

- р жаты те ытылыы жне оларды кілдеріні кілеттілігі;

- міндеттерді з бетімен абылдау жне оларды іс жзінде асырылуы;

- міндеттерді абылдаудаы р жаты жауапты болуы;

- жымды келісімні орындалуын адаалау.

леуметтік серіктестік – леуметтік ебек саласындаы экономикалы мдделерді ескере отыра жне леуметтік ебек дау-жанжалдарды реттеу арылы жмыс беруші мен жмысшы арасында мемлекетті делдалдыымен пайда болатын ерекше атынастар жйесі.

леуметтік ебек атынастарын реттеуде ш жа атынасатындытан леуметтік серіктестік жйесін «трипартизм» деп атайды:

- жалдамалы жмысшыларды мддесін орайтын йымдар;

- жмыс берушілер ауымдастыы;

- мемлекет.

ХХ асырды 60-70 жж. ндірістік дамыан мемлекеттерде леуметтік ебек атынастарын реттеуде келісім-шартты форманы пайда болуы – за экономикалы, саяси-леуметтік дамуды нтижесі, бл бтіндей объективті жне субъективті шарттара байланысты ммкін болды.

Соларды ішінде:

- аржыны шоырландыру мен орталытандыру жне соан байланысты ебекті йымдастыруды формасыны жне ндіріс процесінде жалдамалы жмысшы мен жмыс беруші арасындаы арым-атынас сипатыны згеруі;

- жмысшы мен ксіпода озалыстарыны арасындаы бірлік дегейі;

- оамды басарудаы демократиялы тртіпті дамуы.

леуметтік ебек атынастарын реттеуді жымды келісім формаларыны бекітілуіне соыстан кейінгі кезеде ндірістік дамыан мемлекеттерде алыптасан наты тарихи жадайлар сер етті жне леуметтік серіктестік процесіні толыанды жылдамдауына тікелей ммкіндік туызды. Бл, бірінші жне екінші дниежзілік соыстан кейінгі экономикалы салдар, 1929жж. лемдік экономикалы кйзеліс пен леуметтік мселелерді шешудегі Кеестік жйені жемістері кезіндегі екінші дниежзілік соыстан кейінгі таптар мен топтарды саяси-леуметтік онтогонизмі. Осы барлы факторлар жалпылап келгенде леуметтік ебек атынастарын реттеудегі леуметтік серіктестік формасыны негізін, тп азыын алыптастырды.

леуметтік серіктестікке атысты бір-біріне арама-арсы екі кзарас бар. Біріншіден, леуметтік серіктестік – бл таптар арасындаы крестен кейін келетін жалдамалы жмысшы мен жмыс берушілерді арасындаы арым-атынастар жйесі. Екіншіден, леуметтік серіктестік – арама-арсы мдделерді келісімге келуі, жалдамалы жмысшылар мен меншік иелері таптарыны арасындаы леуметтік-экономикалы мселелерді шешу дісі мен жанжалдарды реттеуі. азіргі кезедегі батыс оамындаы экономикалы жне леуметтік саладаы згерістерге арамастан, жалдамалы жмысшылар мен жмыс берушілер секілді айшылытар саталан. Осы орайда леуметтік сетіктестік тапты айшылытарды жмсартуды тсілі, оамдаы саяси тратылы пен леуметтік тсініспеушілікті жадайы.

Жоарыда аталып ткен баыттарды олдаушылары леуметтік серіктестікті мір сруін ажет деп санайды, біра олар оны ішкі тркінін ртрлі анытайды. леуметтік серіктестікті тапты кресті антиподы ретінде санайтындар азіргі кезедегі капитализмні классикалы тсінігіне жатпайды деп білдіреді. Бл жаа оамда капиталистер мен жалдамалы жмысшылары жо, бнда тепе-те дрежедегі, бір-біріні арасында келіспеушілік туындаанда тсінісетін серіктестіктер десек болады. Оларды кзарасымен, азіргі капитализмнен згеше. Бгінгі кндері леуметтік-демократиялы озалыстарды кшімен азіргі оамны леуметтік пен саяси рылымында тереі згерістер туындады. Таптар арасындаы атынас орнына мдделелі теренен болмаса да згеше леуметтік топтар мен абаттар арасындаы атынастар келді.

Стратегиялы жоспар бойынша осы мдделер келіседі жне капиталистік шаруашылыты жоюа емес, саталып алу мен дамытуа баытталан. тпелі мдделер келісу де келіспеуі ммкін.

Егер де мдделер келісілмесе, леуметтік серіктестік жйесі арылы шешуге болады. Осындай тсінікте леуметтік серіктестік леуметтік ебек атынастарын реттеуді е дрыс формасы, яни капиталистік оамдаы тапты жанжалдан ксіпода йымдары мен жмыс берушілер бірлестіктері арасындаы жанжала кшуді бейбітшіл эволюциялы тсілі.

Серіктестік атынастырыны алыптасуындаы басты жадай жмысшылар мен жмыс берушілерді масаттарыны сйкес келуі болып табылады. масаттарды сай болуы перспективті масат дегейінде алса, онда блай мндай серіктестік уаытша болап алады.

Біра кез-келген жадайда масаттарды сйкес келуінсіз леуметтік серіктестік болмайды.

Жалдамалы жмысшы мен жмыс беруші оларды пікірінше, бір жаты ойын білдіреді жне екеуі бірттас. Олар бір бірінсіз мір сре алмайды.

Егер де оларды арасында жанжал туан жадайда болсын, з уаытында жне тиімді трде шешу екеуіні мддесіне сай келеді. Келесі бір кзарасты олдаушыларды ойынша, керісінше азіргі кезедегі капитализмні ткен асырдаы капитализмнен ешандай айырмашылыы жо. Негізгі ндірістік ралдарына жеке меншік саталан, сондытан жалдамалы жмысшылар мен капиталистерді мдделеді арасында онтогонизм саталады. Жмысшы мен жмыс беруші арасындаы мдделеріні сйкес келмеуі р уаытта бола береді. Нарыты-капиталистік шаруашылы жадайында эволюциялы трдегі реформалар мен келісімдер арылы мдделер жанжалынан те алмаймыз. Осы кзарас бойынша леуметтік серіктестік жмысшы мен жмыс беруші арасындаы наты келісімге келмейтін жне маынасы жаынан арама-арсы мдделеріні тсініспеушілікке келу формасы. Сол себепті келісім процесі жанжалсыз бола алмайды.

