WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 26 |

«инновационное развитие и востребованность науки в современном казахстане V международная научная конференция сборник статей (часть 2) общественные и гуманитарные науки алматы УДК 001 ...»

-- [ Страница 1 ] --

частный фонд «фонд первого президента

республики казахстан – лидера нации»

совет молодых ученых

инновационное развитие и востребованность

наук

и в современном казахстане

V международная научная конференция

сборник статей

(часть 2)

общественные и гуманитарные науки

алматы

УДК 001

ББК 73

И 6

ответственный редактор:

мухамедЖанов б.г.

Исполнительный директор ЧФ «Фонд Первого Президента

Республики Казахстан – Лидера Нации»

абдирайымова г.с.

Председатель Совета молодых ученых при ЧФ «Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации», доктор социологических наук, профессор кафедры социологии и социальной работы КазНУ им. аль-Фараби кенЖакимова г.а.

кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и социальной работы КазНУ им. аль-Фараби инновационное развитие и востребованность науки в современном казахстане:

И Сб. статей Междунар. Науч. Конф. (г. Алматы, 24-25 нояб. 2011 г.). – Алматы, 2011.

360 с. – Каз., рус.

ISBN 978-601-294-075-6 Ч. 2: общественные и гуманитарные науки. – 360 с.

ISBN 978-601-294-077-0 В настоящий сборник вошли материалы V Международной научной конференции «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане» (г. Алматы, 24-25 ноября 2011 года).

Материалы предназначены для молодых ученых, исследователей, преподавателей, студентов и аспирантов, интересующихся проблемами развития современного общества.

УДК 001 ББК 73 ISBN 978-601-294-077-0 (ч. 2) © «Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации», 2011 ISBN 978-601-294-075-6 © ИД «Жибек жолы», 2011 Абдикерова Г.О.

л-Фараби атындаы У-ні профессоры, социол.. докторы Сералы Акбар Докторант PhD дниеЖзІлІк ауымдасты алдында азастан имидЖІнІ алыптасу мселелерІ (фокус топты нтижелері) Фокус-топ (топты схбат) – сапалы зерттеу дістеріні атарына жатады. Бл дісті мні атысушыларды назарын зерттеліп отыран мселеге немесе нысанаа аудару. Фокус-топ алдын-ала жасалынан сценарий бойынша еркін трде ткізілетін топты схбат.

азастан имиджін дниежзілік ауымдасты алдында ктеру мселесіне атысты жргізілген фокус-топ 2011 жылды 1 арашасы кні л-Фараби атындаы аза лтты университетіні трлі мамандыта оитын магистранттарыны атысуымен ткізілді. Фокус топа 8 адам атысты. Фокус топ рылымды емес схбатты негізінде жргізілді. Негізгі масаты азастан туелсіздігіні 20 жылдыын атап туге дайынды арсаында оамны барлы салаларын амтыан тбегейлі згерістерді ерекшелігіне тотала отырып, елді имиджін алыптастыру баытында атарылан іс-шаралара талдау жасау.

Бізді еліміз дниежзілік кеістікте андай мемлекет ретінде абылданады? Экономикасы дамып келе жатан еуразиялы мемелекет пе, лде ортаазиялы дамушы мемлекет пе, лде посткеестік мемлекет ретінде абылдана ма?

Бл сра азастанны азіргі бейнесіні жаымды немесе жаымсыз жатарын, орын алып отыран иындытарды сипатын анытауа ммкіндік берді. Схбата атысушыларды бір блігі дниежзілік ауымдасты алдында азастанны Ресейді ыпалында болан жне болып келе жатан посткеестік мемлекет ретінде абылданатындыын атап тті. Бл бейне елімізге атысты жаымсыз кзарастарды алыптастырады дей отырып, азастанды Азияны жетекші мемлекеті ретінде кргісі келетіндіктерін айтты. Ал екінші блігі бл пікірге арсы шыып, азастанны рі еуразиялы, рі ортаазиялы дамушы, сонымен атар посткеестік мемлекет ретінде де абылданатындыын атап тті. Бл топ азастанны Еуразиялы кеістіктегі кптеген интеграциялы процестерді, атап айтанда Туелсіз Мемлекеттер Достастыы, Шанхай йымы бірлестігі, Еуропадаы ауіпсіздік жне ынтыматасты йымы жне таы да басаларыныны озаушы кші – болып отырандыын атап тті. азастанны еуразиялы кеістіктегі дамушы мемлекет екендігін атап те отырып, ТМД кеістігінде оны алдыы атарлы белсенді мшесі, Шанхай йымы бірлестігінде Орта Азиялы дамушы ел, ал Еуропадаы ауіпсіздік жне ынтыматасты йымына траалы ету арылы Азия мен Еуропаны біріктіруші еуразиялы мемлекет ретінде абылданатындыын атап тті. азастанны интеграцияа бар кшін салуы – бл экономикалы прагматизм ана емес, сонымен бірге саяси ауіпсіздікті алыптастыруды кілті екендігіне мн берілді. Бізді мемлекет Б мше болудан жне Еуропадаы ауіпсіздік жне ынтыматасты йымына (ЕЫ) траалы етуден біратар тжірибе жинатаандыы айтылды. Схбата атысушылар интеграциялы жобаларды азастанны имиджін ктеруге лкен сері болып отырандыын атап тті.

азастанны лем ауымдастыы алдында жаымсыз имиджіні алыптасуына сер етіп отыран мселелер ретінде азастаннан Ресейге ал Ресейден Еуропа елдеріне есірткі тасымалыны жзеге асырылуы, сонымен атар коррупцияны орын алуы жаынан алдыы атарлы болмаса да ортаы орындарды бірінде болуы атап крсетілді.

Бізді елімізді дниежзілік ауымдастыта андай мемлекет ретінде абылдануы азастанны жаымды имиджін алыптастыруа ммкіндік береді?

Схбата атысушы: Мені ойымша, азастанны дниежзілік ауымдасты алдында еуразиялы мемлекет ретінде абылдануы жаымды имиджді алыптастырады. йткені азастан Еуропаны да Азияны да прогрессивті ндылытарын абылдауа дайын болады.

Елбасыны еуразия идеясына те жоары кіл болып отырандыын білеміз. Осы еуразиялы идеясыны азастан шін маызы неде?

Схбата атысушылар Еуразия идеясыны азастан шін маыздылыына тотала отырып, кршілес (збекстан) елдермен салыстыранада демократиялы згерістерге ашы екендігімізді атап тті. Дамуды жаа философиясын бейнелейтін еуразиялы идеологияны дамытушы тарихи тла ретінде елбасы Н..Назарбаевты ркениеттік сананы алыптастыруа баытталан рекетіне жоары баа берді.

