WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 26 |

«инновационное развитие и востребованность науки в современном казахстане V международная научная конференция сборник статей (часть 2) общественные и гуманитарные науки алматы УДК 001 ...»

-- [ Страница 23 ] --

тланы леуметтену процесІндегІ азІргІ Жоо-ны алар орны азастан Республикасыны егеменді мемлекет болып, з еліні ішкі жне сырты саясатын туелсіз жргізіп келе жатанына биыл жиырма жыл да толып алды. Туелсіздігіні алашы жылдарында «Алдымен экономика, сосын саясат» деген станымды станан мемлекетті азіргі тадаы басты міндеттеріні бірі – бсекеге лайыты білім сапасын ктеру болып отыр. азастан Республикасыны Президенті Н.. Назарбаев айтандай, бізді еліміз бен жастарымызды басты капиталы сапалы білім болып ала береді. Сапалы білім – таусылмайтын азына, адам міріні азыы. Кез келген бала дниеге келісімен айналасын танып білуге мтылады. Нені дрыс, нені брыс екендігін ажыратуа трбиеленеді. Адамды леуметтену процесіне енгізетін негізінен отбасы, бала-баша, мектеп, ксіптік училище, колледж, жоары оу орындары жне жалпы аланда оам атынастар болып табылады.

леуметтену дегеніміз – бл адамны оама, оамды мірді р трлі саласына енуі жне леуметтік іс-рекетті тжірибесі мен білімін мегеру [1, 272б.]. леуметтену тлаа оам жне оны рылымы тарапынан арнайы масата баытталан, йымдастырушылы жне баылаушылы ыпалын тигізу негізінде (трбие жне білім беру жйесі, баралы апарат ралдары), сондай-а леуметтік оршаан орта тарапынан стихиялы трде жзеге асырылады. р оамны зіне тн леуметтік-мдени, этно-мдени, леуметтік-психологиялы ерекшеліктерін ескере отырып, зіндік трбие жне білім беру стратегиясыны ерекшелігі алыптасады [2, 84б.]. Соны ішінде леуметтену процесіндегі жоары оу орындарыны алар орны ерекше. Жоары оу орны тікелей ылым мен оам міріне баытталан здіксіз жне брыннан келе жатан білімді жаластырушы буын болып табылады. Ол оам алдында оамды басару, ндірісті йымдастыру, мдениетті дамыту, алыптасан мінез-лы этикасын сатау сияты жоары дегейдегі білімді талап ететін леуметтік іс-рекетті иын трлерін орындай алатындай жас рпаты трбиелеуде лкен жауапа ие. азіргі леуметтік тарихи жадайда жоары оу орындарыны лесіне жас сіп келе жатан рпаты оама трбиелеп ана оймай, сонымен атар баса білім буындарыны ателіктері мен кеткен кемшіліктерін толытыруа тура келеді [3, 168-169б.б.].

Білім – бл тек жас рпаа білім беріп ана оймай, сондай-а ол студенттерге оуда, ебекте, оны оытушымен арым-атынасында, рдастарымен байланысында бірнеше жылдар бойы тікелей адамзатпен алыптасан тжірибемен жеке тланы алыптастырады жне дамытады. Сондытан да жоары оу орны жауапкершілік, шыдамдылы, аморлы, леуметтік белсенділік, азаматты позиция, ебексйгіштік сияты тланы жан-жаты дамуына олайлы жадай, арым-атынастар тудыратын орта болып табылады. Оларды оу орнынан мірді ай ырларымен танысатыны (оу, бос уаыт, ебек, арым-атынас), андай леуметтік асиеттерді игеретіндері, негізінен мамандытарына да тікелей байланысты болып келеді [3, 173б.].

Білім кез-келген дегейінде екі ызметті атарады. Блар: 1) білімді жеткізу; 2) леуметтендіру, трбиелеу. В.И. Добреньков жне А.И. Кравченко біліміні бірнеше ызметін крсетеді: 1) рпатан рпаа жаласып келе жатан білімді жеткізу (трансляция) жне мдениетті тарату;

2) оам мдениетін жинатау жне сатау; 3) тланы леуметтендіру, сіресе, жастарды жне оларды оама біріктіру; 4) тла мртебесін анытау; 5) леуметтік іріктеу (селекция), индивидуалды мобильділікті жне оамны леуметтік рылымыны згеруі мен дайы ндірісін амтамасыз ететін оам мшелерін, сіресе, жастарды дифференциациялау; 6) жастарды ксіби бадары мен ксіби іріктеуін амтамасыз ету; 7) алдаы здіксіз білім шін білім базасын алыптастыру; 8) социомдени жаалытар, жаа идеялар мен теорияларды, жаалытар мен нертабысты деу жне алыптастыру; 9) леуметтік баылау. Барлы оу орындары негізінен екі процесті жзеге асырады – бл оу мен трбие. Бл оу орындарыны негізгі ызметі болып табылады [1, 247б.]. Сондай-а, ЖОО-ны басты масаты – оамны здіксіз дамуын амтамасыз ететін сапалы маман иесін дайындау.

азіргі тадаы жоары білімді жетілдіруді негізгі баыттарыны бірі – тланы тиімді ксіби сапасы мен тиімді ксіби іс-рекетін амтамасыз ететін студенттерді танымды жне шыармашылы абілеттерін дамыту, тланы еріктік жне ксіби асиеттерін трбиелеу болып табылады. Жоары білім мазмны барлы лтты-мдени жне ылыми байлытарды мегеруді игере отырып, адам ыы мен мдде ажеттіліктеріне назар аудару, жалпы адамды ндылы басымдылыты ала оюды амтиды.

Білім мен мдениетті жоары дегейі оамны рухани-адамгершіліктік дегейін ктеретін зекті мселелерді рационалды шешуге ыпал етеді. Тланы толенранттылыын алыптастыруда оу орындарыны маыздылыы жоары. Тланы интеллектуалды, этикалы, эстетикалы дамыту бойынша тікелей масата баыттап жргізсе, тланы толеранттылыын алыптастыру тиімді болады [4, 197].

