WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 19 |

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ III Международная научная конференция Сборник статей (часть 1) Общественные и гуманитарные науки Алматы – 2009 ...»

-- [ Страница 1 ] --

ФОНД ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

III Международная научная конференция

Сборник статей

(часть 1)

Общественные и гуманитарные наук

и

Алматы – 2009

УДК 001:37

ББК 72.4:74.

И 6

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:

МУХАМЕДЖАНОВ Б.Г. – Исполнительный директор ОФ «Фонд Первого Президента Республики Казахстан»

АБДИРАЙЫМОВА Г.С. – Председатель Совета молодых ученых при Фонде Первого Президента, доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой социологии и социальной работы КазНУ им. аль-Фараби И 66 Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане: Сбор. статей Межд. Науч. Конф. В 2-х частях. (г. Алматы, 10 дек.

2009 г.). – Алматы, 2009. Каз., рус.

ISBN 978-601-7152-74-1 Ч. 1: Общественные и гуманитарные науки. – 296 с.

ISBN 978-601-7152-75-8 В настоящий сборник вошли материалы III Международной научной конференции «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане» (г. Алматы, 10 декабря 2009 года).

Материалы предназначены для молодых ученых, исследователей, преподавателей, студентов и аспирантов, интересующихся проблемами развития современного общества.

УДК 001:3

ББК 72.4:74.58 ISBN 978-601-7152-75-8 (Ч. 1) ISBN 978-601-7152-74-1 общ.

© «Фонд Первого Президента Республики Казахстан», 2009 © ИД «Жибек жолы», 2009 бдірайымова Г.С. – л-Фараби атындаы КазУ социология жне леуметтік жмыс кафедрасыны мегерушісі, социология ылымыны докторы, азастан Республикасы Тыш Президенті корыны жанындаы жас алымдар Кенесіні трайымы

ПАТРИОТ БОЛУ – АЗАСТАНДЫ ШЫН ЖРЕКТЕН СЙЕ БІЛУ

Р Президенті, «Нр отан» ХДП траасы Н.. Назарбаевты кезектен тыс XII съезде сйлеген сзі – аса маызды, практикалы жат азастанды оамды біріктіретін жне жаа міндеттерді іске асыруа жмылдыратын идеялы серпіліс. Мемлекет басшысы зіні сйлеген сзінде азастанны саяси жне леуметтік-экономикалы даму жолында жалпы лтты басымдытарды кшейтуге арналан баытты саралап берді.

Сайып келгенде, Президент бізді жеделдетілген технологиялы згерістер жадайында, дамуды сапалы кезеіне бадарлайды: жаа аидаттар арылы дадарыстан кейінгі дамуды амтамасыз ету, инновациялы кластерлерді жедел дамыту шін жадайлар жасау, жаашыл ылыми-басару апаратын, адам факторыны тбегейлі суін жне лтты аржы архитектурасыны тжырымын жасау туралы мселені пысытауды ескеру.

ндылытарды жаа жйесін руды (алыптастыру) жне толеранттылы пен патриоттылыты кпшілікке сііруді де е басым баыттар ретінде Президент з сзінде аттап тті. азір ндылыты басымдытар азастанды оамны жаа леуметтік рылымын жасауды негізіне айналып келеді жне олар зіндік мдени код ретінде танылады, сол арылы халыты, лтты мдени сйкестік процесіні аншалыты ойдаыдай жретінін, лтты зіндік сана-сезімні ныаятынын саралауа болады.

азастанды оам крделі жйелік реформалара леуметтік рылым мен институттарды, брыны леуметтік-мдени ндылытар мен нормаларды тбегейлі згерісіне ку болды. оамны рухани саласында кейінгі онжылдыта болан згерістер адамдарды психологиясына, ндылыты бадарлары мен жріс-трыстарына серін тигізеді. Осы процестер кп дрежеде жас рпатарды ндылытарыны рылымын алыптастырудан, оларды мірлік талап – ниеттерінен, леуметтік кіл кйлерінен жне ділінен крінеді.

азіргі кезде жас рпаты отаншылды сезімде трбиелеу, оларды отаншыл – азамат ретінде алыптастыру проблемасы ерекеше зекті мселеге айналды. Дстр мен инновация арасында, соны ішінде леуметтік-мдени ортада тепе-тедікті сатау ауадай ажет болып тран бгінгі заманда осы мселе аса маызды.

Отаншылдыты алыптастыру рпатан-рпаа мірлік тжірибе берумен, з отаныны игілігі шін адамды жасампаз ебекке нысаналы дайындаумен, з елін сйе білетін, байланысын збейтін мдделерін орайтын, з халыны е озы дстрлерін сатайтын жне тарататын, жеке адамны, оам мен мемлекетті ауіпсіздігін амтамасыз етуге дайы мтылатын рухани-негелі жеке адамды дамытумен байланысты леуметтік – педагогикалы ызметті крделі жйесі.

Отаншыл болу дегеніміз-з аласы мен елін кркейту жолында наты да кнделікті істер жасау, з жерлестері мен отандастарына кмек жне зара ол шын беру.

Осыларды барлыы, сайып келгенде, бізді райсымызды бойымыздаы отаншылды сезімімізді дрежесін анытайды, бізді шынайы патриотты сана-сезімімізді дегейін анытайды. Патриот адам з отаным деп есептейтін аума (з мемлекетіні шекараларына дейін) нерлым байта болса, ол з отандастарына сорлым кбірек сйіспеншілік пен аморлы крсетеді зіні йі, ауласы, кшесі, аласы шін кн сайын тынымсыз ебек етеді.

Патриотты пен тыыз байланысты мемлекеттік дрежедегі маызды мселеэтносаралы келісімді сатаумен ныайту болып табылады. На осы ндылы бгінгі азастандаы леуметтік ілгерілеуді аса маызды шартына жатады. Осы туралы айтан Нрслтан бішлы Назарбаев «жастарды арасында экстремизм мен лтшылдыа, зады бзу мен ылмыс жасауа арсы иммунитет алыптастыру ажет екенін» атап тті.

Осыан орай, леуметтік институт ретіндегі білімні міндеті жас рпаты осы оамны мдениетін сипаттайтын ндылытар мен машытара баулуа саяды. Сондытан, біздер, педагогтар ретінде скеле рпаа мдени игілікті жетілдіру, дамыту, трлендіру абілетін алыптастыруа болашаты мдени бадарламаларын жасауа, этносты тілі мен мдениетіні бірлігіне негізделетін білім жне трбие, неге, мінез-лы, масатмраттар аидаттары мен дстрлерін рпатан-рпаа жеткізуге кш салуымыз керек.

