WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 26 |

«инновационное развитие и востребованность науки в современном казахстане V международная научная конференция сборник статей (часть 2) общественные и гуманитарные науки алматы УДК 001 ...»

-- [ Страница 10 ] --

ХX асырды басында аза дебиеті кп уын, зорлыа арамастан ркендеп, анат жайды. Сан асырлардан бері «аза» деген атымызды шірмей ХХІ асыра дейін жеткізген аындарымызды лесі зор. Кеес дуіріндегі аза дебиетіні туып, алыптасу кезеінде поэзия жанры жетекші ызмет атарды. Ткерісті рухын, идеялы баытын, тедік, бостанды ранын халыа бірінші жеткізген – азаты шыр леі еді.

Аындар ле тудырып, оны мірге келтірушілер мен жасап – растырушылар болып екі топа блінеді. Алдыылары наыз аындар да, соылары аындар емес, яни ксіпорлар.

«Наыз аындарды ледері – жмба рі пия, оларды тбіне жете алмай – айта оып, айта-айта оралуа мжбр боласы. Ал ксіпой леін кнделікті маала – фельетон секілді оып, ажетті млімет аласы да оясы»- дейді бгінгі кн сыны /1/.

«Наыз леіні мірі за. Ол бірте-бірте, араа жылдар салып, жалпыдан-жалыа кшеді де, жмба рі пия поэзияа айналады. Оны айта-айта оылып, оылан сайын р ырынан кріне беретіні де сыры сонда болса керек», – деген аида шымыр шынды /2/.

Жастарды бойында азастанды патриотизм сезімін алыптастыру шін р лттар мен лыстар тек з мдениетін ана танып білуі жеткіліксіз, сонымен атар олар бірін – бірі танып біліп, рметтеуі тиіс. Мектеп оушылары аза халыны тарихы мен мдениетін, з болмысында еш брмалаусыз танып, білуі шарт. Бастауыш сынып оушыларыны бойында патриотты сезімді алыптастыруда ана тілі пндеріні алатын орны ерекше. Отанын сйген, елін жаудан орау шін асы аны аланша аянбай шайасатын обыланды, амбар, Ер Тарын, Алпамыс тлалары, аын – жыраулары, билерді татулыа, адамгершілікке, елін сюге шаыран ле

– жырлары, шешендік сздері бастауыш сынып оушыларыны бойында патриотты сезімді алыптастыруда маызы те зор. Патриотты сезімні оъектісі мен айнар кзі – Отан десек, оны мазмны: туан жер, табиат, оны байлытары, тіл, дстр, тарихи ескерткіштер, туан лкедегі тамаша киелі орындар.Оларды адам ккірегіне жылылы, жаынды, туысанды сезімдерді ялатып, ізгі де ерлік істерді айнар кзіне айналуы патриотизмге трбиелеуді арауы.асиетті сезім ананы стімен бірге зінен – зі келмейтін баланы бойында біртіндеп алыптасатын діретті сезім. Бл сезім р кімде р кезде оянып, кейін тжірибемен, уаытпен, біліммен, оршаан ортаны ыпалымен, балабаша, отбасы, мектеп, жоары оу орындары, баралы апарат ралдары, оамды йымдар мен озалыстар серімен алыптасады.

Патриотты сезім трбие арылы сіп жетіліп патриотты сана трлерінде алыптасады. Сондай – а жеке адам з лтыны асиеттерін бойына сііруі керек.

Жастарды патриотизмге трбиелеуде сйенетін негізгі ым «азастанды патриотизм»

арылы Отан, туан жер, ел, атамекен, мемлекет, туан лке, туан халы туралы наты тсініктер беруді тиімділігі арта тспек. «азастанды патриотизм» ымдарына анытама беріп, оларды мазмнын жасау Отансйгіштік сезімді дамыту, лтты салт – дстрді стану, мемлекет рміздеріне рмет алыптастыру, т.б. тлім – трбиелік ммкіндіктерді кеейте тседі.

Патриотизм туралы ке толамды идеяларды аза даласыны ойшылдары бу – Насыр л

– Фараби, Хас Хажиб Баласан, Махмд ашари, жыршы жыраулары Асан айы, Доспамбет жырау Аймауытлы, Шалкиіз жырау Тіленшілы, Бхар жырау аламанлы, Махамбет теміслы да з шыармаларына арау етті.

лтты сезім, Отана, елге деген сйіспеншілік негізінде Алаш орда айраткерлері натылы іс атарып, тарихты жарын беттерін жаза білді.

Міржаып Дулатлы: «Оян, аза!» – деп лтты сананы жаа бір белесіне шаырса, Ахмет Байтрсынлы «аза» газетін ашып, бкіл Алаш жртын трбиеледі. Мажан мен Слтанмахмт отаршылды баудан тылатын кнді асады, туан жртыны лтты, отаншылды сезімін трбиеледі.Жаа асырды бас кезінде бкіл аза жртыны рухани жне саяси жетекшісіне айналан лихан Бкейхан сияты дара тла лт тедігі жолындаы креске бел шешіп кірісті.

Бл кезде аза зиялылары лкен бір топ рып, уатты кшке айналды.

Б.Момышлы «Патриотизм – Отана деген сйіспеншілік, жеке адамны аман – саулыы, оамды, мемлекеттік ауіпсіздікке тікелей байланыстылыын сезіну, зіні мемлекетке туелді екеніді, мемлекетті ныайту дегеніміз – жеке адамды кшейту екенін мойындау, ысасын айтанда, патриотизм дегеніміз мемлекет деген ымды, жеке адамны ткенімен, бгінгі кнімен жне болашаымен арым – атынасын барлы жаынан біріктіреді» – деп тере рі жан – жаты анытама берген. аарман жазушы «лтты патриотизм», «азастанды патриотизм» ымдарына философиялы анытама берген. Сондай – а ол «лтты патриотизм»

– бл лтты ішіндегі жеке адамны асыл белгісі мен асиеті – з халына деген сйіспеншілігі, з халымен ан жаынан да жне шыан тегі территориясы, тілі, трмыс – тіршілігі, мінез

– лы, психологиялы жне этнографиялы ерекшеліктері, алыптасан тарихи дстрлері жаынан да бден айын, рі дербес баса асиеттері жне ерекшеліктерімен де байланысты»

– дейді. Б.Момышлы пікірін жіктей отырып, бгінгі патриотизмні мазмнын анытауа болады.