Студенттерді леуметтену процесінде леуметтік-психологиялы феноменні де алар орны ерекше. рбір студент ЖОО-на тсе салысымен-а іс-рекетті жаа жадайындаы жаа леуметтік рл мен бейімделу кезінде бірнеше мселелер атарына тап болады. Студенттер жаа ортаа бейімделумен атар, лкен оамды мірге ену процесін бастайды. Студент жастарды оу процесінде леуметтенуіне леуметтік-экономикалы (студентті жне оны отбасысыны материалды-аржылы жадайы), саяси (мемлекет саясатыны азаматтарына тікелей сері), адамгершіліктік жне мдени факторлар да тікелей сер етеді. Сондай-а, студенттерді бейімделу процесі сырты факторлардан баса студенттерді зіндік жеке индивидуалды, яни мінез-лы, трбиесіне де байланысты. оамды мірдегі жадайларды абылдау, баа беру, орытынды жасау сияты былыстарды басынан кешіреді. Осыны негізінде ндылыты оамды сана алыптасады. Жастарды оамды санасыны фундаменті болып леуметтік ндылытар, яни жалпы алыптасан масаттар мен мінез-лы нормалары табылады. Студенттік ндылыты баыттар жаа білім, леуметтік-психологиялы тжірибені мегеру барысындаы, сондай-а тланы іс-рекетіндегі масаты, мддесі, сенімі, айналасындаылармен арым-атынасы негізіндегі леуметтік процесте алыптасады. Дл осы жеке тжірибе негізінде студент леуметтік орта жадайына адекватты немесе адекватсыз болып алыптасады. Тікелей студенттік топтаы леуметтік-психологиялы климат, оны топтаы орны, оамны білім жне мдени жетістіктеріне ол жеткізу ммкіндігі, діни сенімі де сер етеді. Сондай-а болаша маманны тла болып алыптасуына оны университет абырасынан тыс бос уаытында зін жекелей дамытуа баыттауы да тікелей байланысты. Кптеген студенттер азіргі тада оам сранысына байланысты аылшын, ытай, трік, корей, араб жне т.б.

тілдерді мегеруге тырысады. Сондай-а р трлі спорт трлерімен айналысады. Бл да тікелей жастарды ндылыымен тсіндіріледі.

Студенттерді леуметтік потенциалы – бл тек ана білім емес, сонымен атар денсаулы, зін-зі сезінуі, студентті зін-зі тлалы жан-жаты дамытуы. Оларды биологиялы жне леуметтік жетілуі, йлесімді оаммен дамуы, леуметтік оралуы – бларды брі педагог жне дрігерлерді, ЖОО-ы мен леуметтік ызметтерді, спорт жне мдениет мекемелеріні, отбасы, болаша жмыс берушілерді еншісіне тиесілі.

Сондай-а, студенттерді леуметтену процесіндегі оытушыларды рлін айтпай кету ммкін емес. Оытушы студентті еліні патриоты, азаматы болуа трбиелейді. Дрыс баытты, идеологияны алыптастырады. Болаша маманны тла болып алыптасуынада баыт-бадар беруші негізгі субъект болып табылады. ЖОО-ны сапасы оны профессорлы-оытушылы рамымен де тікелей байланысты. Оытушылар аншалыты білікті болса, студенттерді де білікті болаша маман иесі ретінде алыптасуларына кп ммкіндіктер бар. Сондай-а рбір академиялы топтардаы азіргі эдвайзерлерді де ролі маызды. Эдвайзер тек оу процесін адаалап ана оймай, сонымен атар оу процесінде туындаын р трлі иындытарды шешеді. Эдвайзер рбір студент зін крсете алатындай мдени-баралы жне білім беру ісшараларын йымдастырады.

П. Сорокин білім беру жйесі тланы леуметтендіру, білім берумен ана амтамасыз етіп оймай, сонымен атар абілетті жне дарынды балаларды леуметтік иерархияны жоары баспалдаына шыуа жадай жасайтындыын айтады [4, 195].

азастан Республикасы 2010 жылды 16 наурызынан бастап Болон процесіні толытай мшесі болып табылады. азастандаы білім беру реформаларыны жалпы масаты білім беру жйесіндегі жаа леуметтік-экономикалы жадайлар мен уаыт талаптарына бейімделу болып отыр. Сондай-а оамны дамуындаы бсекеге лайыты, соны ішінде жоары технологиялы ксіпорындарды мегеру, маркетинг жне менеджмент аумаында, ылым мен мдениет, ызмет крсету салалары бойынша жоары білімді мамандарды дайындау.

азіргі азастан Республикасыны жоары білім беру саласындаы басты міндеттері болып мыналар табылады:

1. Халыаралы стандарттара сйкес білім беру сапасын амтамасыз ету;

2. Бсекеге лайыты мамандарды дайындау;

3. Білім беруді лтты жне халыаралы мойындалан лгісін интеграциялау негізінде білім беру жйесіні инновациялыын амтамасыз ету;

4. Болашаты сапалы дегейге баытталуын амтамасыз ету [5].

азіргі кездегі азастан Республикасыны жоары білім берудегі кредиттік оыту жйесіні масаты – студенттерге леуметтену процесін, білім, білік, азаматты пен отансйгіштік асиеттер, дадылар жиынтыын беріп ана оймай, сонымен атар, з бетінше ылыми ізденушілікке баыттау болып табылады. Кредиттік оыту жйесіндегі «Студентті зіндік жмысы» жне «Студентті оытушымен зіндік жмысы» сияты оыту формаларыны да студенттерді зін-зі дамытуымен, ізденушілік абілеттерін арттыруда алар орны ерекше. азіргі жоары оу орындарындаы бірізді білім беру процесі студенттерді зін-зі зектендіруге, зін-зі жетілдіріп отыруа абілетті шыармашыл тланы алыптастыруа баытталан. ЖОО-ны тланы леуметтену процесіндегі атаратын басты рлдеріні бірі – студент жастарды оам дамуына талдау жасай алуа трбиелеу болып табылады.

пайдаланылан дебиеттер:

1. Биекенов К.У., Кенжакимова Г.А. Социология: учебник для студентов гуманитарных факультетов вузов. – Алматы: Lem, 2010. – 380с.

2. Пузиков М.Ф., Кудро Н.М., Мухамбетова К.А. Личность в условиях социальных перемен. – Астана, 2002. -240с.

3. Мамыканова Б.К. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан и новое содержание образования//Материалы международного теоретико-методологического семинара «Основные приоритеты продвижения Казахстана в числе наиболее конкурентоспособных государств».- Актобе, 2006. – 380с.

4. Абдикерова Г.О. Социализация современной личности. – Алматы: аза университеті, 2005. – 281с.

5. www.tempuskaz.kzfilesreform

–  –  –

азастандаы Жоары бІлІм реформасы Жне болон процесІ Жоары білім оамды ажеттіліктерді анааттандыруды масат ететін, сырты жне ішкі згерістер тез сер ететін маызды леуметтік институт болып табылады. азірде траты трде сіп отыран халыаралы экономикалы байланыстар елімізді мамандарыны жан-жаты біліктілігін ажет етеді. Бл осы мамандарды даярлайтын жоары оу орындарыны алдына жааша талап ояды, сондытан да жоары білім жйесі лемдегі ылым мен техника ала ойып отыран «лемдік стандарта» мтылады.

