WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 26 |

«Ответственный редактор: Президент Ассоциации социологов Казахстана, доктор социологических наук, профессор М.М. Тажин Редакционная коллегия: Исполнительный директор Фонда Первого ...»

-- [ Страница 5 ] --

2. Резников Б.А. Системный подход и актуальные проблемы образования. // Системные исследования. Ежегодник. – М., Наука, 1978. – С. 185-201

3. Филиппов Ф.Р. Школа и социальное развитие общества. – М., 1990. – 153 с.

4. Социология: учебное пособие. Под ред. К.Г. Габдуллиной – Алматы: «Санат», 1997. С. 67-81.

–  –  –

ЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГТЫ КСІБИ ЗЫРЛЫЛЫЫН АЛЫПТАСТЫРУ

МСЕЛЕЛЕРІ азіргі заман жадайында трлі леуметтік рылымдарды жмыс аумаында леуметтік педагог айналысатын леуметтік жмысты негізгі баыттары айындалан: материалды к мек к рсету (ашалай к мек, патронат, жеілдіктер мен жрдемаылар, трмыстаы к мек); леуметтік аморлы йымдастыру (адамдармен жмыс, ызметкерлерді іріктеу, тексеру, е жетік тжірибелерді насихаттау); адама ыпал ету.

Адама ыпал ету дегеніміз – педагогикалы жне психологиялы трыдан сер ету процесі.

леуметтік педагог – «леуметтік трбие», «отбасы педагогикасы», «бала тласы» деген ымдарды; сондай-а балаа ыпал етуді дістерін, иын мінезді жас спірімдермен жмыс жасау ерекшеліктерін білуі тиіс.

леуметтік педагогты мектеп малімінен, сынып жетекшісінен немесе мектепинтернат трбиешісінен айырмашылыы – оны сыныппен немесе топпен емес, жеке баламен, топ болса – шаын топпен, отбасы болса – райсысымен жеке-жеке жмыс атаратындыында.

леуметтік педагогты негізгі міндеті – бл баланы, жас спірімді леуметтік трыдан орау, оан леуметтік, психологиялы немесе медициналы к мек к рсету, оны білім алуын йымдастыру, сондай-а оны оамдаы аталуы (реабилитация) мен бейімделуін амтамасыз ету.

Бл міндеттерді шешу шін леуметтік педагог баланы зерттейді, оны жадайын, тыырыа тірелу дегейін анытайды жне одан шыу жолдарын іздестіреді, жоспарлайды.

иын жадайа тап болан баланы демеу оай жмыс емес. Мндай жадайда оны рухани трыдан олдап, зіне деген сенімін ояту, з кшіне сендіру, алдаы уаытта брі де жасы болатындыына сенімін кшейту те ажет.

леуметтік жмыспен айналысатын маман-педагог белгілі бір білім жиынтытарымен арулананы дрыс. Олар – психология, йымдастырушылы дадылары, адамдармен тіл табыса алу, балалар жымымен жмыс жасай алу абілеттіліктері, педагогикалы икемділік т.б.

Сонымен атар, леуметтік педагогты адамгершілік, ізгілік жне рухани асиеттері де жоары дегейде болуы шарт.

Сонымен бірге педагог балаа наты к мек бере алатын леуметтік орау ызметтерімен, мамандармен байланыса тседі, олармен бірігіп жмыс жасайды. Ол шін педагогты зіні ксіби даярлыы мыты, оу жне трбие жмысын жргізуге абілеті мол болуы шарт. Мны брі педагогикалы шеберлікке жатады.

Педагогикалы шеберлік – к п жадайда педагогты жеке тлалы сапаларына, сондай-а, білімділігі мен икемділігіне де байланысты.

леуметтік педагогты ксіби білімі к леміне – педагогика жне психология, баланы даму физиологиясы, трбие жмысыны дістемесі сияты міндетті пндер енеді. Бл білімдер баланы, оны мінез-лы мен істерін, арым-атынас ерекшеліктері жне зге балалармен жымда сыйымдылыын анытау шін ажет.

леуметтік педагог баланы ызметі мен зара бірлескен рекеттерін йымдастыра алуы ажет. леуметтік педагог педагогикалы технологияларды да игеруі тиіс. Оан кейбір актерлы діс-тсілдер, с йлей алу, дауыс ыраын згерте алу, мимика жне ым-ишаралы белгілерді игеру; схбат кезінде маскнеммен, нашаормен, жез кшемен, кезбемен немесе иын жадайа тап болан баламен орта тіл таба алатындай гіме желісін ра білу сияты икемділіктер жатады. Жай тіл тауып ана оймай сендіре жне ыпал ете білу те маызды.

