WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 26 |

«инновационное развитие и востребованность науки в современном казахстане V международная научная конференция сборник статей (часть 2) общественные и гуманитарные науки алматы УДК 001 ...»

-- [ Страница 19 ] --

леуметтiк жмысты технологиясы – бл ылыми бiлiмдер, ралдар, абылдаулар, дiстер жне йымдастыру процедураларыны леуметтiк сер объектісіні ышамдауа баытталан жиынтыы.

леуметтiк жмысты технологиясы – тымды згерту дiстерi жне адамдарды тiршiлiк рекетiндегi леуметтiк атынастар жне процесстердi реттеуi туралы бiлiмдердi жйесi, сонымен бiрге тымды згерту дiстерiнi алгоритм олдануы жне леуметтiк процесстер жне атынастарды реттеу тжiрибесi.

Аыл-есі кемтар балалармен жргізілетін леуметтiк жмысты технологиясы бл – аыл-есі кемтар балаларды р трлi леуметтiк мселелерiн шешуге баытталан, леуметтiк ызметтер,халыты леуметтiк орау жйесі мекемелерi жне мамандармен олданылатын, нысананы кздейтiн, диагностикалы – мерзiмдi формалар, дiстер, серлердi абылдаулар жйесi.

Аыл-есі кемтар балалармен жргізілетін леуметтiк жмысты технологияларыны негiзгi трлерi болып,диагностикалы, тзету жне алдын алу процедураларыны кешені кіретін леуметтiк оалту жне леуметтiк бейiмделу табылады [2].

Бейімделуді е ауымды трі – психологиялы бейімделу. Психолгиялы бейімделу бл тланы ішкі леміні леуметтік жне леуметтік-психологиялы орта талаптарына адамдарды леуметтік функцияларын орындау ызыуларына байланысты оамды мірді мазмнына жаындай тсу процесі. Мны тланы іс-рекеті мен міріні ішкі жне сырты жадайларыны йлесімділігі, оны леуметтік жне табии ортаны белсенді мегеруінен круге болады.

леуметтік бейімделу – бл леуметтік-рлдік байланыс пен арым-атынаса ену нтижесінде тланы леуметтік нормаларды, ережелерді, ндылытарды, леуметтік тжірибені, леуметтік арым-атынас пен рекеттерді мегеруі.

Тланы леуметтік бейімделуі екі дегейде жзеге асырылады:

- мірлік іс-рекетті леуметтік-психологиялы дегейінде- тланы ртрлі леуметтікпсихолгиялы рлдерді орындауы кезінде пайда болан тланы оамды-психологиялы байланысы мен арым-атынас жйесіндегі байланысты болуы. Сондытан, тланы луметтікпсихологиялы бейімделуін жеке бліп крсетеді;

- тланы ксіби, танымды жне баса іс-рекеттік байланысы мен арым-атынасы бір жйеде арастырылады.

Тланы леуметтік-психологиялы бейімделуі – бл оны блгілі бір леуметтікпсихологиялы статусты иемдену жне андай да бір леуметтік-психологиялы рлдік функцияларды мегеру процесі.

леуметтік-психологиялы бейімделу процесі кезінде тла мір мен іс-рекетті ішкі жне сырты жадайларыны арасындаы йлесімділікке жетуге мтылады. Ол нерлым жзеге асан сайын тланы бейімделуі жоарылай тседі. Толы бейімделу кезінде андай да бір жадайларда адамны оршаан орта жадайлары мен оны іс-рекетінен берілген психикалы іс-рекет адекваттылыы жзеге асырылады.

Тланы бейімделуі мынандай болуы ммкін:

- ішкі, бл тланы мір сру ортасы мен іс-рекетіні тасымалдануы кезінде оны функционалды рылымы трінде крінеді. Мндай жадайда тланы сырты мінез-лы формалары да, іс-рекеті де сырты орта ктімдеріне жне сырттан келетін талаптара сйкестеніп згереді;

- сырты (мінез-лыты, ыайланушылы), бл кезде тлада іштей мазмнды згерістер болмайды жне ол з-зін, зіні збеттілігін сатайды;

- аралас, бл кезде тла оршаан ортаа біртіндеп іштей икемденіп, згере бастайды.

Оны ндылытары, нормалары да біртіндеп згеріп, мінез-лыты бейімделулер болады, біра зіні «Мені мен збеттілігін сатайды.

Бейімделу мселесін те жасы арастыран психологтарды бірі Э.Фроммны айтуынша, адам зіне ажетсіз, жаымсыз леуметтік былыстара да бейімделе алады, мысалы лдыа, диктатураа жне т.б. Біра бл бейімделу адама зардап келу арылы теді- тланы моральды жне интеллектуалды асиеттеріні деформациялануы, эмоционалды бзылыстарды болуы аыр соында оршаан ортаны згеруіне келеді, себебі, адам з табиатын згерте алмайды. Э.Фромм адамда болатын бейімделу процесіні перманенттілігі идеясын сынан болатын.

Бл идея бойынша, тланы дезадаптациясыны позитивтілігі тла дамуыны айнар кзі деп есептеген. Осылайша,тланы бейімделе алмауы Э.Фромм бойынша оны мір сруіне сай келмейтін жадайлардан ашып тылмайтындыымен тсіндіреді. Бл ойлар з олдауын А.В.

Петровский мен В.А.Петровскийларды зерттеулерінде тапты.

Дезадаптация патологиялы жне патологиялы емес сипатта болуы ммкін. Патологиялы дезадаптация психикалы жне физилологиялы функцияларды, мінез-лыты тасымалдануына, тланы оршаан ортамен жне з-зімен конфликтіге тсуіне, е крделісі, суицидке (з-зіне ол жмсау) дейін кеп соады [3].

леуметтiк оалту – жарымжанды не бiр тiршiлiк шектеу болатын адамды нiмдi баалы леуметтiк мiрге,арнайы трде йымдастырылан йренулерге, трбие жне ол шiн тымды шарттар жасауда, сонымен бiрге оны психофизикалы ммкiндiктерiнi шектерiндегi адам сияты индивидты бтiндiк дамуына баытталан кешен арылы психотехникалы жне педагогикалы ралдар кмегімен оны оамды атынастар жйесіне осуына,адамны айта оралуын кздейтiн нысаналы процесс.

Аыл-есі кемтар балалармен жргізілетін леуметтiк оалтуды масаты ммкiндiктерi шектеулi баланы толы дамуы, оны саталан функциялары арылы дене жне рухани кштерiн, пайда болатын ажеттiліктер мен мдделерін,з белсендiлiгi жне оларда те тиiмдi айындала алатын тиiстi сырты жне iшкi шарттарды олдануы болып табылады [4].

Аыл-есі кемтар балалармен жргізілетін леуметтік жмысты технологияларыны келесі кезедерін ерекшелейді:

1. Аыл-есі кемтар балаларды айындау.