Сонымен бірге, жаандану процесі де лтты жоары білім беру жйесінен халыаралы ынтыматасты ажеттілігін есепке алатын жаа масатты бадарды талап етеді. Жаандану процесі жадайында, апаратты жне коммуникациялы жйе шеберінде білім беру мазмны мен технологияларын жетілдіру де аса ажетті факторларды бірі. Жоары білім жйесіні лемдік леуметтік жйеге айналуы ртрлі дегейдегі жне мндегі элементтермен сипатталады. ЖОО білім беру ызметі нарыында зіні ерекше орнын ала отырып, осы нарыты негізгі баыттарын игеру арылы ріптестік жне бсекелестік трінде зара рекет етеді. Халыаралы ріптестік лемдік жоары білім беруді дамытуды негізгі тетігі болып табылады.

Еуропалы Ода бірнеше онжылдытар бойы жоары білім саласы бойынша біратар саясат жасалып жне жзеге асырылып келеді. Осы процестер Болон декларациясы идеясына жне Болон процесіні басталуына алып келді.

5 Болон рдісі 1970 жылдардан бастау алады. Сол жылдары Еуропалы Одаты министрлер кеесі білім саласындаы ынтыматастыа ол ойан болатын. Ал 1998 жылы Париждегі Сорбон университетіні 800 жылдыына жиналан Еуропа елдеріні білім министрлері рлытаы білім мен ылымны ртрлі жйесі оны дамуына кедергі келтіреді деген шешімге келіп тарасты. Сол кездесуде «Сорбон декларациясы» жасалды. 1999 жылы Италияны Болон аласында 29 еуропалы елді кілдері бас осып, «Болон декларациясын» абылдады. Бл рдіске ТМД мемлекеттерінен Ресей 2003 жылы, Украина 2005 жылы енсе, 2010 жылы Будапештте азастан да толыанды мше мемлекет ретінде таныстырылды. Орталы Азия мемлекеттері ішінде бірінші болып енуіміз лкен жетістік болып табылады.

Болон декларациясыны масаты – жоары білікті мамандар шін бірдей жалпы еуропалы нары, еуропалы білім алуа еркіндік, жоары білім дегейлеріні салыстырмалы жйесін амтамасыз ету.

Болон декларациясыны негізгі жадайлары:

• Жоары білім жніндегі диплома орта жалпы еуропалы осымшаны енгізу. Баса елдерден жоары білім жнінде алан дипломдарын растау рдістерін жеілдетуге арналан университет тлегі білетін білім мен дадыларды клемін айындайтын мліметтер тізімін жинатау ажет;

• ECTS — European Credit Transfer System кредиттік бірліктердегі студентерді толы білімін мегергендігін ескере келе, жалпы еуропалы білім кеістігіне арналан механизмді енгізу.

ECTS бірлігі бл білім уаытын лшейтін бірлік емес, ол оитындарды білімі мен дадыларын лшейтін бірлік.

• Студенттерді, оытушыларды жне ылыми жмысшыларды мобильділіктерін ктермелеуге арналан жадайлар ру. Ебек нарыы згерістерге йлесіп отырады, сондытан да жоары оу орындарындаы оу жоспарлары жне мамандарды даярлау рдістері жмыс берушілерді талаптарына сйкестендірілуі ммкін емес. Сондытан да жоары оу орындарыны тлектері баса айматара ажетті болуы шін мобильділікті бойына сііру ажет. Мобильділікті асиеттері студенттерге, стаздара жне ылыми жмысшылара тиесілі.

Мобильділікпен амтамасыз ету шін орта білім кеістігін руымыз абзал.

• Жоары білімні 2 дегейлі жйесін енгізу: бакалавр, магистр. азіргі уаытта шінші дегейге — докторантура осылып отыр.

• Білім сапасын ктермелеу жне оны баалауды жалпы еуропалы сындарын таайындау.

азіргі тадаы апаратты технологияны шарттарында білікті жне білікті емес ебектер талап етіледі.

• здіксіз білім беруді дамыту.

• Біріккен (эквивалентті) білім бадарламалары мен дрежелерін енгізу.

• ылым жне білім интеграциясын кшейту.

• Американды кзараса салматы европалы дниеге деген кзарасты енгізуге ыпал ету.

• оамны леуметті ауыз бірлігіне білім беру мекемелеріні жауапкершіліктерін ктермелеу.

• ылым жне білім саласындаы Европалы одаты ашытыы.

Бгінгі тада білім тез ескіріп жатыр. Сондытан да тлектерге бар ммкіндіктерінше оуа кеінен дайындалуа жне оны толтырып йренуге, білімді жаартуа, сонымен атар іскерлік пен дадыларды дамытуа еркіндіктер беру керек. Міне осындай дайындыа бакалавриат амтылан (3 жылдан 4 жыла дейін — трлі жйелер). Магистратура (детте 1-2 жыл) профильді жне ылыми-педагогикалы баытты амтиды. Осы жерде, бакалавриатты зі аяталан жоары білімді бере алатын баса айтымыз келеді жне бакалавр дипломы бар тлектер аяталан жоары білімді арастыратындай ыты-нормативті базасында келістірілгендей штатты ызметтік лауазыма міткер бола алады.

Е алдымен, Болон рдісі еріктілік бастамада рылады жне зіні атысушыларынан ештеені талап етпейді. Оны негізгі масаты — анытылы, натылы, олданыста бар білім жйелеріні «тсініктілігі», бір жйеден екінші жйеге «тез» ауысып кете алуы.

Болон жйесін азастанда енгізуді масаттары деп тмендегі жайлар айтылады: білім, оу сапасын амтамасыз ету; азастанны жоары білім жйесіні бсекеге абілеттілігін амтамасыз ету жне оны еуропалы жоары білім кеістігіне интеграциялау; студенттерді академиялы тырлануларына алышарт жасау; халыаралы лгілерге сйкес келетін жоары оу орындары дипломдарыны мойындалуы мен баламалылыы; лтты жне халыаралы дегейдегі ебек рыногында отанды университеттер дипломдарыны мойындалуын амтамасыз ету; зыреттілікті алыптастыру; здігінен білім алу дегейін сіру мен зіліссіз оуды амтамасыз ету.

азастанда 145 жоары оу орны жмыс жасайды (9 лтты, 1 халыаралы, 32 мемлекеттік, 13 азаматты емес, 90 жекелей оу орны, оны ішінде 16 акционерлі).

2009 жылдан бері 5 лтты университеттер (л-Фараби атындаы азУ,.И.Стбаев атындаы азТУ, Абай атындаы азПУ, Л.Н.Гумилев атындаы ЕУ) 10 білім бадарламалары бойынша халыаралы аккредитациядан те бастады. Аталмыш жоары оу орындары мен халыаралы аккредитациялы ASIIN (Германия), ACQUIN (Германия) жне ABET (АШ) агенттіктермен келісім шарттар жасалынды. Бгінгі кні жоары оу орындары кеес алу жне зін-зі баалау кезедерін туде. Отанды жоары оу орындары мен шетел оу орындарыны арасында халыаралы байланыстар орнатыла бастаан кезде, «екі дипломды»

білім бадарламасы іске асырыла басталды, бл жадайда тлек азастанды оу орны мен серіктес-оу орныны екі дипломын алады.