жымды келісімдерге отыру – леуметтік серіктестікті маызды блшегі. Біра леуметтік серіктестік бл те крделі ым, бл оамдаы екі тап, яни жеке меншік иеленуші тап пен осы меншікке ие емес жмысшылар табы арасындаы атынастарды трі мен мінезін ашатын аныталан идеология. Осы таптарды леуметтік-экономикалы жадайыны баалауына байланысты, оларды оамдаы рліні аныталуына, оларды мдделері жне мдделеріні сйкес келуіне байланысты леуметтік серіктестік жнінде ртрлі тсінік алыптасады.

леуметтік серіктестік жйесі ртрлі леуметтік топтарды мдделерін біріктіру, оларды арасындаы арама-айшылыты орта консенуске жету арылы шешу, зорлы-зорлытан бас тарту арылы аныталан оамды жадайдларда ана ызмет етеді.

Экономика саласында леуметтік серіктестікті дамуы мына факторлармен аныталады:

- жеке меншік рліні басым жадайындаы меншікті жан-жаты формасында болуы;

- алдыы атарлы технологиялара сйенген ндірістік кштерді азіргі кезедегі жадайы;

- нарыты тауар мен ызмет крсетумен толтыру,

- жалдамалы жмысшыларды фирма істеріне атысуы, акциялар жне баса да нды ааздар арылы табысты реттеп блу.

Е бастысы оамдаы леуметтік серіктестік атынастары нарыты экономиканы леуметтік баыттылы жадайында ана ммкін, е басты ажеттілік болып кез-келген тсілмен пайда кзін табу емес, оамны ажеттіліктерін анааттандыру, оны мшелеріні леуметтік хал-ахуалын е жоары дегейге ктеру басты ндылы болуы керек. Басаша айтанда, оамны кпшілік блігіні мір сру дегейі болуы керек. оамны леуметтік-экономикалы тез арада згеруінен, леуметтік жарылысты аупінен бір нрседен айырылатындай оруы.

леуметтік серіктестік идеясыны дамуына неміс экономистері В.Збросо, В.Репке, А.Мюллер-Армак жне Л.Эрхард лкен серін тигізді, олар леуметтік саладаы табыс пен йымдастыруда бсекелестік, ксіпкерлерді экономикалы еркіндік жне мемлекетті белсенді рлі жадайындаы леуметтік нарыты шаруашылыты концепциясын жасады.

Ресейдегі леуметтік серіктестік генезисі (ХІХ асырды екінші жартысы ХХ асырды басы) «азаматты оам» жне оны элементтерімен тікелей байланысты. Азаматты оам идеясыны дамуы негізінен оам мен мемлекетті араатынасы секілді маызды сратардан трды, сонымен атар «прогресс», оамды-тарихи процесті табиаты, ынтыматасты сияты тсініктерді тере талылаудан ткізді.

азіргі кезеде Батыста, бізді мемлекетімізде болсын леуметтік серіктестік оамны барлы саласындаы сіресе леуметтік ебек атынастар саласында жанжалдарды реттеуді жйесі ретінде крініс табады.

Ю.Г. Одегов, Г.Г.Руденко, Н.Г. Митрофанов ебектерінде леуметтік серіктестік «оамны ерекше институты, ол оамны рылымын райтын барлы леуметтік топтарды ндылытары мен ажеттіліктерін мойындауа негізделеді».

леуметтік серіктестік оамдаы саяси жне леуметтік атынастарды реттеуді крделі, кпаспектілі, кпдегейлі жйесі, оны масаты оамды келісім, негізгі леуметік топтарды арасындаы тратылыа жету.

Ке маынада леуметтік серіктестік оамны барлы саласындаы жанжалдарды реттеу жйесі, оан атысты субъектілерді бейбітшілік пен келісімге негізделген конструктивті зара атынасын амтамасыз ету шін зара атынас формасы мен мдделермен келісім дісі.

пайдаланылан дебиеттер:

1. А.М. Рахимова Социальное партнерство как институт демократического общества // Вестник КазНУ. Серия философия, политология, культурология.-2005.-№1 (23).-С.95-98

2. Н.Р. Жотабаев Гражданское общество и профсоюзы // Мысль.-2—2.-№6.-с.39-43

3. В.Н. Киселев, В.Г. Смольков Социальное партнерство в России.-М.:1985.-с.63-64 4. «Ксіптік білім жне бизнес: серіктестер диалогы» атты 2-ші Халыаралы форум.-Астана.-20.10.2009ж.

5. Ж.Мхамбетпаизова леуметтік серіктестік оу орны дамуыны негізі // атбе облысты оамды саяси газеті.- 16.02.2010.

–  –  –

Зарождение науки в Казахстане началось в начале XX века. К 40-м гг. в республике работали 12 вузов, 11 научно-исследовательских и проектно-технологических организаций, 2 проектных института, 2 сельскохозяйственных опытных станции, 6 заводских научно-исследовательских и конструкторских подразделений, ботанический сад и зоологический парк в г. Алма-Ате. Во время Великой Отечественной войны работали 100 научных сотрудников, в том числе 3 доктора и 14 кандидатов наук. В период до 80-х г. развитие экономики в Казахстане имело более высокие темпы, чем в целом по Союзу и в Казахстане имелось 140 научных учреждений, в которых работали 21,1 тыс. человек. Основные научные силы были сосредоточены в Академии наук – 31 научное учреждение, из них 24 научно-исследовательских института.

Принято считать, что Советский Союз обладал исключительно высоким уровнем образовательного потенциала, как на уровне средней, так и на уровне высшей школы. После распада единого государства большая часть стран СНГ оказалась в ситуации, когда было необходимо выбирать модель трансформации образования: либо сохранять приоритетное финансирование этой сферы, либо переходить на рыночные механизмы, сокращая государственные расходы и увеличивая долю коммерческого обучения. Иными словами, переход к рынку диктовал новые правила игры, при которых высшие учебные заведения превращались в «продавцов» образовательных услуг, а государство выступало в качестве «генерального заказчика». Каждая из стран бывшего Союза пошла своим путем в решении этой задачи.