Бл кезенi масаты адрестi жмысты ткiзуi шiн деректер орын растыру болып табылады. Мндай балалар туралы млiмет ересектерді(ата-аналар, аморшылар, кршiлер жне таы басалар),ндеуіні нтижесiнде леуметтiк кмекке немесе р трлi мекемелер арылы да тсе алады(паналар, реабилитациялы орталытар, абылдаыш-лестiрушiлер, мектеп, денсаулы сатауды мекемелері жне таы басалар).

2. леуметтiк жмысты лгiсiн анытау: проблемалы-баытталан немесе кризистi

-интервенттi.

Проблемалы-баытталан лгi айтылан жне танылан мселелердi шешiмiнде негiзделген жне за мерзiмдi сипатты болады(4айдан бiрнеше жылдара дейін).

Кризистi – интервентті лгiсi тез адаалауы талап етедi, толы диагностиканы талап етпейдi, яни (4 айлара дейiн) ыса мерзiмдi сипатты болады. леуметтiк ызметкер белсене бiрiншi кмекті крсетедi, содан со делдалды функцияны орындайды.

3. Масатты болжау кезеі,бл леуметтiк жмысты масаттары мен міндеттерін анытауа арналан. Маман осы кезеде прогностикалы функцияны орындайды.

4. Диагностикалы кезе,бл кезеге млiмет жиыны, нтижелердi талдау жне леуметтiк диагнозды ойылуы кіреді.

Диагностика жргізу шiн р трлi мамандар атысады: медицина ызметкерлері, леуметтiк педагогтар, психологтар,леуметтiк жмыс мамандары.

Диагностиканы соы кезеде консилиум жргiзiледi, онда мамандар диагностика нтижелерi туралы есеп береді жне рбiр наты баламен леуметтiк жмысты баыттарын анытайды.

5. Кмектi жеке бадарламасын деу,келесi ерекшелiктерден тру керек:

кешендi сипат, яни леуметтiк жмысты барлы баыттарынан трды(леуметтiкэкономикалы, леуметтiк-ыты, леуметтiк-психологиялы, леуметтiк – педагогикалы, леуметтiк – медициналы);

бадарламаны енгiзуi бiрнеше дегейлерде iске асуы керек: жеке, топты, жалпы.

6. Кмектi жеке бадарламасыны iске асуы.

7. Нтижелердi талдау жне орытынды жасау.

Міне осыан орай, азіргі кезде аыл-есі кемтар балалармен леуметтік жмыс жргізуді технологиялары белсенді олдануда. Олар кбіне леуметтiк жмысты тиiмдiлiгін анытайды,ал оларды жасы олдануы мндай балаларды кп мселелерiн шешуге ммкiндiк бередi.

Аыл-есі кемтар балалармен жргізілетін леуметтік жмысты дістері бар. Сол дістерді шолып тейін.

Жалпы дістер бл масата тез жетуді ыса жолы. леуметтік жмыстаы діс – бл клиентті орау мен кмек крсету туралы ала ойан масата жету.

з ызметiнде леуметтiк ызметкер леуметтiк жмысты дiстерiнi барлыын ке олданады, бiра негiзгi болып леуметтiк-психологиялы жне леуметтiк – педагогикалы дiстер табылады.

леуметтiк – психологиялы дiстер психодиагностика жне психокоррекция дiстерiнен трады.

Психодиагностика дiстерi клиенттi мселесi туралы млiметтер алуына баытталан.

Аыл-есі кемтар баланы даму мселелері диагностика шiн баылау,гiме,сарапшылы дiс, мiрбаянды дiс, тест, сауалнама жргiзу сияты дістер олданыла алады. Шешiм абылдау шiн жеткiлiктi млiметтi, кмектi тзету бадарламаларын деу шін шкалалы, карточкалы, жобалы, ойдаы, экспрессиялы дiстемелер бередi.

Психокоррекция дiстерi коррекцияа баытталан, яни баланы мiнiнi тзетуi. Оларды ке тараан трлері болып ойын терапиясы мен арттерапия есептеледі.

Ойын терапиясы – балалар шін, кейде ересек балалар шін де бл діс тиімді, йткені бір жаынан бл жадай ауіпсіз формада мазалайтын таырыптарды ойнауа ммкіндік береді, екініші жаынан, ересектерге мселені шешілу жолын крсетеді. дісті негізгі идеясын баланы андай да бір рлдерді ойнап отырып з мселелерін, мазасыздануларын, оршаан лем туралы тсініктерін анытауа ммкіндік білдіреді. Осылайша балалар здерін мазалайтын таырптармен жмыс жасайды.

Арттерапия – баламен кптеген мселелер бойынша талдау жасауа ммкіндік беретін таы бір жан-жаты діс болып табылады. Оларды бірнеше сттеріне тоталуа болады.

- Ойын кезіндегіндей, бл жерде де сюжетті ауысуына жне мселелі таырптарды айындалу тсілдеріні згерісіне ерекше кіл блген маызды. згеріс бірден ауымды болмайды. Мндай згеріс кейіпкерлер клемінен, тстерінен байалады. Сурет тсіні ара тстерден ашы тстерге згеруі, кейіпкер клеміні лаюы – басым позитивтілікті алыптасуын білдіретін маызды критериилер болып табылады.

- Баланы салан суреттері бойынша гіме растыру пайдалы болып табылады.

Бл жерде не болды? Бл кім? Ол андай? Ары арай не болды? Суретте саан не найды?

Егер де жаымсыз кейіпкер туралы гіме озалатын болса- оны алай реттеуге болады? Оан алай кмектесуге болады? Одан жасы болу шін не істеуге болады? Оны жасарту шін не істеу керек?

- Оиа трінде сурет салу дісін олдануа болады, мысалы, «зіл суреттер». Балаа бірнеше шаршылара блінген пара беріледі, онда баламен бірлесе отрып оны мазалайтын андай да бір жадай бейнеленеді. Бейнелеу шін сызбалы суреттер олданылады (алайтын болса, бала суретті толы аятайды). Берілген оиада жаымды динамика да маызды болып табылады [5].

згеріп тратын леуметтiк-экономикалы шарттарында аыл-есі кемтар балаларды мселесiне ерекше iлтипатты талап етедi. Дамуында мiн болатын кез келген бала, сйкес шарттар арылы баалы адам болып, рухани дамып, зiн амтамасыз етіп, оама пайдалы бола алады.

Жалпы осындай мселелері бар, осындай иындыа душар балалара біз селос арамай з кмегімізді аямауымыз керек деп ойлаймын. Оларды оамымыздан блмей, алыстатпай, зіміз атарлы адамдар ортасына осылуына тырысуымыз керек.

пайдаланан дебиеттер тізімі:

1. Основы социальной работы: Учебник для студ. вузов /Отв. ред. П.Д. Павленок, – М.: Инфра – М, 1997.

2. А.А. Чернецкая. Технологии социальной работы. Учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 400с.

3. бсаттаров Р., Дкенов М. леуметтану. Алматы, 2003.