Жоары жне жоарыдан кейінгі білім кадрларын даярлауды ш сатылы моделі: «бакалаврмагистр-доктор (PhD)» зады бекітуге ол жеткізді.

Жоары жне жоары білімнен кейінгі білім жйесіні оамны згеруші ажеттіліктеріне жне ебек нарыына тез бейімделуі масатында азастан ЖОО-да кредиттік, ашытыты жне эксперименталды білім беру бадарламалары енгізілуде жне тиімді олданылуда.

Атап айтанда, азастандаы Болон декларациясына сйкестендіріле оытуды кредиттік технологиясы 2002 жылдан бастап енгізіле бастады. азіргі уаытта 46 мемлекеттік ЖОО кредиттік оыту технологиясына кшті. Есептелінген бірліктер — оу орныны (жоары) з тарапынан «евросы», «жалпы валютасы». Оуды нтижелері салыстырмалы болу шін, оларды жалпы білім аясында баалау керек. Европада ECTS (European Credit Transfer System, Европалы кредитке аударма жйесі) жйесі кеінен таралан. Мысала алса, бір есептік бірлікте — 36 (академиялы) сааттар, бл жерде академиялы саат детте сабаты 45 астрономиялы минута теестіріледі (егер де жылына 60 бойынша 180 бірлікті «алса», онда кптеген мемлекеттер бакалавриат деп болжанады). Есептеу бірліктер жйесі екі негізгі функцияны орындайды.

Бірінші — баса оу орнында алан курстарды айта есептеу; басаша айтанда, ажетті бірлікті студент зі жинап алуа болады — жекелей — баса жоары оу орнында жне оны «жеке меншік» жоары оу орны ешандай кедергісіз барлы есептерді абылдаулары тиіс — ол болмаса академиялы мобильділікті маыздылыы болмайды. Екінші функциясы — жинатаушы.

Студент трлі себептерге байланысты, яни, уаыта, оу орнын ауыстыру жне т.б. себептерге орай білімді «блшектеп» ала алады. Егер де андай да болмасын наты нтижелер жарамсыз болса (мысалы, аталан курсты ескіруі), есептелінген бірліктер туден академиялы дрежеге (бакалавр, магистр) сйкестендірілген ажетті соманы жинамаанынша жинатала береді.

рине, бнда айта есептеу жне кредиттерді жинатау екі жоары оу орныны арасындаы келісіммен амтылады, оларды оу бадарламалары, ммкіндіктері, коэффициенттері, дріс жне семинарларды саба сандары, лабораториялы жмыстары, студентті зіндік жмыстары жне т.б. жмыстарыны нтижелеріне орай арастырылады. Студент курс, саба трі т.с.с. тапсырмалардан сйкестендірілген балл жинамаанынша есептеу бірліктерін ала береді. жаттаы баллды баалау (соы есепте — диплома берілген осымшада крсетіледі) жинаан кредиттік сомасына байланысты крсетіледі.

Болон процесі аясындаы студенттерді академиялы мобилділігіне лкен мн беріледі.

Болон декларациясы студенттерді баса оу орындарына ауысуына жне сйкесті ызметтер алуына ерекше кіл бле отырып, бл ауысуды еркіндігін тиімді жзеге асыруда кедергілерді ескеру арылы мобилділігіне жадай жасау масатын жариялайды.

Болон процесіні міндеттері:

жмыса тру ммкіндігімен азаматтарды мобилдилігін дамыту баытыны негізгі кілті ретінде жоары білімні еуропалы аймаын ру; Еуропаны интеллектуальды, мдениетті, леуметтік жне ылыми-техникалы леуетін алыптастыру мен ныайту; дние жзінде жоары мектепті беделін ктеру; баса білім жйелерімен еуропалы жоары оу орындарыны бсекеге абілеттілігін амтамасыз ету; жоары білімні лтты жйелеріні лкен йлесімділігі мен салыстырмалылыына ол жеткізу; білім сапасын арттыру; мдени ндылытарды дамытуда здерін жаа гуманистік сана тсінікті олдаушы, таратушы ретінде санайтын университеттерді орталы рлін ктеру.

Сонымен, академиялы мобилділік Болон процесіні негізгі бір раушысы болып табылады. Академиялы мобилділікті маызды ерекшелігі – студенттерге оу рдісі аяталаннан кейін баса ЖОО-да, базалы ЖОО-да оыан пндері есептеледі немесе олар бір мезгілде білімі туралы екі жат алуына ммкіндік беріледі.

Болон процесінде академиялы мобилділікті екі трі ажыратылады: тігінен жне клденеінен. Тік мобилділікті студентті шетелдік ЖОО-да толы білім алуы, клденеді сонда тек белгілі бір шектелген уаытта оуы (семестр, жыл, блінген саат) деп тсіну керек.

Р-ны Болон рдісіне осылуы халыаралы сарапшыларды пікірінше, азастанды жоары оу орындарына жне студенттерге шынайы артышылытар береді.

Бл: европалы стандарттара сйкестендіріле отанды оу жоспарлары мен білім бадарламаларында; отанды біліктіліктер мен академиялы дрежелерді мойындау; студенттер мен оытушыларды академиялы мобильділіктерін амтамасыз ету; азастанды оу орындарыны студенттеріні білім кредиттерін шетел университеттеріні абылдауы; екі дипломды білім бадарламасын жзеге асыру; еврозондаы жоары білім жніндегі азастанды дипломы, Болон рдісіні атысушы-елдеріні кез келгеніне тлектерді жмыса орналаса алу ытары.

азастанны Болон декларациясына ол оюы — жоары білімні сапасын жне халыаралы ебек нарыында республикамызды жоары оу орындарыны тлектерін бсекеге абілеттіліктерін ктермелеуге баытталан тарихи адам.

олданылан дебиеттер:

1. Болонский процесс: середина пути. М.: ИЦПКПС, 2005. – 378 с.

2. Каримов З. Болонский процесс и региональные вузы / Каримов З., Белобородова Н. // Alma mater. – 2006. – №6. – C.48-49.

3. Карпенко М. Новая парадигма образования XXI века / Карпенко М. // Высшее образование в России. – 2007.

– №4. – С.93-97.

4. Реформирование высшего образования в Казахстане и Болонский процесс:информационные материалы для практических действий – Алматы, 2009 – 120 с.