В 90-е гг. в Казахстане насчитывалось 279 научных учреждений, в том числе филиалы и самостоятельные лаборатории НИИ и вузов союзного подчинения. Численность работников, занятых основной научно-технической деятельностью, составила 50,6 тыс. человек. Вопросы формирования самостоятельной научно-технической политики и системы управления наукой страны были положены в основу Закона РК «О науке и государственной научно-технической политике Республики Казахстан», принятого в январе 1992 г. В феврале было образовано Министерство науки и новых технологий. После ряда реорганизаций республиканским органом, реализующим государственную научную и научно-техническую политику, стало Министерство образования и науки РК. В ведении Министерства образования и науки в настоящее время находятся 55 научных организаций. В них работают свыше 5 тыс. человек, из них более 2,3 тыс.

научных сотрудников, в том числе 450 докторов наук и около 1000 кандидатов наук.

Государственная политика Казахстана в области образования после 1991 года осуществлялась в направлении реформирования законодательной базы, системы управления и финансирования образования в контексте задачи качественного преобразование системы образования.

Реформирование высшего образования в республике наиболее интенсивно стало проводиться с 1995 года.

За годы независимости Казахстана этапы реформирования системы высшего образования можно условно подразделить на следующие:

• первый этап (1991-1994гг.) Становление законодательной и нормативной правовой базы высшего образования;

• второй этап (1995-1998гг.) Модернизация системы высшего образования, обновление ее содержания;

• третий этап (1999-2000гг.) Децентрализация управления и финансирования образования, расширение академических свобод организаций образования;

• четвертый этап (начало 2001-2007гг.) Стратегическое развитие системы высшего и среднего образования.

Новый этап развития Казахстана ориентирован на ускоренное продвижение государства в сообщество 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. В связи с этим, политика в области образования направлена на формирование национальной модели образования, интегрированной в мировое образовательное пространство и обеспечивающей подготовку специалистов, конкурентоспособных на мировом рынке труда. Участие Казахстана в Болонском процессе неразрывно связано с развитием системы международного образования. В Казахстане разработана комплексная программа международных образовательных связей «Болашак», утвержденная на уровне президента республики. С 1994 г. около 700 молодых граждан Казахстана прошли обучение в самых престижных зарубежных вузах по программам подготовки магистров и PhD. Ежегодно подается около 6,5 тыс. заявок на получение стипендии «Болашак».

Недавно Н. Назарбаев объявил об увеличении числа стипендиатов до 3000 человек. Тем не менее, по данным социологических опросов, значительная часть респондентов считают, что программа носит элитарный характер.

Примерно 33,5% аппликантов хотели бы обучаться в США, 27% – в Великобритании, 20%

– в России. Стипендиаты отправляются на обучение по специальностям, исходя из их востребованности в экономике и органах государственной власти Казахстана. Можно предположить, что одна из основных целей программы «Болашак» – формирование будущей управленческой и бизнес-элиты Казахстана, лояльной политике и идеалам нынешних властей республики. Косвенным подтверждением этого предположения является то обстоятельство, что решение о присуждении стипендии принимает Республиканская комиссия по подготовке кадров за рубежом, в состав которой входят не только ученые и эксперты, но и депутаты парламента, руководители центральных органов государственной власти. Возможно, что именно по этой причине распространено мнение, что попадание в число стипендиатов зависит от субъективных факторов.

В тоже время включение в Болонский процесс предполагает разработку единых правовых норм для преподавателей и научных работников вузов с точки зрения обеспечения их социальных гарантий и профессиональных прав, а так же определение критериев и методологии оценки качества преподавания.

Документом, определяющим долгосрочные приоритеты в области образования, является «Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года», разработанный в целях реализации долгосрочной стратегии «Казахстан-2030». На основе этого документа были составлены две государственные среднесрочные программы развития образования, первая из которых была утверждена в 2000 году (на период 2000-2005 гг.), вторая – в 2004 году (на период 2005гг.). Государственная программа развития образования в РК до 2010 года была разработана на базе Концепции развития системы образования РК до 2015 года, одобренной правительством в феврале 2004 года.

Программой было предусмотрена следующие основные направления развития:

- переход на 12-летнее среднее общее образование;

- создание системы технического и профессионального образования;

- обеспечение трехуровневой системы подготовки профессиональных кадров – бакалавриат

– магистратура – докторантура (Ph.D), основанной на системе академических кредитов, соответствующей положениям Болонской декларации и международным стандартам;

- создание национальной системы оценки качества образования.

Интеграционные процессы, происходящие в национальной и мировой экономике, приводят к доминирующей роли качества образования в обеспечении конкурентоспособности вузов.

Поэтому Казахстану требуются не только высококвалифицированные специалисты, но и элитные университеты, являющиеся мощными исследовательскими, образовательными и научнопроизводственными комплексами. В текущем году Министерством разработана новая модель управления наукой, направленная на обеспечение прорыва на передовые позиции в мире.

Важным событием для развития научной сферы является принятие в 2001 году Закона Республики Казахстан “О науке”, который определил основные цели и принципы государственной научнотехнической политики. Министерством проводятся конкретные меры по осуществлению поэтапной интеграции научных учреждений и высших учебных заведений. Принято постановление Правительства Республики Казахстан от 14.02.2000 г. № 236 «О некоторых мерах по интеграции образования и науки в Республике Казахстан». Произошла реорганизация ряда научных и образовательных организаций путем их присоединения, созданы 30 научно-исследовательских институтов и научных центров в составе 11 высших учебных заведений. Организована Высшая техническая комиссия. Правительством РК одобрено шесть приоритетных направлений научных исследований: Нанотехнологии и новые материалы; Биотехнологии; Технологии для углеводородного и горно-металлургического секторов и связанных с ними сервисных отраслей;

Ядерные технологии и технологии возобновляемой энергетики; Информационные и космические технологии. Будут объединены научные исследования в сфере общественно-гуманитарных наук в контексте: «Национальная идея как основа устойчивого развития Казахстана». Планируется создание 5 национальных лабораторий открытого типа. Доступ к открытым лабораториям будут иметь все ученые и научные коллективы не только Казахстана, но и других стран.