Тілді бізді тарихымыз дей келе, схбата атысушылар имиджді ктеруге мемлекеттік тілді мртебесін ктеруді серіні те зор екендігіне назар аударта отырып, мемлекеттік тілді бала башадан, мектептен бастап ола алу керектігін, азіргі кезеде аза бала башаларын табуды, кезекке труды аса зекті мселе екендігін айтты. Сонымен атар, оу орнын бітірген, жмыса орналасалы отыран рбір азамат шін мемлекеттік тілді білу парыз болатындай жадайды алыптастыру ажет – деп атап крсетті. Жоары мдени-рухани сапалар бала баша, мектеп, оу орындарындаы жйелі трде жргізілетін трбие жмысы мен сапалы білім негізінде алыптасады. Трбиешілер мен малімдерді, оытушыларды ксіби дайынды дегейі мен адамгершілік сапаларына ойылатын талаптар кшейтілуі тиіс.

Схбата атысушылар тіл мселесіні шешілмей отырандыыын мемлекеттік тілді білмей отыран адама оамда ешандай иындытар мен кедергілерді болмауымен тсіндіреді.

Схбата атысушы: Бір американды азамат Шымкент облысында 3 жылдай трып аза тілін жасы мегеріп, жмыс бабымен Астанаа ауысады. Мнда келген уаытта аза тіліні аса ажет емес екендігін тсіндім жне біртіндеп мыта бастадым, – деді. Отстік ірлерде аза тілін жасы біліп мір сре беруге болады, ал азастанны солтстік облыстарда аза тіліні рлі те тмен, керісінше ол жаа баран адамдар орыс тілін йренуге тырысады. Орыс тілін білмеу кемшілік ретінде абылданады.

Таы бір мысал келтіретін болса, Еуропадаы ауіпсіздік жне ынтыматасты йымына траалы еткен уаытта елбасы мемлекеттік бадарлама негізінде Ауаныстана кмек крсету масатында Ауаныстанны 1000 студентіні азастанда білім алуына кмектесетіндігін айтты. Нтижесінде Ауаныстаннан келген 150-дей жастарды те жартысы л-Фараби атындаы У-не келді. Алайда Ауаныстан студенттері аза тілінде оыыдары келмей, орысша оыысы келетіндіктерін млімдеді. Ауаныстан елшілігінен адамдар шаыртып, йтеуір аза тілінде оуа оларды кндірді. Ал мединститутта оитын шет ел студенттері аза тілінде оымаймыз – деп забастовка жасады. Осыан сас кптеген мысалдарды келтіре отырып, схбата атысушылар аза тіліні ызметін тек ана трмысты салада емес, сонымен атар оамды мірді барлы салаларында кшейтуді маызды екендігін айтып тті. Яни, мемлекеттік тілді мртебесін ктеру ажет. Білім, ылым, мдениет, нер салаларында, іскер арым-атынастарда, кнделікті арым-атынастар жйесінде де аза тіліні олданылу аясы кеейтілуі тиіс.

Схбата атысушылар «Мдени мра» бадарламасы аясында мемлекетті лемдік кркем дебиет орларын аза тіліне жйелі трде аударуа, лтты мдениет пен дебиетке атысты кітаптар жйесіні сериясын шыаруа, жастарды рухани-білімдік жне интеллектуалдымдени дегейін ктеруге, сіп келе жатан рпатарды жалпылемдік ндылытар рухында трбиелеуге, азастанды патриотизмді алыптастыруа, этникалы арым-атынастарды йлестіруге баытталан масатты іс-рекеттер жйесін ерекше айтып тті. Сонымен атар мемлекетті лемдік кркем дебиет орларын аза тіліне жйелі трде аударуа кіл блуі, лтты мдениетті, мемлекеттік тілді мртебесін, аза халыны лтты сана-сезімін ктеруге алып келетін фактор ретінде атады.

Біз ай салада, ай жаынан жасы танылып жатырмыз? Бізде белгілі бренд бар ма?

атысушылар бірауыздан азастанны бренді Астана – деп атап тті. азастанны бас аласы Астана Еуропа мен Азияны илысан жерінде орналасан. Ол Еуразияны орталыы, оны жрегі. Трлі тарихи кезедер мен ркениеттерді, трлі мдениеттерді символдарыны, архитектуралы ансамбльдеріні атар алыптасып, мір сруі Астанаа демократиялы, жасампазды сипат береді. Бл оймен схбата атысушылар толыымен келісетіндіктерін крсетті.

лтты брендтер ретінде наты адамдар, атап айтатын болса елбасы Н..Назарбаев, елімізді крікті жерлері, спортты кешендер, Шымбла, Медеу, Бурабай, таамдардан азы, шбат, ымыз аталынды.

азастанны Еуразиялы кеістіктегі кптеген интеграциялы процестерге белесене араласуы саясаткер ретінде елбасыны беделін ктергендігін атысушылар ерекше атап тті. Оны ішінде ЕЫ траалы ету, лем діндеріні форумын ткізу, ядролы арудан бас тару т.б.

Н.А.Назарбаевты маызды стратегиялы инициативасы ретінде крсетілді. Сонымен атар елбасыны харизмасы бар саясаткер ретінде беделі бар екендігі айтылды.

Имиджді ктеруге аржыны блінуі ажет пе? Сзсіз ажет. Бл атысушыларды барлыыны пікірі. азастанны халыаралы ауымдасты алдындаы беделін ктеру шін мемлекетті халы алдындаы беделін ктеру, халыты леуметтік жадайын жасарту ажеттігі де айтылды. Мны барлыы аржыа келіп тірелетіндігі баршаа аян. йткені аржыны инфраструктураны дамытуа, халыты білімін, мдениетін ктеруге, спорта, туризмге жмсау ажет.

Спортты кптеген трлерін, туризмді, халыа ызмет крсету салаларын дамыту маызды міндет ретінде атап крсетілді.

Патриотизмді алыптастыруды елді имиджін ктерумен байланыстыруа бола ма?

Схбата атысушылар патриотизмді алыптастыруды елді дамуына да тікелей ыпал ететіндігін айтты. Тркияны бірінші президенті болан Ататрікті саясатын мысала келтіре отырып, лтжандылыты арасында елді экономикасын ктеруге, халыты жадайын жасартуа, жаымды имиджді алыптастыруа оны саясатыны тікелей сер еткендігі айтылды. Яни, ол з еліні патриоты ретінде Тркияны азіргі жеткен жетістіктеріні негізін алады.

Схбата атысушы: Тіпті шет мемлекеттерге шыанда з тіліде сйлеуді зі де Отанды сюді, патриоттыты белгісі. Бл Отана деген рмет, осы арылы біз зімізді таныта, рметтете аламыз.