–  –  –

Одной из важнейших задач, которые ставит перед собой наше государство, является улучшение качества и продолжительности жизни населения, подтверждение этому то, что в послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от 28.01.2011 г. было уделено особое внимание улучшению качества жизни современного казахстанского общества [1].

Важнейшей задачей современного этапа социального развития Казахстана является формирование сильной, ориентированной на интересы граждан социальной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, снижение социального неравенства, повышение доходов населения, обеспечение всеобщей доступности и приемлемого качества базовых социальных услуг. По существу, речь идет о решении стратегической проблемы – улучшении качества и продолжительности жизни населения страны. О качестве жизни говорят не только руководители государства, но и средства массовой информации. Этой проблеме посвящен ряд научных исследований социологов, экономистов, психологов, физиологов и врачей.

Понятие «качество жизни» многогранно, это целый комплекс реальных условий, которые обеспечиваются государством для развития его граждан. При этом надо иметь в виду, что качество жизни определяется не только возможностями для удовлетворения первичных потребностей человека – в питании, одежде, жилье, в безопасности жизни и имущества.

В последние годы понятие «качество жизни» заняло прочное положение в научном обороте, наряду с понятиями уровня и образа жизни. Интерес к проблематике качества жизни наблюдается, прежде всего в наиболее благополучных странах, руководство которых озабочено уже не столько проблемами социальной защиты и поддержки малоимущих домохозяйств и слоев населения, сколько проблемами устойчивого социального развития, т.е. такого развития, при котором каждое последующее поколение людей находится в не худших условиях жизни, чем предыдущее.

Растущий интерес исследователей и практиков к качеству жизни вызван четко выраженной зависимостью всего социального развития от степени удовлетворенности населения условиями жизни. Тесная взаимосвязь между социальным развитием, с одной стороны, и уровнем и качеством жизни, с другой стороны, заключается в том, что само социальное развитие выступает в виде изменения уровня и качества жизни людей и социальных общностей относительно их прежнего состояния, а также в виде изменения уровня и качества жизни этих общностей относительно друг друга [2, с. 73].

На мой взгляд, современные страны по качеству жизни можно условно разделять на три группы. В первую можно включить бедные страны, которые сосредоточены на том, чтобы удовлетворить хотя бы первичные потребности своих граждан – одеть, накормить, обеспечить жильем и создать более или менее безопасные условия для жизни населения. Во вторую группу можно условно включить те, где уже достигнуты задачи первой группы и теперь делаются попытки удовлетворить потребности в насыщении рынка различными материальными благами.

Наконец, в третью группу входят развитые страны, в которых реализуются демократические права граждан и обеспечиваются наилучшие условия для духовного развития. По данной классификации Казахстан можно смело причислить к странам второй группы.

Можно выделить семь интегральных свойств категории «качество жизни», которые составляют среду и систему обеспечения жизнедеятельности населения:

1. Качество населения, интегрирующее такие его свойства, как способность к воспроизводству (рождаемость, смертность, заболеваемость, инвалидность, ожидаемая продолжительность жизни и т.п.), способность образовывать и сохранять семьи (брачность, разводимость), уровень образования и квалификации (доля населения, охваченного обучением в соответствующих возрастных группах, достигнутый уровень образования и т.п.).

2. Благосостояние. Материальный аспект благосостояния характеризуют показатели доходов, текущего потребления и сбережений населения (величина доходов в реальном выражении, их распределение по направлениям использования и различным социально-экономическим группам населения, структура потребительских расходов населения, наличие в домашних хозяйствах потребительских товаров длительного пользования, накопление имущества и ценностей и др.), а также такие макроэкономические показатели, как ВВП на душу населения, фактическое потребление домашних хозяйств, индекс потребительских цен, уровни безработицы и бедности.

3. Условия жизни населения. Понятие «условия жизни» включает в себя характеристики жилищных условий, обеспеченность населения мощностями здравоохранения, образования, культуры, использования свободного времени, социальной и географической мобильности и т.п.

4. Информированность населения, характеризующая доступность к средствам телекоммуникации и информационных инфраструктур (операторы мобильной радиосвязи, информационные ресурсы, интернет-технологии и т.д.).

5. Социальная безопасность (или качество социальной сферы), отражающая условия труда, социальное обеспечение и социальную защиту, физическую и имущественную безопасность.

6. Качество окружающей среды (или качество экологической ниши), аккумулирующее данные о загрязнении воздушного пространства, воды, о качестве почвы, уровне биоразнообразия территории и т.п.

7. Природно-климатические условия, характеризующиеся климатическими условиями, частотой и спецификой форс-мажорных ситуаций (наводнений, землетрясений, ураганов и других стихийных бедствий) [3, с. 58].

В концентрированном виде суть категории качества жизни выражена в работе Я. Тинбергена «Пересмотр экономического порядка», где сказано: «Эта мера в целом должна быть задумана и разработана не просто с учетом «критерия прибыльности» по отношению к отдельным лицам или государству, а в соответствии с системой основных человеческих ценностей» [4, с. 16].

Измерение уровня качества жизни осуществляется на основе целостной системы показателей, отражающих отдельные стороны жизни. В 70-х годах прошлого столетия Дж. Форрестер предложил измерять качество жизни по пяти глобальным параметрам: численность населения, количество накопленного капитала, доля капитала в сельском хозяйстве, число имеющихся природных ресурсов и загрязнение среды обитания [5].

Один из главных ориентиров устойчивого развития Республики Казахстан – повышение качества жизни людей. Несомненно, в рамках концепции устойчивого развития традиционные количественные экономические критерии (такие как ВНП, душевой доход и т.

п.) недостаточны, необходимо выводить принципиально новые качественные интегральные критерии в качестве ориентиров развития. Качество жизни включает в себя растущее до определенного предела, а затем стабильное благосостояние человека, семьи. Кроме того, это очень широкий спектр нематериальных благ, таких как гарантии личной безопасности, получение качественного образования и медицинского обслуживания, возможности культурного развития, доступ к информации, большое число степеней свободы во всех областях (от выбора профессии и места жительства до религиозного и национального самосознания и его реализации) и, безусловно, комфортная окружающая среда с высокими эстетическими качествами ландшафта.

В июне 1992 года в Рио-де-Жанейро проходила Конференция ООН по окружающей среде и развитию, где делегации многих стран возглавляли главы государств. Важнейшим итогом этой конференции стало признание того, что развивающиеся страны не должны повторять пути стран развитых. Если развивающиеся страны, в которых живет более трех четвертей населения земного шара, используют те же модель развития, человечество придет к неминуемому краху.