Атап айтанда, жоары мектеп жеке-дара институт болып табылады, сол арылы оам жастарды дрыс леуметтендіре, леуметтік дамуды стратегиялы міндеттерін шеше білетін мамандарды дайындай алады. Сондытан бізді мемлекетімізге, оам міріні трлі салаларындаы проблемаларды шешу шін, бкіл тарихымызда жинаталан орасан лкен рухани – адамгершілік леуетті іске асыру ажет.

рине біз ызыты да ажайып заманда мір сріп отырмыз, оам мірінде адамдарды сана-сезімінде жастарды дниетанымында болып жатан аса лкен згерістер алымдар арасында ылыми пікір-сайыстар туызады. Бгінгі азастандаы дау-таластар академиялы ортамен ана шектелмейді. Осындай пікір-сайыстарды зектілігі кпе-крнеу. Болаша билік, ндылытармен мдениет жастара беріледі.

Оларды мірлік масаттары, ндылытары, мдделері мен ажеттіліктері бкіл мір бойы згеріссіз алмайды. скеле рпа шін ныдылытарды мазмны мен рылымын алыптастыру – кпырлы, серпінді жне біршама крделі процесс. Жастарды адамгершілік келбеті жаа леуметтік-экономикалы жне саяси жадайларды жасалады. леуметтік тжірибемен уаыт тиісті тзетулер енгізеді. Біраз уаыттан кейін жас адам мірінде млде блек масаттар мен аидаттарды іске асыруы да ммкін, біра е бастысы, жастарды азір андай ндылытара бадарлананы жне зіні ткені арылы бгін мен болашаа нені жеткізе алатыны маызды.

р халыты, рбір оамны, тл мдениетіне мтылатын жне сонымен трбиеленетін ытар жйесі бар, ол – ркениетті зегі болып табылады. Сонымен атар отбасы мен денсаулы, айырымдылы мен аморлы, жасылы пен баыт, лт пен халы та лкен ндылытара жатады. Егер азастанны жастары осы ндылытарды сезінуде зара жаындасса, рі егер осы ндылытар жастарды ісрекеттері мен ой-рістеріні бейнесін белгілейтін болса, онда бл бара халыты еркін интеграциясын, ркениетті нары, ыты жне демократиялы мемлекет жолындаы жалпы адамзатты мдделерді жне жалпы гуманистік негізде ркениетті дамуды білдіреді.

–  –  –

Simultaneously with the radical changes occurring in social life of modern Kazakhstan, the institute of family undergoes transformation as the social phenomenon, as well. The most significant tendency in changes of family institute is the tendency of family decomposition.

This leads to much more meaningful problem– the problem of social orphanage.

Officially, the problem is the prerogative of Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. According to the information of UNISEF, there are more than hundred thousands of kids in Kazakhstan, treated in children homes and boarding schools, and there are about 600 children homes in the republic. This responsibility was given to the ministry not long ago, but it is already clear seen that the organization of this governmental body toward orphanage problem works unsuccessfully.

There are lots of kids living in rural area limited and lost without attention, treatment and even a primitive bureaucratic data about them. In fact, there are lost. Unfortunately, there are no comities, or other organizations responsible for the process of adoption inside the state. Moreover, adoption is not desirable and wideaccepted event among Kazakhstani population, in majority people do not adopt orphans or those minorities, who do it prefer only infants younger than 3 years old. According to the information of the Agency of Statistics of RK the number of orphans in Kazakhstan increases every day and the existing number of children homes, which does not increase can not satisfy that increasing wave of orphaned kids. Usually, there are 10-15 kids per one tutor, but for today one tutor has to treat 30-40 orphans. Consequently, kids are treated in awesome conditions, limited in food, comfort, love and care and as the result, kids feel themselves lost, rejected and outcast. Besides, kids after leaving of children home are absolutely non– adapted to the life outside their so-called shelter. And according to the information of Independent Research Centre more than 50% of orphan kids after leaving of child’s social home become criminals or prostitutes, and 10% of them end their lives by suicide during the first year of adult life. [1] Obviously, the situation with orphanage in Kazakhstan can be mostly described as the catastrophic one. But, today Kazakhstan attracts more and more foreign well developed countries, which undoubtedly, can share with us a good experience and support financially.

Legislation of our Republic in Law ‘About family and marriage’ in chapter 12, article 76 provides the adoption under the underage kids and only in their interests, kids also can be adopted by foreign citizens. But this item has lots of challenges as recently this point of legislation is discussed in government to be toughen. And even without this innovation in legislation of Kazakhstan the adoption of our orphan kids by foreigners is very difficult, however exactly this program can one of the best for kids, which gives them an opportunity to obtain a family. Again, because our citizens do not desire to adopt orphan kids. The difficulties, which bother foreigners to adopt our kids are: 1) our legislation doesn’t allow to change the citizenship of a kid until he/she reaches 18 years, in order to give them an opportunity to return to homeland when they become adults, but this fact doesn’t allow the kid to get the citizenship of adopter’s country, this simultaneously deprives an opportunity to be competent member of the state, deprives the rights and freedoms of a kid. 2) foreigners are obliged to go through many verifications, test, commissions bureaucratic issues, in order to check whether may our government trust this individual or not. But, at the same time, the representatives of responsible for this problem organs and institutions, governmental representatives and other organs of power abuse their position, demonstrate their indifference, neglect and unwillingness to cooperate and even to allow the adoption at all. The article 78 of the same law informs that the calculation of possible to adoption kids is held according to the point 3 article 101 of the same law; calculation of candidates willing to adopt kids is held by local executive bodies and the calculation of foreign candidates on adoption is held by the Ministry of Foreign Affairs of RK. Articles 82, 84, 86 and 87 proclaim that the process of adoption requires the permission of parents, or guardianship organs obligatory; the permission of a kid elder than 10 years is also necessary; after the adoption the kid saves his last name and first name, but by apply of adopters kid can be given a new surname ( a surname of an adopter); in order to keep confidentiality of adoption the date of birth of a kid can be changed less than on six months, the place of birth can also be changed if the adopter applies for that.