4. Антипов Е.Е. Введение в теорию адаптиции. М., 1991.

5. М.В. Коляева, Ф.. Бизаова, Г. Н. Канищева, Л. Г Куликова. Отбасы татулыы бадарламасы. дістемелік рал, АСТАНА-2007.

–  –  –

Мемлекеттік отбасы саясаты отбасы институтыны ызмет ету задылытарына негізделеді.

Мемлекеттік отбасы саясатыны жааруы отбасыны леуметтік институт ретінде жааруымен байланысты. оамда алыптасан жаымсыз рдістерді жою леуметтік-отбасылы атынасты кптеген мселелерін шешуде мемлекетті жаа ыай табуды ажет етті. кіметті масатталан кш жмсауыны нтижесінде отбасыны мір дегейін сатау мен згертуге, леуметтік жадайын жасартуа баытталан отбасылы саясат алыптасты.

Дстрлі отбасы саясаты экономикалы масаттара баынады жне оны ресурсты жзеге асуы барлы зге де леуметтік сала сияты алды принципке негізделді.

Б идеологиясына сйкес «отбасыны ныаюына жадай жасайтын саясат пен занамалар лтты кімет пен кімет аралы йымдарды ызметіні басым баыттары болуы тиіс» [1].

Соы онжылдытарда леуметтік жетімдік мселесі ке етек ала бастады, ата-аналары тастап кеткен немесе за бойынша олардан тартып алынан балалар саны крт сті. Отбасында зорлы-зомбылы крсету мен зара тсініспеушілікті болмауы салдарынан йден ашатын балалар саны да артып келеді. Осыны салдарынан жас айыршылар, аыбастар саны кннен-кнге артуда жне балалар мен жасспірімдер ылмысы да бой ктере бастады. Соы онжылдытарда байалан леуметтік-мдени саладаы, трбиелеу жйесіндегі теріс рдістер де аладаушылы тудырмай оймайды.

Адамгершілік ндылытар мен мраттар жойылды, отанды балалар дебиеті мен нер туындыларыны баспасы кенет тотатылды, теледидар мен кинотеатрлар экрандары зорлызомбылыты, порнографияны насихаттайтын шетелдік фильмдермен толтырылды, балалар кітапханасыны, эстетикалы баыттаы мектептен тыс мекемелер саны азайды, оларды кпшілігі аылы трде ызмет крсете бастады.

Мені ойымша, отбасылы атынастар мселесімен айналысушыларды алдында маызды келесідей міндеттер болуы тиіс: біріншіден, азіргі оамдаы отбасыны жадайын, атаратын ызметтерін, мір салтын зерттеу, отбасына ызмет крсетуге жне отбасылы атынастарды жетілдіруге байланысты наты нсамаларды ойлап табу. Мемлекет отбасыны серіктесі ретінде жаа леуметтік-экономикалы жадайлара бейімделу процесіне белсене араласуы тиіс, отбасыны жне оны тіршілік рекетіні леуметтік маызды мдделерін назара ала отырып осы жадайларды рдайым тзетіп отыруы ажет. Бл жерде мселе отбасыны аморлыа алу немесе оны ызметтерін ауыстыруда емес, керісінше оамдаы отбасыны тіршілік рекетін анытайтын, белсендендіретін немесе ызметін крделендіретін занамалар, жарлытар, трлі кіметті шешімдері арылы ажетті макро жадайларды ру болып табылады.

Отбасы саясатыны маызды идеологиялы принципі болып отбасылара леуметтік кмек крсетуді ашалай трінен тікелей леуметтік ызметтер крсетуге ауысу табылады.

Бгінгі тада отбасы саясатына атысты абылданан шешімдер диапазоны те ке: саясаттан бас тартудан бастап оны отбасыны атаратын белгілі бір ызметіне баыттау. Бл жадайда мемлекетті бірнеше негізгі топтары крсетіледі. Бірінші топа отбасыа атысты саясатты растыран жне отбасыны леуметтік жадайына бадарланан ыпала негізделген мемлекеттер. Екінші топта- саясатында отбасыны тіршілік рекетіні жеке аспектілеріне назар аударатын мемлекеттер. шінші топа отбасына атысты саясатын млдем анытамаан мемлекеттер жатады.

Бл жерде мтоивацияны негізгі трлерін бліп крсетуге болады: туу дегейін ынталандыру саясаты (тры халы саласындаы саясатпен сйкес); балалы отбасыларды леуметтік орауа баытталан саясат; отбасыны барлы трлерін олдауа баытталан «бейтарап» саясат.

Мемлекетті отбасыны оамды институт ретінде дамыту жне ныайту, отбасыларды ытарын амтамасыз ету, оларды леуметтік ызметтерді атаруы шін ажетті жадайлар жасау мселелері Б йымы мен оны мекемелеріні кптеген жаттарында крініс тапты.

Жалпыа орта адам ытары декларациясы (1948) атты алашы халыаралы актілерді бірінде «отбасы оамны табии жне негізгі яшыы болып табылады жне мемлекет пен оам тарапынан оралу ыы бар» деп жазылады [1]. Бл маызды ереже отбасыны орауа, отбасы тіршілігіні алыптасуына кмек крсетуге, «з мшелеріні табии тіршілік ету ортасына» жауапкершілікке, е алдымен балалар мен жастарды, арттар мен мгедектерді орауа баытталан [1]. Аталмыш масаттар аясында отбасыны беріктігіне ыпал ететін саясат пен занамалар лтты кімет пен кімет аралы йымдар ызметіні басым баыттары болуы тиіс.

Б-да халыаралы жаттардаы отбасына атысты негізгі ережелерді жйелендіру бойынша жмыстар мен отбасыны ытары мен жауапкершілігі туралы Декларация ру жмыстары арынды жргізілуде. Ала ойылан масата жету шін Б жне отбасы мселелері бойынша Вена комитетіні кіметтік емес йымдарыны басшылыымен «Отбасы хартиясы/отбасы ытары» атты жмыс тобы рылды. Оны ызметі отбасы саясатыны лтты жйесін алыптастыруа жне дамытуа, отбасыны ныайтуа, халыаралы тжірибемен жалпылауа ыпал етеді.