Б.Момышлы крсеткен рухани ерекшеліктерді сатау лтты патриотизмні критерийі болып табылады. Жаа лемдегі жаа азастан азаматтарын патриотизмге трбиелеуді педагогикалы негізі – тланы патриотты сана – сезімін алыптастыру; патриотты іс – рекетін йымдастыру; мінез – лына патриотты сипат беру бастауыш сыныптаы оу – трбие ісіні зегі болуы керек. Бл оулытар, оу – дістемелік ралдарды мазмнынан бастау алып, сабатан тыс трбиелік жмыстарда жаласын табуы тиіс.

Бдан лтына сенімі, нанымы, саяси кзарасы, т.б. арамастан, рбір азастанды зі мір сріп отыран мемлекетін «Отаным» деп тануы, оны негізін салып отыран аза лтын сыйлау, оны задарына бас ию, рміздеріне рмет, жетістігіне сйсініп, матану; кемшіліктерін болдырмауды жолдарын арастыру – азастанды патриотизмні белгілері болуы керек деген ой келіп шыады.

р дуірді тарихи кезедерінде Отансгіштікке трбиелеуді зіндік мдделері болады. Ол е алдымен, «лтжандылы», «отансйгіштік», «патриотизм» ымдары сол заманны аиаты

– наным – сенімінен туындайды. Еліміз егемендік алан жылдар ішінде жас рпа трбиесіні теміразыы – азастанды патриотизм болды.

«азастанды патриотизм» ымы бізді туелсіздігімізбен оса туан жаа сз болып, еліміздегі саяси – леуметтік ахуалды ерекшелігін крсетеді. Елімізде жзден аса лттар мен лыстарды кілі мір сруде. азастан оларды кпшілігіні туан отаны жне бдан былай да мгі тратап алар мекені болма. Сондытан оларды райсысы азастанды ата

– жртым деп танып, оны туелсіздігін орауа жне материалды байлыын арттыруа ебек етуі тиіс. Сол себепті азастанды патриотизм ымы кнделікті мірде жиі олданылып, кеінен алыптасып келеді.

Бл ымны педагогикалы мніне келер болса, ол болаша азастан азаматтарын трбиелеумен тыыз байланысты. азастанды патриотизм – Отан – анаа деген сйіспеншілік пен азаматты ерлік, неге крсетушілік, бойдаы білім мен білікті, аыл – парасатты ел иелігіне жмсау, ата – мекен мддесіне арнау болма. з еліні ткенін, тілін, дет – рпын, салт – дстрін рметтей білу де осы азастанды патриотизм рамына кірсе керек.

Туан халымызды ткен тарихына кз жіберсек, патриотизмні керемет лгілерін креміз.

Бгінгі кні егемен ел болып аза деген лт болып отыруымызды зі ата – бабаларымызды тедесі жо ерлігіні арасы.Тарихи мліметтерден байайтынымыздай, жоар шапыншылыы кезі, одан бертіндегі лт – азатты ктерілісін алып араса, ондаы батырларды ешайсысы елін, жерін, Отанын орауда жанын, тнін аяп алмаан.Осындай кптеген тарихи тжірибелерден сол кездегі патроитты сеземні алыптасуында отбасындаы трбиені ыпалын елемей оюа болмайды.

оамны з азаматтарына ызмет етуі адамдарды зіне байланысты екені белгілі. Бл оамны жай – кйі оны рбір азаматына байланысты деген сз. Демек, елімізді егемендігі мен туелсіздігіні ныайып дамуыны басты шарттарыны бірі – оны азаматтарыны патриотизмі.

Ендігі басты міндет осы мемлекетті ркендеп суі, халыты леуметтік, экономикалы жадайын ктеру. Бсекелестікке абілетті лемні 50 мемлекетіні атарына осылуды мрат етіп отыран ел шін сіп келе жатан жас рпа, ертегі мемлекет иелеріні бойында патриотты сана – сезім, патриотты іс – рекет алыптастыру – бгінгі кнні зекті мселелеріні бірі.

азастан Республикасыны «Білім туралы» Заында азаматты пен патриотизмге, з Отанын – азастан Республикасына сйіспеншілікке, мемлекеттік рміздерін рметтеуге, халы дстрлерін астерлеуге трбиелеу мемлекетті білім саясатыны басты станымы екендігі атап крсетіліп отыр.

Білім беру йымдарындаы трбие бадарламалары оу процесіні рамдас блігі болып табылады жне білім алушыларды, трбиеленушілерді патриотты, азаматты, интернационалды, жоары моральды жне имандылы сезімін алыптастыруа, сондай – а жан – жаты ызыушылытары мен абілеттерін дамытуа баытталан жмыс жргізуі керектігі арастырылан.

ХХ асырды соы ширегіндегі азаты ле нерін релі биікке ктеріскен дарындарды атарынан аын Нсіпбек Айтлыны аты ерекше аталады.

Н. Айтлыны аынды срлеу-сопаы аза леіні кре даылына небір асу белдерді, шл мен шлейтті, нулы-сулы лкелерді басып келіп осылан. Оны балалы бал дурені Алтайды ар жаындаы, азаы аймаы бзылмаан ауылда туі, ес жианда шекара асып тарихи отанына оралуы, асап келген ата-жртты да астан-кестен болып, айраа арма салып отыран ендігі халі, міт пен кдік жаласан бгінгі болмыс, блдыраан болаша-осыны брі Несіпбек Айтлыны ой азынасына тскенде, бр-сар айнап, асылдарын апатан асыра латырмаса шара алдырмаандай.

Маали Маатаевты ажолтай тілегінен Несіпбек Айтлыны поэзия жанрында таусылмас жолын байаймыз. Онда былай делінеді «ле нерімен уестенуші жастарымыз баршылы.

Алайда, шынайы шын поэзияны жай ана елестеушіліктен айыра білу ажет-а. ртрлі р ндес аындарды дниеге келуі уанышты. Мен Несіпбек ледеріне осы трыдан араймын.

з жастыы мен жас творчествасына лайы н аардым. Тілі жаты, ойы аны. ледерінен жасандылы байалмайды, жастыа тн от бар. Аынан жарылып, таусыла талаптану, ізденіс бар. айсыбір жастарда шыраса бермейтін млде бір блек сарын еседі. Жасанба, жас адам, жасы-жасы жырлар жаз!» /3, 3/ Осы М.Маатаевты тілегін Н.Айтлы шын жректен абылдап атады. Н.Айтлыны «Рухымны падишасы» ледер жинаы-аынны жаа асуы. Бл ледер жинаы 2000 жылы Астанада басылып шыты.