леуметтік педагога ажетті ксіби білімдер мен дадылар жиынтыына оан маман ретіндегі ажетті теориялы білімдер:

• ызметті нормалы-ыты базасын балаа к мек к рсететін мекемелер жйесіні, леуметтік педагог ызметіні леуметтік-экономикалы негізін райтын задарды, зады актілерді, аулыларды, жарлытар мен нсауларды білу;

• леуметтік педагогиканы теориясы мен тарихын білу;

• ртрлі социумдардаы трлі категориядаы балалармен жмыс жасауа ажетті леуметтік-педагогикалы ызметті дістері мен технологияларын білу;

• бала тласын, оны физикалы, рухани жне леуметтік дамуын, мінез-лы ауытуларын зерттейтін жас ерекшелігі психологиясын білу;

• адамдарды бірлестіктері мен топтарын (отбасы, шаын топ, мектеп жымы, рдасрбылары т.б.) зерттейтін леуметтануды білу;

• ксіби зерттеу ызметін леуметтік басару жне жоспарлау дістерін білу;

• жне практикалы дадылар жне икемділіктер жйесі жатады:

• социумда жріп отыратын жне баланы дамуына теріс сер ететін процестерді теориялы трыдан талдай алу икемділігі; проблеманы бірлесе отырып шешу іс-рекетін талдау;

• болжай алу (прогностикалы) икемділігі, яни, баланы арнайы йымдастырылан леуметтік-педагогикалы іс-рекеттерге тарта отырып оны проблемаларын шешу жолдарын болжау. Болжамды икемділіктерге – іс-рекетті масаты мен міндеттерін анытау;

іс-рекетті жзеге асыруды діс-тсілдерін іріктеу; нтижені алдын ала к ре білу; ойылан масаттан ммкін боларлы ауытушылытарды есепке алу; леуметтік-педагогикалы ісрекеттерді кезедерін айындау; уаытты б лу; баламен бірлескен іс-рекет жйесін жоспарлау жатады.

• жобалау икемділіктері, яни, жоспарланып отыран нтижелерді амтамасыз ететін натылы іс-рекет мазмнын анытау; жобалау икемділіктеріне – іс-рекет масаттарын наты міндеттерге айналдыру; балалар мен жас спірімдердегі ажеттілік, ызыушылы мотивтерді жне оларды анааттандырылу дегейін, ерекшеліктерін есепке алу;

материалды базасын жне жеке тжірибесі ммкіндіктерін ескеру; ойылан міндеттерге жету мазмнын, дістері мен тсілдерін іріктеу; наты балаа арналан леуметтікпедагогикалы іс-рекет бадрламасын жасау.

• Рефлексивтік (психикалы былыстарды мнін тани алу) икемділіктер – педагогты з іс-рекетіні рбір кезедерінде зіндік талдау жасап отыруы, яни, алынан нтижелерді бала тласына, оны проблемаларын шешуге тигізген жаымды, жаымсыз ыпалдары дегейін анытауы.

• Коммуникативтік икемділіктер немесе тлааралы арым-атынас мдениетін мегеру. Баланы, тыдай, ести алу абілеттері, яни, арым-атынас ситуациясын мегеріп, баламен контакт орната алу; бала проблемаларын тсінуге ммкіндік беретін фактілерді жинай алу жне баланы вербалды жне вербалды емес мінез-лын баылай отырып интерпретация жасай алу икемділіктері.

леуметтік педагогты міндеттері де саналуан:

• Оушыларды жеке психологилы-медициналы жне педагогикалы ерекшеліктерін зерттейді.

• Оушыны микроортасын, мір сру жадайларын зерттейді.

• Оушыны ажеттіліктері мен ызыушылыын анытайды.

• Оны басындаы иыншылытары мен проблемаларына, трбиедегі ауытулары кезеінде тез арада леуметтік к мек жне олдау к рсетеді.

• леуметтік – педагогикалы диагностика ойып, мселені шешу дістемесін анытайды.

• Патронат бойынша трын й, зейнетаы беру, жетім балалар мен ата-аналар аморлыынсыз алан балаларды мліктік жне мліктік емес ыларын орау мселелерімен айналысады.

• Сабатан тыс уаытта оушыны спортты жне шыармашылы абілеттіліктерін дамытуа жадайлар жасайды.

• Мемлекеттік оамды йымдар мен балалар арасында арым-атынас орнатады.

• Психолог маманмен, малімдермен, ата-аналармен немесе оларды алмастырушы адамдармен бірлесіп, тыыз байланыста жмыс жасайды.

• Білім беру мекемелеріні білім бадарламаларын растыруа, бекітуге, оны жзеге асыруа атысады жне зіні зыреттілігі шеберінде оларды орындалуына жауап береді.