Previously named law ‘ About family and marriage’ in chapter 12, articles 69, 97 allows the rejection of adoption only in judicial order, applied by shelters, parents, a kid himself (when 14 years old a reached), prosecutor, or organs of guardianship accounting only the interests of a kid. 95 article of the same chapter says that the rejection of the adoption can be caused by rough treatment of a kid, including psychological and physical usage of violence, the deviation of adopters from obligatory duties, provided by law of the republic, the recognition of alcoholism, drug addiction, or other dangerous pathologies. [2] As a whole, our legislative system toward orphanage problem provides the interests of kids, their rights and freedoms, however there are lots of important points lost in our legislation. And, indeed, these institutions work badly, do not refer their functions, there is no one harmonious systematization, government does not support enough financially, there are no appropriate and adequate skilled specialists, there are no suitable organs and agencies, who could be responsible for the work over orphan hood, besides, there are no appropriate organs who could qualitatively scrutinize and observe the work of previously named organs.

Adoption– is an act of acceptance of a kid into a family, including all consequent rights and duties. Adoption lasts for the rest of life. Government doesn’t sponsor it, as all the material aspect lies with the adopter. According to the articles 104 and 105 of the Law of RK ‘About the family and marriage’ the right to adopt is allowed under kids younger than 14 years old, later between the age of 14 till 18 there is allowed guardianship. This conditions are employed in order to protect property and non-property right of the kid. But again, guardians are not paid by government to maintain the kid’s existence. There are only some indirect costs for government: it pays the social worker, who observes and controls life conditions of a kid during the guardianship. Besides, government pays 4995 tenge per a kid, in case of death of guard.

But there is an alternative to adoption, which nowadays is much more popular and desirable in Kazakhstan. It is a patronat, which is much easier in implementation, besides, this act is sponsored financially. Patronat– is the form treatment of a kid upbringing, which is done as a contract.

The issues of a term of guardianship and the financial support from the government are discussed personally with the potential guardian. Approximately government maintains 17187 tenge per kid per month and about 206, 244 tenge per kid per year. This system of guardianship was adopted in Kazakhstan in 1998, but it started to work only in two years ago, as the government began to provide financial aid only in 2004. [3] There exists a public notion that such a system can bring a psychological threat to a kid by returning a child back to orphanage. But there are obvious advantages of the program: kids get acquainted with the institution of family, understand the duties and rights and the structure inside a family. And, of course, get an extremely important and vital portion of love, help, happiness and care. And, finally, patronat parents, who took kids for on term, later prolonged their contracts for a much longer term, some of them even adopted kids to their families.

The statistics data showed that the population of Kazakhstan does not have much information about the orphanage and the problems of orphan kids. Moreover it was discovered that the 6 majority of population have a negative relationship toward orphans and are not ready to accept them as the full value members of the society. The responsibility for the problem solution place on the government but confess that this phenomenon is the problem of the whole society and every single adult member should take the responsibility at least not to orphan any kids and take care for the own kids.

Bibliography:

1. Agency of Statistics of the Republic of Kazakhstan, 2008, Agency of statistics of the Republic of Kazakhstan, Kazakhstan– Almaty.

2. Kazakhstan Legislation System [online], 2005 available from http:// www.zakon.kz (Accessed in 2002)

3. Timur Gadeev, Oksana Osadchuk, 2003, Izvestiya, p. 8-10, Pod krishei patronata, June, 19.

–  –  –

СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Развитие казахстанского образования в последние десятилетия происходило и происходит в сложных условиях перемен в общественно-политической жизни, в экономике, в социальной структуре общества.

Все эти годы образование являлось предметом первейших государственных забот. Оно является одним из важнейших приоритетов в современном обществе. Это обусловлено тем, что система образования является органичной частью общественнополитического строя, который связан с экономикой, состоянием общественных отношений. В результате в современном обществе образование выдвигается в число ведущих областей деятельности общества, входит в круг главных приоритетов, которые определяют будущее страны. Приоритетность образовательной сферы подчеркивалось в концепции государственной политики в области образования Республики Казахстан.

В стране насчитывается свыше 180 высших учебных заведений и 86 филиалов вузов, в которых обучаются и воспитываются свыше 656 561 тыс. человек. 9 ведущих университетов имеют особый статус. В целях совершенствования системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров в 2004 году открыто 5 государственных педагогических вузов. Общая численность педагогических работников, занятых в сфере системы высшего образования, около 41 тысячи человек. При таком, казалось бы, обширном казахстанском образовательном пространстве не менее 19 тысяч казахстанских студентов учатся в вузах 35 стран мира, в том числе 16, 4 тыс. – в вузах России. 8690 иностранных граждан обучаются в вузах республики.

В Стратегии индустриально-инновационного развития РК на 2003–2015 годы было выделено, что «неотъемлемым условием успешной реализации индустриальноинновационной стратегии является наличие качественного человеческого капитала» [1].

Образовательный сектор был определен как один из главных «горячих точек» обеспечения устойчивого развития экономики страны и подготовки научно-педагогических и инженерно-технологических кадров. Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2005–2010 годы определила государственную стратегию и тактику развития отечественной системы образования. Этот важнейший государственный документ в качестве основополагающей цели сформировал социальный заказ государства на воспитание молодого поколения в духе высокой нравственности с учетом отечественного опыта и традиции. В представленных документах четко определены стратегические и промежуточные цели реформирования системы образования в республике.

В связи с обозначенными задачами перед ведущими педагогами, теоретиками и практиками, был поставлен вопрос о создании, становлении и развитии национальной модели высшего образования Республики Казахстан в целях достижения качественно нового состояния казахстанского социума. Стратегия развития Казахстана до 2030 года поставила перед системой образования цель – «обеспечить создание национальной модели образования и ее интеграцию в международное образовательное пространство» [2, с. 188].

Национальная модель высшего образования представляет собой совокупность взаимосвязанных между собой государственных образовательных стандартов, государственных законов и других компонентов модели, включающих: центральные и муниципальные органы управления высшим образованием; независимые организации по аттестации и аккредитации ВУЗов и их научно-педагогических работников; сеть высших учебных заведений страны различных типов, видов и организационно-правовых форм; производственную и социальную инфраструктуру; обучающихся и воспитанников, научнопедагогических работников и сотрудников и многое другое.

Национальная модель образования берет свои истоки от национальной идеи, которая включает в себя «формирование гражданского самосознания и зрелого национального чувства» [3, с. 43]. Целью создания национальной модели образования является «развитие и выделение этнической самобытности наряду с сохранением национальнокультурного многообразия Казахстана, ибо только личность с гражданским самосознанием, со зрелым национальным чувством может адекватно и творчески выполнять социально значимую деятельность, выстраивать индивидуальную траекторию обучения» [3, с. 43].