Туан жеріне, еліне арнап з жырларынан орын бермеген аын кемде-кем. ай аын болса да ле жазанда алдымен зіні туан жеріне деген ысты махаббатын, нзік сезімін демі рілген ле жолдармен білдіреді. Аынны «Отан», «Естілші таы да бір», «оштасу», «Кіндік жыры», «Киіз й» сынды жырларын стірт араса, кнде сан айтылып, сан естіп жрген йреншікті сз сияты, біра іле оыса, сол маржан жас шеберді олымен тігілген зердей лпыранын кресі. Асауа толы, армана толы жан сыры: туан жер топыраыны исі аып тр. Саыныштан кзді жасын іркіп алан аынны жрек дрсілі естіледі. Туан жеріне деген махаббатын білдіретін ледеріні бірі «Отан».

Онда аын:

Туан жрта тірек болу ерге-сын, лдыты енді дай баса бермесін,-деп, талай жылдар Ресей патшалыыны ол астында бодан ел болан халыны туелсіздік рухын жоары ктере келе:

Опат болан ерлер рухы оянар, Отан деген лебіз шыса тілімнен, – дейді.

Аынны таы бір леінде туан жеріні зен-суын, табиатын, анасыны бесік жырын айтып лдилеген нін асауы жырланады. Оан ку «Естілші таы да бір» леі.

Аын:

Адамны еске тссе есіл кні, Есіне тседі екен бесік жыры Жадымнан ота-текте шыып кетсе, Анашым, айналайын, кешір мны.

оыр тау, Келеді зен сарылдаан, Келеді алыстан сол сарын маан з нім естілгендей зіме аны, Бір кезде бесігімде шарылдаан, – деп толайды.

«оштасу» леінде:

ош есен бол, кіндік аным таман жер Кім боланы сені мытса жаланда ер?

Жргенімді жібек жіптей кеміріп, ле-лгенше ара кйе-арман жер, деп, туан жерімен оштасуын жне де балалы шаты аып жатан зендей кзіді ашыпжманша тіп кеткенін жырлайды. Кім болса да зіні туан жерін имайды. алай алыса кетсе де туан жеріне деген ысты сезім, адам жрегінде шпейді. Аын туан жерімен оштаса келе зіні ауылын, кіндік аны таман жерін есіне алады. Ол «Бізді ауыл» леінде айын крінеді.

Бізді ауыл бркітті ясындай, Тарбаатай тауыны иясында ыран онар тектрды асиетті, Шу араа шулаан иясы ба?

деп, ауылды бркітті ясына теей келе:

Шршіт те алан бл тауды, алма та алан, Тадыр солай мойнына салма салан Тарбаатай аумайды мгедектен, Денесіні жартысы сал боп алан,деп, Тарбаатай тауыны бктерінде орналасан ауылда аза халыны ккпар тартып, той тойлап, кілді мір сріп жатан слу табиатты жлым-жлымы шыып, талай жауларды езгісінде боландыын тебірене жырлайды.

Аын «Кіндік жыры» леінде былай дейді:

Дауыл трып йын-желден, Дгелетіп йіргенмен, Кіндік-жібім зілмейді, Ата жрта тйінделген.

асіретті-аз боланым ыршыаным-з бармаым, Кіндігіе мыр берсін.

Тозан елім, азан аным!… Бл леінде аын туан жерді ыстытыын, ешашан да мытылмайтындыын жырлай келе, андай иыншылы кезе туса да кіндік жібі зілмейтіндігін айтады.

Кіндігіе мыр берсін Тозан елім, азан аным,деп, туан жеріне мгі жасай бер деген а тілегін айтып, леін аятайды.

Отан мені бір-анам, бір-бесігім, Бесігімні бала бау-іргесімін Осылаймын оты боп найзаайды, Баытыма тигізсе кім кесірін, – дейтін «Брін кріп» атты леінде аын еліне, жеріне тніп тран иыншылытармен, ртрлі сынатарды туан жерінде жарылып, талай халыты зар еіретіп отыран тас жректермен арпалысатынын айтады.

«Киіз й» сынды леінде аын бірнеше асырдан бері аза халыны шаыраы болан киіз йді дреттілігін, семділігін айта келе:

Киізіне жні кеткен мы ойды Шаыраы айыынан кнгейді.

рі берік, рі ыайлы, рі сем,

Дей алмаймын аашына мін ойдым,дейді. Киіз йді ана матап ана оймай аын азаты ымызы жнінде:

Балдай ымыз балбыратып денеді Алпыс екі тамырыды бойлайды, – деп, матанады.

Аын туан жерін суреттей келе еліні ана тілін де шет алдырмайды.

«Ана тілі» леінде:

Ана тілім, Жрегісі анамны Жрек-ана.

Мен зінен жаралдым.

Саат сайын саулыыды тілеймін,

Сенсіз мынау керегі не аламны, – деп, ана тілін жрекке теей келе:

Сені р бір тынысымен кн кешем, Сен арылы тіршілікпен тілдесем.

Ел бетіне алай тзу араймын, Ана тілім, Егер сені білмесем, – дейді. Бл ле жолдарында аын ана тілді ардатап, рметтей келе, з ана тілін білмейтіндер зін де, елін де рметтемейді деген ойды айтады.

асырлар бойы айтылып, баран сайын шыдала тскен халы неріні е жасы жатарын бойына сііре білген аын Несіпбек Айтлы з ледеріні кркемдік асиеттерін жоары салада крсетеді.

з ледерінде аын эпитет, тееу, айталау, кейіптеу т.б. сияты кркемдік айшытарды те тиімді олдана білген.

«Байта лкем, сен жаса» леінде:

Сырып тастап араылы крпесін, Та сулесі аймалайды жер тсін.

Та нрындай ттас сйіп- шсам-ау, Туан елді таажайып лкесін! – деп, туан жерді араылытан жарыа мтылып шыуын, мір талабына сай табиат та р трлі сырларын крсетіп жатандыын жырлайды.

Сонымен атар, Сырып тастап араылы крпесін, Та сулесі аймалайды жер тсін,- деген жолдардан кейіптеуді байаймыз.

«Айтлы поэзиясында тазалыа тамсану, табии текке еледеу орын алып, уыздай болмысын сатаан йма жолдар тірді тартан несібе кйінде йып- йып тседі. Сбидей аал, баладай кпелігіш аын айтанына сендірмеске, дегеніне кндірмеске лаж алдырмайды.