азіргі кні леуметтік педагогты ызметі талап етілетін салалара мектепте, сыныпта стсіз, жадайы нашар отбасынан шыан балалармен жмыс; мектеп-интернаттар, балалар жне арттар йлері; балалар емхана-шипажайлары; леуметтік білім беру орталытары, леуметтік-психологиялы к мек орталытары; реабилитациялы-коррекциялы орталытар; мдени орталытар, балалар шыармащылытары йлері, жастар клубтары;

жазы демалыс жне ебек лагерлері жатады.

леуметтік педагогты балаа к рсететін к мектеріні негізгі трлері т мендегідей:

• леуметтік-апаратты к мек, яни, балаа леуметтік аморлы, к мек туралы жне леуметтік ызмет к рсету мекемелері мен оларды к рсететін ызметтері турасында жан-жаты малматтар беру;

• леуметтік-ыты к мек. Баланы ыын орауа, трлі категорияа жататын балалара кепілді ытарын жзеге асыруа жрдемдесу; сондай-а, балаларды отбасылы-некелік, ебек, азаматты жне мекен-жай мселелері трысынан ыты трбиелеу;

• леуметтік-ребилитациялы к мек – реабилитациялы орталытар, кешендер мен баса да мекемелерде балаларды психологиялы, моральды, эмоциялы денсаулыын алпына келтіруде к мек к рсетуге баытталан;

• леуметтік-трмысты – «туекел топтарына» жататын отбасыларында трбиеленуші балаларды трмысты жадайын жасартуа баытталан к мек трі;

• леуметтік-экономикалы к мек – трлі жрдемаы, компенсация, бір реттік т лемдер, балалара адрестік к мек, жетімдерге, балалар йлеріні тлектеріне олдау жасауа баытталан;

• леуметтік-медициналы к мек – сырат балаларды емдеуге, ктуге баытталан, кмелетке толмаандарды маскнемдігі мен нашаорлыыны алдын алу шараларына, туекел топа жататын отбасылары балаларына леуметтік-медициналы патронаж жасауа арналан к мек трі;

• леуметтік-педагогикалы к мек – ата-аналарды балаларды трбиелеу ын іске асыруына барлы жадайларды жасауа, балаларды ата-аналарымен, рбы-рдастарымен, малімдермен арым-атынастарындаы жанжалды ахуалдар мен педагогикалы ателіктерді зардабын жоюа, туекел топа жататын отбасындаы балаларды трбиесі мен дамуын амтамасыз етуге баытталан.

• леуметтік-психологиялы к мек – бала мір сріп отыран микросоциум мен отбасында жана жайлы микроклимат орнатуа, оршаан адамдармен арым-атынастаы негативтік былыстарды жойып, ксіби жне жеке тла ретіндегі з жолын табуына баыт к рсету.

леуметтік к мекті аталан барлы трлері трлі формаларда іске асырылуы ммкін:

сырттай, олма-ол, стационарлы жне кешенді трде.

Сонымен бірге, к мек зге біреулер арылы, олма-ол ыса мерзімде, олма-ол за мерзім аралыында жне олма-ол к ппрофилді трде к рсетілуі ммкін.

Сырттай к рсетілетін к мек трлеріне баламен жне оны жанындаы адамдармен хат алысу, телефон немесе электронды почта арылы арым-атынаса тсуді жатызамыз.

Сырттай к мек к рсететінмекемелер атарында апаратты ызметттер к рсету жйесі мен сенім телефондарын атауа болады, оны ішінде нашаор, маскнем, мгедек балалара арналан арнаулы апаратты-консультативтік ызметтер де бар.

олма-ол ызмет к рсету-леуметтік педагогты баламен ыса мерзімді арыматынастары, яни, олар кризистік, ребилитациялы жне ксіби баыт орталытарына баран кезде, балаларды ебек биржаларында іске асырылады.

леуметтік ызметті стационарлы трі – дейі арналып жасаталан жерлерде за уаыт бойы баылап бауды арастырады. Мысалы – интернаттар, балалар йлері, жетімханалар т.б.

леуметтік педагогты жмыс объектілері оушылар мен оларды ата-аналары ана емес, сонымен бірге ртрлі жастаы адамдар, клубтар, секциялар, леуметтік топтар, оамды бірлестіктер мен йымдар. Бл орталарды ай-айсысында да адамдар здерін еркін стайды, туелсіз сезінеді. Сондытан да бндай ортада жмыс істеп, жас спірімні де, ересек адамны да бос уаыттаы трбие коррекциясын тиімді йымдастыру – иын да крделі міндет.

Жоарыда айтылан ртрлі иын да жауапты ызмет трлерін атаратын леуметтік педагогты жмысы ауымды, баыт-бадарлары да саналуан.