Так, среди приоритетных целей отечественной системы образования в Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2005–2010 гг., Концепции педагогического образования, а также в Законе «Об образовании» (27 июля 2007 г.) названы следующие: воспитание казахстанского патриотизма, толерантности, высокой культуры, уважения к правам и свободам человека; приоритетное развитие государственного языка; непрерывность образования в течение всей жизни; обновление содержания и структуры образования на основе отечественных традиций, мирового опыта и принципов устойчивого развития; реструктуризация системы профессионального образования и подготовки кадров в соответствии с рекомендациями Международной стандартной классификации образования; создание целостной трехступенчатой модели подготовки кадров (бакалавриат – магистратур – докторантура), основанная на аккумулирующей кредитной системой образования; интеграция с мировым образовательным пространством; переход на 12-летнее среднее общее образование; этнокультурология, культурная идентичность и др.

Новый период в развитии казахстанской системы образования начался после того, как Республика Казахстан заявила о готовности стать участницей Болонского процесса, целью которого является создание к 2010 году единого Европейского пространства высшего образования при сохранении разнообразия в сфере образования и науки.

Интеграция Казахстана в мировое и европейское образование несет в себе явные преимущества:

а) новая система позволяет студенту самостоятельно выбирать вектор своего образования; б) признание отечественных дипломов о высшем образовании значительно облегчит возможность молодым специалистам найти работу за рубежом, повысит их конкурентоспособность как на международном, так и на отечественном рынке труда.

В Казахстане к настоящему времени произведен стартовый переход к приведению в действие систему высшего образования в соответствии с условиями Болонского соглашения. Большинство казахстанских вузов уже перешли на двухуровневую систему высшего образования: бакалавриат и магистратура, ведется разработка кредитной системы зачетных единиц.

Следующий важнейший шаг по реформированию системы высшего образования Казахстана был сделан в 2004 году. Дальнейшее совершенствование высшего образования тесно связано с переосмыслением роли вузов в современном обществе. В целях совершенствования системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров в 2004 году было создано пять государственных педагогических вузов, в том числе был образован Таразский государственный педагогический институт.

В рамках педагогического института идет осмысление радикальных реформ школьного и высшего образования в конце ХХ и начале ХХI века и формирование новой философии образования и образовательной политики, ориентированной на достижения трех основных стратегических задач: цели качества образования: «повышение качества образования»; цели управления: «открытие систем образования и обучения»; цели справедливости: «обеспечение всеобщего доступа к образованию».

Задача педагогического института – подготовка педагога новой формации, а именно специалистов, способных создавать условия для получения «качественного образования каждым школьником независимо от уровня его стартовых возможностей, способностей, социального положения, пола, национальности и конфессиональной принадлежности» [4, с. 20].

Выполнение данной миссии позволяет Таразскому государственному педагогическому институту выступать лидером и координирующим центром в деле кадрового, культурного обеспечения инновационного развития региона. Сегодня в Таразском педагогическом институте ведется большая работа по разработке и внедрению опережающей модели школы. Конкретными проектами подобной модели являются профильная школа и ресурсный центр. Академиком НАО М.Н. Сарыбековым разработана «Модель учителя ХХI века», которая предполагает новые методологии содержания и методики подхода к подготовке педагогических кадров. В данной модели акцент сделан на профессионально-педагогическую деятельность учителя в условиях внедрения профильной школы или ресурсного центра.

Готовность учителя к реализации новых функций профессионально-педагогическая деятельность зависит от характера педагогического образования. Основная идея профессиональной подготовки будущего учителя к освоению новых функций профессиональной деятельности заключается в следующем: поскольку новые ценности не могут быть транслированы способом информирования и последующего воспроизведения, то они должны осваиваться способом проживания.

Современное профессиональное образование учителей ориентировано, прежде всего, на подготовку предметников, в то время как новые, социо-культурно обусловленные функции профессионально-педагогической деятельности акцентируют внимание на собственно педагогической составляющей профессиональной подготовки, подчеркивая ее особую роль в педагогическом образовании.

В Таразском государственном педагогическом институте выделены несколько групп профессиональных задач учителя: видеть ученика в образовательном пространстве;

строить образовательный процесс, направленный на достижение целей школьного образования; устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательного процесса; создавать и использовать образовательную среду, проектировать и осуществлять профессиональное самообразование, на которые и должна быть направлена подготовка педагогов.

Общество сегодня предъявляет высокие требования именно к специалистам педагогической профессии, которые по своему профессиональному предназначению призваны формировать высокий уровень общей культуры у подрастающего молодого поколения.

Это относится и к молодым специалистам-выпускникам педагогических вузов, которые получают фундаментальное и систематизированное, разностороннее и глубокое высшее профессиональное педагогическое образование.

Педагогическое образование имеет ту существенную особенность, что оно нацелено на воспитание воспитателей, на обучение учителей, и оно направлено на развитие определенных интеллектуальных знаний и умений у будущих работников широкой системы общего образования. Оно создает тех педагогов, чьи жизненные приоритеты, круг интересов и кругозор, чьи профессиональные и личностные качества будут в значительной мере определять развитие учащихся массовых общеобразовательных школ. И поскольку этим профессионально подготовленным молодым педагогам предстоит в будущем формировать культуру подрастающего поколения, становиться понятной та особая социальная значимость, которая отличает высококвалифицированный и ответственный труд работников системы образования.

Большинство исследователей (Власов А.В., Филиппов Ю.М. Россия и Казахстан: реформа высшей школы) отмечают характерную черту, проводимых образовательных реформ в Казахстане, как на уровне высшей, так и на уровне средней школы, – это наличие определенной последовательности и взаимосвязанности между этапами преобразований.

Подводя итоги очередного периода реформирования, связанного с этапом реализации Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005–2010 годы, следуют отметить ряд наиболее важных достижений: 1.

Проведена своевременная работа по законодательному и нормативно-правовому обеспечению развитию системы образования. 2. Модернизация отечественной системы образования проводится в соответствии с формированием национальной идеи. 3. Система образования в Казахстане как динамично развивающаяся система оказалось способной адекватно реагировать на ускоряющиеся мировые процессы глобализации и информатизации. 4. Отечественная система образования характеризуется расширением академической свободы образовательных учреждений профессионального образования и апробированием различных механизмов расширения доступности среднего и высшего образования.