Жалпыазастанды патриотизмні алыптасуы оамны жеткен жетістіктерімен де тікелей байланысты. Мемлекетті тарихына, дстріне, мдениетіне, тіліне зор рметпен арауды алыптастыран жне білімні, денсаулыты, мдениетті, леуметтік саланы дамуыны жоары дегейіне жеткен оамдарда патриотизмні болмауы ммкін емес. Бл ой схбат барысында аны крініс тапты.

Егер елді имиджін тілді дамытылуымен байланыстыратын болса онда азіргі кезеде аза тіліне аударылан дебиеттерді сапасына мемлекет тарапынан кіл алай блінуде?

аза тіліндегі ылыми басылымдарды сапалы аударылымы атысушыларды барлыын анааттандырмайды.

Осы сраа жауап беру барысында схбата атысушылар азаматтарды здеріні саналылы дегейін ктеру ажеттігіне баса назар аударды.

Мемлекеттік тілдегі дебиеттерді сапасын тексеретін комиссиялар рылуы ажет пе?

Схбата атысушы: ажет емес. Бл ешандай пайда келмейді. Мемлекеттік тілдегі апараттарды, ылыми дебиеттерді сол салада жмыс жасап жатан мамандар тексеруі ажет.

Кез келген идея орысшадан азашаа аударыланда маыналы жаынан аударылмай, тілді байлыан жоалтып, тікелей аударылады. Осыны негізінде рбір маызды идеялар мен кзарастар здеріні алашы маынасын жоалтып, айтылан ойды басаша трыдан абыдауа алып келеді. Тіпті за жобаларын абылдаанда да, біріншіден оны орысша нсасына басты мн беріледі.

Шет ел студенттерін азастана оуа тарту арылы елді имиджін ктере аламыз ба? Оны алай жзеге асыруа болады? Болаша бадарламасыны осы мселеге байланысты рлін алай баалайсыз?

Схбата атысушыларды кзарасы бойынша, шет ел студенттерін азастана оуа тарту ажет. Алайда азіргі жадайда азастандаы жоары оу орындарыны материалдытехникалы трыдан амтамасыз етілуі, атап айтанда, компьютерлермен, интерактивті таталармен, дістемелік материалдармен, оулытармен, жатаханамен амтамасыз етілу жадайларыны жеткілікті дегейде еместігін ескерген жн. лтты университеттерді рейтингін ктеру аса ажет. йткені шет ел студенттері шін дипломны болашата ызмет етуге жарамды болуы маызды болып табылады.

Схбата атысушы: Болаша бадарламасына келер болса, онда мемлекетті азіргі уаытта шет елдерде оуа бакалавриатты студенттерін емес магистранттар мен PhD докторанттарды жіберуге мн беріп отыраны те дрыс саясат. йткені бакалавриат білімдік бадарламасын з елінде оып шыу арылы студенттер з еліні тарихын, мдениетімен ділін, экономикалы, саяси, леуметтік жадайларын біліп, содан со барып зіне ажет маманды бойынша шет елдерден тжірибе жинатап, ажетті технологияларды олдануды йренгені ойа сиымды. Елді имиджін ктеруге шет ел мамандарын, ататы адамдарды тарту ажет пе?

Схбата атысушы: рине. Мны жаымды жатары да бар. Мемлекетті имиджін трлі салалар бойынша ктеруге болады. Соны бірі спортты дамыту. Мысалы;

Астана велококлубыны рылуы Евороспорт арылы азастанны спорт леміне танылуына ммкіндік берді. Астана клубыны мшесі ретінде ататы велоспортшы Альберто Контадорды болуы бан тікелей себепші болды.

Схбата атысушыларды кпшілігіні ойынша, шет ел мамандарын, ататы адамдарды ел имиджін ктеруге тарту кп аржы жмсауды ажет етеді. Сонымен атар олар бізді елді тарихи, мдени жне ділдік ерекшеліктерін жасы білмейді. з адамдарымызды арасында да жасы ксіби мамандар жеткілікті.

лыбританияны брыны премьер министрі болан Тони Блэрді азастана экономикалы сратар бойынша кеесші болуа тарту идеясы сбата атысушыларды кзарасы бойынша, жасы йымдастырылан пиар да болуы ммкін. Оны масаты ататы саясаткерді имиджі арылы лемге азастанды таныту, таныстыру жне экономикасы траты дамыан, репутациясы мыты елді мртебесін азастанны жаымды бейнесін алыптастыруа пайдалану.

алай ойлайсыз, 7 Азия ойындарын ткізу азастанны имиджін ктеруге сер етті ме? Схбата атысушылар азастан имиджіне Азия ойындарын ткізуді біратар серіні боландыын айтты. Азиада азастан жастарыны спорта деген ызыушылытарын оятып, мемлекетті абыройын орауа біріге ат салысу азастан халытарыны зара бірігуіне де ыпал етті. йткені халыаралы жетістіктер халыты зін йымдастыруына лкен серін тигізеді. Азиаданы ткізуге дайынды жасау барысында инфраструктураны біршама жасартуа 6 ммкіндік туды. Медеу мз айдыны, Шымбла шаы базасы, ысы спорта (фристайл) арналан Табаан спортты сауытыру кешені жартылай салынып, жндеуден тті. Таларда шаы жне биатлон алаы салынды. Астанада жабы коньки алаы, велотрекке арналан кешендер салынды. Бл аталан кешендер азастана осымша пайда да келеді. Дниежзі бойынша Халыаралы трамплин екі мемлекетте (Германия, азастан) ала ішінде орналасан. Бл адамдара да жне келген туристерге де ыайлы. Кптеген ТМД мемлекеттеріні спортсмендері шін Алматыдаы трамплин жаттыу алаы. Яни, бл біз шін осымша табыс кзі болып отыр. Алайда бл аталан спортты кешендер барлы азаматтара бірдей ол жетерлік дегейде емес. Мысалы: Медеу мз айдынына, Шымбла шаы базасына баруа барлы адамдарды бірдей алтасы ктермейді.

Кейбір жеке сратар бойынша толы апарат алу масатында фокус топпен жргізілген схббаттан кейін жеке адамдармен рылымды тередетілген схбат жргізілді.

–  –  –

Одной из функций социологической науки, как и любой другой, является прогностическая.

Прогноз в социологической теории изучен в основном в следующих аспектах: это информация о будущем; форма опережающего отражения; элемент антиципаторного сознания; форма предвидения и т.д. вместе с тем с деятельностной точки зрения (то, что он является специфической формой человеческой деятельности, не только общества, но и человека, личности, индивида) прогноз не изучен современной социологической теорией.

Прогностическая деятельность является неотъемлемой частью развивающейся системы, моментом организации труда, основополагающим элементом руководящей и управленческой деятельности. Прогнозирование в течение всей истории функционально и организационно было подчинено трудовому процессу. Хотя сейчас оно выделилось и в научные знания, предшествующие производственному процессу, стало элементом управленческой деятельности.