Олара, негізінен, т мендегідей салалар жатады:

• Сыныпта, топта, жатаханада, оамды бірлестіктерде жне мектептен тыс білім мекемелерінде трбие жмыстарын йымдастыру;

• Жеке тланы психологиялы-педагогикалы ерекшеліктерін, отбасы жадайын, ызыушылытарын, талап-тілектері мен иындытарын, кездейсо жадаяттар мен тртіп бзу жадайларын тексеріп зерттеу жне дер кезінде тиісті педагогикалы жрдем к рсету;

• Салауатты мір салтын насихаттау, оушыны ыты еркіндігіне, денсаулыына аморлы жасау, ауіпсіз мір сруіне к мектесу, жасы келгендерді білім алуа тарту;

• Бос уаытында баланы дарын, абілеттеріні дамуына, аыл-ой жне дене рылысыны жетілуіне жадай жасау;

• Жас спірімні жеке басыны дамуы мен трбиесін оны отбасымен бірлесе отырып шешу;

• Оушыны жекетлалы ерекшеліктерін, проблемаларын маліммен бірлесе отырып зерттеу жне шешу; дамуында ауытушылытары бар балаларды жадайларын арап, олара ажетті бар ммкіндіктерді жасау, пайдалану.

Сонымен бірге, леуметтік педагог оушыларды білім алуын ізгілендіруде ерекше роль атарады. Ол к пшілік оамды йымдар мен мектепті зара байланыстарын амтамасыз етуші днекер де болып табылады.

леуметтік педагогты функцияларын ысаша т мендегідей 3 топа біріктіруге болады:

• Трбиелеу (леуметтену, бейімделу) функциясы;

• леуметтік-ыты (мемлекетті балаа аморлыы, ыты орау) функция;

• леуметтік реабилитация (мгедек жне психикалы дамуы артта алан балалара к мек) функциясы.

• Бл функциялардан леуметтік педагогты олданбалы міндеттері, яни, леуметтік ызметкерді негізгі жмыс баыттары келіп шыады:

• Бала санасында айырымдылы пен ділеттілік, жаындарына, барлы тіршілік иелеріне, шыармашылы іс-рекетке деген сйіспеншілік сезімін, зара тсінушілікке мтылуды трбиелеу, алыптастыру.

• Кризистен з кшімен шыуды масат ттып, одан шыу жолдарын табуа йрету;

мірлік масатын анытап, мірді мнін тсінуге мтылдыру.

• оршаан лемді, адамдарды, оларды физикалы жне рухани ерекшеліктерін, оамдаы міндеттері мен ытарын танып білуге мтылыстарын дамыту.

• Баланы зін- зі сыйлауа, зіне сенімді болуа, з еркімен шешімдер абылдауа йрету.

• Баланы немесе жас спірімді лкен жне шаын топтарда адамдармен, отбасында, мектепте рбы-рдастарымен тіл табыса білуге жне оан ынталы болуа дадыландыру.

Бл жерде леуметтік педагога з трбиеленушілеріні жас жне психологиялы ерекшеліктерін білу те маызды.

Бл олданбалы міндеттерді ысаша трде былай айтса да болады: жасылы жасауа трбиелеу, з мірін йымдастыруа йрету, танымды ызыушылытарын дамыту, з жеке ерекшеліктерін, абілеттері мен талаптарын дамытуа йрету.

азіргі жадайда мектепті, отбасыны жне оамны зара байланысын жасартатын леуметтік педагогтарды даярлауды ауымын кеейту керектігі айын сезілуде. Мндай категориядаы ксіби білікті мамандарды дайындауа жне айта даярлауа ерекше к іл аудару ажет-а.

Пайдаланылан дебиет:

1. Коджаспирова Г.М. Культура профессионального самообразования педагога. –М.,1994г.

2. Галагузова М.А. Профессионалная подготовка социальных педагогов. //Социальная работа, 1992, №6.

3. Беличева С.А. Основы превентивной психологии. –М., 1993 г.

4. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика. –М., 2005 г.

Резюме

Рассматриваются вопросы формирования ключевых профессиональных компетенций социального педагога в условиях ВУЗа; расширения сфер профессиональной деятельности социального педагога, выход на уровень взаимодействия со специалистами смежных профессий и необходимость непрерывного повышения образования и уровня квалификации с целью сохранения конкурентоспособности на рынке.

–  –  –

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, КАК ИНСТРУМЕНТ

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Экономические реформы, направленные на развитие рыночных отношений в Казахстане, сопровождались серьезными изменениями в сфере занятости. Трансформация и функционирование развивающегося рынка труда в стране – это важный, сложный, острый и долговременный процесс в рамках перехода к рыночной экономике. Специфический характер ресурсов, обращающихся на этом рынке, четко выделяет его среди других рынков.