Бгінгі тада отбасы саясатыны басымдылытарын айындайтын маызды ережелер:

- отбасы ндылытарын бекіту, лтты, мдени, айматы ерекшеліктерден туелсіз отбасыны барлы трлерін рметтеу жне орау, оларды дискриминациялауа жол бермеу;

- отбасыны тіршілік рекетін жасартуа, оамны салауатты дамуына, отбасы мддесіні леуметтік, экономикалы ала жылжуына жадай жасау, осы масатта скери шыындар есебінен леуметтік бадарламалар пайдасына ресурстарды айта тарату;

- кедей отбасыларды, мселелі отбасыларды (отбасы мшелеріні мгедектігі, арттар мен арауындаы жандарды болуы, кп балалы отбасылар, жас, толы емес отбасылар) леуметтікэкономикалы олдау бойынша арнайы шараларды жзеге асыру;

- отбасы мшелеріні ксіби жне отбасылы міндеттерін йлестіруде олдау крсету;

- ыз балаларды толы физикалы жне аыл-ойыны дамуына ыпал ету, оларды ана болуа дайындау;

- отбасыны ішінде оны мшелеріне атысты зорлы, ысымшылы крсету жне анауды, соны ішінде аталмыш былыстарды жабы тріні алдын-алу, отбасы мшелерін орау бойынша шараларды кшейту;

- нашаорлы, алкоголизм, ылмыстылы, басыншылы мселелерімен бетпе-бет келген отбасылара оларды жою бойынша кмек крсету;

- отбасына жаымды апаратты кеістік ру.

Балалы отбасылара материалды ызмет крсету саясаты Еуропалы одаты кптеген мемлекеттерінде леуметтік саясатты маызды рамдас блігі табылады, дегенмен де оларды арасында айырмашылытар да бар.

Отбасына тікелей олдау крсетудегі ресурстарды маыздылыы бойынша Солтстік Еуропа (Швеция, Дания, Финляндия) мемлекеттері алдыы атарда, олар отбасы саясатына ЖІ 4%-дан астамын жмсайды (1995 ж.). Тізімні соында Отстік Еуропа мемлекеттері орналасан,онда леуметтік орау жйелері кейіннен ана рылан, отбасы саясатына жмсалатын шыын Грецияда 0,2%, Португалияда 1,1% райды. Испания ЖІ-ні 0,4%, Италия 0,8% жмсайды. зге еуропалы мемлекеттерді шыындары ЖІ-ні 2- 3 % аралыында болады (Франция – 2,6%, Германия – 2,1%) [2].

Жрдемаыларды белгілеуде де кптеген айырмашылытар бар. Франция – алашы балаа жрдемаы таайындалмайтын Еуропалы Одатаы жалыз мемлекет. Жеті мемлекетте ш жне одан да кп балалы отбасылара крсетілетін кмекті млшері жоарылайды. Бес мемлекетте тлемаылар баланы жасы лайан сайын седі, ал Данияда керісінше тмендейді.

Тек Испания мен Грецияда –отбасыны тлемаылары салытан тседі. Таы бір айырмашылы тлемаыларды жас аралы шегіне байланысты ( кбінесе оу кезеіне байланысты зартумен 18 жас). Бл блім бойынша Франция, лыбритания мен Ирландия шектелген саясатты станады, ал Швеция мен Нидерланды отбасылы жрдемаылардан тыс білім алушылара арнайы тлемаылар таайындайды.

1989 жылдан бастап отбасы саясатын зерттейтін Еуропалы орталы ызмет атарады, ол ЕО-а мше мемлекеттерді райсысыны отбасы ызметі мен дрежесіні згеруін белгілеп талылайды, отбасы саясатындаы згерістер туралы апарат таратады жне баалайды, мемлекеттік саясатты зге лгілеріні жне рылымды згерістеріні отбасыны міріне ыпалын зерттейді. Орталыты ЕО аржыландырады.

Р Конституциясына сйкес отбасы мен некеге атысты келесідей блімдер крсетілген:

• Неке мен отбасы, ке, ана, балалар мемлекетті орауында болады.

• Балалара аморлы крсету жне оларды трбиелеу ата-ананы ыы мен міндеті болып табылады.

• Кмелет жаса толан ебекке абілетті балалары ебекке жарамсыз ата-аналарына аморлы крсетуі тиіс [3].

Р Конституциясында берілген бл ережелер бізді мемлекетіміз з азаматтарыны отбасылы міріне маорлы жасайтынын білдіреді. Біра е бастысы отбасылы мір ерекше назарды талап етеді, барлыы з уаытымен жне бірін-бірі толытыру шін ркім з ызметін орындауы тиіс.

Ана болу, баланы дниеге келу жне балалы ша азастанны леуметтік саясатыны басым баыттарыны бірі болып табылады.

Ана мен баланы леуметтік орау масатында жне аз амтылан отбасыларды олдау масатында 2006 жылды 1 атарынан бастап Р «Балалы отбасылара берілетін мемлекеттік жрдемаылар туралы» за рекет етеді. Отбасылара леуметтік олдау крсету бала туанда берілетін жрдемаы, бала бір жаса толана дейін берілетін жрдемаы, мгедек балаларды трбиелеп отыран ата-ана немесе аморшысына тленетін жрдемаыларды амтиды [4].

Аталмыш заа сйкес мемлекеттік жрдемаыларды келесідей трлері тленеді:

1) баланы туумен байланысты жрдемаы, ол 2008 гжылы 30 АЕК те болды, яни 35040 теге;

2) бала 1 жаса толана дейін отбасыны жан басында шаандаы табысы есепке алынбай тленетін ай сайыны жрдемаы. Бл тлемаыны млшері отбасындаы балалар санына байланысты таайындалады. 2008 жылы оны млшері бірінші балаа 5840 тегені, тртінші жне одан кейігі балаа 7592 тегені рады;

3) отбасыны жан басына шаандаы табысы азы-тлік корзинасыны нынан тмен болан жадайда бала 18 жаса толана дейін тленетін жрдемаы, яни 1 АЕК, р балаа – 15332 теге.

Баланы туылуы жне оны трбиелеу бойынша тленетін жрдемаылар республикалы бюджеттен, ал 18 жаса дейінгі балалара-жергілікті бюджеттен тленеді.

2008 жылдан бастап Р «Міндетті леуметтік сатандыру туралы» заына сйкес жктілікті, бала тууды міндетті сатандыру енгізілген [5]. Жктілігі бойынша леуметтік тлемдерді млшері жмыс берушіден тскен леуметтік жарналар негізінде аныталатын леуметтік ауіптілікті пайда болу стіндегі табыс млшеріне байланысты болады. Осыан байланысты леуметтік жрдемаыны толы клемде алу шін жмыс берушіден леуметтік жарналарды уаытылы жне толытай тлеуді талап ету ажет.

Ебек жне халыты леуметтік орау министрлігіні 2011-2013 жылдара арналан Стратегиялы жоспарына сйкес азастан Республикасында балалы отбасылара тленетін мемлекеттік жрдемаы клемі 2013 жыла арай 40%-а седі [6].

Бірінші, екінші, шінші баланы туу бойынша бір жолы жрдемаы 2011 жылы – 46 360 тегені, 2012 жылы – 48 540 тегені, 2013 – 51 930 тегені райтын болады.

азастанда жеілдіктерлі монетизациялау 1997 жылы ткен болатын. Трындарды жеілдікті топтарына млшері аз ашалай тлемдер енгізілді. орыта келе, материалды емес ресурстар тек ана азастанда емес, сонымен атар бкіл лемде неке-отбасы мінез-лыны згеруіне жадай жасай алмайтындыын естен шыармауымыз керек пайдаланан дебиеттер:

1. Всеобщая декларация прав человека 10 декабря 1948 года

2. Антропов В. В. Социальная защита в странах Европейского союза, М., 2006 с. 271

3. Р Конституциясы 30 тамыз 1995 ж.