Генеральный секретарь Конференции ООН Морис Стронг констатировал: “Процессы экономического роста, которые порождают беспрецедентный уровень благополучия и мощи богатого меньшинства, ведут одновременно к рискам и дисбалансам, в одинаковой мере угрожающим и богатым, и бедным. Такие модели развития и соответствующие им характер производства и потребления не являются устойчивыми для богатых и не могут быть повторены бедными. Следование по этому пути может привести нашу цивилизацию к краху”. Премьер-министр Норвегии Гру Харлем Брундтланд подчеркнула: “История человечества достигла водораздела, за которым изменение политики становится неизбежны. Более миллиарда человек, не имеющих сегодня возможности удовлетворять свои основные потребности, наши собственные дети и внуки и сама планета Земля требуют революции”.

А. И. Субетто определяет качество жизни как систему качеств духовных, материальных, социокультурных, экологических и демографических компонентов жизни. В этой системе выявляется уровень реализации родовых сил человека, творческий смысл его жизни. Причем в соответствии с учением о трех родах качества – предметно-вещественном, функциональном и системно-социальном раскрываются и индивидуальное, и общественно качества жизни, разнообразие потребностей человека, потенциал его всестороннего, гармонического, творческого развития.

Три рода качества жизни – это как бы несколько ее “срезов” : предметно-вещественных, который позволяет рассмотреть биолого-физические и материальные аспекты качества жизни, функциональных, – с его помощью можно оценить жизнь в точки зрения потребностей и способностей человека во взаимодействии с социально-экономическими, культурными и экологическими “пространствами”, системно-социальный – раскрывает качество самих “пространств”.

Категория качества становится символом прогресса и выживаемости цивилизации. При этом происходит преодоление традиционных представлений о качестве товара, качестве труда, качестве работы и качестве продукции, широко используемых в системах управления качеством.

Появляются понятия качества человека, качества жизни, качества общественного интеллекта, качества управления, качества систем “человек-техника”, качества информации.

ООН ежегодно проводить исследования с целью ранжирования стран мира по индексу “качества жизни” (глобальный уровень управления качеством). В качестве главных индикаторов используются: ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования и покупательная способность населения.

Здоровье – синтетический индикатор качества. При этом в соответствии с представлением Всемирной организации здравоохранения категория здоровья включает в себя категории физического, психического, духовного и социального здоровья. Кроме здоровья, интегральными индикаторами выступают: уровень качества среды, качество образования и его доступность для населения, качество населения – система демографических показателей, качество культуры – культурологические измерители качества жизни (индикаторы доступности для населения – детей, молодежи, зрелого населения, стариков – театра, музыки, кино, живописи, библиотек и др.

; особым индикатором качества культуры личности и качества интеллекта выступает разнообразие “речевого языка” и динамичность чтения). Управление качеством жизни, таким образом, включает в себя управление развитием качества личности на основе процессов социализации, в первую очередь в рамках семьи и образования, управление качеством среды жизни, управление качеством образования, управление качеством развития населения, управление качеством здоровья населения и др. Речь идет о “мягком” управлении, опирающемся на методологическую базу всего комплекса системных наук, учения о цикличности развития, экологии, науки об образовании, педагогики, человековедения, квалитологии и квалиметрии.

Управление качеством жизни есть управление социальным кругооборотом качества. Выделяются большой социальный кругооборот качества (качество человека – качество труда – качество продукции – качество производства – качество технологии – качество культуры – качество науки – качество образования – качество общественного интеллекта — качество экономики – качество экосреды – качество общества – качество жизни – качество человека — …) и два малых социальных кругооборота качества, связанных с духовным и материальным воспроизводством.

Данные «социальные кругообороты качества» материализуются в «пирамидах качества». Одним из примеров, может служить «пирамида качества» по В. Качалову, в которой нижней стратой выступает «качество общества», затем над ней надстраивается «качество фирм», затем «качество производства» и завершает «качество продукции» [6, с. 128].

Рисунок 1

Я считаю, что в целях повышения качества жизни в Казахстане на современном этапе необходимо решение следующих задач:

- повышение ожидаемой продолжительности жизни. При этом необходимо не только стимулировать рождаемость в стране, но также сохранять жизнь уже родившихся людей, и в особенности следует обратить внимание на чрезвычайно высокое гендерное различие в продолжительности жизни;

- решение проблем в области здравоохранения по сокращению детской, материнской смертности, приостановлению распространения ВИЧ и других основных болезней и сокращению заболеваемости ими;

- восстановление высокого уровня качества образования, а также обеспечение его дальнейшего развития исходя из потребностей экономики и человеческого развития;

- содействие развитию фундаментальной и прикладной науки.

Усиление воздействия общества на процесс принятия решений является необходимым условием улучшения качества жизни. Одним из инструментов такого воздействия является мониторинг качества жизни и развития человека. Качество жизни и развитие человека становятся при этом критерием эффективности государственного управления.

На современном этапе государством принимаются различные меры по повышению уровня и качества жизни населения, что уже дает определенные результаты в виде повышения благосостояния населения и снижения уровня бедности.

список литературы:

1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. 28.01.2011 г.

2. Злобина, Г.Ю. Качество жизни: структурные составляющие и перспективные направления развития / Г.Ю.

Злобина. – М.: Социум, 2007. – 96 с.

3. Баженов, С.А. Качество жизни населения: теория и практика / С.А. Баженов. – М.: ЭКОС, 2002. – 178 с.

4. Тинберген Я. Пересмотр международного порядка. – М.: Наука, 1980.

5. Форрестер Дж. Мировая экономика. – М: Наука, 1978.

6. Рогачева Т.М. Экономические компоненты качества жизни. – Алматы: изд-во «Евразия», 1999. – 161 с.

7. Человеческое развитие в Казахстане: Учебник / Под общ. ред. Н.К. Мамырова и Ф. Акчуры. – Алматы:

Экономика, 2003. – 436 с.

–  –  –

Какие бы социальные роли не приходилось играть любому человеку в своей жизни, так или иначе ежедневно каждый выступает в роли потребителя. Потребление – это неотъемлемая часть нашего существования Этот процесс вошел в нашу жизнь настолько глубоко, что мы зачастую просто не подозреваем, какое влияние оно имеет на формирование нашего образа жизни.

На сегодняшний день потребление во всех сферах общества является одной из актуальных тем в экономике, маркетинге, социологии, культурологии и т.д.

В маркетинге изучение потребления сопряжено с изучением факторов, влияющих на покупку, поскольку «человек потребляющий» интересен маркетологам только как потребитель, при этом потребление понимается только как процесс использования продукта, следующий за процессом его приобретения. Но изучение потребления только в рамках экономической области будет неэффективно для понимания сущности феномена потребления, хотя исследования экономического потребления (маркетинг, поведение потребителей) успешно развиваются и будут востребованы, но они не должны заменять собой исследования потребления в целом.