С 2008 г. начался последний этап по полномасштабной реализации Государственной программы. Будущее экономики любой страны во многом зависит от подготовки технических кадров. Для обеспечения стабильного экономического развития страны и создания условий для дальнейшего формирования крепкого среднего класса технического или обслуживающего труда была подписана Государственная программа развития технического и профессионального образования РК на 2008–2012 годы (1 июля 2008 г.).

Главная ее цель – модернизация системы технического и профессионального образования для обеспечения отраслей экономики квалифицированными специалистами технического и обслуживающего труда с конкурентоспособными навыками и достаточным потенциалом для продолжения образования. От реализации данной программы ожидают следующего: повышение качества и конкурентоспособности кадров технического и обслуживающего труда; роста престижа и привлекательности обучения в системе технического и профессионального образования; расширения гарантий получения молодежью профессии и продолжения образования.

Общая политическая, социальная обстановка, сложившаяся в стране, продемонстрировала ряд обстоятельств. Первым из таких важнейших обстоятельств является то, что государство на деле повернулось лицом к образованию. Эта тема постоянно присутствует в выступлениях Президента нашей страны. Второе. Через целенаправленное поведение модернизации образования удалось связать в единое целое доступность, качество и конкурентоспособность.

С начала поведения реформирования системы образования в стране были проведены многочисленные конференции разного уровня, опубликованы в открытой печати фундаментальные исследования и научно-методические статьи, в которых рассматривались вопросы по реализации Государственной программы развития в Республике Казахстан на 2005–2010 гг. в системе высшего и послевузовского образования. Среди проблем развития высшего образования в Казахстане, имеющих фундаментальное значение и нашедших отражение в работах ученых и педагогов высшей школы, можно выделить следующие: 1. Проблема модернизации национальной системы многоуровневого образования. 2. Проблема глобализации, характеризуемая реализацией Государственной программы в направлениях интеграции системы высшего и послевузовского образования в мировое пространство. 3. Проблема регионализации образования, состоящая в развитии учреждений высшего образования как региональных центров образования, науки и культуры. 4. Проблема поиска новых теоретико-методологических оснований непрерывного образования. 5. Проблема смены знаниево-репродуктивной парадигмы на личностноориентированную, компетентностную модель развивающегося «культурологического»

типа. 6. Проблема сертификации качества подготовки специалистов и внедрения системы менеджмента качества образования. 7. Проблема создания новых государственных стандартах, соответствующих международной стандартной классификации образования и новым принципам государственной политики образования на основе кредитной и трехуровневой системы. 8. Проблема поиска новых инновационных педагогических технологий и интерактивных методик обучения. 9. Проблема функционирования полилингвального образования в аспекте образовательной парадигмы. 10. Проблема об идентификации в обществе и системе образования и др.

Перечисленные проблемы взаимосвязаны и во многом взаимообусловлены, имеют некоторую иерархичность, так как отражают основные этапы, проводимые в образовании, и культуросодержащие и цивилизационные компоненты подготовки высококвалифицированных специалистов в стране.

Литература:

1. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003–2015 годы.

Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года NQ 1096. САПП Республики Казахстан, 2003, NQ 23 – 24.

2. Образование в Республике Казахстан: Сборник законодательных актов. В 4-х томах, 3– издание.

1 том / Под ред М.М. Кузембаева. – Астана: Центр информатизации системы образования, 2006. – 236 с.

3. Абсатова М.А. Интегративный подход как средство организации национальной модели образования // Труды Республиканской научно-практической конференции «О ходе реализации Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 гг. в системе высшего и послевузовского образования. – Тараз: ТарГПИ, том 2, с. 43 – 45.

4. Заир-Бек Е.С., Тряпицина А.П. Подготовка специалистов в области международных программ оценки качества образования для всех: национальное видение. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 23006. – 63 с.

–  –  –

АЗАСТАНДАЫ КІТАП ТАРАТУДЫ

ИННОВАЦИЯЛЫ ФОРМАЛАРЫ

Кітап адамзат тарихындаы тыш баралы апаратты рал. Оны шыуы, дамуы, жазу мденитетімізбен тыыз байланысты. Арысы, тас кітаптан, одан со орама кітаптан негізі аланан рухани азыныларымыз асырдан кейін ана ааз бетіне тсе бастады. Сол дуірдегі бізді олжазбаларымыз л-Фарабиді, М.ашариді шыармалары.

Бір кезде кітапты жастанып жатып оитын кітапмарлар елі боланымыз кзімізден бл-бл шты ма, соы уаытта кітапа деген сраныс азайды. Сарапшыларды пікірінше, Ресеймен салыстыраньда бізді елімізде кітап аз оылады. Мселен, Ресей алымы В.Стельмахты зерттеуінше, Ресейді оу рыногында 30% газет, 35% кітап, аландарын журналдар мен баса да баспа дниелері иелейді. Сонымен атар, 20% оырман классикаа назар салса, 23% фантастиканы, ал 17-23% детективті, 9% поэзияны алайды. Ал осы заманды азастанды оырмандарды 35% детективті, 30% йелыздара арналан романдарды, 12% классиканы, 6% поэзияны тадайды. азастанда е аз оитындар санатында бизнесмендер мен зейнеткерлер бар. Зерттеушілер бірінші жадайды – кітапа деген ызыушылытарын жоалтан деп, екіншілерді – кітап сатып алуа аржы тапшылыынан деп тсіндіреді. дебиет сйер ауым атарынан таныландарды 77% йелдер екені аныталды. азіргі кітап оушыларды алауы – француз классикасы мен латын америкасы авторларыны туындыларына тскен. Сонымен атар, азастанды аламгерлерден – Абай, М. Шаханов жне т.б. есімдер аталады.

азіргі руханиятымызды жеісі де, жеілісі де – кітап оу мдениетінде тр. Кітап оу трысынан аланда жастарымыз шке блінді. Олар: еліміздегі кітап оушыларды басым блігі саналатын – студент жастар. рине, здігінен емес, саба ажеттілігіне байланысты ана кітапты оиды. Кітап оитын жастарды келісі толыныны дені – шытырман оиалар бейнеленген шыармалара уес. Ал млдем кітап оымайтын жастар шін азіргі кітаптар ызыты емес. Не десек те, кітап оушылар атары кемуіні бірден-бір себебі – телеарналар мен баса да баралы апаратты атынастар. Адам баласыны жан-жаты дамуына телеарналар кері сер ететінін алдымен у керек. дебиет – мгілік. Халымыз кітапты жз жылдан брын да оыан, жз жылдан кейін де оиды.