Это придает ему также определенное значение в деле обеспечения и сохранения макроэкономического баланса, социальной и политической стабильности в стране. Поэтому обеспечение равновесия в сфере занятости – это проблема, решение которой связано с широким перечнем мер экономической, законодательной, образовательной областях, а также информационной и статистической. Реалистичное наблюдение и прогнозирование экономических явлений, имеющих важные последствия, требуют глубокой оценки уровней, структуры и тенденций в динамике рабочей силы и ее потребностей.

Проводя аналитические изыскания по проблемам формирования рынка продуктивной занятости в Казахстане, можно говорить о том, что на ситуацию на рынке труда влияют ряд факторов, которые экономически взаимосвязаны между собой и предполагают общие пути их разрешения:

несоответствие структуры спроса и предложения рабочей силы по профессиям и квалификационным разрядам;

наряду со снижением численности квалифицированной рабочей силы увеличение числа профессионально неподготовленных людей;

невостребованность потенциала безработных с высшим и средним профессиональным образованием по отдельным специальностям;

наличие различия в занятости мужчин и женщин, разрыве их оплаты труда, конкурентоспособности на рынке труда.

Преобразования, проводимые в Казахстане в последнее десятилетие, направлены на формирование социально ориентированной рыночной экономики. Одним из важнейших факторов, обеспечивающих достижение этой цели, является эффективное использование трудового потенциала страны. Для этого требуется формирование цивилизованного рынка труда, предполагающее его государственное регулирование, системы социальных гарантий занятости и развитого сектора социальных услуг. До последнего времени под давлением объективных и субъективных обстоятельств проблемы использования трудового потенциала сводились к сохранению занятости, ограничению масштабов безработицы и сокращения уровня бедности в стране.

Следует подчеркнуть, что проблем в области занятости населения в Казахстане накопилось достаточно и такая ситуация предполагает последовательную отработку по степени их приоритетности. Наиболее важными, на наш взгляд, среди них являются: разработка прогноза занятости; повышение престижа служб занятости; активное целенаправленное финансирование профессионального обучения и повышение квалификации работников; усиление ответственности работодателей. Наряду с этим немаловажным рычагом управления рынком труда является самостоятельная занятость населения, доля которой значительна и в основном она сосредоточена в рамках неформальной экономики.

Доля самозанятого населения в 2008 году составила (женщин больше, чем мужчин) больше трети в численности занятого населения (2657,8 тыс. человек) [1]. Отличительная черта самозанятого населения в Казахстане – широкие возможности частного предпринимательства и они, как правило, специализируются в сфере рыночной и розничной торговли, поскольку этот вид деятельности не предполагает длительного обучения, опыта работы, переподготовки и позволяет иметь относительно стабильный уровень совокупных доходов.

Неформальная экономика представляет собой в рамках современного рынка труда Казахстана самостоятельный сектор, который существенно воздействует на занятость населения в целом. Занятость в неформальном секторе составила в 2008 году 1,86 млн. человек или 23,7% от всех занятых в экономике. По сравнению с 2005 годом она выросла на 5,5%.

Среди неформально занятых около 7% составляют работники государственных организаций, 38% – негосударственных. Более 35% неформалов работают у физических лиц и 19,9%

– работники крестьянских и фермерских хозяйств. Доля самостоятельно занятых среди неформально занятых составляет 40,6% [2].

Статистические исследования показывают, что оценка численности самозанятого населения полностью зависит от принятой интерпретации понятия и способов отграничения самозанятости от других видов занятости и форм хозяйствования.

Основными факторами, влияющими на самостоятельность трудоспособного населения, являются:

наличие законодательства регулирующего предпринимательскую деятельность в различных сферах экономики;

финансовая поддержка государства;

правовая защита;

высокая конкурентоспособность;

поведенческая ориентация предпочтения занятости в данной сфере экономики;

материальная и моральная поддержка членами семьи и родственниками;

усиление дифференциации доходов в обществе;

величина затрат на организацию рабочего места.

Из анализа данных различных исследований, проведенных в Казахстане за последние годы, с присутствием в опросе факторов уровня жизни и связанной с ним тесно уровнем занятости, и на базе официальных данных Агентства Республики Казахстан по статистике и

Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан вытекает, что:

явление самозанятости не имеет четкого определения в соответствии с социальноэкономическим содержанием;

самозанятость представляет собой часть неформальной экономики;

среди этой категории населения страны большинством представлены женщины;

самозанятость по представленности различных видов трудовой деятельности в своей структуре весьма разнообразна;

самозанятость сконцентрирована в основном в бедных регионах, экономика которых ориентирована на сельскохозяйственную деятельность;

самозанятое население широко представлено в составе внутренней трудовой миграции;

самозанятое населения не является объектом системы социального обеспечения.