Феномен потребления пронизывает повседневные практики индивидов всех социальных страт, однако именно молодежь все чаще рассматривается социологами в контексте потребления. Наиболее интересная группа для изучения потребительского поведения – студенческая молодежь, которая не застала проблему дефицита и начала осуществлять свою практику потребления во время становления общества изобилия. Исследователи отмечают, что «современная молодежь является самым активным агентом потребления на рынке» [1]. Потребительские практики составляют не только значимую часть повседневности молодежи, играют важную роль во всех видах молодежной активности, но и приобретают характерные черты и особенности стилей жизни. Стили потребления молодежи конструируются не только самими молодыми людьми. Активным агентом конструирования выступает общество, формируя потребительские ориентации и задавая потребительские стандарты. Поэтому актуальным становится вопрос о соотношении этих двух процессов – конструирования стилей потребления самими индивидами, с одной стороны, и обществом через разнообразные общественные институты, с другой.

Потребление как специфический феномен социальной реальности оказывается в центре внимания социологической науки. Исследование феномена потребления, как на теоретическом, так и на практическом уровне, требует переосмысления потребительских практик как объекта социологического анализа и необходимости поиска адекватной методологии в изучении потребления. Актуальным становится применение социально-конструктивистской методологии к исследованию потребления, которая позволяет объяснить разнообразие и стилевую специфику потребления и описать процесс социального конструирования стилей потребления [2].

В западной традиции первоначально поведение потребителей изучалось в рамках экономической науки, так как оно рассматривалось как экономическое явление, как заключительная часть производственного процесса (Л. Вальрас, В. С. Джевонс, Дж. Б. Кларк, Т. Р. Мальтус, А.

Маршалл, К. Менгер, Д.-С. Милль, Д. Рикардо, А. Смит).

На рубеже XIX – XX вв. потребительское поведение рассматривается первоначально в рамках маркетинга, выделившегося из экономической науки, затем, в середине XX в., в рамках маркетинга появляется самостоятельная дисциплина – поведение потребителей (Р. Д. Блэкуэл, Ф.

Котлер, А. Кутлалиев, Ж.-Ж. Ламбен, X. Лейбенстайн, П. У. Миниард, А. Попов, Т. Скитовски, Д.Ф. Энджел) [6].

Исследование потребления в рамках экономического подхода связано с изучением структуры спроса населения, либо с изучением структуры их расходов в зависимости от цены, уровня доходов и т. д.

В классических социологических теориях (К.

Маркс, М.Вебер, Г.Зиммель, Т.Веблен, В.Зомбарт) в качестве определяющего фактора поведения потребителей рассматривается социально-экономическое положение индивида, а потребление в обществе определяется его классовой структурой. Особую значимость для научного исследования в рамках данного направления имеют концепция К.Маркса и его идея товарного фетишизма, а также закон возвышения потребностей по мере их удовлетворения; идея «демонстративного» потребления Т. Веблена, рассматривающего потребление как демонстрацию высокого социального положения индивида;

концепция моды Г.Зиммеля и его идея о том, что любая потребительская стратегия – это сообщение об успехе, реализация потребности в социальной принадлежности.

Изучение потребительских стилей студенческой молодежи особенно актуально в период процессов социальной трансформации, поскольку позволяет получить информацию о реальных потребительских практиках молодежи, оценить возможность и границы влияния общества на потребительские стили и разработать механизмы влияния на стили потребления молодежи.

Молодежь является наиболее перспективной и влиятельной социальной силой общества, его стратегическим ресурсом. В молодом поколении заложен существенный потенциал инновационных изменений, социального обновления и развития. Студенты – одна из наиболее динамичных групп, оказывающая существенное воздействие не только на остальную молодежь, но и на достаточно широкие слои населения за пределами этой возрастной группы [3]. Поэтому актуальной задачей становится выявление изменений ценностных ориентаций студенчества, в том числе тех, которые определяют их потребительское поведение как значимую часть повседеневной жизни современного человека.

Поведение в области потребления выступает проекцией отношения студенчества к окружающей социальной действительности. Поэтому получение информации об основных характеристиках потребительского поведения студентов, рассмотрение изменений потребительского поведения, которые имели место и продолжают происходить в ходе социально-экономических перемен общества в рамках изменяющейся культуры позволяют сделать некоторые выводы о сущностных характеристиках современного студенчества, реализующихся в тех или иных моделях потребительского поведения.

Потребительское поведение молодежи постоянно меняется в пространстве и времени, поскольку постоянно видоизменяются ценности и общий стиль жизни молодых людей.

Необходимость понимания молодого потребителя обусловлена тем, что помогает изучить потребительские потребности и предпочтения данного демографического сегмента, а также понять, какие продукты услуги востребованы сейчас и будут востребованы в ближайшее время молодежью?

Среди базовых факторов, влияющих на потребительское поведение молодежи, можно выделить следующие:

Географический фактор. Помимо городского и сельского образа жизни сюда входят воздействие урбанизации и миграции населения на распространение культуры потребительства.

Однако, несмотря на конвергирующие силы глобализационного процесса, молодежь столицы, крупных городов и регионов имеют существенные различия в уровне доходов, персональных ценностях и стиле жизни, что оказывает влияние на их потребительское поведение;

Изменения в домохозяйстве. Такие изменения в домохозяйствах, как например, проживание с родителями, одинокое проживание или создание собственной семьи, появление детей и т.п. существенно влияют на структуру потребительского спроса и покупательского поведения молодых людей;

Персональные ценности. Руководящие принципы, по которым представители молодого поколения строят свою жизнь, являются центральным компонентом личностной идентичности, включая то, что чувствует индивид и в чем он нуждается, что оказывает влияние на их потребительское поведение;

Стиль жизни. От того, каким образом и с кем молодежь проводит свое время, чем она интересуются, зависит, в том числе, и ее выбор продуктов, сервисов и брендовых предпочтений [5].

Новые ценности с учетом базовых факторов, влияющих на потребительское поведение молодежи, заключаются в том, что современные молодые люди стали более динамичными и мобильными, большое внимание уделяют развитию карьеры, в среде молодежи модно одновременно учиться, работать, быть всесторонне развитым и начитанным человеком и активно проводить досуг.

Изучение формирования потребительского поведения должно осуществляться на стыке изучения меняющейся культуры и ее отражения в поведении, а именно: в конкретных моделях потребительского поведения.

Формируемые культурой модели и стили поведения потребителей являются качественной характеристикой деятельности «человека потребляющего».

Поведение в области потребления выступает проекцией отношения студенчества к окружающей социальной действительности. Поэтому получение информации об основных характеристиках потребительского поведения студентов, рассмотрение изменений потребительского поведения, которые имели место и продолжают происходить в ходе социально-экономических перемен нашего общества в рамках изменяющейся культуры позволяют сделать некоторые выводы о сущностных характеристиках современного студенчества, реализующихся в тех или иных моделях потребительского поведения.