Определены основные направления развития науки Казахстана. Это поддержка инвестиций, направленных на развитие технологий; поощрение частного сектора для поддержки науки; поддержка необходимых для научной сферы услуг; поддержка науки и технологий в образовании;

повышение качества фундаментальных исследований.

Следует отметить, что Казахстан обладает значительным научно-техническим потенциалом, представленным научными организациями различных форм собственности и ведомственной принадлежности. В рамках структурного реформирования науки намечено объединить ряд академических научных учреждений с передовыми вузами. Президент страны поручил оказывать прямую поддержку в создании инновационно-образовательных консорциумов. На базе ведущих университетов будут сосредоточены высокие технологии для проведения научных и прикладных исследований. Данным университетам будут присвоен статус инновационных университетов.

Разработан проект Государственной программы развития науки в Республике Казахстан на 2007-2012 годы. Государственная программа направлена на развитие отечественного научного потенциала и всемерное использование результатов научно-технической деятельности для повышения благосостояния граждан Республики Казахстан и социально-экономического развития страны. В современной мировой экономике акцент делается не столько на материальные ценности, сколько на интеллектуальный потенциал. Способность нации поддерживать современную и эффективную систему образования, повышать интеллектуальный потенциал рабочей силы путем обучения становится критически важным фактором для обеспечения конкурентоспособности страны. Более того, на финансирование Государственной программы развития образования проектом трехлетнего бюджета (2011-2013 гг.) предусмотрено выделить свыше 151 млрд. тенге, из них – 50,6 млрд. тенге уже в 2011 году.

Но образования без реформ застывает на месте, поэтому реформа системы образования в Казахстане должны стимулировать исследования в вузах, усилить мотивацию педагогов и контроль со стороны общества. В конечном счете, это создаст мощный интеллектуальный потенциал, способный созидать технологически продвинутый Казахстан. Согласно мировой практике вузы автономны, самостоятельны и не зависят от государства. В рыночной экономике вуз должен самостоятельно ориентироваться на потребности рынка и экономики, внедрять программы, контролировать качество диплома. В результате Казахстан должен получить интеллектуальный плацдарм для рывка к технологическому обществу.

Реформирование системы образования должна учитывать факторы, связанные с развитием рыночной экономики: внедрять новые условия финансирования образовательных учреждений, учитывать потребности рынка труда, на основе изучения потребности в кадрах и имеющихся предложений, совершенствовать систему взаимоотношений между студентом, вузом, государством, работодателем.

В начале сентября 2010 года была одобрена Госпрограмма образования на 2011-2020 годы.

Планируется, что 14% вузов в Казахстане пройдут международную специализированную аккредитацию, все вузы внедрят европейскую систему перевода кредитов, а 20% вузов будут осуществлять двухдипломное образование совместно с зарубежными вузами.

Для педагогов внедрят подушевое финансирование повышения квалификации, так называемую ваучерно-модульную систему. Используя ее, педагоги смогут самостоятельно выбирать место и время прохождения курса повышения квалификации, перечислив суммы оплаты непосредственно наставнику.

Государственная образовательная накопительная система позволит гражданам Казахстана осуществлять накопления средств на обучение своих детей с выделением премий от государства. Механизм уже отработан, ведутся расчеты.

Реформированию подвергнется система управления образовательными учреждениями. Она станет государственно-общественной через внедрение попечительских советов и системы корпоративного управления: общество получит прямые рычаги влияния на школу.

По словам президента Ассоциации высших учебных заведений РК, профессора, доктора экономических наук Рахмана Алшанова, программа выстроена грамотно. «Есть четкие акценты на модернизацию среднего образования, классификацию вузов. В частности, вводятся понятия «университет» и «исследовательский университет». Такая дифференциация позволит реально стимулировать научные исследования и инновации. Одновременно будет отработан механизм цепочки, по которой инновации дойдут до производства. С целью достижения этой цели студентам разрешат создавать малые исследовательские предприятия. Студенты получат возможность заниматься наукой, моделировать новые рабочие места с инновационным наполнением», – говорит Алшанов.

Образования может явиться одним из главнейших факторов, который сможет приостановить процесс возрастания духовной деградации общества, дать возможность личности творчески проявить себя, претворять в жизнь принципы гуманизма и общечеловеческих ценностей Развивающаяся социально-экономическая ситуация требует от системы образования не только улучшения качества обучения, а кардинального пересмотра функции системы образования, которые состоят не только в передаче знаний и профессиональных навыков, но и в другом ее предназначении – прививать определенные морально-этические ценности.

Таким образом, казахстанским вузам предстоит большая работа в направлении структурной перестройки процесса обучения и его документального оформления, без чего невозможно международное признание наших дипломов.

Присоединение Казахстана к Болонскому процессу предполагает более широкое использование активных форм обучения для формирования высококвалифицированных компетентных специалистов, отвечающих требованиям международного рынка труда.

И как уже отмечалось выше, одним из основополагающих требований Болонского процесса является качество образования.

список литературы:

Построим будущее вместе! Послание Президента Н.А.Назарбаева народу Казахстана (газета «Казахстанская правда», от 11 февраля 2011 г.).

Интернет-сайт Zhassimov.nm.ru Технология ХХ века: Образование. Производство. Развитие общества.

Государственная программа развития образования Республики Казахстан па 2011-2020 годы (Электронный ресурс) – 2010. – Режим доступа: http://www.edu.gov.kz Социальная модернизация Казахстанского общества: достижения, проблемы и перспективы, Алматы 2011 гл.редактор Тажин М.М. статья «К вопросу реформирования системы образования в Казахстане» Маульшариф М.М. – 321 с.

–  –  –

Жастар – леуметтануда бл термин сте де «жас болу» сияты биологиялы хал-жайды крсетіп оймайды, кбінесе телінген мртебе немесе берілген леуметтік лаап ретінде аралады.