азтуан, Шалкиіз, Доспамбеттерді ша баспаан асыл мрасын, Абайды тиы тереін, 136 Трмаамбетті сулетті рнектерін алдына лгі еткен бгінгі аза леі-шар басына араса алпаы жерге тсетін тым биікке шыаран шын шеберлерді бірі- осы Айтлы» – дейді аын Жрсін Ерман.

нерлі аындарымызды бірі – Н.Айтлы аза поэзиясына зіні шеберлікпен рілген ледерін тайа таба басандай етіп ааз бетіне тсіріп, толы ледер жинаы етіп шыады.

Оны ледері ааз бетінде ана емес, сонымен атар, оны ледерін шын жректен сйіп, рметтеп, беріле оитын оырман ауымдарымыз да баршылы.

Н. Айтлы ле жазып ана шектеліп оймай, клемді де мнді поэмалар жазан. Біз ашанда поэзияны адам жаныны пиясынан жаратылатынын біліп, сезінеміз. Аристотель айтандай, баса нерді брі адамзат олынан жасалса, поэзияны дайды діретінен жаратылатынын мойындаймыз. Жыр лемі деген тылсыма тіл бітірген тумыстан талантты аыны тма блаты тны суындай туындыларына деген ыылас жылдан жыла арта тсті. Сонау жасспірім шаында-а, «Бассйектер» атты леуметтік жгі ауыр, астары тере поэма жазып, жырсйер ауымды жалт аратса, келе-келе кейінгі жазан «Жасынны сыныы», «Мхтар мен абыз» толау-дастандарыны зінде Айтлы шыармашылы уатыны мол екенін жасы длелдеп еді. Есейе келе лішер Науаиды «Ескендір ораны» атты аса ірі философиялы шыармасын шеберлікпен тржімалап шыан ол халы азынасынан оса Шыыс пен Батыс дебиетіні а айнарынан сусындаан, тілі шрайлы, ойы нарлы, сезімі сергек, кркем образа бай, серпінді, еркін тынысты ледері мен толау дастандары арылы ХХ асырды соы ширегіндегі аза дебиетіні даму тарихында биік белес болып ала бермек.

аза жырыны мзарт шыы – Маали кілінен шыан. Несіпбек жырлары з заманыны сол замана сай образдар сомдауымен айшыталады.

Бір сзбен айтанда, мемлекетті ертеі деген ел бірлігі, лт тадыры, мемлекетті ертеі деген сияты таырыптарда тоысып жатыр.

Бкіл ала арата айтан бгінгі кнні:

Кмістей кнім, сыырар, Сынаптай сусып, сырыма.

Тймедей кзім, алыма, Шопардай басым, шлыма! – деген тілегін болаша буын жадында сатап, тілекші болар.

лтты иісі аып, елді шынайы тілегіне блене бастаан туелсіз поэзия келешек рпаты ранына айналары да сзсіз.

–  –  –

1. Н.Назарбаев. аза халына жолдауынан. 2005 жыл.

2. лім. А. Поэзия! Поэзия! Поэзия! аза дебиеті. 30 маусым. 2000.

3. Жылыбеклы Б. лені зегі. аза тілі мен дебиеті. № 2. 1996

4. Айтлы Н. Рухымны падишасы. Астана. 2000.-125 б

5. Ерман Ж. Мен жыласам, солылдап сен де жыла. аза дебиеті. № 39. 2000

–  –  –

В Великобритании самый большой в Европейском Союзе творческий сектор экономики. А с точки зрения ВВП – самый большой в мире. Согласно ЮНЕСКО, Великобритания является наиболее успешным экспортером культурных продуктов и услуг в мире и опережает даже США. В докладе нами рассматриваются опыт Великобритании в поддержке творческих индустрий и его адаптация, возможности развития творческого предпринимательства в Казахстане, потенциал симбиоза цифровых ресурсов и творческих индустрий.

Термины «креативная экономика» и «творческие индустрии» новы, как и цифровые технологии, позволившие художественной эстетике сплестись с широким спектром современных экономических видов деятельности, таких как реклама, дизайн, мода, кино, интерактивные развлечения и являются движущей силой инноваций.

Если ключевым компонентом мировой экономики в ХХ веке была «физическая» сила, то с наступлением «информационной эпохи» XXI века, на первый план вышли талант, творчество и идеи. Автор книги креативная экономика Джон Хокинс пишет, что «люди, у которых есть идеи, стали сильнее и влиятельнее тех, кто работает с машинами, и даже тех, кто владеет этими машинами» [1].

Креативная экономика – молодая, но уже значимая сфера деятельности интенсивно развивающаяся часть мировой экономики. Творческие индустрии вносят посильный вклад в рост рынка труда, общественного благосостояния.

Об этом свидетельствует доклад британского Национального фонда науки, технологии и искусств (NESTA) «За пределами творческих индустрий: картирование креативной экономики в Великобритании», в котором выделяется три типа занятости в данном секторе экономики:

- творческие специалисты – профессионалы и творческие работники, занятые в творческих индустриях;

- вспомогательный персонал творческих индустрий (управляющее звено, секретари, административно-хозяйственные работники, бухгалтеры;

- творческие работники, занятые в других индустриях.

Креативная экономика не похожа на другие виды экономической деятельности, классический экономист не сможет определить и измерить ценность творческого продукта, а многие творческие люди не анализируют экономическую составляющую своей деятельности. Между тем к творческим индустриям относятся крупные международные компании – производители программного обеспечения, рекламы, кино и конгломераты средств массовой информации. В «Докладе о креативной экономике» ЮНКТАД за 2008 г. («Creative Economy Report» by UNCTAD,

2008) сообщается, что с 2000 по 2005 год прирост мировой торговли в сфере творческих товаров и услуг составил в среднем 8,7% в год. Экономический успех любого производства сегодня определяется творческой изобретательностью. Сегодня довольно просто запустить в производство продукт, достаточно установить оборудование в той стране, где в избытке рабочая сила и благоприятный налоговый режим. Гораздо сложнее изобрести сам продукт, который является результатом высококлассной творческой идеи. Ведь чем отличается успешный товар или услуга от неуспешного товара или услуги? В первую очередь успешным дизайном и успешным маркетингом.

