WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 19 |

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ III Международная научная конференция Сборник статей (часть 1) Общественные и гуманитарные науки Алматы – 2009 ...»

-- [ Страница 4 ] --

Себебі жзден астам лттардан ралан азастан оамы аза халыны ркениетті елдер рамына енуіне маызды алышарт руда. Еліміздегі жаымды леуметтікэкономикалы жадай, лтаралы ауызбіршілік елімізді мекендейтін тлаларды тиімді зарарекеттесуі мен арым-атынасыны йлесімділігін амтамасыз етті. Осы жадайды ескере отырып, біз з зерттеуімізде жоары оу жйесіндегі білім беру субъектілеріні тиімді зарарекет жасауына жне тлалы жетілуге сер ететін негізгі фактор ретінде оытушы тласыны этнопсихологиялы ерекшеліктерін арастырып, оларды студенттерге тигізетін серін теориялы-эксперименттік жмыстар барысында зерттеп, длелдеуге тырысты.

Этнопсихология ылымында, жалпы, жеке тланы этносты ерекшеліктеріні леуметтік-психологиялы мселелері кптеген психологтар, этносоциологтар жне этнографтарды ебектерінде жан-жаты, егжей-тегжейлі арастырылан. Мысалы, мндай жмыстарды атарына Ю.В. Бромлей, Л.М. Дробижева, И.С. Кон, Б.Ф. Поршнев, В.Г. Крысько, Т.Г. Стефаненко ебектерін жатызуа болады.

азастанды алымдарды ішінде этнопсихология мен этнопедагогика салалары бойынша маызды психологиялы, тарихи-психологиялы зерттеулерді жргізгендерді ішінде Т.Т. Тжібаев, М.М. Манов,.Б. Жарыбаев, С.. алиев, С.М. Жаыпов, Д.Д.

Дйсенбеков, А.Т. Малаева, Б.. мірова, Л.К. Кмекбаева, И.. Аманова жне т.б. ерекше атап крсетуге болады.

Бізді зерттеу саламыза жаын мселелермен айналысандарды ішінде мірова Б.. этносты жаса нанымдарды танымды оу іс-рекеті нтижелілігіні шарты ретінде арастырып, оу процесінде оытушыны студенттерді этнопсихологиялы ерекшеліктерін білу жне ескеру дегейлеріне байланысты оларды оу лгеріміні згеруін зерттеді.

Кмекбаева Л.К. з зерттеуінде субъект ретіндегі адамды з лтты тобыны баса кілдерімен біріккен эмоциялы когнитивтік рдісі мен з халыны тарихи-мдени ндылытарын тасымалдаушы ретінде анытаан. Осы ойа байланысты ол моно– жне полиэтносты ортасы бар мектептерде білім беруді ерекшеліктерін зерттеді.

Алайда жоарыда крсетілген зерттеулерден кретініміз, жоары білім беру саласында тек студенттер ана емес, ал сонымен атар, оытушыларды этнопсихологиялы ерекшеліктерін ескеру жне оны жеке жйелі трде талдау – ылыми зерттелуін ажет ететін мселе. Сондытан да біз з зерттеу жмысымызда оытушы тласыны этнопсихологиялы ерекшеліктеріні педагогикалы процесте аса маызды рл атаратындыын негіздей отырып, оларды студенттерді тлалы сферасына алайша сер ететіндігін айындауа тырысты.

оамдаы кез-келген іс-рекетті атарушы субъектіні іс-рекет жне арыматынас ерекшеліктері оны ай лта жататындыына арай зіндік сипаттара ие болады. Белгілі бір лтты кілі болып табылатын оытушылар студенттерге білім беру мен тлім-трбиелік сер етуде з этносыны жаымды да жаымсыз асиеттерін бірге ала жреді. Бл рдіс кейбір кезде саналы трде, ал кейде санасыз трде жзеге асады. Себебі оытушы тласы этносты зіндік сана иесі ретінде з лтына тиістілігін – этносты ауымда алыптасан дстрлі, мдени тлім-трбие лгілерін, арым-атынас ерекшеліктерін, ндылыты бадарларды, мнез-лы пен іс-рекетті негізгі трткілері мен ызыушылытарды этносты оамдаы леуметтік атынастар мен таным процестері барысында бойына сііреді. Сондытан да оытушы тласыны негізгі этнопсихологиялы белгілерін оны этносты зіндік санасы мен этносты сйкестілігі райды.

Біз С.М. Жаыпов, Б.. мірова зерттеулеріне сйене отырып, оыту процесі барысында оытушы тласыны студенттерге серіні негізгі ішкі психологиялы детерминанттары болып этносты жаса нанымдар табылатыны жнінде тжырым жасады. Ал оытушы тласыны студенттерге сер етуіні негізгі себептендіруші факторы болып, оытушыны моно– немесе полиэтносты оу тобына кіруі табылады. Мндаы полиэтносты топа кіру ретінде екі тілді, яни билингвистер болып табылатын оытушыларды екі трлі этномдени топтарда іс-рекет атару жадайы арастырылады.

Сонымен, бізді ызытыратыны – моноэтносты оу топтарында жмыс істейтін педагогтар мен полиэтносты студенттер тобында ызмет атаратын оытушылар арасындаы басару стилі, оу-трбие процесі барысында кездесетін шиеленістерді шешу стратегиялары жне тлааралы арым-атынас ерекшеліктері, сондай-а этнопсихологиялы тлалы рылымдары – оларды ішінде ндылыты бадарлары, тлалы асиеттері мен этносты сйкестілік типтері бойынша састытар мен айырмашылытар.

Ал жоары оу орны оытушыларыны осы асиеттеріні білім алушылар тласына серін зерттеу шін біз студенттерді эмоциялы кйі, белсенділігі жне кіл-кйлеріні, ндылыты бадарлар жйесіні, тлааралы арым-атынас жне этносты сйкестілік типтеріндегі ерекшеліктерді анытауа тырысты.

Сонымен зерттеу объектісі: моно- жне полиэтносты студенттер топтарында ызмет ететін оытушы тласыны этнопсихологиялы ерекшеліктері жне оларды студенттерге тигізетін сері.

Зерттеуді теориялы-діснамалы негіздері ретінде алынан тжырымдамалар мен зерттеулер олар: кез-келген тланы алыптасуына оршаан мдени ортасы сер ететінін зерттеп, крсеткен Л.С. Выготскийді мдени-тарихи теориясы, лтты психологияны леуметтік-психологиялы мні жніндегі Ю.В. Бромлей, Л.М. Дробижева, И.С. Кон, В.Г. Крысько, А.О. Бороноев жне т.б. жмыстары, этнопсихологиялы зерттеулерді жзеге асыруды негізгі принциптері жне дістерін растыран Б.Ф. Поршнев, Т.Г.