Обобщая обзор мнений национальных экспертов и представителей различных уровней института социального партнерства, можно отметить единую точку зрения, которая выражается в необходимости разработки программы для поддержки уровня социальной обеспеченности и защиты прав самозанятого населения. Такая программа необходима для создания условий, при которых большинство самозанятых смогли бы «легализоваться», и, соответственно, обрести возможность пользоваться услугами системы социального обеспечения.

Для реализации такого подхода, в первую очередь, требуется идентификация статуса самозанятого населения в ходе организации и проведения научно-исследовательского изыскания.

Организация и проведение социологического исследования по обсуждаемой тематике в целом может столкнуться с существенными трудностями. Во-первых, границы социальноэкономического поля размыты, а границы социально-правового поля носят сугубо формальный характер. Во-вторых, социально-экономическое и социально-правовые поля совпадают лишь частично, что вызывает существенные трудности в самоидентификации индивидов, оказывающихся в позиции то формальных, то фактических, но нелегальных предпринимателей. В-третьих, нелегальная часть реальных предпринимателей действует в сфере теневой экономики и поэтому ее самоидентификация в ходе процесса весьма проблематична.

Однако инструменты социологического исследования позволяют проявлять гибкость в изучении исследуемого явления. Например, в рамках социологического исследования организованного и проведенного по запросу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и при технической поддержке Женского фонда развития ООН для стран СНГ в 2008 году были учтены вышеобозначенные факторы. Данное пилотное обследование было организовано и проведено в г.Алматы и Енбекшиказахском районе Алматинской области, как наиболее представленном по структуре самозанятого населения и доступным для такого рода обследования в аспекте близости в г. Алматы, как базовой дислокации исследовательской группы.

Целями исследования были обозначены: идентификация самозанятого населения в рамках неформальной экономики Казахстана и сопоставление с международной практикой; определение правового и социально-экономического статуса самозанятых, отраслевого профиля самозанятых; выявление доступа к услугам системы социального обеспечения.

В ходе проведения пилотного исследования особое внимание было уделено определению фактора женской занятости в структуре объекта исследования.

Для достижения поставленных целей были реализованы следующие задачи:

1. проанализирован:

– международный опыт правового регулирования самозанятости и действующее республиканское законодательство, обеспечивающее права и интересы самозанятого населения.

2. оценен и определен:

– демографический потрет самозанятого населения;

– факторы, мотивирующие занятие этим видом предпринимательства;

– источники формирования основ самостоятельной занятости;

– социально-экономический профиль самозанятого населения;

– уровень соблюдения социальных прав самозанятого населения и возможности восстановления нарушенных прав.

– меры для усиления социально-экономической защищенности самозанятого населения.

В ходе исследования был использован инструмент количественного исследования (анкета), позволившего определить распространенность изучаемых параметров и подвергнуть данные математическим методам анализа.

Квоты были определены по сферам занятости в целях большего охвата респондентов по виду их самостоятельной занятости. Выборка строилась постепенно, этап за этапом, с использованием метода «снежного кома», что дало возможность оценки редким и труднодоступным для генеральной совокупности характеристикам. Основное преимущество использования этого метода состояло в том, что он существенно повышал вероятность обнаружения в генеральной совокупности объектов с исследуемой характеристикой. В данном случае таковой была предпринимательская деятельность респондентов в рамках самозанятости. Жестких требований к репрезентативности не предъявлялось. Перед выборкой также не стояло задачи с большой точностью репрезентировать генеральную совокупность (всех самозанятых), так как исследователям не было известно точных параметров генеральной совокупности практически ни по одному признаку из-за отсутствия достоверной статистики самозанятого населения в Казахстане. Социологический опрос проходил во всех выбранных городских и сельских и районах, которые были определены для исследования в форме личного интервью (face-to-face), которое проводилось по месту занятости респондента.

Обобщая результаты исследования можно отметить, что:

Трудности материального положения подтолкнули большинство респондентов (43% от общей численности респондентов) к самостоятельной занятости, в их числе больше женщин, чем мужчин. Но, при этом, самостоятельной занятости не присуще различия по полу, они проявляются только в различиях, связанных со спецификой трудового процесса.

Значит для самостоятельной занятости, как и для других видов занятости, также присуще разделение на женские и мужские сферы деятельности.

Самостоятельная занятость представляет собой вид предпринимательской деятельности, которая нашла свое место в общей структуре занятости населения страны, как занятость для большинства населения, работающего в неформальном секторе экономики страны – 61,3% от общего числа респондентов работают без патента. То есть, эта часть занятого населения не участвуют в накопительной пенсионной системе, не охвачены системой социального страхования. И, как результат, им не оплачиваются больничные листы, не производятся отчисления в пенсионный и социальный фонд и т.д.

Основными проблемами самозанятых являются: неполный охват системой социального обеспечения; административные барьеры; отсутствие правовых гарантий для развития предпринимательской деятельности; неоправданный уровень налогообложения предпринимателей этого уровня без учета их интересов; недоступность финансово-кредитных ресурсов для начального развития; отсутствие института льготного кредитования, системы аренды и приобретения помещения для предпринимательской деятельности; неразвитость рынков сбыта произведенной продукции.