4. Р «Балалы отбасылара берілетін мемлекеттік жрдемаылар туралы» Заы 1 атар 2006 жыл

5. Р «Міндетті леуметтік сатандыру туралы» Заы 2008 ж.

6. 2011-2013 жылдара арналан Стратегиялы жоспар

–  –  –

В этом глобализирующем мире не только трансформируется экономические, политические отношения, но меняется сильно мировозрение современного человека. То есть одна трансформация влечет (как экономическая) за собой и изменения в других сферах (например в духовной).

Тяготее к прогрессу человечество не задумывается в этой суете, что приобретая одни ценности теряются другие основополагающие извечные ценности. И яркое потверждение этому жизнь города. Урбанизационные процессы являются частью глобализации. Современная жизнь города как бы является отражением глобализационных процессов, впитывает все новшества как лакмусовая бумажка.

Современая городская жизнь влияет не только на тех кто живет в нем, но на тех к о тянется к этой жизни. Почему все тянутся к городу? Город – это и главное пространство, в котором происходят социальные изменения. Нужно понимать, как связаны современный город и модерность, постмодерность, капитализм и глобализация, т. е. искать соединения между масштабными социальными процессами и городскими трансформациями. Даже если мы не совсем утеряли главные жизнеполагающие ценности, как семья (деторождение). Но мир движется, изменяется, так сказать глобализируется, а мы не живем отдельно от остального мира.

Фактически на протяжении всей истории человечества подавляющее большинство людей вынуждено было само производить для себя пропитание, живя небольшими группами или сельскими общинами. Даже и моменты наивысшего расцвета цивилизаций прошлого, таких, как древний Рим и традиционный Китай, менее чем 10% населения проживало в городах, в то время как все остальные были заняты в производстве продовольствия. Сегодня в большинстве индустриальных обществ наблюдается обратное соотношение: более 90% населения живет в городах и лишь 2-3% занято в сельском хозяйстве. «Урбанизация в 20 веке – глобальный процесс, в котором все больше втягивается и третий мир. Общая численность городского населения растет быстрее, чем общая численность населения земли». И это продолжается поныне [1].

Рост больших городов явился результатом роста населения, а также миграцией жителей с деревень и маленьких городов. Жители маленьких регионов перебирались в города, так как их возможности в сельских округах были ограничены, а города имели привлекательное притяжение, они сулили работу, богатство, широкий выбор товаров и услуг. Далее крупные города становились центрами финансовой и промышленной власти. Развитие современных городов оказало огромное влияние не только на привычки и стереотипы поведения, но и на образ мышления и мироощущения.

Как отражение глобализационных процессов города сформировали современные ценности, поменяли мировоззрение людей, которые соотвествует нынешнему развитию. Сейчас на передний план выходит не духовно-культурные ценности, а приоритетные ценности являются предметно-материального толка.

С появлением в XVIII веке больших городских агломераций мнения о влиянии городов на общественную жизнь разделились, и это разделение сохраняется по сей день. Некоторые видят в городах воплощение добродетелей цивилизации, источник динамизма и созидания. По мнению этих авторов, города открывают наиболее широкие возможности для экономического и культурного развития, обеспечивают средства для комфортного и достойного существования. Другие видели в городе чадящий ад, заполненный толпами агрессивно настроенных, не доверяющих друг другу людей, зараженных преступностью, насилием и продажностью.

По мнению социолога Саския Сассен в новой картографии мира больше внимания уделяется городам, нежели государствам. Во многих городах растущая глобальная городская экономика может формировать новые рабочие места в сфере сервиса. Но она также понимает, как она может сеять отчуждение между людьми, народами и регионами [2].

Ученые выделяют ряд признаков урбанизации: увеличиваются — доля городского населения; плотность и степень равномерности размещения сети городов на территории всей страны;

число и равномерность размещения крупных городов; доступность крупных городов для всего населения, а также многообразие отраслей народного хозяйства.

Процесс урбанизации сопровождают как позитивные, так и негативные последствия. Среди позитивных последствий можно отметить следующие: становление и распространение новых, более развитых форм образа жизни и социальной организации; большой выбор форм деятельности, более интеллектуальных и содержательных (выбор занятий, профессий, образования);

лучшее культурное и бытовое обслуживание, а также проведение свободного времени.

А среди негативных — ухудшение экологической обстановки; снижение естественного прироста населения; повышение уровня заболеваемости; отчуждение масс городского населения от традиционной культуры, свойственной селу и небольшим городкам, а также возникновение промежуточных и «маргинальных» слоев населения, ведущих к формированию люмпенизированных (т.е. не имеющих собственности, не придерживающихся норм основной культуры) и пауперизированных (т.е. физически и нравственно деградированных) групп населения.

Большой город на своей относительно небольшой территории с помощью институтов города контролирует несколько тысяч или несколько миллионов человек, создает определенный образ жизни и образует ряд характерных общественный явлений. К ним относится огромное количество предметных контактов и преобладание предметных контактов над личностными.

Разделение труда, узкая специализация ведут к сужению интересов людей и в первую очередь к ограничению интереса к делам соседей. Это приводит к тому, что возникает явление все большей изоляции, уменьшается давление неформального общественного контроля и разрушаются узы личных отношений. И естественным результатом отмеченного выше становится — увеличение социальной дезорганизации, преступности, девиации. Хотя, с другой стороны, большой город — это центр очень напряженного умственного труда, где легче создается художественная и интеллектуальная среда и который является могучим фактором прогресса в области науки, техники и искусства.

Новыми приоритетами со временем становятся материальные, это – богатсво, работа, карьера. И из этого вытекают последствия, как отчужденность, индивидуализация, безличность отношениий и т.п. Ценность, которую многие придают материальному благополучию и преуспеванию, — в значительной степени недавнее достижение. Это связано с ростом “индивидуализма” на Западе — мы придаем большое значение индивидуальным достижениям.

Отчужденность (индивидуализация). В больших городах, по Уэрту, множество людей живет в непосредственной близости друг от друга, оставаясь в большинстве своем незнакомыми друг с другом — существеннейшее отличие от малых традиционных сельских поселений.

Большинство контактов между горожанами носит быстротечный и поверхностный характер, и является скорее средством достижения целей, а не полноценными удовлетворительными взаимоотношениями.Большой город — это “мир чужаков”, который, тем не менее, устанавливает и поддерживает личные связи. И это не парадокс. В городской действительности мы должны различать общественную сферу отчужденных встреч и личный мир семьи, друзей, коллег по работе. Современные города часто включают деперсонализированные, обезличенные социальные отношения, но они являются также источником разнообразия [1].