Стефаненко, Г.У. Кцоева, Г.У. Солдатова, С.М. Жаыпов жне т.б. ебектері.

Зерттеу дістері: В.П. Захаров пен А.Л. Журавлевті «жымды басару стилін баалау» дістемесі; «Психологиялы тлалы профиль» дістемесі; К. Томасты «Шиеленістерді шешу стратегиялары» дістемесі; Т. Лириді «Тлааралы атынасты диагностикалау» дістемесі; С.В. Рыжова, Г.У. Солдатованы «Этносты сйкестілік типтері» дістемесі; Рокичті «ндылыты бадарлар» дістемесі; Маслоуды «Тланы зін-зі таныту» тесті.

Зерттеу мліметтері SPSS статистикалы пакеті арылы компьютерлік деуден тті.

орауа шыарылан жадайларды негізгісі – жоары оу орны оытушыларыны педагогикалы процесте крініс табатын тлалы касиеттері этнопсихологиялы трыдан зіндік сипата ие болады.

Зерттеуді практикалы мні – теориялы-эксперименттік зерттеу барысында алынан нтижелер этнопсихологиялы практикалы бадарламалар мен жобалар шін маызды мліметтер береді. Зерттеуді эксперименттік блімінде олданылан дістер этнопсихологиялы зерттеулерде олданыс таба алады. Сонымен атар, зерттеу орытындысында жасалан тжырымдар ЖОО-даы білім беру субъектілеріні оу-трбие іс-шараларына студенттерді жне оытушыларды этнопсихологиялы ерекшеліктерін ескеру жне тиімді зара сер ету бойынша нды баыт-бадар береді.

Бл маалада біз осы зерттеуімізді эксперименттік бліміндегі кейбір алынан нтижелермен таныстырмапыз.

Педагогтарды тлалы асиеттерін баалауда пайдаланылан «Психологиялы тлалы профиль» дістемесі бойынша алынан орта мндер моноэтносты жне полиэтносты топта крінетін асиеттерді салыстыру масатында рангтік орналасуын кестеде крсеттік:

–  –  –

Осы кестеден байаанымыздай, моноэтносты топта айырымдылы, альтруистік, шыншылды, ділеттілік, талап етушілік, ыыластылы, дептілік сияты адамгершілікзгілік асиеттер басым крініс тапан. Бл аза моноэтносты оу тобындаы аза менталитетіне сай этнопсихологиялы ерекшеліктер деп айтуа болады. Себебі, брімізге млім, аза халына кісіге мейірімділік, аморлы, дептілік асиеттері тн.

Ал полиэтносты топта іс-рекет атаратын оытушыларда жоары дрежеде крінген тлалы асиеттер: принципшілдік, шыншылды, талап етушілік, айырымдылы, ділеттілік сияты іске баытталан асиеттер.

аза тілді моноэтносты топта тмен дрежеде крінген асиеттер олар – коммуникативтілік, ашыты, белсенділік, ынталылы, оптимистік жне сенгіштік.

Орыс тілді полиэтносты топта тмен дрежеде байалан асиеттерді ішінде альтруистік, дептілік, сенгіштікті атап кетуге болады. Мндай нтижелер полиэтносты ортада жмыс істейтін педагогтардан алынан баса да зерттеулерді мліметтерімен сйкес келеді.

Сонымен, екі топта да сенгіштік тлалы асиеті тмен дрежеде крініс тапты. Бл жалпы азіргі замандаы кп байалатын тенденция – адамдарды бір біріне сенімділігіні тмендігін, кп жадайда тек здеріне сенетіндігін білдіреді.

–  –  –

Ескерту: мндаы «Психологиялы тлалы профиль» сауалнамасы бойынша 1-ге жаын мндер берілген асиетті толы крінуін, ал 7-ге жаын мндер асиетті млдем крінбеуін білдіреді. Сондытан тек осы дістеме бойынша арифметикалы орта мндерді кішісі асиетті басымдылыын білдіреді.

Осы дістемені нтижелері бойынша зерттелуші топтарды тлалы кескіні тмендегі графикке салынды.

–  –  –

Ендігі кезеде «Тлалы профиль» дістемесі бойынша моно– жне полиэтносты топта ызмет атаратын педагогтарды крсеткіштері арасындаы статистикалы айырмашылытар бірфакторлы дисперсиялы талдау ANOVA бойынша есептелінді.

–  –  –

Бл нтижелерден кретініміз, зерттелуші екі топ арасында лкен айырмашылытар айырымдылы, ыыластылы, альтруистік жне ділеттілік бойынша алынды. Мны зі осы асиеттерді бір топта басым, ал екіншісінде лсіз крініс табатындыын білдіреді.

Сонымен, р трлі этномдени ортада жмыс істейтін оытушыларды зіндік этнопсихологиялы ерекшеліктері болады жне олар оу-трбие рдісі барысында студенттерді тлалы дамуына елеулі серін тигізеді.

–  –  –

ЭВОЛЮЦИЯ ИЗУчЕНИЯ УРБАНУСЛОВИЙ В ЗАПАДНОЙ СОЦИОЛОгИИ:

СЕМьЯ В ПРИЗМЕ ИССЛЕДОВАНИЙ чИКАгСКОЙ ШКОЛЫ

Если сравнить круг обсуждавшихся вопросов на 38-м конгрессе Международного института социологии (МИС), прошедший в июне 2008 г. в Будапеште с проблемами 8-й конференции Европейской социологической ассоциации (Глазго, 2007), можно выделить общие "проблемные узлы". Центром внимания научной общественности остаются социальные проблемы, порожденные процессами глобализации. Их обострение свидетельствует об усложнении мировой социокультурной динамики. Появляются качественно новые формы известных социальных феноменов, которые требуют для теоретического осмысления нового или обновленного теоретико-методологического инструментария [1] Основное внимание конференции в Глазго было сосредоточено на возникновении новых конфликтов в обществе и, соответственно, на необходимости поиска новых средств анализа этих конфликтов в социуме. На наш взгляд чтобы выстроить эффективную социальную политику в городе необходимо обратиться к социальному обследованию и истории изучения урбанусловий.

Поскольку социальный прогресс неумолим, неумолима и урбанизация, следствием которой является изменение развития многих социальных институтов, основополагающим из которых является семья. Современные капиталистические реалии таковы что наиболее полно индивид может реализоваться и самоактуализироваться именно в урбанизированном обществе которое дает потенцию индивиду не только для горизонтальной но и для вертикальной мобильности.