Прогнозирование представляет собой одну из важнейших форм кооперации и коллективной работы, вовлечение трудящихся масс в процесс планирования и руководства общественным развитием. При осуществлении любого вида трудовой деятельности, принятии управленческих и хозяйственных решений необходимо предвидеть, как будет изменяться в будущем эта сфера деятельности и реагировать на принятые решения. Предвидение социальных, экономических, экологических и иных последствий предпринимаемых действий является непременным условием их успеха, особенно в быстро меняющейся обстановке. На протяжении десятилетий; через тяжелые уроки ошибок и неудач отрабатывались практические приемы предвидения будущего, которые со временем были обобщены специализированной отраслью научных знаний — прогностикой. Открытие закономерностей и тенденций развития той или иной области природы и общества для предвидения тенденций ее динамики в будущем и последствий вмешательства человека в эту область — важнейшая функция любой науки. Если прогностическая функция науки ослабевает, реальная траектория движения резко и непредсказуемо отклоняется от прогнозируемой, то это свидетельствует о необходимости смены научной парадигмы (системы научных взглядов, являющихся основой для принятия решения).

Настало время, которое требует от нас, социологов, текущего и долгосрочного социального прогнозирования, а мы этому не вполне готовы. Прогнозирование – это знание о будущих явлениях и тенденциях, которых еще нет, но есть основание их ожидать. Социальное прогнозирование в условиях современного переломного периода в жизни общества – сложный научный процесс, предполагающий коллективные усилия всех обществоведов, и, прежде всего социологов, он требует системного обобщения многоаспектной социальной информации, располагая которой социолог может давать научно обоснованный прогноз, играющий большую роль в жизни общества. Положительный прогноз воспринимается как желательный и стимулирует людей к его достижению; нежелательный прогноз, таящий в себе угрозу (как угроза войны в США против Ирака), требует общественных усилий для его предотвращения. Сейчас прогрессивные люди мира выступают против военной политики Буша, возжелавший захватить источники иракской нефти ценой массового кровопролития.

Далее системный анализ предполагает установить межфакторные связи позитивного и негативного характера влияния на предмет прогноза:

взаимодополнение факторов, усиливающих тенденцию;

нейтральную в данных условиях связь факторов, не влияющих на изучаемую тенденцию, на возможное изменение ее роли в данных условиях;

взаимоисключающие влияния факторов, ослабляющих тенденцию, вплоть до пресечения ее дальнейшего развития на определенном этапе.

Работа отдельных социологов – исследователей, а также социологических коллективов получает научную оценку своих поисков по степени реально осуществимых прогнозов, предсказанных на определенный период в целом или по его отдельным показателям. Время прогнозов в силу возникновения новых, не проявивших себя может сместиться.

Время требует обоснованного систематизированного анализа и соответствующих выводов, к чему ведет общество практика искажения информации некоторых СМИ. Необходимо вооружить результатами своих поисков молодых ученых и студентов, научить их разоблачать ложную информацию. Ученым предстоит преодолевать трудности в решении проблем социального прогнозирования, учить студентов общеметодологическим и контрольным методам социального прогнозирования, включая технические способы.

В качестве основного критерия выделения видов социального прогнозирования при общей его ориентированности на обеспечение научной обоснованности управленческих решений выступает проблемно – целевой критерий. В соответствии с ним в социальном прогнозировании выделяется поисковое и нормативное прогнозирование.

Поисковое социальное прогнозирование или экстраполяция – это определенные возможности состояний объекта управления в будущем на основе тенденций его развития в прошлом и настоящем, сложившихся в прошлом тенденций, результатов практического опыта и наблюдений.

Это традиционный метод предвидения будущего. Такой прогноз устанавливает, какое состояние социального объекта наиболее вероятно в случае сохранения существующих тенденций. В управление данное состояние рассматривается с точки зрения его соответствия требованиям социального развития, его целям. Тем самым этот вид прогноза является целевым, т.е. прогнозом желаемых целей. Стоятся эти цели по определенной шкале возможностей с определением вероятности каждой цели, что оптимизирует процесс целеполагания.

В результате прогнозных поисковых исследований выявляются возможные социальные проблемы, которые необходимо будет разрешить. Поисковый прогноз включает не одно, а ряд наиболее вероятных состояний социального объекта, которые анализируются с различных точек зрения. На практике конечным продуктом поискового прогноза является «дерево возможных проблем», с выделением среди них ключевых и производных. Это выражает проблемную ситуацию будущего, информация о которой служит исходной для подготовки управленческих решений.

Продолжение на шкале социального времени в «чистом виде» прошлых и настоящих тенденций изменения характеристик объекта управления для предсказания его будущих состояний может вести к ложному прогнозу, т.к. не учитываются качественные сдвиги (скачки) в развитии социальной среды. Для компенсации искажений поиск наиболее вероятного состояния объекта осуществляется с учетом данных прогнозов фона, т.е. внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на развитие этого объекта. Прогнозный фон охватывает научно – техническую, демографическую, экологическую, экономическую, внутри-, внешнеполитическую и другие сферы жизнедеятельности общества. В целом уровень достоверности прогноза прямо зависит от степени полноты привлекаемых научных фактов, обоснованных тенденций, определяющих закономерности развития социальных явлений и процессов. Поэтому в социальном прогнозировании используется комплекс прогнозов, образующих целевую группировку, где сообразно целям исследования выделяются ведущие (профильные) и вспомогательные (фоновые) направления.

Этот метод широко применяется в управлении. Однако он оказывается непригодным и дает ошибочные прогнозы в переломные, кризисные периоды, когда круто меняется траектория социального движения, система становится неустойчивой, раскрывается веер альтернатив возможного ее изменения под воздействием разнообразных факторов.

Основы современной теории предвидения будущего заложены Н.Д. Кондратьевым (1892Он утверждал, что предвидение будущего строится на глубокой научной основе познаний закономерностей строения, динамики и взаимосвязей прогнозируемого объекта.

Нормативное прогнозирование заключается в определении средств, необходимых и достаточных для достижения возможных состояний объекта управления или заданных целей. Нормативное прогнозирование задается вопросом: какими путями вероятнее всего достичь желаемого?

Таким образом определяются наилучшие возможные пути движения объекта к заданной цели.

Цель выступает в виде установленной нормы. В качестве такой номы принимаются, например, познанные общественно необходимые потребности, а также данные, полученные в результате поискового прогнозирования. При этом в нормативном прогнозировании происходит как бы обратная экстраполяция тенденций – из будущего в настоящее состояние объекта управления для выявления альтернативных путей движения к этому будущему.