Модели потребительского поведения отражают тот или иной тип культуры потребления, поэтому превалирование определенных моделей потребления является не только барометром настроений студенчества, но и индикатором стабильности общества в целом. Изучение культуры потребления современного студенчества, выраженной в определенных моделях потребительского поведения, является актуальной задачей социологии культуры и социологии потребления, так как именно социология изучает изменения в культуре во взаимосвязи с обществом, и, следовательно, в самом обществе.

Исходя из системы эмпирических индикаторов потребительского поведения студентов в их взаимодействии выделяют следующие модели потребительского поведения: рациональная, экономная, демонстративная, компенсаторная и стихийная. Эти модели не проявляются в «чистом виде», а постоянно взаимодействуют между собой и оказывают существенное влияние друг на друга.

Рациональное потребление основано на оптимальном соотношении цены и качества, паритете потребления и деятельности.

Экономное потребление имеет в основании предпочтение отечественные товаров (или их аналогов) по низкой цене [3].

Демонстративное потребление характеризуется направленностью на модные товары, высокое качество потребляемого продукта известных фирм и торговых марок с целью производить впечатление на окружающих. Описанные еще в начале века Т. Вебленом престижное потребление во множестве случаев является «нерациональной» тратой средств, ибо связано с приобретением более дорогих и «ненужных» вещей вместо «нужных» и более дешевых. При этом, однако, подобное поддержание престижа – не прихоть, а довольно жесткая социальная норма для определенной группы населения, нередко весьма обременительная экономически, по крайней мере для ее менее обеспеченной части. «Оставаться голодным, но прилично одетым» – подобный выбор можно счесть рациональным, но его связь с мерками индивидуальной или общественной полезности окажется не столь очевидной [4].

Компенсаторное поведение снимает стресс, т.к. его основной функцией является компенсация неудач в личной жизни, в деятельности и др.

Стихийное поведение – желание что-нибудь купить без потребности в предмете. В этом случае, удовлетворение приносит не приобретаемая вещь или услуга, а сам процесс покупки [3].

В свою очередь потребительский выбор становится стратегией социальной самоидентификации. В чем сила рекламы, заполнившей наш видео и радиоэфир? Она нужно не столько как ориентир для выбора товаров получше и подешевле, сколько как средство присоединение к определенному «сообществу потребления» [5]. Следуя рекламным объявлениям, молодые люди стремятся покупать «то же, что и все» (а точнее, то, что покупает выбранная ими в качестве ориентира референтная группа).

При выборе товара молодежь в первую очередь будут ориентироваться на то, чтобы товар им понравился, на высокое качество товара и оптимальное соотношение цены и качества. В меньшей степени важны такие качества, как низкая цена товара, его соответствие моде и особенностям. Несущественными характеристиками товара для молодежи представляется импортное происхождение товара и известность торговой марки.

Студенческая молодежь не только «хотят иметь», но и «стремятся быть», что говорит о формировании рациональной направленности, а не романтической устремленности. При этом необходимо отметить, что при рассмотрении мотивации выбора специальности в зависимости от направления образования, можно сделать вывод о том, что представители гуманитарного и социально-экономического профиля в большей степени продемонстрировали характерные черты демонстративной модели поведения, для «техников» и «естественников» характернее модели рационального или (особенно «естественников») экономного потребительского поведения.

Подводя итоги можно сказать, мотивация приобретения вещей является одной из ведущих характеристик позволяющих выявить существующие в обществе модели потребительского поведения, при этом учитывается, что модели – это инструмент изучения.Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 26 |
 

Похожие работы:

«МЕДВЕДЕВА К.С. НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ DOI: 10.14515/monitoring.2015.5.12 УДК 316.74:2(410) Правильная ссылка на статью: Медведева К.С. О социологии религии в Великобритании. Заметки с конференции // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 5. С. 177For citation: Medvedeva K.S. On sociology of religion in Great Britain. Conference notes // Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. 2015. № 5. P.177-182 К.С. МЕДВЕДЕВА О СОЦИОЛОГИИ РЕЛИГИИ...»

«Об итогах проведения секция «Социология» XXII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов -2015» C 13 по 17 апреля 2015 года в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова в 22 раз проходила традиционная Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Основными целями конференции являются развитие творческой активности студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач...»

«У нас в гостях социологи республики Корея От редакции. Предлагаем нашим читателям познакомиться со статьями корейских коллег – в них содержится много интересного, познавательного, вплоть до возможного применения их выводов и предложений в нашей стране. История Института российских исследований (ИРИ) началась 13 января 1972 г., тогда при Университете иностранных языков Ханкук был основан Центр изучения СССР и стран Восточной Европы. Это было единственное научное учреждение, проводившее анализ...»

«ФОНД ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ III Международная научная конференция Сборник статей (часть 1) Общественные и гуманитарные науки Алматы – 2009 УДК 001:37 ББК 72.4:74. И 6 ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: МУХАМЕДЖАНОВ Б.Г. – Исполнительный директор ОФ «Фонд Первого Президента Республики Казахстан» АБДИРАЙЫМОВА Г.С. – Председатель Совета молодых ученых при Фонде Первого Президента, доктор...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» Институт управления Кафедра социологии и организации работы с молодежью Российское общество социологов Российское объединение исследователей религии СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ В ОБЩЕСТВЕ ПОЗДНЕГО МОДЕРНА Памяти Ю. Ю. Синелиной Материалы Третьей Международной научной конференции 13 сентября 2013 г. Белгород УДК: 215:172. ББК 86.210. С Редакционная коллегия: С.Д....»

«СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ УДК 316. ББК 71.05 Д4 Издано по заказу Комитета по науке и высшей школе Редакционная коллегия: доктор социологических наук, профессор Я. А. Маргулян кандидат социологических наук, доцент Г. К. Пуринова кандидат филологических наук, доцент Е. М. Меркулова Диалог культур — 2010: наука в обществе знания: сборник научных трудов Д международной научно-практической конференции. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургской академии...»

«УДК 316.3/ ББК 60. Ф 3 Ответственный редактор: Президент Ассоциации социологов Казахстана, доктор социологических наук, профессор М.М. Тажин Редакционная коллегия: Исполнительный директор Фонда Первого Президента РК Б.Б. Мухамеджанов (председатель) Доктор социологических наук, профессор С.Т. Сейдуманов Доктор социологических наук, профессор З.К. Шаукенова Доктор социологических наук, профессор Г.С. Абдирайымова Доктор социологических наук, доцент С.А. Коновалов Кандидат социологических наук...»

«Министерство образования и науки РФ ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Национальный исследовательский университет Научно-исследовательский комитет Российского общества социологов «Социология труда» Центр исследований социально-трудовой сферы Социологического института РАН Межрегиональная общественная организация «Академия Гуманитарных Наук»К 100-ЛЕТИЮ НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ...» 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.