Поскольку социология это призма через которую мы смотрим на мир, то социолог это тот человек что наблюдает динамику социальных процессов в их беспрестанном и неумолимом движении. Одним из этих неумолимых процессов является урбанизация, который можно детерминировать с позиций сегодняшнего дня как бич или прогресс цивилизаций. Несмотря на то, что за исключением М. Вебера у отцов-основателей современной социологии (Маркса, Вебера, Дюркгейма) не было специальных работ, посвященных городу, их идеи наложили отпечаток на развитие всей городской социологии.

Идеи Дюркгейма о роли «разделения труда» в формировании города, марксистскую теорию классового конфликта, развитие рациональной мысли и идеальной бюрократии М.

Вебера можно обнаружить как методологические основания большинства работ современных авторов, занимающихся городской социологией.

М. Вебер посвятил средневековому городу одну из своих работ (Die Stadt. 1921).[2] В этой работе он рассматривает город как место, в котором можно увидеть много ключевых черт современной урбанизированной территории: рост бюрократии, сменяемые правительства и демократию, купеческий класс и ранние капиталистические предприятия.

Э. Дюркгейм, анализируя общество в целом, подошел к нему не просто как к объединению индивидов, но живой целостности, сущность которой определяется поведением составляющих ее отдельных граждан и собственными законами развития. «Города всегда происходят от потребности, побуждающей индивидов постоянно находиться в максимально возможной близости друг к другу; они представляют как бы точки, в которых социальная масса сжимается сильнее, чем в других местах», – писал он в своей работе «О разделении общественного труда» (Э. Дюркгейм. С. 241).

В его функциональном анализе общества, каждая из взаимодействующих частей:

экономика, семья, правительство и т. д. взаимодействовали на основании системы общих норм и ценностей. Семья и церковь выступали главными агентами социального контроля. Но к числу отцов-основателей современной городской социологии можно по праву отнести и двух немецких философов Ф. Тенниса и Г. Зиммеля. Ф. Теннис является, кроме того, родоначальником исследования сообществ (community studies). Ф. Теннис ввел в научный оборот разделение общества при анализе на «сообщество» (gemeinshaft) и «ассоциацию», «общество» (geselshaft).[4] Социальная жизнь там строится на личностных отношениях между людьми, осознании собственной принадлежности к семье и кругу друзей. Отношения в сообществе регулируются на основании традиций, под контролем семьи и церкви. Общину сближает общий язык, общие друзья и общие враги, представление «мы и они». Второе, отражает состояние современных индустриальных обществ, в которых отношения в городах гораздо более официальны, безличностны, основаны на расчете. Это происходит от конкурентной и высокомобильной природы современного общества, где отношения между людьми означают прежде всего отношения выгодного и эгоистичного интереса. Эти взаимодействия носят все более специфический характер в отличие от смешанной природы отношений в коммуне. Так, каждый знает человека, отвечающего за общественный порядок в коммуне, но отнюдь далеко не все могут сказать, что знают участкового полицейского в современном городе. Краеугольными камнями традиционного общества были церковь и семья, современное же общество скрепляет деловая этика и «общий дух». Если раньше человек от рождения получал свои статус и место в социальной иерархии, что было жестко предопределено, то теперь все большую роль играет «битва за существование» между индивидами. Таким образом, Теннис в отличие от Дюркгейма был настроен гораздо более пессимистично в отношении будущего. Он считал современное общество временем упадка коммуны и цивилизации. Г. Зиммель приложил многие из идей Тенниса к городской среде в своем известном труде «Метрополис и ментальная жизнь»(Metropolis and mental life. 1903).[3] К числу уникальных достижений города Зиммель относит интенсификацию «nervous stimulis» – психологических воздействий на человека. В отличие от сельских поселений, где жизнь течет более плавно и традиционно, город бомбардирует индивида всевозможными знаками, звуками и запахами. Все это приучает индивида к большей восприимчивости и одновременно с этим притуплению восприятия. Этот процесс делает горожан более интеллектуально и психологически богатыми, нежели чем селяне. Результат процесса в большей рациональности и расчетливости горожан. Особую, ни с чем не сравнимую, роль в городе играют часы и деньги. Зиммель пишет о том, как сложно даже представить, что может произойти в случае, если хотя бы один час в Берлине перестанут ходить все часы.

Это неминуемо приведет к катаклизмам различного толка. Невозможно себе представить город без денег, как универсального средства обмена в эпоху всеобщего разделения труда. И несмотря на то, что в «городе-джунглях» потенциально высока угроза различного рода психических расстройств, самоубийств, бродяжничества и бездомности, город, тем не менее, дает потенциальную возможность высвобождения, позволяет индивиду избежать жесткого социального контроля в выражении собственной индивидуальности и творчестве. Наиболее известной из всех социологических теорий городского развития, получивших институциональное закрепление, является «Чикагская экологическая школа». Не случайно деятельность выдающихся социологов – представителей этой школы Р. Парка, Э. Берджесса, Л. Вирта и т. д. связана с США и Чикаго начала и середины ХХ в.

«Катехезис социального наблюдения» Чарльза Хендерсона, работа Роберта Парка

– Город: предложения по исследованию человеческого поведения в городской среде», «Социальные диагнозы» основоположника методов социальной работы, Мэри Ричмонд.

Аномальная ситуация, символичная для городской жизни, состоит в наличии тесной физической близости между людьми при огромных социальных дистанциях между ними.

Это принципиально изменило основу человеческой ассоциации и оказало сильнейшее давление на черты человеческой природы, сформированной более простыми социальными организациями. В простом обществе семья была поистине социальным микрокосмом, но как показал Уильям Ф. Огборн, под воздействием современной технологии и структура и функции изменились. И действительно, изучение семьи в городе есть изучение не столько ее организации, сколько процесса ее дезорганизации. Берджесс и его студенты Маурер, Фрейзер и другие весьма подробно проанализировали эти импликации городской жизни и подкрепили свои выводы внушительными массивами данных,эмпирически почерпнутых в семейных типах, находимых в разных расовых, национальных и экономических мирах города Чикаго. Исследователи Чикагской школы, в частности вышеупомянутый Берджесс и его ученики подвергали изучению практические проблемы, возникающие там, где традиционные институты и механизмы контроля рушатся по ударом городской жизни. Исследования Берджесса и его учеников, посвященные делинквентности, преступности, сумашествию, самоубийству и семейной дезорганизации показали насколько капиталистическое общество на примере Чикаго диффузирует в общество многочисленные социальные проблемы. начала и середины ХХ в. В это время Чикаго, как и много других американских городов, переживал бурный рост индустрии, приток иммигрантов из Старого Света и массированный приток населения из сел и малых городов Америки. За 50 лет с 1850 по 1900 гг. население этого города практически удваивалось, а в отдельные периоды и утраивалось, каждые десять лет, достигнув к двадцатым годам нынешнего столетия 2 миллионов семисот тысяч человек. Этому городу был присущ весь спектр проблем быстрорастущих городов: перенаселенность, бездомность, высокий уровень девиаций и т.д. Роберт Э. Парк в 1915 г. оставил занятие журналистикой и организовал первый в США центр городских исследований. Истоки формирования теории Парка можно обнаружить в работах Г. Зиммеля, Б. Кистяковского, а также в работе американского автора Л. Стеффенса «Стыд городов»(1904).Главные отличия «социальной экологии» Парка от биологической экологии обусловлены природой человеческого существования и сообществ, образованных людьми Рассматривая данный процесс в динамике, Парк указывает на существование множественных «миров» (различных частей города, заселенных социально, этнически или религиозно гомогенными группами) в рамках одного города. Сосуществование этих миров ведет к «вторжению» (invasion) одного мира на территорию другого, различные миры «перекрывают» структуру города, «вытесняют» одних с территории, занятой другими. В 1916 г. Парк публикует работу «Город: предложения по изучению человеческого поведения в городском окружении», где формулирует исследовательскую программу для городских экологов на десятилетия вперед. Эрнсту Берджессу удалось создать графическое приложение экологического подхода к городам – теорию концентрических городских зон (1925). Ему удалось достичь цели благодаря использованию «включенного наблюдения» – качественного метода, ставшего весьма популярным благодаря исследованиям авторов Чикагской школы.