В предвидении будущего нужно опираться на три группы закономерностей: статики, цикличной динамики и социогенетики. Статика помогает выявить структуру прогнозируемого социального объекта, его внутренние и внешние взаимосвязи, учитывать необходимость поддержания пропорциональности в будущей динамике социальных систем.

Цикличная динамика позволяет выявить закономерную неравномерность в развитии социальных систем, предвидеть смену циклов и их фаз, периодическое возникновение социальных кризисов, взаимовлияние в цикличной динамике смежных и отдаленных систем. Социогенетика дает возможность выделить наследственное ядро (генотип) системы, которое сохраняется, пока существует система;

уяснить механизмы наследственной изменчивости, обогащающей генотип с целью адаптации к существенным изменениям среды; стихийного и целенаправленного отбора, помогающего поддержать наиболее эффективные социальные изменения для обогащения генотипа и поддержания жизнеспособности системы в изменившихся социальных условиях.

Предвидение будущего — самый сложный, по сути дела, исследовательский процесс в управленческой деятельности, требующий соединения глубоких теоретических знаний с практическим опытом. Подтверждаемое прогнозов служит критерием истинности теории. Следовательно, социологам, государственным служащим и руководителям, чтобы эффективно выполнять свои функции, необходимо понимать закономерности статики, цикличной динамики и социогенетики, теоретические основы предвидения будущего.

Наиболее сложным и ответственным элементом теории предвидения будущего является прогноз цикличной динамики исследуемых объектов, смены циклов и их фаз, периодически возникающих кризисов. Циклы являются всеобщей формой движения любых систем в природе и обществе. Каждый цикл проходит в своем развитии пять фаз: зарождение в недрах предыдущего цикла; рождение; распространение (диффузия); стабильное развитие (зрелость); устаревание и вытеснение новой, более прогрессивной системой (кризисная фаза). После этого возможен либо переход системы в новое качественное состояние (очередной цикл в ее динамике), либо распад с сохранением на какое-то время реликтов ушедшей в прошлое системы.

Циклы в динамике социальной системы бывают разной длительности. Наряду с текущими флуктуациями (колебаниями) типа сезонных циклов в пределах года выделяют краткосрочные (3-4 года), среднесрочные (8-12 лет), долгосрочные (40-60 лет), сверхдолгосрочные (несколько веков) и тысячелетние циклы. Все эти циклы, равно как и циклы в различных сферах, взаимодействуют друг с другом, образуя сложную ткань пульсации общественного развития.

Различаются три типа предвидения в социальной области.

Первый тип — предвидение событий нерегулярных, протекающих без определенной правильности. Это предсказание конкретного события и степени его интенсивности — прямой прогноз события или косвенный, связанный с наступлением другого, более известного события.

Второй тип — предвидение событий, которые в своем ходе обнаруживают более или менее правильную повторяемость, или цикличность. Например, социальных кризисов, прогноз цикличных колебаний цен, экономической конъюнктуры. Здесь возможен прямой прогноз путем построения кривых предвидения либо косвенный, отражающий взаимосвязь нескольких цикличных процессов (например, сбалансирование экономических циклов с циклами колебаний солнечной активности). Такого рода прогноз предложил А. Л. Чижевский, который в книге, опубликованной в 1924 г., исходя из прогноза максимума солнцедеятельности в конце 20-х годов, предсказывал: «По всей вероятности, в эти годы произойдут, вследствие наличия факторов социально-политического характера, крупные исторические события, которые снова видоизменят географическую карту»(56, С.69).Прогноз в основном подтвердился.

Третий тип предвидения состоит в предвидении развития тех или иных общих тенденций, например тенденции социально -экономического роста, той или другой отрасли хозяйства, общих тенденций движения цен, движения различных категорий дохода, тенденций в изменении, организационной структуры хозяйства. Этот тип предвидения обычно рассчитан на длительный период времени, более достоверен, однако носит недостаточно конкретный характер; он может служить фоном, на котором реализуются первые два типа прогнозов подходов Разрабатывая методологию предвидения будущего, необходимо исходить из необходимости сочетания генетического и телеологического подходов.

Генетический строится на глубоком изучении закономерностей и тенденций исследуемого объекта, его взаимосвязей, он более достоверен, но сравнительно пассивен. Телеологический подход исходит из необходимости реализации в будущем априорно поставленных целей, он весьма активен, но страдает субъективизмом, игнорированием объективных закономерностей. Комбинирование обоих подходов позволяет обеспечивать обоснованность и активность, целенаправленность прогнозов и основанных на них стратегий и планов.

Переход от планово-директивной к регулируемой рыночной экономике не ослабляет, а усиливает роль прогнозирования в управлении. Социологу для прогноза целесообразно определить одну важнейшую в данное время тенденцию или взаимосвязанный ряд тенденций, если исследование имеет сложный, многоаспектный характер и пока еще не определилась главная идея развития как предмет исследования. Для подготовки прогноза надо получить достаточный объем научно – практической информации из всех предположенных программой источников, аналитическим путем определить систему влияния на прогнозируемый процесс.

Во-первых, в условиях рынка значительно возрастает стохастичность и изменчивость социальной, экономической динамики, взаимодействия множества факторов, определяющих ее траекторию. Необходимо предвидеть возможные варианты развития событий при выборе стратегии и принятии решений.

Во-вторых, децентрализация собственности и управления многократно повышает спрос на прогнозы в средних и низших эшелонах управления. Прежде прогнозы требовались преимущественно для принятия решений в высшем эшелоне управления, директивы которого были обязательными для низших эшелонов, у которых оставался небольшой простор для принятия стратегических решений. Сейчас многочисленный слой предпринимателей самостоятельно принимает решения, от которых зависит судьба предприятия, поэтому они нуждаются в прогнозах для выбора стратегии. Средние и верхние эшелоны нужны предпринимателям постольку, поскольку они располагают большим горизонтом видения и в состоянии предложить обоснованные прогнозы на региональном, отраслевом и народнохозяйственном уровнях, предвидеть тенденции развития мировой экономики. Поэтому все уровни управления заинтересованы в наличии обоснованных, надежных, взаимосогласованных прогнозов (хотя не все это осознают).

В-третьих, открытость общества, многоукладность экономики— все это многократно усложняет процесс управления и принятия решений, требует учета многообразия стремительно меняющихся факторов постоянного предвидения характера, интенсивности, географии перемен, периодически возникающих кризисов и их воздействия на страну, отрасль, регион, предприятия.

Управление без предвидения в этих условиях — самоубийственная политика, она чревата крахом той или иной системы из-за грубых просчетов и стратегических ошибок работы в авральном режиме, без стратегического горизонта.

–  –  –

научно-технические связи казахстана и германии в контексте инновационного развития стран Общие направления научно-технических связей (НТС) между РК и ФРГ весьма многообразны. Они охватывают важнейшие сферы науки и техники, и в первую очередь их ведущие направления как в области теоретических, так и прикладных исследований. Из комплексных проблем можно назвать исследование и освоение космоса, экологические проблемы; из научнотехнического сотрудничества преимущественно практического характера – научно-технические связи в сфере промышленности, транспорта, энергетики и в других областях.