Г.Зиммель говорил причинах такого отчуждения, он не отделял психологическое от социологического понимания проблемы. Городской тип личности и его истоки, лежащие в городе модерности – тема классической урбанистики Зиммеля. Он задается понять за счет чего человек города «уживается с внешними силами».

Зиммель поставить свой знаменитый диагноз:

«бесчувственно-равнодушный» человек – преобладающий в городах тип – порожден «повышенной нервностью жизни, происходящей от быстрой и непрерывной смены внешних и внутренних впечатлений». Возникают новые формы социализации.

«Бесчувственное равнодушие» – особое культурное приспособление, которым индивиды защищают себя, вытекает из их постулируемой Зиммелем неспособности взаимодействовать лицом-к-лицу с тем обилием людей, что они видят каждый день. Эмоциональная энергия слишком легко и напрасно бы исчерпалась, захоти городские обитатели близко к сердцу принимать многочисленные контакты, на которые их обрекает город. Гораздо более психологически экономны игнорирование окружающих, избегание контакта с ними, культивирование антипатии к другим, сочетающейся с враждебностью: преобладают «конкретное деловое отношение к людям и вещам, при котором нередко формальная справедливость сочетается с беспощадной жестокостью».

У человека сформированный городской окружающей средой вырабатывается безразличие к городскому окружению. Городское окружение состоит из «стимулов» – множества возможностей, впечатлений, наружностей, жестов, товаров, образов и звуков, которые сливаются в пестрый и непостижимый хаос. Средство самозащиты – тип личности, каким субъект становится, усвоив социальную логику, лежащую за этим хаосом: сосредоточенность на своих интересах и равнодушие к социальным процессам. Вот как приспосабливаются, или вынуждены приспосабливаться по зиммелевскому уравнению. Практики городской жизни разобщают, но в ходе включенности в них появляется гибкость восприятия, формируется габитус изобретательного городского индивидуалиста [3].

Человек – это животное (причем хищное). Поэтому в нем сильны инстинкты «эгоизма, потребления и насилия», которые позволили ему сначала выжить в окружающей природе, а теперь они являются главными препятствиями в изменении траектории нашего движения. Именно потому Печчеи назвал свою первую книгу «Человеческие качества» – он считал, что без изменения «самой природы человека» «гуманистические» преобразования в современном обществе невозможны [4].

Но самая главная ценность всех времен – семья, и даже она преололевает кризис, утерю. Одна из главных функцией человечества было – воспроизводства. Только так она движется вперед. Но если теряется и эта ценность, как мы можем говорит о прогрессе вообще. Мы столкнулись с такой проблемой города, что высокие технологии, образ жизни мегаполисов и многодетная семья совместимы?! Нуклеарная семья, или же отсуствие желания иметь детей, гражданские браки – нынешняя тенденция в современных городах. На эти тенденции работает нестабильность новой эпохи и формирующиеся новые моральные ценности – жизнь для себя, карьера, деньги.

Бестужев-Лада в своей книги говорил, «Суть беды — лавинообразный переход людей в XX веке (особенно на протяжении второй половины века) от традиционного сельского образа жизни к современному городскому. А смысл существования каждой популяции — всего лишь в воспроизводстве поколений. Нет воспроизводства — нет и популяции». Но тот же процесс так или иначе затрагивает каждую страну мира — от самых отсталых до самых благополучных.

На генетическую плоскость воспроизводства поколений накладывается плоскость социальная.

При сельском образе жизни ребенок — помощник родителя, умножающий трудовой потенциал семьи. Подросток — уже не просто помощник, а самый настоящий «сотрудник», молодожен — родня, самая надежная опора в жизни, а под старость — «живая пенсия». Поэтому дети были, помимо всего прочего, великим социально-экономическим благом, обеспечивали должную полноту, безущербность жизни.

В городе ребенок — не помощник, а обуза, очень осложняющая жизнь родителей. Подросток — не «сотрудник», а «квартирант», способный отравить жизнь. «Родня» теперь не столько помогает, сколько вымогает. А ширящийся «разрыв поколений» обрекает все больше миллионов стариков на мучительное одиночество. Человек реагирует на такую противоестественную ситуацию адекватно: он начинает терять потребность в семье и детях. Действительно, в городе одиночке легче и никто не третирует его как нечто второсортное. Поэтому нарастающее большинство молодежи 20—30 лет переходит от семьи простому сожительству или того хуже — к беспорядочным половым отношениям [5].

Этому содействует также информационные технологии. В нас с самого первого дня нашей жизни формируются, закладываются «программы, автоматические ответы, модели поведения»

и проч. Взрослея, мы продолжаем заполнять свой «внутренний компьютер» «автоматическими штампами»: жизненным опытом, подражанием (звездам, политикам и проч.), выводами из разговоров, мнением «авторитетов», навязанными СМИ стереотипами и прочее.

Теряются и духовные ценности молодежи. Пропаганда через СМИ раннего начала половой жизни, распущенность, полигамность, гражданские браки – все это тормозит развитие общества. Развлечение, музыка, поп-звезды, косметика, половые отношения – пропагандируется среди молодежи. По теории социального моделирования через такие фильмы принимаются заранее заданные модели поведения, модели людей которые ведут себя ни как в данном обществе, там герои вознаграждаются. Хотя казахстанская молодежь имеет тенденции сближения к религии, но все же мы не отделены от мира и такая пропаганда имеет место.

Жизнь в городе заставляет нас бежать, спешить, суетится... возможно даже этот образ жизни вырабатывает установку «быть как белка в колесе». Человек не может задуматься мастабных проблемах мира, о том что теряется основопологающие ценности без которых человечеству грозит угроза самоуничтожения, потеря главного смысла этой жизни.Даже если бы и хотели, людям «некогда думать». В значительной части это связано с тем, что мы почти все время заняты обеспечением себя и ближайших нам людей необходимыми для существования средствами. С момента своего появления «человек» вынужден бльшую часть своего времени тратить на «поиски пропитания» При этом, несмотря на весь прогресс в науке и технике, даже сегодня около 90% населения Земли живет либо впроголодь, либо «от зарплаты до зарплаты». Так что этих людей размышления типа «а туда ли мы бежим» вообще не трогают – они борются за выживание [4].

Но кроме того, человеку в принципе свойственно «быть занятым». Большинство из нас испытывает физический дискомфорт, когда нам «нечем заняться». Поэтому если даже у человека достаточно «средств к существованию» и даже больше – он все равно «по инерции» продолжает каждый день крутиться. Большинство «духовных практик» призывают человека «не бояться остановки». Наоборот, объясняют они, именно «в моменты остановки» вы «поймете что-то новое, что-то важное». А если не научитесь останавливаться – то жизнь пролетит «в суете и без цели».

Около 60% Казахстана урбанизировано. Это самая урбанизированная республика Центральной Азии. В Алматы, южной столице республики проживает наибольшее количество человек (около 1,5 миллионов жителей). Города с наибольшей численностью жителей: Астана (500,000), Караганда (436,000), Шымкент (360,000), Тараз (330,000), Усть- Каменогорск (311,000) и Павлодар (300,000).