[4].В этой части города жили от 2 до 6 тыс. семей, включенных в «социальный регистр»

– свод наиболее богатых и влиятельных семей Чикаго. На основе изучения вхождения семей в «социальный регистр», Зорбаух выявил «социальную игру» – процесс вступления новых членов в этот неофициально существующий клуб. Он, в частности, обнаружил искусную технику проникновения новичков, во-первых, за счет использования детей, как средства (через обучение в одних учебных заведениях) знакомства и установления контактов. Во-вторых, за счет участия в разного рода благотворительных акциях, устраиваемых женщинами из высшего общества. В исследовании было также установлено и то, что семьи, включенные в «социальный регистр», имели свой узкий круг общения из 10-12 семей, некоторые даже не знали соседей, живущих через дом от них. В рамках Чикагской экологической школы работал еще один всемирно известный социолог Луис Вирт, ученик Р. Парка. В 1938 г. им была опубликована одна из наиболее известных в социологии статей «Урбанизм, как путь (образ) жизни» (Urbanism, as way of life).

[5].В ней американский социолог рассматривает психологические и поведенческие следствия жизни людей в городах. Некоторые из основных черт городской теории Л. Вирта:

– Увеличивающееся разнообразие культурных характеристик;

– Увеличивающееся разнообразие характеристик занятости: профессиональная структура с продвинутым разделением труда;

– Увеличение формальных человеческих взаимоотношений: сегментация социальной жизни, базирующейся на ролях больше, чем на персональных характеристиках;

– Городская структура, очерствляясь превращается в коммерческое предприятие;

– Увеличение социальной дистанции;

– Увеличение антисоциального поведения: трений и напряженности;

– Увеличивающаяся мобильность и непостоянство статуса;

– Увеличение значимости денег, как базиса социальных отношений;

– Приемлемость отсутствия безопасности и нестабильности;

– Увеличение толерантности и терпимости к отличиям;

Так, следствием огромного размера города становится превращение его в мозаику «социальных миров», в котором ослабляются узы дружбы, родства.[6].

Почти тоже самое мы можем сказать о современном мегаполисе. В Казахстане таким локусом мы можем обозначить пока только один город – Алматы, хотя процесс урбанизации и субурбанизации неумолим, и это в первую очередь характерно для Астаны.

В процессе индустриализации города превращаются в мегаполисы, а мегаполисы в агломерации. Исследование социального потенциала семьи, динамики ее современной эволюции, изучение возрастающей проблемы социального изоляционизма в семье, высокой разводимости, сознательного или несознательного социального одиночества лиц брачного возраста, проблема социального сиротства, проблема сознательного одинокого материнства и многие другие, ярко выраженные в мегаполисе, транслируют или способны породить социальные проблемы другого формата. Поскольку общество не стоит на месте а движется в своей динамике, то логично что потребуется усовершенствование имеющихся методик, а также новые форматы и подходы к социальным интервенциям в области семейно-брачных отношений в урбанусловиях.

Литература:

1. Титаренко. Л.Г. Современная теоретическая социология. Размышления после конгресса // Социс. – 2009. – № 1. – C. 16-24.

2. Неусыхин. А.И. Социологическое исследование Макса Вебера о городе // М. Вебер. Избранное. Образ общества. – М., 1990.

3. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. – СПб., 1996. – 286 с.

4. Берджесс. Э. Семья как единство взаимодействующих личностей., 1926.

5. Wirth. L. Urbanism, as way of life // A Decade of Social Science Research. – Chicago, 1838.

6. Вирт Л. Городское общество и цивилизация // Личность, Культура, общество. – 2006. – № 2(30). – С 21-26.

–  –  –

АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИННОВАЦИЯЛЫ

ТЕХНОЛОгИЯЛАРЫ БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕ ПЕДАгОгИКАЛЫ

БАЫТТЫЛЫТЫ АЛЫПТАСТЫРУ

зіргі лемде болып жатан жаандану процессі бізді елімізді де дние жзілік білім беру кеістігіне енуіне баыт алуымызды,педагогикалы, ылыми істерде де біраз згерістер енгізуімізді ажет етеді. Бндаы негізгі ой, асыл мрат лемдік мдениет пен адами ндылытар негізінде жан жаты білімді рпа трбиелеу.

Бізді елімізді экономикасыны арынды дамуы, елідегі саяси мір, леуметтік мдени саладаы згерістер, болаша жас рпаты трбиелеуде шыармашыл, з кзарасы бар,дние жзілік мдениетті танып білетін, ксіби жоары білікті адамдар дайындау ажеттігін оюда. [1].