Отметим, что наиболее актуальные и перспективные научные направления, разрабатываемые совместными усилиями ученых, которые ведутся в русле прогрессивных экономических и социогуманитарных исследований, несомненно, способствуют укреплению сотрудничества между странами.

Все более разнообразными становятся формы НТС между двумя странами. Прежде всего, это патентно-лицензионная торговля, предусматривающая взаимную продажу новейших научнотехнических достижений, технологических секретов, необходимые знания для производства оборудования, машин и приборов оригинальной конструкция, передачу промышленного опыта («ноу-хау»), технологической документации, услуг типа «инжиниринг». Свое дальнейшее развитие получает обмен научной и технической информацией, специалистами (приглашение зарубежных специалистов для чтения лекций, проведения консультаций и т. д.), ознакомление с научными и производственными достижениями путем международного общения ученых и специалистов (взаимные визиты, международные симпозиумы и т.п.), координация исследований и обмен их результатами, проведение выставок и ярмарок, сотрудничество в подготовке кадров.

Получает все большее распространение такая новая форма научно-технического сотрудничества, как проведение совместных исследований и разработок в различных областях науки и техники.

Так, современная геополитическая и геокультурная ситуация Казахстана, находящегося на стыке цивилизаций Востока и Запада, предполагает тесное сотрудничество казахстанских обществоведов (востоковедов, историков, археологов, лингвистов) с зарубежными коллегами из Западной Европы (ЗЕ). Казахстанские языковеды успешно налаживают научные контакты с тюркологическими центрами ЗЕ. Еще в 1999 г. ученые-линвисты Казахстана совместно с тюркологами Германии и Голландии по линии ИНГАС разрабатывали проблему реформы казахского алфавита и орфографии. В работе специально организованного по данной проблеме международного симпозиума во Франкфурте-на-Майне участвовали известные тюркологи Франции, Германии и др. стран [1].

Принципиально новым и перспективным научным направлением для казахстанского обще ствоведения является диаспорология. В силу складывавшихся многовековых чрезвычайных исторических обстоятельств, 40% казахов на сегодня оказались за границей своей Родины.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О поддержке соотечественников за рубежом» разрабатывалась научная программа «Казахская диаспора: проблемы и перспективы». Думаем дальнейшее изучение исторических и современных проблем казахской диаспоры в Германии, имело бы не только научное, но и общественно-политическое, социальноэкономическое значение.

Положительную оценку можно дать НТС РК и ФРГ в рамках международного сотрудничества по сельскохозяйственным исследованиям в Центральной Азии (ЦА) и Закавказье. Так, в 2000 г. стартовал совместный проект Германского Общества по Техническому Сотрудничеству

– Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH и Международного центра по улучшению кукурузы и пшеницы (СИММИТ, Мексика) – «Региональная сеть по внедрению сортов пшеницы и семеноводству». GTZ финансирует выполнение проекта.

В рамках сотрудничества были получены научные и практические результаты, которые мы систематизировали следующим образом:

- определены наиболее важные регионы области страны по экологии, почве, осадкам, топографии, температурному режиму, транспортной инфраструктуре.

- выявлена оптимальная структура производственной деятельности указанных хозяйств, их организационная структура, создана информационная база для выгодной реализации уже сегодня производимой сельскохозяйственной продукции.

- сформирован обоснованный проект предложений правительств Казахстана и Германии о предоставлении адресных кредитов сельскохозяйственным предприятиям области [2].

Сложившаяся в последние годы ситуация в орошаемом земледелии южных и юго-восточных регионов Казахстана требует новых, нетрадиционных подходов в выращивании пшеницы, обеспечивающих достижение потенциальных возможностей новых интенсивных сортов пшеницы, рациональное использование земельных и водных ресурсов, сохранение и повышение плодородия почвы, а также охрану окружающей среды.

В этой связи с 2000 г. одним из приоритетных направлений в Казахстане является внедрение гребневой технологии для возделывания зерновых культур в условиях орошения. Совместный проект был нацелен на проведение исследований по разработке принципиально новой технологии для возделывания интенсивных сортов пшеницы на основе посева в гребни и полива по бороздам.

GTZ – является одной из самых больших в мире организаций в международном сообществе по развитию, предоставляющих техническую помощь. Казахстан является страной-партнером Германии по сотрудничеству в области развития. С 1992 г. GTZ проводит проекты по поручению Федерального министерства по экономическому сотрудничеству и развитию (BMZ). С 1995 г.

Общество представлено в г.Алматы Координационным бюро. За это время Федеральное правительство ФРГ предоставило проектам в рамках сотрудничества более 32 млн. евро [2]. Основные проекты по технико-финансовому сотрудничеству представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Проекты РК и ФРГ по техническому сотрудничеству

Двусторонние проекты: Межрегиональные программы:

Консультативная помощь по развитию управ- Региональная сеть по внедрению сортов ления кооперацией, Алматы и Астана; пшеницы и семеноводству в Центральной Содействие развитию фондового рынка в Ре- Азии. Вклад в борьбу с бедностью;

спублике Казахстан, Алматы; Содействие проведению правовой и суПоддержка Агентства Республики Казахстан дебной реформы в странах Центральной по статистике; Азии;

Приближение казахстанских стандартов к ев- Поддержка процесса выполнения конвенропейским стандартам; ции ООН по борьбе с опустыниванием в Установление модельных структур содействия Центральной Азии (UNCCD);

экономическому развитию в пилотных регио- Рекультивация осушенных земель Аральнах, Костанай, Тараз, Астана, Алматы; ского моря, Кызылорда;

Развитие профессионального обучения деву- Уменьшение количества и предотвращение шек и молодых женщин в сельской местности, распространения саранчи в Центральной Костанай, Астана; Азии.

Поддержка казахстанского Правительства в C:\Documents and Settings\Elena Vostrikova\ выполнении закона о земле. Desktop\GTZ\html\11.html Примечание – составлено автором по [2].

Основой экономического развития Казахстана служат богатые запасы нефти, газа и другие сырьевые ресурсы. Правительство Казахстана стремится к взвешенному экономическому развитию, ускоренному созданию обрабатывающей промышленности и внедрению высоких технологий в промышленность. Первоочередной задачей является преодоление зависимости экономики от сырьевых ресурсов. Слабыми местами остаются институциональная система, малая диверсификация экономики и низкий уровень дохода на душу населения, связанный с большими региональными различиями в развитии и доходах.