Адам баласы ойдаыдай іс атаруы шін кітапты орнын телеарналармен еш уаытта айырбастай алмайды. Сонымен атар, кітапты з баасын азайтып, нын жоалтып барады. Біра мны бінеше тйткілі бар: бріншіден, баасы тскенде, кітапты саудадаы баасы ктерілді, ал рухани баасы, оырманды тарту ны тмендеді.

Екіншіден, баса тілдегі кітаптар тімді болып, аза кітабыны ны тсті. Бір кезде нары заманыны табалдырыынан аттап, капиталистік оам талабына бейіммделе алмай, зіміз алай иналса, енді кітабымыз да сол кйді бастан кешуде. Баса елден келген зге тілдегі кзді жауын алатын трлі-тсті кітаптарды клекесінде алып, срелерден тапжылмай тр. рине, оан кітап кінлі емес. Кітапты сапалы, мазмнды етіп шыаруды, баспадан шыан жаа німді насихаттауды, таратуды йымдастыра алмай жатан зіміз кінліміз.

Интеллектуалды білімні айнар кзі кітап боландытан азастандаы кітап рыногы, кітап басылымы мен кітап таратуды сз ету – з алдына блек дние. Кітап басу саласындаы е зекті мселелерді бірі кітап тарату проблемасы болып табылады. Бл проблемаа тек мамандар ана емес (кітап басушылыр, кітапханашылар, сауда ызметкерлері) сондай-а зиялы ауымны ке тобы да кз тігуде.

Осы баяндамада азастан мен баса да мемлекеттердегі кітаптарды баспадан соы ттынушыа дейін жеткізуді олданыстаы формалары мен дістеріне талдау жасалан.

Кітаптарды тарату кезінде келесі факторлар ескеріледі: басылымдарды трі; сатып алушыны бейнесі; сатып алушыларды трылыты орны; сатылымдарды клемі;

болжанатын сраныс.

Маркетинг саласында басылымдарды ткізуді ш негізгі дісі бар: баспаны з німін экстенсивті, ерекше жне ішінара йлестіруі. Бл дістер баспа баылайтын, сонымен атар жеке (ктерме жне блшектеп сатушылар жатады) ткізу арнасын ескереді.

Аталан дістерді мазмнын ашып крелік, себебі оларды райсысыны з стратегиясы мен аыры масаты бар. Кітап тарату проблемасында кп нрсе тарату кестесіні дрыс тадалуына байланысты. Экстенсивті таратуды мні: кітаптарды кейіннен айта сату шін сатып алуа дайын, ктерме жне блшектік сауда сатып алушысы арылы ткізуде. Бл жадайда баспа сату клемін арттыру жаынан тып, сйкесінше з німін ірі партиялармен шыарып жне инвестицияланан аражаттарды айналымын жылдамдата отырып, оны кптеген ттынушылара оай жететіндей етіп, кітапты зіндік нын тмендетеді.

Ерекше йлестіру, баспаны кітаптарын сататын аймата белгілі – бір сауда делдалын баспаны тадап алуын білдіреді. детте, сатуды аталан дісі бастапыда ткізуді клемі аз болан шаын алалар мен аудандарда олданылады. Ерекше йлестіру дісі бгінгі тада кітаптарды ке ассортиментін тадап алу кезінде кп пайдаланып келе жатыр. Ол тек траты, за мерзімді байланыстарды рып ана оймай, сонымен атар сатушылармен бірге жмыс істей отырып, ттынушылы сранысты тиімді зерттеулерін ткізуге ммкіндік береді. німді нарыта ішінара йлестіруде баспа белгілі бір аймата німді ткізуді ерекше ыына ие, бір немесе бірнеше ірі блшек сауда йымдарымен келісім жасайды. Кбінесе бл діс нарыы ауымды алаларда олданылады жне сатып алушылара жасы ызмет крсету шін бірнеше сауда ксіпорындара ажет.

Экономикалы трыдан бкіл тиражды бір немесе бірнеше ктерме сатып алушыларды сатып аланы тиімді. Алайда баспа стратегиясы трысынан, ол нарытаы жадайды баылай алмай алатындытан, осы сатушылара туелді болып алуы ммкін. Бл жадайда реттелетін бсекелестік стратегияны тексерілген ралы болып табылады. Мндай бсекелестікте туелсіз ктерме сатып алушылармен атар баспа баылайтын уатты сату арнасы да болады. Бл сату арнасы баспаа ктерме сатып алушыларды ауырттылыта стап труа ммкіндік береді, себебі сату келісім-шартын жасасатын тланы тадау ыы баспаны олында болады.

азастандаы жне шетелдегі кітап тарату жолдары мен формаларына жасалан салыстырмалы талдау бізге кейбір адаалау нтижелерімен блісуге ммкіндік берді. Салыстырмалы талдау мына пункттер бойынша арастырылды: стационарлы кітап дкендеріні даму тенденциясы; кітап клубтарыны дамуы; пошталы сатылым саудасыны дамуы; кітап баспаларыны интеррактивті саудасы.

Стационарлы кітап дкендеріні даму тенденциясы азіргі уаытта Ресейді кітап дкендері арылы саудаа орта есеппен бкіл кітап тауарларыны 60% тседі. Ресейді барлы алдыы атарлы баспалары кітап тарату жмыстарын жргізудегі тжірибесі мол. Сонымен бірге ресей оырмандарыны жартысынан кбі кітап дкендерінен сауда жасап кетеді. Бл Батыспен салыстыранда жоары крсеткіш болып табылады. Ресейдегі кітап дкендерін аралау да Батыспен салыстыранда біршама жоары, ал бізді елде кітап саудасыны бдан баса зге трлері тіпті дамымаан.

Ресейлік кітап дкендері залына еркін кіріп, сатыдымдаы дебиеттерді ке трімен танысуа болады (мыс. «БиблиоГлобус»). Мнда ескі дебиеттерді жаа толытырулары, сраныстары компьютерлік баылаудан тіп отырады. Дкендерде рашан маркетингтік зерттеулер жргізіледі, ол арылы сауда барысы, тімі жоары баспалар аныталады. Дкендер соы жаа технологиялармен, ралдармен жабдыталан. Ал бізде кітап таратушы мекемелерді арасында е здігі «Экономикс». Экономикс кітап таратуды з жеке ксіпорын ретінде 1992 жылы 18 желтосанда алаан, 1997 жылдан бері ЖШС болып згерді. Алматы аласында трт дкені жне мдениет атты оамды кітапханасы бар. Біра, е бастысы, бізге шетелдегі бизнесті аруы – бсекеге абілеттілікті йрену ажет. Негізгі факторлары: кітап лгілерін жйелеу; ызметкерлерді ксіби дегейі; сауда алаыны клемі;

сауда залдарыны интерьері мен кркемдігі; кітаптарды алудаы еркіндік; дкенні территориялы орныуы; кітап саудасымен айналысатын ндірісті жеке формасы;

сатылымдаы кітаптарды баа дегейі; жарнама.