Мектептерде біраз жмыстар жргізіліп жатса да, осы мірге бейімді оушылар дайындау бгінгі кн талабына лі сай келікіремей жатан сияты. Біз белгілі дістермен білім негіздерін береміз, оны оушылар абылдайды.Осыны салдарынан теориялы білімі бар, біра шыармашылыпен іс рекет йымдастыра алмайтын мамандар дайындаймыз, оны на себебі,оытуды кбіне теориялы трыда берілуі,теориялы білімні практикадан алша болуы. Соы жылдары абылданан мемлекеттік жаттар негізінде кптеген білім мекемелеріні бадарламаларды тадауда еркіндік алды, білім беру процесінде р трлі дістер мен тсілдер енгізілді,бл олара оыту технологияларын енгізуге, нтижелерін з беттерінше тексеруге ммкіндік береді.йткені дстрлі оыту жйесі рашан біркелкі,оны баса ырлары арастырылмаан. Оыту процесінде оушыны іс рекеті есепке алынбайды, оны ішкі мірге оан деген сраныстары,ажетті ліктері,шыармашылыы ескерілмейді. Міне, сондытанда мектепте азіргі кезде дістрлі дістерді орнына дстрлі емес діс тсілдерді пайдалаеу мен жаа инновациялы технологияларын пайдалану, кіргізу ажеттілігін мір зі крсетіп длелдеп,отыр. Бкіл лем «білім беру» ымынан жаа сыр сипат,жаа мн маына беріп,отыран кезеде де баса да елдер сияты бізді елімізде де бл баытта біршама жмыстар жргізіліп жатыр. Авторлы атаулы мектептер мен жоары мектеп жанындаы мектеп гимназиялары ашылды, малім мен оушы шыармашылыын арттыруа баытталан оыту технологиялары пайдаланыла бастады.[2]. Білім беру жйесіндегі згерістер ондаы дістер мен тсілдерді згертуге алып, келсе ол з ретінде оу мазмнын згертуді ажет етті. Білім беру мазмныны згеруіні негізгі масаты оытуды жаа педагогикалы технологиялар негізінде оыту жаа заманы мір талаптарына сай жас рпаты трбиелеуге ммкіндік береді. Педагоикалы технологиялар арылы оыту негізінде оушыны субьект ретінде арастырады. [3].

Педагогикалы технология оушыа зіні еркіндігін сатай отырып, з ммкіндігін сатай отырып, з ммкіндігін, абілетін іске асыруа тырысатын жеке тла ретінде арайды.Оыту технологияларын пайдалану арылы білім беру тек белгілі пн бойынша білік пен дады алыптастыруа баытталан дстрлі жйеден ерекшеленеді.

азіргі оам з мшелерінен тек тапсырманы орындаушыны ана, емес олардан бсекеге абілетті, белсенді, шапша, мір згерістеріне тез бейімделе алатын, дрыс шешеім абылдай отырып, имыл жасай алатын мамандар шыару ажет. Бгінгі мектеп оушысын осындай мір згерістеріне дайындап, р трлі жоба жасай алатын, р трлі жадайда дрыс шешім абылдай алатындай етіп, дайындауы заман талабы. Соы кезде практикаа жаа идеялар мен жаа технологиялар, р трлі педагогикалы жйелер жасалынып, енгізілуде. [5,6]. Педагогикалы технологияларды толы жан жаты игерген оытушы ана алдына ойан масата жете алады. Соы кездегі оыту процесін технологияландыру баытында кптеген алымдарымыз ебек етуде. Брімізге млім, оыту процесінде жаа педагогикалы технологияларды енгізу оытуды тиімділігін арттыруа, оытуды ылыми негізге оюа, оытуды заман талабына сай баытта йымдастыруа ммкіндік береді. зіргі кездегі дістемелік, педагогикалы жне ылыми ебектерде педагогикалы технология ымына анытама беруге, оны жйелеуге, оны пайдалануды тиімділіктері кптеп жары круде [3:4].

азіргі заманы педагогикалы технологиялар мектеп практикасына да енгізілуде.

Дегенменен оыту технологияларын тадау дрыс пайдалануда иындытар туындайтындыы шынды. Сондытанда оыту технологиясын педагогикалы процеске тиімді енгізу шін азіргі кездегі барлы педагогикалы технологоияларды зерттеп, оны жйелеп,оны ылыми негіздерін білу ажет. р малім азіргі кездегі оыту технологияларын пайдалану арылы ткізілетін сабаты оушыны білім алуына тиімді екендігін тсінуі тиіс. Барлы білімді білгізіп шыаруды ммкін еместігін тсініп,оны игеруді жолдарын крсету ажеттігіне кіл аудару ажеттігіне аса назар блу керек.

[7] азастан Республикасында білім беру саласындаы педагогикалы инновация мен оытуды жаа технологиясы мселелерін Ш.Т. Таубаева, Н.Н. Нрахметов, С.Н. Лактионова, Е.З. Батталханов,.. адашева, Т.О. Балыбаев, Ж.А. араев, Г.К. Нралиева, К. Бзаубаова, С.Д. Манова, Н.И. Хван, Л.Е. Румянцева, З.У. Имжарова, М.М.

Маметалиызы жне т.б. педагог алымдар зерттеген. Соы жылдары осы саладаы жмыстарды клемі арта тсіп, жалпы педагогикалы инновацияа, оны ішінде инновациялы білім беру дерістеріне атысты біратар аспектілер зерттеле бастады.

Атап айтар болса, С.А. Кшімбетова оу-трбие рдісінде оытуды инновациялы діс-тсілдерін пайдалану,.М. Наымжанова бастауыш сынып маліміні инновациялы іс-рекетін алыптастыру, Д.Р. Принбекова мектеп басарушыларыны инновациялы дайындыын негіздеп, ксіптік ерекшеліктерін алыптастыру мселелерін арастыран.

Сонымен атар, К.А. Сарбасова жоары оу орындарында бастауыш сынып малімдерін дайындау дерісін зерттеп, инновациялы педагогикалы технологиялар ммкіндіктерін айындаан. Инновациялы педагогикалы технологиялары негізінде малімдерді дайындыын дамыту жолдары белгіленген.

С.А. Абдыманапов заманауи университет біліміні рылымды диверсификациясын талдап, университет білімін алыптастыру дістемесін (функциялары, макропринциптері, баыт-бадарлары, инновациялы технологиялары) жетілдірген. Білім жйесіні тиімділігін арттыру жне оны жетілдірілген потенциала келтіру масатында білім беру саласына белсенді апараттану ажеттілігін крсеткен.

Е.Ш. озыбаев здіксіз кп дегейлі жоары педагогикалы білім жйесі здіксіз білім мазмнын интеграциялы трыдан ру, басару жйесіндегі субъект – субъектілік зара рекет, збетінше жмыс істеу, білім сапасын басаруды инновациялы механизмдері арылы бітірушілерді педагогикалы дайындыыны ажетті сапасын амтамасыз етуге абілетті екендігін анытаан.

Т.А. Линчевская азастан Республикасындаы орта білім жйесіндегі инновациялы дерістерді арастырып, «инновациялы мектеп» тсінігі мен оны тжырымыны маызын айындаан. азастан Республикасында инновациялы тріндегі оу орындарыны ызмет крсету тжірибесі жинаталып, алыптасу жне даму ерекшелігі айындалан.

.С. дайбергенева жалпы білім беру мектептерінде малімдерді «з ммкіндіктерін жзеге асыру», «малімдерді з ксіби ммкіндіктерін жзеге асыруа даярлыы», «атаулы мектеп», «инновациялы топ» базалы ымдарды натылап, малімдерді з ксіби ммкіндіктерін жзеге асыруа даярлы лгісін зірлеген.