Исходя из этого, в 2000 г. Правительства Казахстана и Германии пришли к соглашению, что приоритетным направлением будущих программ будет содействие экономической реформе и развитие рыночной экономики. GTZ концентрирует свою деятельность в этой сфере на ключевых отраслях политических и экономических реформ и на становлении государства, экономики, общества и управления.

Примером успешной работы GTZ может служить создание независимого Института экономических исследований, зарекомендовавшего себя сегодня как компетентное учреждение, Правительство Казахстана может опираться на него при решении политических и экономических вопросов.

Несомненен вклад ФРГ и в обрабатывающую промышленность страны, в частности путем оснащения немецкой техникой и оборудованием. Так, ТОО “Альянс Казахско-Русский текстиль”, ставший одним из крупных проектов в секторе текстильной и легкой промышленности полностью снабжен современным немецким оборудованием. Проектная мощность предприятия составляет 15 млн. кв.м. ткани в год.

Очевиден возможный вклад ФРГ в программу по созданию хлопкового кластера в ЮжноКазахстанской области на базе свободной экономической зоны (СЭЗ) “Отстік”, нацеленное на получение продукции с более высокой добавочной стоимостью, поскольку более 90% получаемого хлопковолокна (а это порядка 140 тысяч тонн в год) уходит на экспорт. В рамках проекта по созданию СЭЗ “ Отстік” на площади в 200 гектаров планируется построить порядка 15 предприятий по производству пряжи, ткацкие, отделочные, красильно-швейные предприятия, создать около 6000 новых рабочих мест. В СЭЗ обращаются потенциальные инвесторы, желающие разместить свое производство на территории зоны, в первую очередь это трейдеры, владельцы хлопкоперерабатывающих заводов, иностранные компании по производству техники, в том числе и немецкие – Rieter, Picanol, Visman.

В ходе изучения НТС двух стран было выявлено активное участие ФРГ в переоснащении и технической модернизации отраслей промышленности РК.

Учитывая необходимость повышения конкурентоспособности две из трех действующих в настоящее время казахстанских фабрик, провели перевооружение своих производств. Так, в частности Алматинская обойная фабрика производит бумажные обои на технологическом оборудовании германских фирм «VEB poligraph», «Texchnischehandelsonderneming», «Jean Hiedemann Maschinenfabrik BOCHOLT I.WESTF», «Maschinenbauaachen-Furstenau». Технология производства разработана и внедрена в Германии. Принятая производительность – 450000 рул/мес. Костанайская обойная фабрика производит виниловые обои на бумажной основе на технологическом оборудовании германской фирмы «Marburger Tapetenfabrik». Технология производства разработана и внедрена в Германии. Принятая производительность – 125000 рул/мес.

В рамках программы по поддержке государств Восточной Европы и Азии, находящимся в процессе реформ, в Казахстане реализован проект, финансируемый Правительством ФРГ, «Train The Trainer-банки Казахстана» (ТТТ – банки Казахстана) под общим руководством общества Карла Дуйсберга (CDG) и Банковской Академии (Франкфурт-на-Майне).

Так, совместная работа над проектом создала основу возможного дальнейшего сотрудничества и развития профессиональных отношений в сфере банковской системы между двумя странами в настоящем и будущем, а также поддержала процессы экономической интеграции Казахстана с Европейским Союзом, и Германией, в частности [3].

Положительную оценку получили НТС РК с фирмами ФРГ в условиях индустриальноинновационного развития.

Одной из законченных совместных работ в русле реализации Стратегии индустриальноинновационного развития республики является работа фирмы Siemens и Министерства индустрии и торговли РК в разработке Концепции нового технопарка, Центра инновационных технологий.

Особого внимания заслуживает оценка развития НТС Казахстана с Германской службой академических обменов Deutscher Akademisher Austausch Dienst (DAAD).

DAAD – это организация немецких высших учебных заведений (ВУЗ), членами которой являются 231 ВУЗ Германии и 126 студенческих организаций, способствующая развитию академических отношений за рубежом, прежде всего посредством обмена студентами и учеными.

DAAD является посреднической организацией в сфере внешней культурной политики, а также в сфере высшего образования, науки и развития [4].

Таким образом, изучение научно-технических связей РК и ФРГ выявило следующие особенности:

1. Масштабы и диапазон форм НТС значительно отличаются разносторонним характером.

В целом же наиболее типичными формами выступают обмен научно-технической информацией и производственным опытом. Другие формы научно-технического сотрудничества пока еще практикуются в меньших масштабах. Вместе с тем объем, и значение новых форм научнотехнического сотрудничества непрерывно возрастают по мере накопления опыта и вовлечения в него новых научных и хозяйственных сфер.

2. Значительный научно-технический потенциал ФРГ дает возможность рассматривать эту страну как весьма перспективного партнера РК в научно-техническом сотрудничестве. Целесообразность широких научно-технических связей продиктована и тем обстоятельством, что и ФРГ и РК не ограничивают свои научно-исследовательские работы какой-то одной сферой, а проводят их по самому широкому кругу проблем.

3. В ходе научно-технического сотрудничества РК заключает соглашения как с федеральным правительством Германии, в которых правительственные научные организации выступают в качестве самостоятельных партнеров, так и с немецкими фирмами. В настоящее время межправительственные контакты занимают значительное место в научно-техническом сотрудничестве РК и ФРГ. Эти связи охватывают, прежде всего, те проблемы, решение которых требует огромных капиталовложений: охрана окружающей среды, коллективные усилия ученых обеих стран в поиске новых эффективных видов энергии. Предусматривается взаимный обмен делегациями ученых, проведение семинаров, конференций, симпозиумов.

4. Существуют широкие возможности для расширения научно-технических связей на фирменном уровне. Для облегчения деловых контактов многие немецкие фирмы открыли свои представительства в г.Алматы и г.Астане. Стремление корпораций ФРГ к расширению научнотехнических связей с РК говорит об их большой заинтересованности в осуществлении совместных научно-исследовательских программ. Однако объем существующих связей далеко не исчерпывает всех возможностей сотрудничества РК и ФРГ в различных сферах науки и техники. Практика научно-технического сотрудничества убедительно показывает взаимовыгодность объединения научных усилий двух сторон в перспективе.

В целом, заключая можно отметить, что в ближайшие десятилетия будут периодом глубокой трансформации мирового общества, порожденной переходом к новой модели развития внешнеэкономических связей (ВЭС), ориентированной на форсированное развитие науки, техники, изобретений, услуг. Эта трансформации охватывает все стороны общественной жизни экономику, политику, социальную и культурную сферу, она порождает новую систему ценностей и приоритетов, меняет критерии оценки состоянии и перспектив развития ВЭС, преобразует хозяйственные структуры и механизмы их регулирования.

список литературы:

1. Кошанов А.К. Наука как стратегический приоритет формирования национальной экономики // СаясатPolicy, 2007, №1. – 4-5 с.