Термин ш жадайда олданылады: те жалпылама, детте мір циклыны біратар сатыларын, сбиліктен жасспірімдік есеюге дейінгі кезеді нобайлау шін пайдалынылады. азіргі оамдаы жастарды рлі, жас буынны леуметтік ызметтері, оны саяси позициясы мен кзарасы, білімі мен ксіби біліктілігі дегейі, адамгершілігі мен мдени ажеттіліктері туралы мселелерді зерттеуді теориялы жне практикалы мні аса зор. оамды рдістегі жастар рлі, оны ызметіні трлері, ндылытары, дниетанымы, ызыушылыы, ажеттіліктері мен психологиялы асиеттері леуметтік жне геосаяси даму сипаты, оамды атынастар, тарихи жадайлар сипатымен шарттасылан Жастар – елімізді жарын болашаы, рі лемде зіне баса назар аудартатын халыаралы жастар ауымдастыыны рамдас бір блшегі болып табылады. Жастар оамды, экономиканы дамытушы, озаушы кш жне олармен кез-келген мемлекетті болашаы байлаулы. Ол тарихпен длелденген мселе. лемдік ркениетке ену процесі бізді жастарымыздан наты іскерлік пен біліктілікті, белсенділік пен білімділікті, аылдылы пен парасаттылыты талап етеді.

«Жастар» ымына біркелкі нытаманы бірінші болып ресейлік крнекті леуметтанушыалым В.Т.Лисовский берді. Ол жастар дегеніміз «леуметтану кезеін бастап кешіріп отыран, білім алу, ксіби, мдени жне баса да леуметтік функцияларды мегеретін, ал анарлым ересектеу жаста осыларды мегеріп лгерген адамдар буыны; наты тарихи жадайлара байланысты жастарды жас лшемдері 16-дан 30 жаса дейін ауытуы ммкін», – деп атап крсетті Жасты шата леуметтік рлдерді белсенді игеру процесі болады. Оларды саны олар бсе игерілетін немесе тотатылатын белгілі бір «толыу» шегіне жылдам жаындайды. Социолог В.Н. Боряз «толыу» шегі жасты ша деп тсінуге болатын жас ерекшелік кезедеріні шеберіне жатады деп есептейді. Ал одан рі -леуметтік есею кезеіне кіру. Ол жастар санатын айындауа арналан аса ке шекараларды сынады, ол осы топа 14-33 жас аралыындаы адамдарды кіргізеді. В.Н.Боряз «жастар» ымына оны антропологиялы жне психологиялы мазмнын араумен шектелуге болмайтынын» айтады, «йткені мны е алдымен объективті, леуметтік табиаты бар. На осы себептен аталмыш ыма, оны жас межелері мен зіне іштей дйектемелеріне, жасты шаты леуметтік табиаты мен мн-маынасын тану негізінде ана жалпы ылыми анытама беруге болады»

Кптеген батысты социологтар жастарды «жаа тап» деп айтады, оларды мірге деген кзарасы бірдей, таламдары, мдделері жне ажеттіліктері дл келеді. Жастар «біз» деген сезім кшінде социологиялы ттастыты білдіреді. Осылайша, бл жерде жастарды леуметтікпсихологиялы рамы жне сапасы дербес жне оамды мірді сипатына атысты емес ерекшелік ретінде арастырылады Маргарет Мид азіргі заманы оамда жастарды «леуметтік бульдозер» маызды рлін атаратынын крсетті: жаа оамны пайда болуыны негіздемесі болып табылатын тптамырды тазалау. Е жаа жетістіктер мен ашылан жаалытарды тез бойына сііретін (абылдайтын) жастар «ересек леміне» ысым жасайды да, уаыт келе «ересектерді» орындарын басан жастар ескірген, кертартпа, баламалыын жоалтан институттарды, тсініктер мен тртіптерді жояды. Жастарды осындай леуметтік рлі рбір келесі рпаты сол жастаы алдыы рпапен салыстыранда анарлым білімді, анарлым зиялы жне анарлым йымшыл болатынын йарды. Тек осы жадайда мдениетті шінші трінде ана жас рпа тп деректерді ке клемдегі алы ортасынан ажетті білім алу мен ішкі моральдыидеологиялы тірек табуа жне «ересектерді» ысымына арсы труа абілетті болады. Бл ретте экономикалы бсекеге абілеттілік жастарды оамды жаарту ісіндегі маызды кепілі болып табылады. оамны зі, егер ол ілгерілеуге мтылатын болса, жастармен ымыраа келу арылы оларды ызметтерін пайдалануа мжбр болады Жас ерекшелігі, леуметтік рылымдаы жадайы, сана-сезім айрышылыы мен жас адамдарды мінез-лытары оам жйесіндегі рпатарды ауысу дерісінде жастар атаратын айрышылыты рл трысында аралады. Жастарда «рухты мазасыздыы», аиата сын кзбен арау, дарашылды, оамнан еркін болуа мтылыс. Яни, жастарды айрыша топ ретіндегі жмыс істеуі мен дамуы оамды ндіріс субъектісіні алыптасуын крсетеді. Осы баыттара сйене отырып, трлаусызды жадайларында рпатар ауысуы дерісіндегі орта жне ерекше былыстар мселесіне баса назар аударылады.

азіргі лемде бірдей оамдар жо, сол секілді рпатар да блек. Демек, оамды дайы жаыру мен жастарды оамдаы рліні задылыын тсіну шін азіргі заманы оамдара тн орта нрсені анытап алан жн. Дниежзіндегі дей тскен трасызды жадайларында туекел осы орта белгі болып табылады. Жастарды зерттеуге осы діснамалы тсілді пайдалану, ресейлік алымдарды пікірінше, мына себептен де орынды болады, йткені туекелді осы леуметтік-демографиялы топты зіндік маызды ерекшеліктеріні бірі деп есептеуге болады. Жас буынны саяси зерттеу кзарастарыны бiрнеше факторлары негізделген: біріншіден, жастар – бл ерекше топ, болашаты саяси жне мдени рдістеріні даму серпiнiн, даму перспективаларын болашата болжамдауа ммкіндік береді, екіншіден, оамды мiрдi барлы салаларын сапалы рнектеу, жас буынны саяси санасына, брын пайда болатын леуметтiк атынастарды оамдаы згерiсiн крсетеді; шіншіден, жас адамдар кп жадайда, жаа идеяларды серіне бейім келеді жне оларды саяси баыттары саяси оиалар туралы апараттанандыына байланысты болады. Осы мселеге байланысты, леуметтік зертеуді сурау нтижесінде азастанды жастар арасында мірді сипаттай келе, еліміздегі саяси оиалара наты ызыушылыын растайтын мліметтер. Толы мліметтер 1 кестеде крсетілген.