Алайда, бл ебектерде жоары оу орындарындаы инновациялы білім беру дерістері арылы студенттерді зіндік жмыстарын йымдастыру, аза мдениет рміздеріні ролін жетілдіруді басару мселелері ылыми трыда жеке мселе ретінде зерттелмеген.

Бгінгі кні ртрлі елдер шін білім беру мен тлім-трбиені дамыту баытында орта иыншылытарды туындаанына арамастан, олар бір-бірінен білім беру мселелерін шешу жолдары, дістері жне масаттары трысынан елеулі дрежеде ерекшеленіп отырандыы байалады. Мндай айырмашылытар адамны ролі мен оны жетілдіруді маызын (мінез-лыны маызын, жеке тланы дамытудаы трбиені ролін), осыдан барып оамны жекелеген мселелерін шешудегі, оны ажеттіліктерін анааттандырудаы( аза мдениетіні рміздеріні ролін жетілдіру) жне жалпы оамды дамытудаы білім беру жйесіні міндеттерін ртрлі тсінуден келіп шыады.

Осыан байланысты, ртрлі оамды-саяси жйелерімен ерекшеленетін елдерде білім беру саласына жаалытар ртрлі масаттармен, ртрлі тсілдермен жне ртрлі атаулармен енгізіледі де, олардан ртрлі нтижелер ктіледі. ртрлі елдердегі бірдей жаалытар ртрлі ызметтерге ие болып, оларды олдану нтижелері де трліше бааланады.

Пайдаланылан дебиеттер:

1. «Білім туралы »за 2007, Астана

2. Линчевская Т.А. Становление и развитие школ инновационного типа в РК; Дисс...

3. Кларин М.В.Педагогическая технология в учебном процессе.1998,М;

4. Селевко Г.К.Современные технологии.-1989.

5. Жанпейсова М.М Модельная технология обучения как средства развивтя ученика. Алматы, 2002.

6. Кобдинкова Ж.У. Технология ученного процесса в образавательной школе -2002.

7. Штейнер Р. Педагогика, основная на познании человека. –М: 1996.

–  –  –

Любая наука в процессе познания различных областей мироздания использует определенные способы, средства, приемы для достижения поставленной цели.

В данной работе мы задались целью использовать возможности социологической науки для изучения формирования экологического мировоззрения молодежи.

В этой связи встает вопрос, какова специфика социологического метода и какие результаты в итоге мы можем получить?

Социологический опрос – это метод получения первичной социологической информации, основанный на непосредственной или опосредованной связи между исследователем и респондентом с целью получения от последнего необходимых данных в форме ответов на поставленные вопросы. К соцопросу относятся методы сбора социологических данных (опрос, наблюдение, анализ документов, эксперимент) и методы обработки и обобщения социологической информации [1].

В процессе проведения исследования мы использовали целевую аудиторию (студенческую молодежь), раздаточную форму исследования (раздается респондентам самим анкетером), индивидуальное анкетирование (индивидуальное опрашивание).

Суть метода сводилась к нашему общению как исследователей через представителейанкетеров (в роли которых выступили старосты групп) с совокупностью студенческой молодежи (респондентов) в форме вопросно-ответного диалога. Особенностью этого общения являлось то, что оно, с одной стороны, отвечало строгим требованиям научной процедуры, а с другой – то, что источником информации выступают рядовые участники изучаемых вопросов, сталкивающиеся с ними в своей повседневной жизни.

При анкетировании опрашиваемый самостоятельно воспринимает текст вопросника и сам его заполняет. Ведь что такое социологическая анкета? Это объединенная единым исследовательским замыслом система вопросов, направленных на выявление мнений и оценок респондентов и получение от них информации о социальных фактах, явлениях, процессах [1].

Итак, на основе проведенных исследований и заполненных респондентами анкет мы имеем:

– оперативные и достоверные данные для проведения анализа социологического исследования;

– возможность на примере студенческой молодежи изучить формирование и уровень экологического мировоззрения молодежи;

– конечным результатом данного исследования могут служить рекомендации, направленные на улучшение методики преподавания экологических дисциплин.

Общей задачей экологического образования является формирование экологического сознания личности. Она конкретизируется на уровне трех основных задач экологического образования: а) формирование адекватных экологических представлений, б) формирование отношения к природе, в) формирование системы умений и навыков (технологий) взаимодействия с природой.

Таким образом, наше исследование сводилось к тому, что респондентам задавались 10 вопросов по экологической тематике, направленных на изучение сформированности у студентов экологического мировоззрения и основных экологических понятий. Общее 58 количество опрошенных в данном проекте не учитывалось, т.к. количественный анализ не входил в планы исследования. Практически мы задались целью систематизировано подойти именно к информативному потенциалу самих анкет. Ниже приводится детальный анализ полученных ответов на заданные в анкете вопросы.

Вопрос №1: Изучали ли Вы экологию в школе или в ВУЗе? И как часто Вы сталкиваетесь с понятием «экология»?

Анализ ответов: Большая часть респондентов ответила на вопрос утвердительно, что связано с повсеместным внедрением экологических дисциплин в учебный процесс.

С понятием «экология» в повседневной жизни сталкивается также большая часть опрошенных (СМИ и т.д.), хотя имеются ответы и с отрицательным уклоном.

Вопрос №2: Что изучает наука «Экология»? Попробуйте дать определение.

Анализ ответов: Точное определение экологии как науки дают единицы, в то время как большинство обращает внимание на понятийный характер термина «экология».

Экология рассматривается ими как наука о проблемах окружающей среды, загрязнении среды обитания, истреблении природных ресурсов, взаимодействии живых организмов между собой, воздействии человека на окружающую среду. Часть респондентов под экологией подразумевает все, что так или иначе связано с природой и изменением климата.

Вопрос №3: С чем ассоциируется у Вас слово «экология»?

Анализ ответов: Термин «экология» ассоциируется с природой, окружающей средой, сохранением природных ресурсов, ухудшением климата, красотами Земли, общим домом.

Вопрос №4: Какие крупные экологические проблемы Вам известны (по Казахстану и мирового масштаба)?

Анализ ответов: Характерна информированность респондентов по основным экологическим проблемам региона и глобального масштаба. В анкетах упоминаются проблемы Аральского моря, Семипалатинского полигона, озера Балхаш, Байконура в связи с космическими полетами, добычи нефти и газа, исчезновения редких видов растений и животных, выхлопов автотранспорта, аварий на АЭС, катастрофы в Чернобыле, озоновых дыр, глобального потепления, таяния ледников.