2. htt://www.gtz.kz

3. Некоторые итоги работы проекта «Подготовки тренеров для банковской системы Казахстана». Методика оценки проекта.//Банки Казахстана №7, 2001 г., с.30-33

4. htt:// www.daad.kz

–  –  –

р лтты ерекшелігі кбінесе, этнографизмдерінен байалады. Этнографизмдер халыты мдени, трмысты, психологиялы, дниетанымды жадайларынан хабар беріп отырады.

лт – тіл – мдениет бір-бірімен тыыз байланысты ымдар. Бл штікті соы жылдары алыптаса бастаан лингвомдениеттану пні зерттейді. «Лингвомдениеттану» термині В.В.Воровьев пен В.Н.Телияны зертеулеріні негізгі ой желісі барысында туды. Бл ылым саласы лингвистика мен мдениеттану пндеріні бірігуінен пайда бола келіп, этнос мдениетіні тілге сер етуін арастырады. Бан дейін лтты тілі мен мдениетіні ерекшеліктерін, оларды зара байланысын алымдар этнолингвистика пніні негізінде зерттеп келді. ХYIII асырды соы мен ХIХ асырды алашы жартысындаы И.Г.Гердер, В.Гумбольдт ебектерінен этнолингвистикалы кзарастар байалады. Осындай зарастарды ХХ асырды басында лингвист Ф.де.Соссюр біршама тередетіп, келелі пікірлермен длелдеді. Ф.де.Соссюр: «р халыты салт- дстрі тілінде крініс табады, екінші жаынан аланда дл тілді зі халыты алыптасуына септігін тигізеді»,- деген тжырым жасады [1,16]. Бдан кейін этнолингвистиканы ылым ретінде алыптасып, ныаюына 20-30 жылдарда жары крген Э.Сепир, Б.Уорф ебектері сер етті. Э.Сипир этносты тілі зіні мдениетінен тыс болмайтындыын, керсінше мдениетті маызды блшегі болып саналатындыын зіні ебегінде крсетті [2,538]. Жалпы тіл білімінде:

«Этолингвистика – это раздел макролингвистики, изучающий отношения между языком и народом и этнических фокторов в функционировании в развитии языках»,- делінген [3,529].

азастанда бл мселе 70-80 жылдардан бастап.айдаров, Е.Жанпейісов сияты тілшіалымдарды ебектерінде сз бола бастады..айдаров ойына жгінетін болса: «Этнолингвистика, егер оны тп-тамырына тереірек ілсек, этнография мен лингвистиканы жай осындысы емес, бір шаыра астында райсысы з бетінше тон пішіп, зіні жырын жырлайтын шартты трде ана осарласан дние емес, этнолингвистиканы объектісі – этнос жне оны тілі. Тілсіз этнос, этноссыз тіл мір срмейді [4,18]. Бл пікірлерден лингвомдениеттану ылымы этнолигвистика пнімен байланысты екенін круге болады. В.И.Телияны: «Лингвокультурология – это та часть этнолингвистики, которая посвящена изучению и опосанию корреспонденции языка и культуры в синхронном их взаимодействий»- деп крсетуі бл ылым саласыны этнолингвистиканы ылыми негізінде толытыратындыыны кусі болма [5,217].

рбір этносты асырлар бойындаы жеткен жетістіктері бгінгі кнге жеткен мол азына болып саналады. аза халыны ару-жара атауларын зерттеу арылы этносты салт-дстрін, наным-сенімін, лт мдениетін, болмысын тани аламыз. Енді романда кездесетін біратар аружара атауларына тоталып тсек.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 26 |
 

Похожие работы:

«Министерство образования и науки РФ ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Национальный исследовательский университет Научно-исследовательский комитет Российского общества социологов «Социология труда» Центр исследований социально-трудовой сферы Социологического института РАН Межрегиональная общественная организация «Академия Гуманитарных Наук»К 100-ЛЕТИЮ НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ...»

«У нас в гостях социологи республики Корея От редакции. Предлагаем нашим читателям познакомиться со статьями корейских коллег – в них содержится много интересного, познавательного, вплоть до возможного применения их выводов и предложений в нашей стране. История Института российских исследований (ИРИ) началась 13 января 1972 г., тогда при Университете иностранных языков Ханкук был основан Центр изучения СССР и стран Восточной Европы. Это было единственное научное учреждение, проводившее анализ...»

«ФОНД ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ III Международная научная конференция Сборник статей (часть 1) Общественные и гуманитарные науки Алматы – 2009 УДК 001:37 ББК 72.4:74. И 6 ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: МУХАМЕДЖАНОВ Б.Г. – Исполнительный директор ОФ «Фонд Первого Президента Республики Казахстан» АБДИРАЙЫМОВА Г.С. – Председатель Совета молодых ученых при Фонде Первого Президента, доктор...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» Институт управления Кафедра социологии и организации работы с молодежью Российское общество социологов Российское объединение исследователей религии СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ В ОБЩЕСТВЕ ПОЗДНЕГО МОДЕРНА Памяти Ю. Ю. Синелиной Материалы Третьей Международной научной конференции 13 сентября 2013 г. Белгород УДК: 215:172. ББК 86.210. С Редакционная коллегия: С.Д....»

«Об итогах проведения секция «Социология» XXII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов -2015» C 13 по 17 апреля 2015 года в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова в 22 раз проходила традиционная Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Основными целями конференции являются развитие творческой активности студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач...»

«СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ УДК 316. ББК 71.05 Д4 Издано по заказу Комитета по науке и высшей школе Редакционная коллегия: доктор социологических наук, профессор Я. А. Маргулян кандидат социологических наук, доцент Г. К. Пуринова кандидат филологических наук, доцент Е. М. Меркулова Диалог культур — 2010: наука в обществе знания: сборник научных трудов Д международной научно-практической конференции. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургской академии...»

«МЕДВЕДЕВА К.С. НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ DOI: 10.14515/monitoring.2015.5.12 УДК 316.74:2(410) Правильная ссылка на статью: Медведева К.С. О социологии религии в Великобритании. Заметки с конференции // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 5. С. 177For citation: Medvedeva K.S. On sociology of religion in Great Britain. Conference notes // Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. 2015. № 5. P.177-182 К.С. МЕДВЕДЕВА О СОЦИОЛОГИИ РЕЛИГИИ...»

«Геннадий Вас а й сильевич Дыльнов е ло САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО Социологический факультет МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЫЛЬНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 12 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ИЗДАТЕЛЬСТВО «САРАТОВСКИЙ ИСТОЧНИК» УДК 316.3 (470+571)(082) ББК 60.5 я43 М34 М 34 Материалы научно-практической конференции Дыльновские чтения «Российская идентичность: состояние и перспективы»: Саратов: Издательство...» 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.