В период особых экономических потрясений, как экономический кризис, самостоятельная занятость может стать одной из базовых форм занятости населения, особенно высвобождающегося в результате сокращения или ликвидации предприятий. В этих целях необходимо усилить государственный патронаж по социальному обеспечению этой категории населения, а также разработать систему льготного налогообложения или другие формы облегченного финансового контроля для подвижки населения к формам официального регистрирования своей предпринимательской деятельности в соответствующих органах исполнительной власти.

Практика организации и проведения социологических исследований за последние пять лет позволяет говорить об усилении воздействия их результатов на определенные сектора социально-экономического развития на различных уровнях территориальной дезагрегации.

Использованная литература

1. Женщины и мужчины Казахстана: Статистический сборник. Астана, 2009.

2. Материалы конференции Министерства труда и социальной защиты населения РК «Обсуждение Концепции государственной политики на рынке труда и в сфере занятости человеческих ресурсов Республики Казахстан на 2010-2019 годы». Астана, 25 февраля 2010 года.

–  –  –

СИСТЕМА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

УКРЕПЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ВОИНСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Социологическое сопровождение укрепления и поддержания воинской дисциплины – это не столько «меры», способствующие эффективному улучшению состояния дисциплины в воинских коллективах, но прежде всего деятельность органов военного управления и непосредственных субъектов воспитания, позволяющая лучше понять сущность работы по укреплению и поддержанию воинской дисциплины, его структуру, организацию, противоречия между его участниками, причины, их порождающие, и пр. [1] Непосредственная задача социологического сопровождения заключается в том, чтобы предложить органам военного управления систему методов, приемов и способов получения объективной информации о состоянии воинской дисциплины и правопорядка в соединениях и частях Пограничной службы КНБ Республики Казахстан (далее Пограничной службы), его реальной модели, а также «набор» эталонов (социолого-статистическую модель), критериев оценки состояния правопорядка и воинской дисциплины, адаптированных к конкретному воинскому коллективу.

Независимо от разнообразия исследуемых сторон работы по укреплению и поддержанию воинской дисциплины в соединениях, частях и подразделениях Пограничной службы с точки зрения социологического сопровождения этой работы имеется устойчивая совокупность изучаемых вопросов. Социологическая информация, отражающая состояние и динамику уровня дисциплинированности военнослужащих, уровня подготовленности самих военных руководителей, показателей реального состояния боевой готовности, является в определённой мере универсальной и позволяет анализировать большинство проблем в работе по укреплению и поддержанию дисциплины в воинских коллективах Пограничной службы. Это обстоятельство обусловливает необходимость создания системы социологического сопровождения укрепления и поддержания воинской дисциплины, которая позволяла бы систематически измерять и анализировать важнейшие характеристики различных категорий военнослужащих, факторы и условия, воздействующие на формирование дисциплинированности военнослужащих, оптимизировать управление этой важнейшей деятельностью.

Когда мы говорим о системе социологического сопровождения укрепления и поддержания воинской дисциплины, то понимаем, прежде всего, не разовые, единичные или эпизодические случаи проведения военно-социологических исследований, а комплекс мероприятий социологической направленности, сопровождающих весь период военной службы, начиная с адаптации «молодых» или поступивших на службу воинов и заканчивая подготовкой к увольнению и службой в запасе.

Система социологического сопровождения укрепления и поддержания воинской дисциплины включает широкий спектр процедур по организационно-методической подготовке, проведению, обработке и анализу результатов социологических исследований на всех этапах управления развитием военных социальных институтов, социальных групп, личности военнослужащего. Подобный подход предусматривает социологическое слежение за объектом; диагностику состояния социальных процессов в соединениях и частях Пограничной службы, оценку динамики социального развития воинских коллективов, отдельных категорий военнослужащих, их ценностных ориентации, настроений, общественного мнения; научное обоснование мероприятий, обеспечивающих взаимосвязь социальных, организационных, экономических, технологических и других факторов.

Компонентами социологического сопровождения укрепления и поддержания воинской дисциплины как системы являются: субъекты, объекты, соответствующая социологическая деятельность и условия её осуществления. [1] Субъекты социологического сопровождения как системы – это социологические подразделения Пограничной службы, объединений и соединений, социологический актив частей и подразделений.

Объекты – укрепление и поддержание воинской дисциплины в соединениях и частях Пограничной службы и его элементы, респондентская сеть.