Один из основополагающих катализаторов превращения творческой деятельности в индустрию – Закон об интеллектуальной собственности. Поэтому основополагающим условием развития для креативной экономики является политический климат. Эффективная система управления интеллектуальной собственностью дает возможность творцу зарабатывать на своих творческих способностях. Проблема заключается в том, что традиционные механизмы защиты интеллектуальной собственности в эпоху Интернета не работают, причина – отсутствие контроля. В то же время Всемирная паутина и стала символом глобализации общества и фактором роста креативной экономики. Закон об интеллектуальной собственности может принимать разные формы: авторское право, патенты, торговые марки, с недавнего времени дизайн. Эти механизмы призваны защищать литературные или музыкальные произведения авторов, предотвращать от подделок и мошенничества, давать исключительные права на применение технологий изобретателям и др. Закон об интеллектуальной собственности Казахстана действует уже более семи лет. Институтом законодательства Республики Казахстан разработана Концепция правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 годы. Главная цель Концепции – создание правовой основы для дальнейшего совершенствования всего законодательства Республики Казахстан об интеллектуальной собственности для приведения его в полное соответствие требованиям экономики Казахстана и международных конвенций.

Казахстанское правительство, как и любое другое, закладывает бюджеты на государственные услуги, инфраструктуру, рекламу, связь, программное обеспечение и дизайн. Современный подход к государственным закупкам через электронное правительство, а в частности проведение государственных закупок он-лайн обеспечивает прозрачность и вынуждает поставщиков товаров и услуг поднять стандарты качества и творчески подходить к их производству. По мере того как в государственных закупках растет количество запросов, требующих творческого подхода к эстетическим стандартам (сайты, СМИ, реклама, образование), оказывается существенное влияние на креативную экономику. Таким образом, государственные интересы влияют на становление креативной экономики в Казахстане.

Государственное финансирование творческой деятельности должно предназначаться для инноваций, развития умений и навыков специалистов, исследования, а также в создание помещений и площадей для творческих коллективов. Субсидируемая творческая атмосфера даст возможность талантливым молодым людям работать как в коммерческих, так и в дотируемых отраслях. Посильный вклад в развитие местной креативной экономики на уровне городов и областных центров могут вносить учебные заведения, питающие местные творческие предприятия и рынок труда.

Крайне важно участие государства в создание и развитие крупных творческих индустрий.

Еще в 1918 г. Президент США Вудро Вильсон поддержал американскую киноиндустрию, взяв на вооружение формулу «Сегодня – фильм, а завтра – отрасль». Еще одно успешное вмешательство государства на примере США – калифорнийская Кремниевая долина, где присутствие крупнейших транснациональных компаний, таких как Google, способствовало росту других компаний.

Благодаря этому кремниевая долина оказалась питательной средой для роста малых творческих компаний. Казахстанскому правительству для создания симметрии и установления баланса креативной экономики необходимо не то только вкладывать деньги в развитие творческих дарований по средствам реализации программы «Болашак», но и поднимать творческое производство на своей территории. Иначе, нет смысла, так как страна встанет в невыгодное положение, когда есть творческие кадры, но нет крупных компаний, занимающихся реализацией. Преимущества крупных компаний перед малыми в творческих индустриях очевидны.

Малые творческие предприятия зачастую называют предприятиями «жизненного стиля», представляющие собой интересы владельцев, а не коммерческие предприятия как таковые.

Причиной тому является отсутствие методологии предпринимательства и отсутствие специфических деловых навыков, востребованных в творческом секторе. В докладе NESTA за 2006 г., «Способствовать росту: как развивать в Великобритании творческое предпринимательство мирового уровня», выделяются три ключевые проблемы: недостаточный масштаб большинства компаний; трудность выхода на рынок; нехватка инноваций. Что касается инноваций, в докладе подчеркивается, что творческим индустриям необходимо «выходить на новые рынки и охватывать новых потребителей, используя методы и ресурсы существующих рынков», а также «использовать при организации продаж цифровые технологии, которые позволяют действовать в обход традиционных моделей дистрибуции, а также перейти от производства к владению интеллектуальной собственностью». Такие выводы подчеркивают отличительную особенность творческих индустрий, когда индивидуальные предприниматели и компании сотрудничают друг с другом не меньше, чем конкурируют.

–  –  –

1. The Creative Economy, by John Howkins, Penguin Books, London, 2001

2. The Creative Economy Report, UNCTAD, Geneva/New York, UNCTAD/UNDP, 2008

3. Creative Britain – New Talents for New Economy, Dept for Culture, Media and Sport, London, 2008

4. Beyond the creative industries: Mapping the creative economy in the United kingdom, by Peter Higgs, Stuart Cunningham and Hasan Bakshi, NESTA, London, 2009

5. The creative Class, by R Florida, Basic books, New York, 2002

6. Джон Нтюбайджин. Введение в креативную экономику. Опубликовано британским советом. ООО Издательство «Креативная экономика», 2011

7. Концепции развития (совершенствования) законодательства Республики Казахстан об интеллектуальной собственности. Ссылка: http://www.izrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=99&lang=ru

–  –  –

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AS THE COMPETITIVENESS FACTOR

Acceleration of rates of scientific and technical development leads to the increase of speed of production (services)updating and accustoming of consumers to novelties, and consequently, to reduction of production life cycles, technology, demand, to increase of intensity of competition on commodity markets of the enterprises. Experience of development of the western firms shows that the important factor of increase of the enterprise competitiveness in whole and its production in particular are innovations. For the Kazakhstani enterprises acceleration of innovative activity becomes not only the key factor of success in a competition, but also a survival condition in the market. Modernization of technologies and updating of commodity assortment, perfection of systems of the organization and management allow the national enterprises to adapt the production for market requirements, to support a necessary level of demand, to reduce costs, to stabilize and improve financial and economic results of activity.

The analysis of various definitions of the term “innovation” allows to draw a conclusion that separate scientists treat this term depending on the purpose, object and a subject of the research.

Concepts “innovation” (“novelties”) comes from the English word innovation that means «introduction of novelties». In the dictionary «Scientific and technical progress» the innovation (novelty) means the result of the creative activity directed on elaboration, creation and distribution of new kinds of products, technologies, introduction of new organizational forms. Innovations may belong to the technics and technologies, to the forms of the organization of production and management as well. All of them are closely interconnected and are qualitative steps in the development of production forces, production efficiency increases. [1].The government focuses on innovations when try to overcome an economic crisis. According to the professor Gregory Deins, Cambridge University, innovations are new religion which has united the left and right politicians. [2].