Есть все признаки урбанизации города Алматы: является крупнейшим мегаполисом Казахстана, в котором проживает около полутора миллиона человек, наиболее крупный в стране центр деловой и предпринимательской деятельности, создает почти пятую часть валового внутреннего продукта страны, является ведущим финансовым центром страны, предоставляет 44,5% республиканского объема торговых услуг, занимает лидирующие позиции в развитии туристской индустрии страны, располагает самым мощным в республике научным и исследовательским потенциалом, является крупным образовательным центром страны [6].

В современном городе сейчас существует угроза утери национальной идентичности, своей культуры, языка. Это связано с разделением на городских, в основном русскоязычных казахов, и казахов традиционалистского склада. Ценностные установки русскоязычных казахов претерпели и претерпевают, по мере трансформации сознания.

Городские русскоязычные казахи это более индивидуалисты и нередко – эгоисты. Отдавая все силы на становление себя, укрепление себя, самообразование, профессионализацию, своевременно не замечая того, невольно лишаемся богатства, которое принадлежало нам при рождении по естественному праву. Это связь со своим народом, связь со своими предками, укорененность на своей Родине. С нами происходит кажущаяся естественной космополитизация сознания. Событие и явление, которые в нашу информационную глобалистскую эпоху проявляют все больше положительных свойств, но вместе с тем теряется и духовная составляющая.

Не хватает знаний о своей культуре, которые возможно будет получить только через знание и понимание родного языка. Образовалась такая социокультурная пропасть [6].

Сформировавшиеся установки и ценности городских казахов: рациональное поведение, индивидуализм, стремление к образованию, стремление к карьере и личному успеху, ценность городской жизни, широкий взгляд на общество и мир.

Городские казахи как более модерновая, более осовремененная часть нации должна взять на себя миссию возрождения национальных ценностей, и пора также ставить перед собой сложные вопросы и решать их, не давая возможность некоторым силам использовать этот барьер для все большего раздробления казахов. Городской казах, как более образованный и более умен, делает первый шаг, и первым шагом должно быть изучение языка и национальных ценностей и традиции своего народа. И надо начинать с себя, и не надо во всем надеяться на государство.

При восстановлении этих духовных составляющих личности современного городского казаха можно будет говорить о нем как о представителе движущей, созидательной силы общества, служащем для сближения всех его слоев и консолидации самих казахов – русскоязычных и казахскоязычных.

Мы живем глобализирующемся мире, современные урбанизационные процессы коснулись и нас. Хотя мы сохранили в некотором роде традиции семьи, семью как ценность, имеются признаки влияния извне, которые могут повлиять в дальнейшем, особенно на формирование ценностей молодежи в большом городе. Уже имеются тенденции свободных отношений, приобщенность к развлечениям и т.д., которые могут повлият негативно на духовные ценности, на образования как ценность.

Повестки дня современного человека» и проблем, которые стоят перед каждым из нас, – потому что они глобальные и рано или поздно коснутся каждого. Речь о понимании того, что человечество в XXI веке имеет все шансы уничтожить себя. Это может произойти в результате «простого развития человеческой цивилизации», продолжения тех тенденций, которые уже сложились к началу XXI века.

список литературы:

1. Э.Гидденс. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999. — 703 с

2. Саския Сассен. Глобальные города. www.demoscope.ru

3. Г. Зиммель. Большие города и духовная жизнь. «Логос» 2002, №3-4

4. Человечество в XXI веке имеет все шансы уничтожить себя. www.vz.ru

5. Антонов А.И., Бестужев-Лада И.В., Рыбаковский Л.Л. Почему вымирают русские. М.: «ЭКСМО», 2004 rutracker.org

6. Современные городские казахи: сознание, ценности, установки. www.zakon.kz

–  –  –

Коммуникативная культура — это знания, умения, навыки в области организации взаимодействия людей и собственно взаимодействия в деловой сфере, позволяющие устанавливать психологический контакт с деловыми партнерами, добиваться точного восприятия и понимания в процессе общения, прогнозировать поведение деловых партнеров, направлять поведение деловых партнеров к желательному результату.

В основе коммуникативной культуры лежат общепринятые нравственные требования к общению, неразрывно связанные с признанием неповторимости, ценности каждой личности:

вежливость, корректность, тактичность, скромность, точность, предупредительность.

Вежливость —это выражение уважительного отношения к другим людям, их достоинству, проявляющееся в приветствиях и пожеланиях, в интонации голоса, мимике и жестах. Антипод вежливости — грубость. Грубые взаимоотношения являются не только показателем низкой культуры, но и экономической категорией. Подсчитано, что в результате грубого обхождения работники теряют в производительности труда в среднем около 17%.

Корректность —умение держать себя в рамках приличия в любых ситуациях, прежде всего, конфликтных. Особенно важно корректное поведение в спорах, в ходе которых осуществляется поиск истины, появляются новые конструктивные идеи, проверяются мнения и убеждения.

Однако если спор сопровождается выпадами против оппонентов, он превращается в обычную свару.

Тактичность также является одной из важных составляющих коммуникативной культуры.

Чувство такта — это прежде всего чувство меры, чувство границ в общении, превышение которых может обидеть человека, поставить его в неловкое положение. Бестактными могут быть замечания по поводу внешнего вида или поступка, сочувствие, выраженное в присутствии других по поводу интимной стороны жизни человека и т. д.

Скромность в общении означает сдержанность в оценках, уважение вкусов, привязанностей других людей. Антиподами скромности являются высокомерие, развязность, позерство.

Точность также имеет большое значение для успеха деловых отношений. Без точного выполнения данных обещаний и взятых обязательств в любой форме жизнедеятельности дела вести трудно. Неточность нередко граничит с аморальным поведением — обманом, ложью.

Предупредительность — это стремление первым оказать любезность, избавить другого человека от неудобств и неприятностей.

Высокий уровень коммуникативной культуры определяется наличием у субъекта общения следующих личностных качеств:

• эмпатия — умение видеть мир глазами других, понимать его так же, как они;

• доброжелательность— уважение, симпатия, умение понимать людей, не одобряя их поступки, готовность поддерживать других;

• аутентичность — способность быть самим собой в контактах с другими людьми;

• конкретность — умение говорить о своих конкретных переживаниях, мнениях, действиях, готовность отвечать однозначно на вопросы;

• инициативность — способность «идти вперед», устанавливать контакты, готовность браться за какие-то дела в ситуации, требующей активного вмешательства, а не просто ждать, когда другие начнут что-то делать;

• непосредственность— умение говорить и действовать напрямую;

• открытость — готовность открывать другим свой внутренний мир и твердая убежденность в том, что это способствует установлению здоровых и прочных отношений с окружающими, искренность;

• принятие чувства — умение выражать свои чувства и готовность принимать эмоциональную экспрессию со стороны других;

• самопознание — исследовательское отношение к собственной жизни и поведению, готовность принимать от людей любую информацию о том, как они воспринимают тебя, но при этом быть автором самооценки.