Кітап клубтары Батыста кітап саудасыны кп пайызы осы кітап клубтарынан тседі. Клуб саны бойынша АШ алда болса, Германия жне Скандинавия елдері де сан жаынан артта алмайды. Кітап клубтарында жиі-жиі лкен жеілдіктер болатындытан, мнда адамдар кп келеді. Барлы клубтарды тр-трге блуге болады: деби, мамандандырылан, ксіби, діни жне балалара арналан. Ресейде бірінші жне ірі кітап клубы – «Терра», онда екі миллион адам тіркелген. Олар клуба кірер барысында мына шарттарды орындайды: клубты каталог-журналына жазылады; кем дегенде бір сатылым болса да жасауы; жылына бір рет клубты ерекша сыныстарындаы кітапты алуы ажет. Мысалы, сіз Торнтон жне Сагден баспасыны каталогынан 2 кітап алсаыз, онда болашата сол клубтан сіз 5% жеілдікпен кітап аласыз. Ал егер 7 кітап алсаыз, клубты 10% жеілдігін аласыз. Егер 10 кітап алсаыз, клубты алтын картасын иеленесіз. Бл алтын карта – 20 % жеілдік жне Мскеу бойынша тегін курьерлік жеткізіп салу, сонымен атар клубты мерейтойлары мен баспаны арнайы жобаларына атысу ммкіндігі аласыз.

Пошталы сатылым саудасыны дамуы Кітап саудасындаы пошталы каталог арылы таралымны ілгері рі осал тстары да баршылы. Бір жаынан бл баспагерге з німін ткізуге кепілдік, сатып алушыа ажет кітабын дкеннен іздемей-а тапсырыс беру арылы алу ммкіндігі. Ал келесі бір жаы, пошталы каталогпен жмыс істеу жедел емес. Себебі, каталогтар жылына екі рет шыатын болса, оырман сраныстары каталог шыпай трып, жарты жыл ішінде кбейеді. Біра осыан арамастан пошталы сатылым саудасы те тез дамып келеді.

Кітап баспаларыны интерактивті саудасы Соы жылдары Ресейде кітаптарды интернет арылы саудаы тсіру де лкен табыс кзіне айналып отыр. Батыс елдерінде интернет дамыаны соншалы ол дстрлі кітап сауда трлеріне бсекелес болып отыр. Негізінде, кітаптар мен журналдар интернет арылы жасы саудаы тсе алады. Сонымен атар керекті кітапты іздестіру жылдам рі оай. Шетелдік кітап сауда фирмаларында кітаппен танысу шін Web-сайтта мына апараттар болады: ораманы сырты трі; баасы немес жеілдігі; жеткізу мерзімі; переплет, бет саны, басылымны шыу мерзімі; баспасы, ISBN; сатылу рейтенгі; аннотация, егер бар болса автор туралы сыни маала; баспадан сатылатын тауарлар. Ресейлік дкендерден тек «Озон» дкені ана мндай апараттарды бере алады. Ал тлеу формасымен жеткізу р трлі болып келеді. Сіз кітапты кредиттік картамен немесе курьерді зіне жеке тлеу арылы жзеге асырасыз. Сонымен атар, интернет арылы жзеге асатын виртуалды кітап нарыы жоары арынмен дамып келеді. Компакт диск тріндегі электронды кітаптар, сол кітаптар жнінде апарат алу, іздеу, тапсырыс беру мен сатып алу секілді электронды жйелер пайда болды. Электронды кітаптар оырмандара керекті дебиетті алуа кететін уаытты немдеп ана оймай, жеке кітапхана мселесінде де бетбрыс болды. Олар ндірушілерге олайлы жадай туызды, жаа кітаптарды оймаа сатау проблемасы да ткенде алды. Мамандар 2001 жылды жазынан бастап электронды кітаптарды таралуы, сіресе жастар арасында кенеттен се бастады.

Содан бері электронды дебиетте ерекше арын байалады. Дстрлі кітап нарыындаы прогрессті ескермеу ммкін емес. кінішке орай, азастанда осы кнге дейін «Кітап-пошта» саудасы, интернет-сауда сияты кітап тарату формалары таралмаан. Ал кітап клубтары формасы млдем дамымаан. азастан – Туелсіз мемелекеттерді кітап таратушылар ассоциациясыны те ыты мшесі болып табылады. Бл оан барлы халыаралы іс-шаралара атысуа, ТМД елдеріні кітап саласындаы істерін талылауа жне халыаралы ынтыматастыты жоспарлауа ммкіндік береді. 2006 жылды 16 наурызында Астана аласында «леуметтік маызды дебиет трлері» атты бюджеттік бадарлама бойынша 2005 жылы шыан кітаптар жрмекесі ткізілді. Осындай жрмекелерді кптеп ткізілуі кітапты жарнамалай отырып, оны тезірек таратуа ммкіндік береді. Біра осыан арамастан елімізде кітап басу ндірісін былай ойанда німді тарату, жеткізіп беру мселесі лі де алдымызды орайды.

Елімізде лі кнге дейін баспагерлер ауымдастыы рылмаан. Бір кездері «Алматыкітап» басшылыы азастан баспагерлері мен кітап таратушылар ауымдастыын рмаа ниеттенген еді, біра баспагерлер райсысы р тарапа тартып, орта ммілеге келе алмады. Мны зардабын енді баспагер де, автор да, оырман да шексіз тартып отыр. Брын Кеестік заманда «азакітап» деген йым болан. Ол таырыпты жоспар бойынша анша кітап сатып алатындыы туралы баспалара млімет беріп отыратын. Сол тапсырыса сай баспалар кітап шыаратын. Ал лгі йым артынша ашасын аударатын болан. р облыста, р ауданда «азакітапты» кітап дкендері бар еді. азір ауыл трма, аудан орталыынан бір кітап дкенін тауып крііз. Брындары сраныса сай шалай ткпірге де жеткізіп беретін арнайы транспорт жйесі жола ойылан болатын. Не десек те, мндай ауымды істі Мдениет министрлігі айта ола алмаса, бас-басына би болан жекеменшік баспаларды олынан келетін шаруа емес.