Accordingly, innovative activity of the enterprise is a process of realization of changes (novelties) which is the transformation of scientific and technical ideas to the result with practical application.

At the heart of enterprise activity is an innovation in the field of production and the services, which allows creating the new market, to satisfy new requirements. Innovations are of risky character. The probability of success of the new idea performance in a new product reaches 8,7 %, only one of each 12 original ideas reaches the last stage of mass production and mass sales.

As the driving incentive of innovation expectations of reception of profit (the enterprise income) serves in goods-manufacture on the invested capital in case of successful end of the project. The entrepreneur, carrying out innovations, breaks a condition of economic balance and takes the additional profit of it. Temporary monopoly for the innovation uses, protected by a commercial confidence or the patent, provides taking of excess profit up to achievement by the economy of a new equilibrium state.

Possessing temporary monopoly, the businessman uses it in competition, having possibility to reduce the price for the production to force out competitors, and at the expense of expansion of scales of manufacture to increase the volume of profit, even at decrease of its share in a commodity unit.

In today’s Kazakhstan entrepreneurship is the fact, of course, it undergoes many difficulties, but currently the state tries to keep its development. Bases of business formation in Kazakhstan are put in Government programs of support and business development. Reforms carried out in the Republic have a strong innovative orientation. The enterprises had independence in planning their economic development and management. Businessmen today is characterized by aspiration to changes, to an anticipation of the future dangers and new possibilities. They conduct wide search of administrative decisions when numerous alternatives are developed and from them the optimum is chosen. Now businessmen are innovators, and enterprise activity has creative character. For businessmen the innovative type of thinking and unordinary decision is a characteristic. Incentive motives of innovative business can be divided on internal and external, or, into having objective or subjective nature. For example, it is possible to carry necessity of replacement of the out-of-date equipment (the objective reason) to internal incentive motive of innovative activity, and aspirations to realization of creative potential of group of talented engineers (the subjective reason).For everyone business is the set of internal incentive motives of innovative activity is individual and plays an important role at decisionmaking on innovative process. Entrepreneurship is always interfaced to uncertainty of the economic conjuncture; each subject of business is initially deprived of unequivocally set and in advance known parameters, the provided share in the market, stability of purchasing capacity of monetary units and other tools of economic management. [3].

In the developed countries a share of technologies, production and the equipment containing know-how, is from 70% to 85 % of a profit of Gross National Product and in some respects this factor is pledge of their high competitiveness. At the same time insufficient development of innovative sphere may become an insuperable barrier to joining of Kazakhstan in 50 the most competitive states of the world. So, within last year our rating in this area has decreased from 65th to 75th position. Development of entrepreneurship is the major part of economic reforms in the Republic of Kazakhstan. With the growth of entrepreneurship will move ahead the such factors as growth of employment, development of competitiveness and economy growth.

The analysis of innovative development in Kazakhstan shows that innovative activity in the country is of great importance. In Kazakhstan there are all preconditions for it and rich natural resources, presence of the free capacities, the qualified technical personnel and cheap labor force.

The basic indicators of innovative activity of the Kazakhstani enterprises.

–  –  –

Source: according to data of Statistics Agency of Republic of Kazakhstan Apparently following the results of the analysis, by estimations of a susceptibility of the enterprises of the industry to innovative processes which is characterized by a share of the active enterprises, innovative activity of the enterprises of Kazakhstan in 2010 has made 4,3 %. For comparison: the share of the innovatively active enterprises in the USA makes about 50 %, Turkey – 33%, Hungary – 47%, in Estonia – 36%, in Russia-9,1 %. On a share of internal expenses for researches and elaborations in relation to Gross National Product (0,26 %), Kazakhstan takes very low position, tens times conceding to the developed states (the USA-2,84 of %, France-2,18 of %) and less developed (Greece-0,51 %), as well as Russia (1,16 %). Level of the state expenditure on science at a rate of 0,77 % in relation to Gross National Product sharply concedes in the Kazakhstan to the developed countries (the USA-0,86%), the new industrial states (Southern Korea-0,68%) and less developed countries (Greece-0,29%) and Russia (0,50 %). For the first time for many years processing branches have reached a gain in 18, 4 %. The greatest growth is observed in mechanical engineering (158, 6 %), the chemical industry (137, 1 %) and in metallurgical industry (110, 2 %). In 2010 were launched 152 projects for a total sum of more than 800 billion tenge with more than 23 thousand workplaces. On scientific and technical directions we have quite good results of work. In The World Economic Forum (WEF) rating under the factor «Innovations» Kazakhstan is on the 64th place(2009-2010). Kazakhstan possesses strong advantage on an indicator «Conditions for innovative development» (50 place). According to a rating of competitiveness The International Institute for Management Development (IMD) in 2010 Kazakhstan is on the 33rd place. For support of an innovation by the state in 2010 for innovative grants was allocated 7,3 billion tenge, last year from the Republican budget for these purposes it was allocated 1,7 billion tenge.[4].

According to the United Nations data, Kazakhstan today isn’t included into the twenty of the hi-tech nations of the world. First ten states with innovative economy includes Finland, the USA, Sweden, Japan, South Korea, the Netherlands, Great Britain, Canada, Australia and Singapore. China and India follow further. Despite the positive experience of variety of the initiatives, appreciable break in the field of innovative development of national economy hasn’t occurred. One of the problems of innovative development in Kazakhstan for today is incompleteness of scientific researches, their separation from production. Conducted applied elaborations have no continuation in the form of commercialization and introduction in manufacture. According to Statistics Agency of RK, in Kazakhstan in 2006 and 2007 were considered innovative-active 4,8 % of the enterprises. However in 2008 this indicator has worsened, having decreased to 4 %. In 2009 the situation hasn’t improved and actually remained at former level, but in 2010 innovative-active were only 4, 3 %. As the major factors interfering increase

of innovative activity of the enterprises, may be underlined:

- Unacceptable conditions of investment and crediting;

- Insufficient credibility of customers;

- High cost of innovations;

- Insufficiency of own financial assets;

- Low financial support from the state Despite all barriers the entrepreneurs role constantly and steadily grows in our country. With the

help of business the state hopes to solve following problems in national economy:

1. Uses of local raw materials for expansion of manufacture of many goods and services without capital investments.

2. Employment of labor which have been liberated at the large enterprises.

3. Acceleration of scientific and technical progress.

4. Drawing up alternative to criminal business.

The highly technological sector of economy should become a competitiveness basis. Overcoming the dependence on export of a source of raw materials, development of high technologies and maintenance of high rates of economic growth inseparably linked with development of innovative technological projects. Dynamical development of innovative sphere – one of the main things composed innovative economy. Such hi-tech economy assumes presence of effective innovative system and creation of institutes of innovative process support. Today in modern Kazakhstan innovations plays a huge role.