Не менее важными составляющими коммуникативной культуры являются знания, умения и навыки, относящиеся к речевой деятельности, т. е. культура речи. В речевой деятельности можно выделить три стороны: содержательную, выразительную и побудительную. Содержательная сторона речи характеризуется богатством, значительностью и доказательностью мыслей. Выразительность речи связана с ее эмоциональной окрашенностью: речь может быть яркой, образной, энергичной или, наоборот, сухой, вялой, тусклой. Побудительная сторона речевой деятельности состоит во влиянии ее на мысли, чувства и волю слушателя. От уровня речевой культуры, охватывающей содержательную, выразительную и побудительную стороны, зависит степень восприятия речи слушателями.

К числу основных показателей культуры речи в деловом общении можно отнести:

• словарный состав (исключаются оскорбляющие слух (нецензурные), жаргонные слова, диалектизмы);

• словарный запас (чем он богаче, тем ярче, выразительнее, разнообразнее речь, тем меньше она утомляет слушателей, тем больше впечатляет, запоминается и увлекает)

• произношение (нормой современного произношения в русском языке является старомосковский диалект);

• грамматика (деловая речь требует соблюдения общих правил грамматики, а также учета некоторых специфических отличий; в частности, центральное место в деловой речи должно быть занято существительными, а не глаголами);

• стилистика (к хорошему стилю речи предъявляются такие требования, как недопустимость лишних слов, правильный порядок слов, отсутствие стандартных, избитых выражений) [1].

Важным элементом профессионального общения социального работника является умение слушать и слышать клиента. Слушать – это не значит только молчать, это активный процесс восприятия и понимания другого человека, иногда просто выслушать клиента и будет решением его проблем.

Деловая беседа представляет собой акт непосредственной коммуникации в официальноделовой сфере, осуществляемый с помощью вербальных и невербальных средств.

Она имеет следующие характерные особенности:

1) Дифференциальный подход к предмету обсуждения с учетом коммуникативной цели и особенностей партнеров в интересах доступного и убедительного изложения позиций сторон;

2) Быстрота реагирования на высказывания партнеров;

3) Аналитический подход к учету и оценке субъективных и объективных факторов;

4) Ощущение собственной значимости и повышение компетентности партнеров в результате критического разбора других точек зрения по данной проблеме;

5) Ощущение сопричастности и ответственности в решении проблем.

В своем официально-деловом общении социальный работник должен учитывать следующие рекомендации:

• Необходимо заранее написать план беседы, отработать наиболее важные формулировки;

• Применять принцип периодического воздействия на собеседника в ходе беседы: неблагоприятные моменты и факты чередовать с благоприятными, в начале и в конце говорить о положительных фактах;

• Постоянно помнить о движущих мотивах собеседника: его ожиданиях, преимуществах, которых он добивается, его желании самоутвердиться, его самолюбии;

• Избегать присутствия посторонних, незаинтересованных лиц;

• В любой ситуации быть вежливым, проявлять безукоризненный вкус;

• Облегчать собеседнику положительный ответ;

• Следует избегать вопросов, на которые собеседник может ответить «нет»;

• Подробно объяснять свою позицию, если собеседник с ней не соглашается;

• Не отвлекаться от предмета беседы и избегать попутных отступлений, выражаться в убедительной и оптимистичной манере.

При общении с клиентом социальный работник должен соблюдать этические принципы и нормы. Все эти знания, умения и навыки общения социального работника применяются в психологическом, юридическом и других видах консультирования. Таким образом, социальная работа – это коммуникативная, т.е. тесно связанная с общением профессия, поэтому специалист по социальной работе должен уметь общаться, быть компетентным в общении [2].

Коммуникативная техника общения является важным признаком профессиональной пригодности социального работника. Характеристики, составляющие профессиональный портрет социального работника с точки зрения владения им коммуникативной техникой, называются коммуникативной профессиограммой социального работника.

Социальный работник должен:Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 26 |
 

Похожие работы:

«ФОНД ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ III Международная научная конференция Сборник статей (часть 1) Общественные и гуманитарные науки Алматы – 2009 УДК 001:37 ББК 72.4:74. И 6 ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: МУХАМЕДЖАНОВ Б.Г. – Исполнительный директор ОФ «Фонд Первого Президента Республики Казахстан» АБДИРАЙЫМОВА Г.С. – Председатель Совета молодых ученых при Фонде Первого Президента, доктор...»

«Об итогах проведения секция «Социология» XXII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов -2015» C 13 по 17 апреля 2015 года в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова в 22 раз проходила традиционная Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Основными целями конференции являются развитие творческой активности студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач...»

«УДК 316.3/ ББК 60. Ф 3 Ответственный редактор: Президент Ассоциации социологов Казахстана, доктор социологических наук, профессор М.М. Тажин Редакционная коллегия: Исполнительный директор Фонда Первого Президента РК Б.Б. Мухамеджанов (председатель) Доктор социологических наук, профессор С.Т. Сейдуманов Доктор социологических наук, профессор З.К. Шаукенова Доктор социологических наук, профессор Г.С. Абдирайымова Доктор социологических наук, доцент С.А. Коновалов Кандидат социологических наук...»

«Геннадий Вас а й сильевич Дыльнов е ло САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО Социологический факультет МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЫЛЬНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 12 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ИЗДАТЕЛЬСТВО «САРАТОВСКИЙ ИСТОЧНИК» УДК 316.3 (470+571)(082) ББК 60.5 я43 М34 М 34 Материалы научно-практической конференции Дыльновские чтения «Российская идентичность: состояние и перспективы»: Саратов: Издательство...»

«Министерство образования и науки РФ ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Национальный исследовательский университет Научно-исследовательский комитет Российского общества социологов «Социология труда» Центр исследований социально-трудовой сферы Социологического института РАН Межрегиональная общественная организация «Академия Гуманитарных Наук»К 100-ЛЕТИЮ НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ...»

«У нас в гостях социологи республики Корея От редакции. Предлагаем нашим читателям познакомиться со статьями корейских коллег – в них содержится много интересного, познавательного, вплоть до возможного применения их выводов и предложений в нашей стране. История Института российских исследований (ИРИ) началась 13 января 1972 г., тогда при Университете иностранных языков Ханкук был основан Центр изучения СССР и стран Восточной Европы. Это было единственное научное учреждение, проводившее анализ...»

«СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ УДК 316. ББК 71.05 Д4 Издано по заказу Комитета по науке и высшей школе Редакционная коллегия: доктор социологических наук, профессор Я. А. Маргулян кандидат социологических наук, доцент Г. К. Пуринова кандидат филологических наук, доцент Е. М. Меркулова Диалог культур — 2010: наука в обществе знания: сборник научных трудов Д международной научно-практической конференции. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургской академии...» 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.