Вопрос №5: Как Вы считаете, каким образом можно решить данные проблемы? Вносите ли Вы свою лепту?

Анализ ответов: Респонденты согласны с тем, что только совместные усилия помогут решить экологические проблемы. Необходимо вести разъяснительную работу среди населения по бережному отношению к природе.

Вопрос №6: Какова должна быть роль простых граждан, общественных организаций и государства в решении экологических проблем?

Анализ ответов: Большая часть опрошенных за жесткий контроль за предприятиями, являющимися основными загрязнителями окружающей среды. Будучи экологически образованными, показывать пример другим – это, по мнению респондентов, и есть шаг навстречу к пониманию проблем, касающихся экологии. Необходимо также активное участие каждого в решении экологических проблем, в борьбе с невежеством и нигилизмом.

Вопрос №7: Какова роль средств массовой информации (СМИ) в решении экологических проблем?

Анализ ответов: По мнению студенческой молодежи роль СМИ в решении экологических проблем неоценима. Это касается и освещения проблемы и пропаганды в защиту животного и растительного мира. Респонденты отмечают острую необходимость телевизионных программ, газетных статей, дискуссий на данную тематику.

Вопрос №8: Какова роль международного сотрудничества в эффективном и целенаправленном решении экологических проблем?

Анализ ответов: Отмечено, что настало время, когда отдельные страны не в состоянии разрешить все более нарастающие экологические проблемы. Задача же международного сотрудничества прежде всего в объединении усилий стран в организации мероприятий по охране окружающей среды. И не последнюю роль в этом играют международные экологические организации.

Вопрос №9: Как Вы думаете, для чего необходимы знания основ экологии?

Анализ ответов: Основы экологических дисциплин, по мнению респондентов, позволяют им быть информированными в области экологии, знаний о природе, чтобы ценить природные богатства и дорожить ими. Это своего рода постоянное напоминание о необходимости защиты окружающей среды и сохранении оазисов природы.

Вопрос №10: По Вашему мнению, как должны преподаваться экологические дисциплины? Какие изменения Вы бы внесли в преподаваемый курс экологии?

Анализ ответов: Предлагается повсеместно ввести экологические дисциплины в учебный процесс независимо от специальности. Также отмечается желание практической реализации полученных знаний, внедрение практикума на лоне природы.

Подобный метод опроса предусматривает получение социологической информации при неформальном социально-психологическом общении. И это, конечно же, накладывает свой отпечаток на содержание и качество получаемых данных. В социологии выработано значительное количество методических требований и процедур для того, чтобы преодолеть субъективизм, повысить надежность и эффективность данной формы сбора социологической информации.

Стоит отметить, что экологический кризис вызывается не только техническим прогрессом, но и господствующим антропоцентрическим экологическим сознанием. Для его преодоления необходимо сформировать экологическое сознание экоцентрического типа. Ведь главную роль в глобальном решении экологических проблем играет не только работа специалистов по охране окружающей среды, но и специальная система экологического образования, имеющая универсальный, междисциплинарный характер и входящая в содержание всех форм общего образования [2, 3].

Когда проблемы экологического образования находятся в центре внимания международного сообщества и целью экологического образования является формирование экологичной личности, обладающей экоцентрическим типом экологического сознания, очень важны исследования, способствующие совершенствованию методик преподавания экологических дисциплин.

Итог же данного исследования – это начальный этап в изучении становления экологического мышления студенческой молодежи. При достаточно детальном анализе анкет можно дать определенные характеристики данной целевой группе и рекомендации по дальнейшей работе с ней.

60

Литература:

1. Кравченко А.И. Основы социологии. -М.: «Логос», 1998, –384 с.

2. Деребо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. –Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996, -480 с.

3. Лосев А.В., Провадкин Г.Г. Социальная экология. –М.: «ВЛАДОС», 1998, -312 с.

–  –  –

ОПЫТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ гОРОДСКОгО НАУчНОгО ОБЩЕСТВА

УчЕНИКОВ И СТУДЕНТОВ (ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ) «АЛь-ФАРАБИ»

Казахстан вступает в мировое образовательное пространство. И, наряду с использованием образовательных программ и технологий, применяемых практике, в нашем государстве разрабатываются оригинальные методики, подходы к решению главной задачи – эффективности обучения. Одной из проблем реформы образования страны является выявление, обучение, развитие и поддержка одаренных детей. Актуальность изучения проявления одаренности личности в науке сегодня настолько очевидна, что вряд ли нуждается в особых доказательствах важность и значимость разработки исследований в данной отрасли. Сегодня как никогдапристальное внимание общественности, государства устремлено в сферу одаренности детей, поскольку именно талантливые люди в сравнении с другими своими соотечествениками способны внести коренные изменения в научно-техническое, информационное и культурное развитие страны. Одним из путей выявления одаренных детей является проведение олимпиад, конкурсов, соревнований.

1. Подготовка одаренных учеников к олимпиадам разного этапа:

– Подготовка одаренных учеников к школьным олимпиадам по предметам;

– Подготовка одаренных учеников к районным/городским олимпиадам по предметам;

– Подготовка одаренных учеников к областным олимпиадам по предметам;

– Подготовка одаренных учеников к республиканским олимпиадам по предметам;

– Подготовка одаренных учеников к международным олимпиадам по предметам;

– Подготовка одаренных учеников к всемирным олимпиадам по предметам;

– Подготовка одаренных учеников к соревнованиям «Зерде»;

– Подготовка одаренных учеников к соревнованиям «Абота»;

– Подготовка одаренных учеников к международным соревнованиям «Кенгуру» по математике.

2. Подготовка одаренных учеников к научным проектам и соревнованиям:

– Подготовка одаренных учеников к школьным соревнованиям, научным проектам;

– Подготовка одаренных учеников к районным / городским соревнованиям, научным проектам;

– Подготовка одаренных учеников к областным соревнованиям, научным проектам;

– Подготовка одаренных учеников к республиканским соревнованиям, научным проектам;

– Подготовка одаренных учеников к международным соревнованиям, научным проектам;

– Подготовка одаренных учеников к всемирным соревнованиям, научным проектам;

Республиканский научно-практический центр «Дарын» разработал комплексную программу «Дарын» по развитию творческих способностей учащихся разных возрастных групп. Будущий интеллектуальный потенциал нашего государства сегодня сидит за школьной партой. И от того, насколько своевременно будут выявлены и раскрыты внутренние резервы всех учеников, одаренных в особенности, будеть зависеть решение той глобальной задачи, которая стоит сегодня перед системой образования. В нашей стране много одаренных детей, которые могут показать хороших результаты. И мы должны приложить все усилия для достижения этих результатов как на школьном, районном / городском, областном, республиканском, международным и всемирном уровне.