кесте 1 – Сраа жауаптар «Елдегі оамды-саяси ахуал сiздi ызытырама?»

–  –  –

сурет 1 – Диаграмма «Елдегi оамды-саяси ахуал туралы жастарды апараттануыны дегейі» (срау барысындаы санны жалпы %).

5,1%

–  –  –

азастанды жастар арасында бiздi ел саяси мiрді сипаттайтын оиалара орныты мдде бар болатынын растайды.

азіргі оамда жастар тбегейлі оамды станымды еншілейді. Оны мірлік мдделері, талаптары, трмыс стилі оамны саяси, экономикалы, мдени жне баса да салаларындаы леуметтік рдістер дамуыны тпмтінінде аралады. Жастарды рдайым наты тарихи оам шеберіндегі белгілі бір леуметтік топ ретінде баалаан жн. Олар оамны серпінді жне жмылыш блігі болып табылады.

Бір жаынан жас адамдарды балалармен састыы кп: олар да аморлы пен орауды, олдау мен аыл-кеесті ажет етеді, рі здері осылара лайыты. зірше олар, балалар сияты, мірді ата-анасымен бірге тратын, оуын жаластыратын кезінде тр. Бл жастарды жеке адам ретінде жне оамны мшесі ретінде алыптасу шін аса маызды кезе. Екінші жаынан, жастар біртіндеп ержетіп, абырасы атаяды. Енді олар ата-ана шаыраынан алыстап, зіні леуметтік ортасыны бір блшегіне айналады. Сйтіп, жастар айналадаы адамдарды ауіпті мінез-лытарымен кездеседі, кейде атерлі шешімдер абылдауы да ммкін. Олар осылайша, ебек нарыына шыуа зірленеді, зіні жеке йі мен отбасын руа ниет етеді. Жастар е алыр топ ретінде ішкі серпіеді згерістер мен оамны леуметтік, саяси, экономикалы элементтерімен жне баса да рылымдарымен арым-атынастарын, зара байланыстарын дайы шиеленістіріп отыруа бейім болады. Сонымен атар осы буын оамдысаяси, мдени, отбасылы тыныс-тіршілікте, ебек рекетінде ркелкі белсенділік дегейін крсетеді; алыптасан ажеттіліктеріне, алан машытарына, білімдеріне, зіндік мдделеріне, ндылыты бадарлануларына арай леуметтік икемділік танытады.

Жастар тбегейлі оамды станымды еншілейді. Оны мірлік мдделері, талаптары, трмыс стилі оамны саяси, экономикалы, мдени жне баса да салаларындаы леуметтік дерістер дамуыны тпмтінінде аралады. Жастарды зерттеуге атысты барлы олданыстаы тсілдер жас рпаты зерделеу мен зерттеуді діснамалы негіздерін тжырымдауа ммкіндік туызады. Негізгі аидаттара, е алдымен, тарихи-талдамалы тсілді жатызуа болады, соны аясында биологиялы жас ерекшеліктерін ана есепке алу арылы жастарды мезгілсіз мн-маына ретінде арамау керек. Жастарды рдайым наты тарихи оам шеберіндегі белгілі бір леуметтік топ ретінде баалаан жн. Олар оамны серпінді жне жмылыш блігі болып табылады.

Жас кезінде адам жеке тла ретінде алыптасады, жне дл осы мерзімде оны мірінде негізгі оиалар болады, оны ебек жолы жне ЖІ-ге осан лесі рі арай кбінесе солара байланысты болады. Оан білім алу, некеге тру, балаларыны дниеге келуі жне т.б. жатады.

Осыларды барлыы кп адамны дл осы жасты шаында болады.

Адам міріндегі кезедеріні тізбекті ауысуы барысында оны дамуыны кері айналмайтын кезедері жзеге асады: балалы ша, жасспірім жас, кемел жас жне артты. Уаыт те олар бір-бірін алмастырады. Бір араанда адам жасы адам азасыны мірлік шектерін анытаушы биологиялы индикатор ана болып табылады. Біра та ол млдем брыс пікір. Адам азасындаы антропометриялы, физиологиялы жне психологиялы згерістер біркелкі жрмейді. Осыан байланысты адамды жне оны іс-рекетін зерттеу мселелерімен айналысатын физиология, социология, статистика, экономика жне демография сияты ылыми баыттарда адамны жас шектерін анытау кезінде сан алуан тсілдемелер олданылады.

Жастарды дайы даму аидаты жастарды здері тратын оам жадайларында арауа ммкіндік туызады. Ал, бл дегеніміз жас рпаты здеріні жастарына, алан білімідеріне, наты ндылытарымен нормаларына, леуметтік масаттарына арай згеру жадайында екенін білдіреді. Жастарды ойлаулары, ндылыты бадары мен тжірибелік мінез-лы мірлік кезеіні біреуінен басасына ауысу арылы кн санап згеріп отырады, ал бір оамны ішінде бл рпатар арасындаы айырмашылытарды айатайды. Біра осы айырмашылытар андай болса да, дегенмен мына фактіні теріске шыаруа болмайды, жастарды рбір буыны біршама баса леуметтік жадайларда седі, сондытан да олар шін мінез-лыты зге, жаа белгілері мен трлері тн. оамны трлі дегейлеріндегі леуметтік, экономикалы, мдени жне зге де згерістер, сол ортада скен жастарды да немі згеріп, жаа ндылытар мен мір станымдарыны пайда болуына, немі ала мтылысын байатады.

Бгінгі тадаы азастандаы жадай ескіні айта саралап, жаа ндылытарды жасатайтын фундаменталды жне жйелік-рылымды згерістермен сипатталады. Мндай жадайда брыны ескірген кзарастар мен стереотиптерге конформистік кіл таныта бермейтін, инновациялы рі шыармашылы потенциала ие леуметтік топтарды ызмет рекетіне аса зор мн беріледі. Сзсіз, азіргі кезде дл осындай потенциала ие бірден бір топ ол – жастар.