Дамыан елу елді атарына осыламыз десек атарылар игілікті істерден баспа, баспахана ісі де шет алмауы тиіс.

–  –  –

ВИЗУАЛьНЫЙ МАТЕРИАЛ КАК ИСТОчНИК В ИЗУчЕНИИ

РЕПРОДУКТИВНОгО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Жизнь современного человека окружена огромным количеством визуальных материалов: билборды, рекламные буклеты, видеоклипы, фотографии и др. Активное развитие в последние годы визуальной социологии позволяет использовать ставшие привычными визуальные материалы в качестве источника социологического анализа в изучении различных аспектов общественной жизни.

Визуальные материалы представляют большое исследовательское поле для анализа различных аспектов репродуктивного поведения (вопросы материнства, отцовства, родительства, ценность детей, связь поколений и т.д.).

Исследовательские возможности визуальных документов обширны. Так, визуальные материалы можно использовать при проведении социологического интервью. «Вы показываете фотографии, обсуждаете их, стараясь обнаружить интересные детали о самом сообществе, взаимоотношениях, царящих в нем, выявить, кто лидер, а кто – маргинал, кто богат, а кто – беден в этом сообществе»[1].

Фото, кино – материалы помогают взглянуть на многие вопросы по-новому и открывают возможность новых интерпретаций различных аспектов репродуктивного поведения. Анализ визуальных материалов способствует изучению не того, что люди говорят, а увидеть то, что они делают. Известный польский социолог П.Штомпка отмечает, что «в течение долгого времени социологи больше внимания уделяли тому, что люди говорят, чем тому, что они реально делают. А то, что человек делает – это «видимо», то есть поддается наблюдению» [2]. Замечено, что при изучении репродуктивных установок посредством социологического опроса, респонденты чаще всего выбирают социально одобряемые ответы. Опрашиваемые подчеркивают ценность детей, материнства, нежелательность абортов, однако, понятно, что некоторые из респондентов просто отмечают «правильные» ответы. Фотографии (семейные, любительские и др.) показывают действия, поведение людей в различных социальных обстоятельствах.

В исследовании различных аспектов репродуктивного поведения индивидов, семей большой информационный материал содержат семейные фотографии, на которых запечатлены дети. Рассмотрение этих фотографий дает возможность провести интервью, в ходе которого респондент как бы «углубится» в прошлые годы и вспомнит собственный опыт по уходу за ребенком, помощь со стороны родных, взаимоотношения супругов и др. В ходе такого интервью выявятся проблемы, связанные с уходом и воспитанием за детьми, характер социальных связей, изменение социальных ролей и т.д.

Проведение контент-анализа визуальных документов помогает выявить определенные тенденции, а также увидеть новые, незамеченные аспекты. Как отмечает П.Штомпка «рассматривая фотографический материал с позиции временной перспективы, можно отслеживать газетные фотоматериалы в течение определенного периода» [3]. Контент – анализ современных плакатов, «растяжек», щитов, на которых изображены дети, а также все то, что относится к репродуктивной проблематике (материнство, отцовство, семья, связь поколений и т.д.) раскрывает основное содержание современной социальной политики в отношении материнства и детства, а также в некоторых случаях – направленность демографической политики.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 19 |
 

Похожие работы:

«Министерство образования и науки Российской Федерации ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» Институт управления Кафедра социологии и организации работы с молодежью Российское общество социологов Российское объединение исследователей религии СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ В ОБЩЕСТВЕ ПОЗДНЕГО МОДЕРНА Памяти Ю. Ю. Синелиной Материалы Третьей Международной научной конференции 13 сентября 2013 г. Белгород УДК: 215:172. ББК 86.210. С Редакционная коллегия: С.Д....»

«Министерство образования и науки РФ ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Национальный исследовательский университет Научно-исследовательский комитет Российского общества социологов «Социология труда» Центр исследований социально-трудовой сферы Социологического института РАН Межрегиональная общественная организация «Академия Гуманитарных Наук»К 100-ЛЕТИЮ НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ...»

«Геннадий Вас а й сильевич Дыльнов е ло САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО Социологический факультет МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЫЛЬНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 12 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ИЗДАТЕЛЬСТВО «САРАТОВСКИЙ ИСТОЧНИК» УДК 316.3 (470+571)(082) ББК 60.5 я43 М34 М 34 Материалы научно-практической конференции Дыльновские чтения «Российская идентичность: состояние и перспективы»: Саратов: Издательство...»

«УДК 316.3/ ББК 60. Ф 3 Ответственный редактор: Президент Ассоциации социологов Казахстана, доктор социологических наук, профессор М.М. Тажин Редакционная коллегия: Исполнительный директор Фонда Первого Президента РК Б.Б. Мухамеджанов (председатель) Доктор социологических наук, профессор С.Т. Сейдуманов Доктор социологических наук, профессор З.К. Шаукенова Доктор социологических наук, профессор Г.С. Абдирайымова Доктор социологических наук, доцент С.А. Коновалов Кандидат социологических наук...»

«МЕДВЕДЕВА К.С. НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ DOI: 10.14515/monitoring.2015.5.12 УДК 316.74:2(410) Правильная ссылка на статью: Медведева К.С. О социологии религии в Великобритании. Заметки с конференции // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 5. С. 177For citation: Medvedeva K.S. On sociology of religion in Great Britain. Conference notes // Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. 2015. № 5. P.177-182 К.С. МЕДВЕДЕВА О СОЦИОЛОГИИ РЕЛИГИИ...»

«У нас в гостях социологи республики Корея От редакции. Предлагаем нашим читателям познакомиться со статьями корейских коллег – в них содержится много интересного, познавательного, вплоть до возможного применения их выводов и предложений в нашей стране. История Института российских исследований (ИРИ) началась 13 января 1972 г., тогда при Университете иностранных языков Ханкук был основан Центр изучения СССР и стран Восточной Европы. Это было единственное научное учреждение, проводившее анализ...»

«СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ УДК 316. ББК 71.05 Д4 Издано по заказу Комитета по науке и высшей школе Редакционная коллегия: доктор социологических наук, профессор Я. А. Маргулян кандидат социологических наук, доцент Г. К. Пуринова кандидат филологических наук, доцент Е. М. Меркулова Диалог культур — 2010: наука в обществе знания: сборник научных трудов Д международной научно-практической конференции. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургской академии...» 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.