Потому что ни одна страна не может позволит себе расточать таланты, а отсутствие потенциала, иначе как расточением человеческих ресурсов названо быть не может [1]. В отличие от социалистического принципа «Всем равное образование», мы открыто признаем необходимость создания элиты в нашем государстве, то есть людей высокообразованных, грамотных, а главное, способных к творчеству. Поэтому особое внимание мы должны уделять одаренным детям в семье, детском саду, в школе, колледже, университете и т.д. Потому что, они станут элитой, взявшей на себя ответственность за интеллектуальный, экономический, политический уровень нашего суверенного государства в будущем.

Работа с одаренными детьми проходит в несколько этапов [2]. Первый поиск одаренных детей. Деятельность учителя включает наблюдение, анализ, беседу. Как известно, талантливые дети не показывают замечательных достижении при отсутствии интенсивной и длительной педагогической и родительской поддержки. Лучшая форма работы – это сотрудничество, причем трехстороннее: дети, родители, учителя [3]. Одной из главных задач, определенных стратегией «Казахстан-2030» и стоящих перед системой образования наукой Республики, является воспитание культурной и образованной молодежи, которой в недалеком будущем предстоит продолжить преобразования в стране и вести созидательную работу для процветания Казахстана и всех его граждан. Особое внимание руководство страны обращает на поддержку совсем молодых талантов, желая увидеть их в будущем в качестве лидеров казахстанского общества, в том числе, в сфере науки. На реализацию этой стратегии направлена работа научного общества одаренных детей. С 2000 года Республиканский научно-практический центр «Дарын» является филиалом Всемирной выставки науки и техники со штаб-квартирой в Вашингтоне [4].

Ниже мы провели схему проекта о создании научного общества одаренных детей имени Аль-Фараби, так как он всемирный известный великий ученый (схема-1).

Схема-1. Проект «Аль-Фараби» – научное общественное объединение одаренных детей.

Научное общество одаренных детей имени Аль-Фараби развивает интерес талантливой молодежи к науке, формирует навыки проведения научных исследований вместе с научными руководителями, что в итоге содействует формированию интеллектаульного потенциала страны.

Литература:

1. Научно-практический журнал «Одаренный ребенок», №1, 2005. –С.3.

2. А.К.Беркут, Ж.К.Нурматова. Методика проведении внеклассных работ в средней школе. Шымкент, 2001. – С.25-27.

3. А.К.Беркут, Ж.К.Нурматова, Н.Ханторе. Методика организации научно общественных обьединений в средней школе. Шымкент, 2008. – С.55-58.

4. Т.Битуова. У.Жексенбаева. Организация начного ученического общества и подготовка их к республиканским олимпиадам, начным проектам. Астана. 2006. – С. 3-25.

–  –  –

Новые информационные технологии являются одним из наиболее революционных достижений за последние десятилетия. Создание всемирной компьютерной сети, получившее название Интернет, что буквально означает «международная сеть» (англ.

International net), сильно повлияло на образовательный процесс во все мире. Использование кибернетического пространства (syberspace) в учебных целях является абсолютно новым направлением общей дидактики и частной методики, так как происходящие изменения затрагивают все стороны учебного процесса, начиная от выбора приемов и стиля работы, кончая изменением требований к академическому уровню обучающихся.

Основа компьютеризации образования, связана с тем, что современный компьютер представляет собой эффективное средство оптимизации условий умственного труда вообще, в любом его проявлении. Р. Вильямс и К. Макли в своей статье «Компьютеры в школе» пишут: «Есть одна особенность компьютера, которая раскрывает при использовании его неодушевленность. Машина может «дружелюбно» общаться с пользователем и в какие-то моменты «поддерживать» его, однако она никогда не проявит признаков раздражительности и не даст почувствовать, ей стало скучно. В этом смысле применение компьютеров является, возможно, наиболее полезным при индивидуализации определенных аспектов преподавания».Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 19 |
 

Похожие работы:

«У нас в гостях социологи республики Корея От редакции. Предлагаем нашим читателям познакомиться со статьями корейских коллег – в них содержится много интересного, познавательного, вплоть до возможного применения их выводов и предложений в нашей стране. История Института российских исследований (ИРИ) началась 13 января 1972 г., тогда при Университете иностранных языков Ханкук был основан Центр изучения СССР и стран Восточной Европы. Это было единственное научное учреждение, проводившее анализ...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» Институт управления Кафедра социологии и организации работы с молодежью Российское общество социологов Российское объединение исследователей религии СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ В ОБЩЕСТВЕ ПОЗДНЕГО МОДЕРНА Памяти Ю. Ю. Синелиной Материалы Третьей Международной научной конференции 13 сентября 2013 г. Белгород УДК: 215:172. ББК 86.210. С Редакционная коллегия: С.Д....»

«МЕДВЕДЕВА К.С. НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ DOI: 10.14515/monitoring.2015.5.12 УДК 316.74:2(410) Правильная ссылка на статью: Медведева К.С. О социологии религии в Великобритании. Заметки с конференции // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 5. С. 177For citation: Medvedeva K.S. On sociology of religion in Great Britain. Conference notes // Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. 2015. № 5. P.177-182 К.С. МЕДВЕДЕВА О СОЦИОЛОГИИ РЕЛИГИИ...»

«Геннадий Вас а й сильевич Дыльнов е ло САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО Социологический факультет МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЫЛЬНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 12 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ИЗДАТЕЛЬСТВО «САРАТОВСКИЙ ИСТОЧНИК» УДК 316.3 (470+571)(082) ББК 60.5 я43 М34 М 34 Материалы научно-практической конференции Дыльновские чтения «Российская идентичность: состояние и перспективы»: Саратов: Издательство...»

«Министерство образования и науки РФ ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Национальный исследовательский университет Научно-исследовательский комитет Российского общества социологов «Социология труда» Центр исследований социально-трудовой сферы Социологического института РАН Межрегиональная общественная организация «Академия Гуманитарных Наук»К 100-ЛЕТИЮ НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ...»

«Об итогах проведения секция «Социология» XXII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов -2015» C 13 по 17 апреля 2015 года в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова в 22 раз проходила традиционная Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Основными целями конференции являются развитие творческой активности студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач...»

«УДК 316.3/ ББК 60. Ф 3 Ответственный редактор: Президент Ассоциации социологов Казахстана, доктор социологических наук, профессор М.М. Тажин Редакционная коллегия: Исполнительный директор Фонда Первого Президента РК Б.Б. Мухамеджанов (председатель) Доктор социологических наук, профессор С.Т. Сейдуманов Доктор социологических наук, профессор З.К. Шаукенова Доктор социологических наук, профессор Г.С. Абдирайымова Доктор социологических наук, доцент С.А. Коновалов Кандидат социологических наук...» 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.