азастанды оамдаы жаа замандаы жедел леуметтік, саяси, экономикалы айтарулар мен згерістер азастанды жастарды дамуы мен леуетіне (жаымды немесе жаымсыз) елеулі серін тигізеді. Жастарды оамда жріп жатан дерістерге кзарасын екі кеземен арастыруа болады: бірінші кезеі мірлік кзарастара, ндылытар мен станымдарды мойындамау, жоа шыару; екінші кезеі нары жадайындаы айта рулара байланысты жастарды зін-зі тануа, жеке масаттарына ол жеткізуге мтылысы, жаашылдытарды танып, білуге талпынысын байауа болады. Бл згерістер жйелі трде тіп отырады.

Кез-келген оамда рбір жаа рпа белгілі леуметтік жадайларда ана алыптасып оймайды, олар шін белгілі-бір лтты ортада маызды. Ол балалы кезден бастап экономикалы жне леуметтік арым-атынастар мен идеологиялы мекемелерді, сондай-а лтты ерекше былыстарды: мір салтыны зіне тн сттері, халыты дет-рыптар, мдениет пен трмыс формасына, лтты тіл байлытарын аа рпатан абылдау, з халыны рухани баалытарына деген патриотты сезім, з халына тн дстрлерді, дептілік нормаларын, мірлік ажеттіліктерін жне т.б. серіне шырайды.

лкен тебіреністе отырып азастан халыны жазушысы, аын Жбан Молдаалиев былай деген еді: «Біз кішкентай боланда, мені рдастарым асаалдарды олына су йып, батасын алуды, лкендерге домбырасын, бас киімін, амшысын алып беруді аса жоары дреже кретін... Бізді лкендерді сыйлауа йретті». Яни, аза жастарыны рпатан рпаа беріліп, этно мдениеті арылы алыптасан жасы асиеттеріні бірі лкенді сыйлау, рметтеу болып табылады.

пайдаланан дебиеттер:

1. «леуметтану» Оксфорд сздігі – Алматы 2002.

2. бдірайымова Г.С. Жастар социологиясы. Оу ралы. – Алматы, «Жібек жолы» Б, 2008.

3. Председательство Казахстана в ОБСЕ: глазами молодежи (по результатам социологического исследования).

Научное издание. – Алматы, 2010г.

4. Казахстанская правда. – 1988. 13 желт.

–  –  –

азіргі тада йелдер маскнемдігі леуметті рі-срі кйге тсіріп отыран жайы бар. Бір олымен лемді, бір олымен бесікті тербетуге тиісті кейбір ана атаулыны ащы суа уестігі бгінгі оамны асіреті болып отыр. анша жерден жолы жіішке жандарды ондайа имаса та, осы кні жиі кзге шалынатын кріністі бірі йелдер маскнемдігі деуге толы негіз бар.

Бгінгі оамда йел затыны ара-шарапа уестігі йреншікті крініске айналып кеткеніне селт етпейтін тасжрек бола бастаанымыз да жасырын емес. Олар бірімізді аяулы анамыз, бірімізді асыл жарымыз, бірімізді желкілдеп скен ызымыз ой.

йелді масаю кезеі адам аярлытай. Бет терісі ызарып, кздері жалт-жлт етіп, шаштары йпаланып, киімдері олпы-солпы болып, берекесі кетеді. алыпты мірдегі арапайым стамды йел уаыт те жн-жосысыз сйлейтін ятсыза айналады. Кіл кйі тез ауысып, жылайды, айайлайды, ыдыстарды сындырады, жеке басындаы стсіздігі мен баытсыздыы шін айналасындаыларды кінлайды. Кейбірі тйыталып ндемей алады. Ішімдікті ттынаннан кейінгі кіл кйі тсікі, жалпы жадайы нашар болады.

Маскнемдікті симптомдары: баылауды жоалту, толеранттылыты згеруі, абстинентті синдром, салынып iшулер, маскнемдiк сана, ішкі азалар мен жйкені заымдалуы, леуметтік деградация жне т.б.

йел маскнемдiгiнi сипаты жне аымы келесi сттерден анытауа болады:

• Маскнемдiк туелдiлiктi алашы сер етуi – бл физиологиялы дегейдегi ішімдіке уес болу, сонымен бiрге бiр уаытта бас жазуды симптомдары пайда болады: нашар кiл кй, ызу жоары немесе керiсiнше суы, алтырау, iшкi кернеу жне абыржу, бас ауыруы, лосы жне сы, йыны бзылуы.

• Тланы психикаы бiртiндеп згередi, йел шiн елеусiз жаа сапалар, асиеттер пайда болады: дрекiлiк, ятсызды, ызбалы, зiмшiлдiк, дрекiлiк. Ішімдікке немі уестенетiн йелдер кiлдi жиi ауысуларына, жабыулара, олар жылауы болып алыптасады, оршаан адамдар, жмыста, жаняны шеберiнде рметтен айырылады.

• Маскнемдiктi ары арай дамытуы парасат, жадты тбегейлi тмендетуi, психикалыты азаюымен бейнеленедi.

• Аыр соында, маскнем йелді барлы ойы ішімдікті айдан тапсам жне ішсем деп ойлайды [1].

йел маскнемдiгiнi ерекшелiгi ер адамдара араанда лкен психологиялы астар болып табылады. йелдерде ішімдікке марлыы жалыздыта (жесiр аланда, жаняны ыдырауы), жаын адамдарды жоалтуы (балаларды лiмi) осындай жадайларда жйірек дамиды. Стресстерге йде отыратын йелдер кбінесе шырайды. Балалар седi, кйеулері жмыста жоалады, йелге опасызды жасайды. Осыдан реніш, жалызды сезiмi пайда болады. Алашында олар ішімдікті кілін жбату шін, жайлы йытап, мазасыздытан арылу масатында аз млшерде ттынады. Ал жыл жарым уаыт ткеннен кейін, кенеттен йел зіні ішімдіктен бас тарта алмайтындыын байайды, себебі зін анааттандыратын сезімге ол ара ішкеннен кейін ана блене алады.

йелдер маскнемдігіні бірінші сатысы алкогольді немі ттынудан алыптасады. Спирттік ішімдіктерді ішуге деген патологиялы марлы пайда болып, ттынатын ішімдік млшері бірте-бірте лая береді. Мас болан кезде кп нрсені мытып, кілі ктеріледі.