In innovation market economy are the competition weapon as it conducts to decrease in the cost price, the prices, to profit growth, to creation of new requirements, to inflow of money, at increase of image of manufacturers, to capture the new markets, including external. It is necessary for modern director regularly to learn and be able to put into practice all new and advanced in the field of innovation management.

список литературы:

1. Научно-технический прогресс: Словарь/сост.:В.Г.Горохов.,В.ХФ.Халипов/-М.:Политиздат,1987.

2. Экономический журнал «Аль-Пари»№3,2010г. Сулейменова Г.Н.., «Наличие инновационного момента как важнейшая составляющая развития предпринимательства»,стр.15-17.

3. азЭУ Хабаршысы,2006ж.№2,Д.У.Исмагулов «Инновационное предпринимательство как фактор конкурентоспособности национальной экономики»,стр.66-70.

4. Экономический журнал «Аль-Пари»4(64),2010г.Арыстанов А.К. «Экономика будущего-это инновационная экономика»,стр.31-32.

5. www.egov.kz;

6. азастан Мемлекеттік Статистика агентігі;

7. азастан Республикасыны 2003-2015 жылдара арналан Индустриялы-инновациялы даму стратегиясы;

8. лтты инновацияны алыптастыру мен дамыту бадарламасы;

9. Инновациялы ызметті мемлекеттік олдау жнінде;

–  –  –

к вопросу становления социальной феноменологии На сегодняшний день гуманитарная наука в Казахстане открывает новые горизонты в плане ее соприкосновения с другими областями человеческой деятельности. Это относится как к сотрудничеству наук с целью более глубокого исследования того или иного научного объекта, так и к тому, что наука выходит далеко за пределы своих границ, открывая, тем самым, новые возможности совей методологии в познании определенных социальных феноменов. При этом активным, действующим началом выступает человек, который в данной статье будет рассмотрен, во-первых, как элемент интерсубъективного пространства, а во-вторых, взятый в перспективе его отношения к «власти-знания».

В этой связи, понимание человека в таком ракурсе представляется предметным полем социальной феноменологии, в которой человек понимается как психофизический субстрат, ориентированный больше на свою интерсубъективную природу, нежели на описание действий, как он представляется в качестве вышеупомянутого психофизического субстрата.

С самого начала стоит отметить, что описание человека с точки зрения установок, которые напрямую не предполагают человеческую сущность, изначально является делом непредсказуемым, поскольку в этом процессе существуют все риски столкнуться с теми сферами, которые в целом не определяют границы чисто человеческой природы.

Это также относится к описанию человеческой деятельности. Философия общества на сегодняшний день представлена некоторым количеством концепций, так или иначе, высветляющих определенные черты межчеловеческих отношений и способов жизни человека в обществе себеподобных.

Одной из подобных концепций является концепция власти-знания как некой базы для конструирования социально-институциональных связей, а с ними и идеи социального прогресса.

В основе прогресса, согласно выдающемуся французскому мыслителю постмодерна Мишелю Фуко, находится своеобразная ментально-парадигмальная матрица мышления, которая в конкретные историко-временные рамки способствовало развитию у человека желания упорядочить мир вещей, которые в дальнейшем образовали материально-духовную культуру человечества.

Эта матрица имеет схематический характер, которая априори направляет человека конституировать структуру вещно-предметного мира в такой форме, чтобы сама структурность мира являлась его инвариантом.

Другими словами, предполагая себя в мире, человек уже изначально «должен» видеть свой мир именно сообразно тому порядку, который ориентирован на конкретную, систематизированную привилегированность подавляющих структур, в котором каждая вещь, каждое событие, каждый момент имеет свое строго установленное место и свое строго определенное смысловое значение. И опять же самоцелью такого порядка, а также его высшим элементом, выступает сам человек. Такая установка имеет глубинный смысл для человека, поскольку она необходима даже в тех случаях, когда человек уже не обладает известной степенью власти над людьми и социумом, но при этом у него еще остается власть над вещами.

Своей программной задачей М. Фуко ставит археологическое распознавание стилей мышления, которые каждый в свое время послужили пространством для кардинальной смены понимания и отношения человека к миру вещей в целом.

Разумеется, линия сохранялась, и сохранялась она во всеобщем тексте, однако параллельно с этим трансформировался язык и сопутствующие ему контекстуальные поля. В подобных функциональных полях помимо лингвистических установок и контекстов существуют предпосылки возникновения человеческого начала, которые позже трансформируются в субстрат автора. Последний характеризуется более всего как сущность во взаимосвязи с лингво-смысловыми конструктами. И над ними автор также пытается установить власть, которая также по своему смыслу занимает в мире человека четкое отведенное ей место.

Такая «самооценка» преобразовывает человека в некоторое самодостаточное для него самого существо, предполагает формирование в человеке уверенности в том, что он представляется хозяином вещей и ситуаций, в которых он находится. Отсюда стремление человека начинает переноситься в сферу интерсубъективных отношений, где человек, тем не менее, начинает осознавать отсутствие прямого подобия между властью над вещами и властью над людьми.

Человек также выступает в роли автора формирования субъективной деятельности, но с существенными допущениями, основной причиной которых выступает то, что каждый элемент его коммуникативного интерсубъективного пространства также является автором собственной деятельности. И это независимо от того, что, возможно, и существуют схемы подавления воли одного субъекта волей другого или схемы строгой соподчиненности в структуре общей социальной деятельности. Человек-автор знает о необходимости существования подобных социальноструктурных связей, в связи с чем вынужден принимать определенные правила, которые отсутствуют в ситуации власти над вещами.

С другой стороны власть над вещами всегда предполагает то, что человек, так или иначе, считается с волей, интересами, предпочтениями других людей. Этот момент будет представлять собой константу до тех пор, пока существует вообще общество.

Однако, в этом отношении социальная онтология человека способствует развитию в нем тех надприродных качеств, которые, в конце концов, подвели человеческое сообщество к социальному прогрессу. Таковыми являются социально-психологические качества человека, его способность видеть подспудные смыслы в действиях других людей, развитая игровая стратегия формирования индивидуальной жизнедеятельности и т.д.