Екінші сатыда ішімдікті кп млшерде ттынумен атар патологиялы марту арта тседі. ызуы жоары спирттік ішімдіктерді кп ішіп, абстинентті синдром алыптасады. Оны белгілері: дене ызуыны ктерілуі, бас ауыру, жрек айну, орынышты тстер кріп, йысы бзылады, шлдеп, бкіл денесі дірілдейді. Олар бзылан мірі, жоалан отбасылары шін здерін кінлап, ткенге жиі кінетін болады. Кіл кйі крт згеріп, кйзелістен арылып, кілін ктеру шін жасырын ішетін дет пайда болады. Алашында олар зіні ішімдікке салынып бара жатандыын зі де байаанымен, айналасындаылардан жасырып, жмыса сау кйінде келуге тырысып, з-здерін алдайды. Бір кездегі кілді, ебек сйгіш, сабырлы йелден тйы, ашуша, дрекі, зімшіл йелге айналады. мірге деген ызыушылыы жоалып, ксіптік біліктілігі тмендейді. Маскнемдікке салынан науастар жмысынан айырылып, жгенсіздікке, арамтаматыа жол береді. Азадаы жрек-ан тамырларыны, асазан-ішек арын, нерв жйесіні жмысы бзылады. Аза тез артаяды. Тері жабынында жімдер кбейіп, блшы ет кші лсірейді, шаштары кмескіленіп, тседі, ерте аарады, тістері сынып, есту абілеті тмендейді.

шінші сатыда маскнемдікті типтік белгілерімен атар маскнем йелдерде ішімдік ішу млшерін баылау ммкіндігіні жоалуы, мас болан кездегі есін жоалту рекеттері пайда болады. Бл жадайда оларды ештее ызытырмайды, бар ойы ішімдік іздеу, сатып алуа баытталады. з жадайына сын кзбен арауды мытып, бейамды таныта бастайды.

йел маскнемдiгi ер адам маскнемдігінен орыныштыра (дегенмен кез-келген маскнемдiк жаман). Тiптi, маскнемдiк жне адам баласыны ажайып жартысы – бл ымдар анытауы бойынша йлесiмдi емес.

йел маскнемдігіні айырмашылыы жне еркек маскнемігінен немен орыныштыра:

- йелдер жиiрек жасырын трде жне жалыз iшедi (сондытан жаындары бл зиянды дет туралы сезiктенбейдi), бiра з леуметтiк статустарын те за олдайды, жмыса барады…

- йелге мас болу шін ішімдікті кішкене дозасы керек (бл ер адамдарды организмінде 10%-а су кбiрек боланына байланысты), йелдерде iшiмпаздытан маскнемдiкке жол бар боланы жарты жылдан екі жыл, ал ер адамда да он жыла дейiн;

- йелдер санды баылауды жылдам жоалтады, тiптi кішкене мас боланда лсiз жандар кiлдерi здерiне ыылас аударуа тырысады.



Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |
 

Похожие работы:

«У нас в гостях социологи республики Корея От редакции. Предлагаем нашим читателям познакомиться со статьями корейских коллег – в них содержится много интересного, познавательного, вплоть до возможного применения их выводов и предложений в нашей стране. История Института российских исследований (ИРИ) началась 13 января 1972 г., тогда при Университете иностранных языков Ханкук был основан Центр изучения СССР и стран Восточной Европы. Это было единственное научное учреждение, проводившее анализ...»

«Министерство образования и науки РФ ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Национальный исследовательский университет Научно-исследовательский комитет Российского общества социологов «Социология труда» Центр исследований социально-трудовой сферы Социологического института РАН Межрегиональная общественная организация «Академия Гуманитарных Наук»К 100-ЛЕТИЮ НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ...»

«Геннадий Вас а й сильевич Дыльнов е ло САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО Социологический факультет МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЫЛЬНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 12 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ИЗДАТЕЛЬСТВО «САРАТОВСКИЙ ИСТОЧНИК» УДК 316.3 (470+571)(082) ББК 60.5 я43 М34 М 34 Материалы научно-практической конференции Дыльновские чтения «Российская идентичность: состояние и перспективы»: Саратов: Издательство...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» Институт управления Кафедра социологии и организации работы с молодежью Российское общество социологов Российское объединение исследователей религии СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ В ОБЩЕСТВЕ ПОЗДНЕГО МОДЕРНА Памяти Ю. Ю. Синелиной Материалы Третьей Международной научной конференции 13 сентября 2013 г. Белгород УДК: 215:172. ББК 86.210. С Редакционная коллегия: С.Д....»

«УДК 316.3/ ББК 60. Ф 3 Ответственный редактор: Президент Ассоциации социологов Казахстана, доктор социологических наук, профессор М.М. Тажин Редакционная коллегия: Исполнительный директор Фонда Первого Президента РК Б.Б. Мухамеджанов (председатель) Доктор социологических наук, профессор С.Т. Сейдуманов Доктор социологических наук, профессор З.К. Шаукенова Доктор социологических наук, профессор Г.С. Абдирайымова Доктор социологических наук, доцент С.А. Коновалов Кандидат социологических наук...»

«СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ УДК 316. ББК 71.05 Д4 Издано по заказу Комитета по науке и высшей школе Редакционная коллегия: доктор социологических наук, профессор Я. А. Маргулян кандидат социологических наук, доцент Г. К. Пуринова кандидат филологических наук, доцент Е. М. Меркулова Диалог культур — 2010: наука в обществе знания: сборник научных трудов Д международной научно-практической конференции. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургской академии...»

«Об итогах проведения секция «Социология» XXII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов -2015» C 13 по 17 апреля 2015 года в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова в 22 раз проходила традиционная Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Основными целями конференции являются развитие творческой активности студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач...»

«МЕДВЕДЕВА К.С. НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ DOI: 10.14515/monitoring.2015.5.12 УДК 316.74:2(410) Правильная ссылка на статью: Медведева К.С. О социологии религии в Великобритании. Заметки с конференции // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 5. С. 177For citation: Medvedeva K.S. On sociology of religion in Great Britain. Conference notes // Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. 2015. № 5. P.177-182 К.С. МЕДВЕДЕВА О СОЦИОЛОГИИ РЕЛИГИИ...»







 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.