Тем самым, человеческая природа в рамках социальной действительности как распространена на все общества целиком. «Положение человека как существа сознательного, мыслящего определяется тем, что в нем природа рефлексирует как целое, в нем ее бесконечность свернута в точку, благодаря чему его сознание оказывается способным переходить границы любых систем, ибо его Я развернуто на весь мир» [1]. То есть человек действует не только в контексте власти над людьми или вещами, но и в рамках дискурса, который связывает его с объективным социальным миром.

То, что способствует субъективной интенции на внешнюю социальную реальность, еще в феноменологии было названо «жизненным миром». В философии Э. Гуссерля социум в бытии человека в целом совпадает с категорией «жизненного мира», и оно дается субъекту в совместной жизнедеятельности с другими субъектами. В отношении возможности конституировать направленность человеческого начала на внешний ситуативно-перспективный мир, Э. Гуссерль пишет: «Только так мне может стать доступен поток моих переживаний, как поток, в котором я живу как тождественное Я; и доступен, прежде всего, в своих актуальностях, а затем и в потенциальностях, которые, очевидно, тоже принадлежат моей собственной сущности» [2]. Поэтому авторский момент не только сохраняется в общественной действительности в качестве простой власти над теми объектами, значимость которых человек видит в определенный момент, но авторство трансформируется в некую транзитную ступень на пути подлинной социализации, в процессе которой человек осознает себя в качестве субъекта социальных отношений.

Этот процесс, используя терминологию М. Фуко, можно назвать одним из компонентов археологии мышления современного общества, конкретной культуры. Естественно, что с появлением и развитием понятия вещного мира, в мышлении человека значительной является категории власти, но в течение длительного существования человеческого общества данная категория претерпела существенные метаморфозы. Под властью теперь мы признаем и те формы «властвования», которые уже напрямую не предполагают власть как таковую.

Таким образом, характеризуемая власть есть не столько обладание в чистом его виде, но и степень функционирования субъекта в границах конкретного дискурса, сфокусированного на конкретном объекте. Причем, немаловажную роль играет та перспектива самого вышеназванного объекта власти, в отношении которой человек конституирует определенную преобразующую деятельность, направленную, в конечном счете, на то, чтобы человек владел данным объектом.

Подобного рода интенции включают в себя целый ряд феноменологического опыта, проявляющегося в результате позиционного отношения человека к конкретной вещи, являющейся для человека в той или иной степени значимой. Здесь проявляется процесс конституирования уже постепенно входящего в область обладания вещи человеком. И данный процесс имеет целеполагающую систему ценностей, в согласии с которой человек уже по своему усмотрению будет распоряжаться судьбой имеющегося у него объекта его власти.

С другой стороны, необходимо помнить, что данный объект (как бы человек при этом ни старался эгологизировать его) нисколько не выражает саму суть человеческой власти.

Самое большее, на что способен человек в качестве субъекта конкретного отношения к располагаемой вещи, – это обозначить через этот объект сущность процесса конституирования вещи в своем жизненном пространстве, когда данная вещь уже играет определенную роль и отвечает при этом необходимым требованиям в системе собственных предметно-ценностных отношений человека. Тем самым, человек как бы отдает себя в распоряжение самих вещей, когда он перестает относиться к себе как к трансцендентальному субстрату даже в пространстве межличностных отношений, но передает все полномочия «контролировать» собственное положение среди иных ценностей на сами эти «вещи».

Естественно, что это – парадокс, имеющий непосредственное отношение к самим тем ценностям, которыми живет человек. Желая заполнить свое социальное (и, в первую очередь, онтологическое) бытие сущностями других объектов, превращая их в социальные предметы, человек начинает переживать сугубо аксиологический кризис, и прежде всего, в отношении самого себя.

Этот момент важен, и если человек имеет некую рефлекторную способность увидеть, запечатлеть данный кризис, то это ведет человек к определенным уровням личностного самосознания, направленного на усиление способности ориентироваться в мире вещей и предметов, обладателем которых он является.Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 26 |
 

Похожие работы:

«УДК 316.3/ ББК 60. Ф 3 Ответственный редактор: Президент Ассоциации социологов Казахстана, доктор социологических наук, профессор М.М. Тажин Редакционная коллегия: Исполнительный директор Фонда Первого Президента РК Б.Б. Мухамеджанов (председатель) Доктор социологических наук, профессор С.Т. Сейдуманов Доктор социологических наук, профессор З.К. Шаукенова Доктор социологических наук, профессор Г.С. Абдирайымова Доктор социологических наук, доцент С.А. Коновалов Кандидат социологических наук...»

«У нас в гостях социологи республики Корея От редакции. Предлагаем нашим читателям познакомиться со статьями корейских коллег – в них содержится много интересного, познавательного, вплоть до возможного применения их выводов и предложений в нашей стране. История Института российских исследований (ИРИ) началась 13 января 1972 г., тогда при Университете иностранных языков Ханкук был основан Центр изучения СССР и стран Восточной Европы. Это было единственное научное учреждение, проводившее анализ...»

«МЕДВЕДЕВА К.С. НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ DOI: 10.14515/monitoring.2015.5.12 УДК 316.74:2(410) Правильная ссылка на статью: Медведева К.С. О социологии религии в Великобритании. Заметки с конференции // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 5. С. 177For citation: Medvedeva K.S. On sociology of religion in Great Britain. Conference notes // Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. 2015. № 5. P.177-182 К.С. МЕДВЕДЕВА О СОЦИОЛОГИИ РЕЛИГИИ...»

«Геннадий Вас а й сильевич Дыльнов е ло САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО Социологический факультет МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЫЛЬНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 12 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ИЗДАТЕЛЬСТВО «САРАТОВСКИЙ ИСТОЧНИК» УДК 316.3 (470+571)(082) ББК 60.5 я43 М34 М 34 Материалы научно-практической конференции Дыльновские чтения «Российская идентичность: состояние и перспективы»: Саратов: Издательство...»

«Об итогах проведения секция «Социология» XXII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов -2015» C 13 по 17 апреля 2015 года в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова в 22 раз проходила традиционная Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Основными целями конференции являются развитие творческой активности студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач...»

«Министерство образования и науки РФ ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Национальный исследовательский университет Научно-исследовательский комитет Российского общества социологов «Социология труда» Центр исследований социально-трудовой сферы Социологического института РАН Межрегиональная общественная организация «Академия Гуманитарных Наук»К 100-ЛЕТИЮ НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ...» 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.