Социологическая деятельность в рамках социологического сопровождения включает в себя следующие подвиды:

– теоретическая разработка социологических аспектов процесса дисциплинирования военнослужащих;

– диагностика реального состояния воинской дисциплины и правопорядка, управления им, состояния социальной среды;

– осуществление прогноза развития системы воспитания военнослужащих, её элементов, управления воинской дисциплиной, а также социальной средой;

– проектирование объектов социологического сопровождения укрепления и поддержания воинской дисциплины среди военнослужащих Пограничной службы;

– планирование мероприятий, направленных на осуществление социологического сопровождения процесса дисциплинирования военнослужащих;

– внедрение в практику управления спланированных мероприятий по социологическому сопровождению укрепления и поддержания воинской дисциплины;

– контроль, постоянная проверка соответствия основных показателей, характеризующих действенность системы социологического сопровождения укрепления и поддержания воинской дисциплины, их заданным значениям посредством осуществления обратной связи с субъектом управления.

Социологическое сопровождение укрепления и поддержания воинской дисциплины, являясь, с одной стороны, сложносоставной деятельностью, а с другой – связанной с такими динамическими процессами, как воспитание и управление воспитанием, требует самоорганизации и упорядочения. Решение этой задачи достигается посредством технологизации социологического сопровождения, то есть определения этапов, процедур, методов и методик соответствующей социологической деятельности.

Основными технологическими этапами социологического сопровождения являются:

[4]

– изучение состояния и динамики работы по укреплению и поддержанию воинской дисциплины в Пограничной службе, управления ею и определение необходимости и областей приложения социологической теории и соответствующего опыта;

– прогнозирование ее проектирование всего комплекса взаимозависимых социальных систем, связанных с процессом формирования дисциплинированности военнослужащих, в том числе его социологического сопровождения;

– обеспечение социологическими данными процесса принятия управленческого решения в этом комплексе;

– сопровождение процесса реализации управленческих решений в сфере укрепления и поддержания воинской дисциплины, их контроль и корректировка, Действительно, для осуществления той или иной социальной деятельности необходимы соответствующие лица, обладающие подготовкой в области военно-социологического знания и объединённые в единую организацию, а также соответствующие условия, обеспечивающие нормальное функционирование этой организации. В этой связи рассмотрение системы социологического сопровождения будет явно неполным, если мы ограничимся описанием только лишь его технологической части. Поэтому предлагается рассматривать социологическое сопровождение укрепления и поддержания воинской дисциплины как деятельность органа управления, действующего в общей схеме управления системой воспитания, с одной стороны, и питающегося формацией о функционировании этой системы через соответствующую – социологический актив частей и подразделении, с другой. То есть имеется в виду следующая схема, отражающая организационную сторону системы социологического сопровождения укрепления и поддержания воинской дисциплины (см. схему I).

Схема 1

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УКРЕПЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ВОИНСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ОФОРМЛЕННАЯ СИСТЕМА

СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

МАТЕРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

–  –  –

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методы и приемы теории социального управления; методы и методики военносоциологической науки; конкретные военно-социологические исследования; практика и опыт военно-социологической деятельности Приведенная схема более подходит к толкованию социологического сопровождения как организационно-оформленной системы по сбору, анализу, переработке социологической информации, выработке своевременных и обоснованных рекомендаций для принятия правильных управленческих решений. Более того, рассматривая, таким образом, социологическое сопровождение, мы придем к иному пониманию его места и роли – уже как организационно-оформленной части системы управления воинской дисциплины и соответствующей трактовке существующих особенностей этого вида деятельности в Пограничной службе.

Организационное решение задачи социологического сопровождения как укрепления и поддержания воинской дисциплины, так и воспитательной работы в целом может быть реализовано в создании службы социологического сопровождения. Служба социологического сопровождения – это совокупность социологических подразделений, осуществляющих сбор, анализ, аккумулирование, распространение, активное внедрение в практику социологической информации по проблемам воспитания военнослужащих и гражданского персонала Пограничной службы.

Исходя из задач психолого-социологического обеспечения оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности Республики Казахстан, можно определить следующие задачи службы социологического сопровождения: [3]

• разработка системы показателей, характеризующих социально-профессиональный облик различных категорий военнослужащих;

• социальный мониторинг участников воспитательного процесса в целях получения их эмпирической модели;

• разработка типовых моделей исследования уровня дисциплинированности военнослужащих, сформированных у них основных военно-профессиональных и нравственных качеств;

• систематическое выявление потребностей и интересов военнослужащих, их ценностных ориентации;

• изучение воспитательного потенциала условий боевой учебы и службы, организации быта и досуга в соединениях, частях и подразделениях Пограничной службы, особенностей, обусловленных их функциональным предназначением и местом дислокации, а также степени его реализации (использование благоприятных и нейтрализация неблагоприятных факторов);

• -исследование управленческой, организаторской деятельности субъектов управления: командиров-воспитателей, воинских коллективов, учреждений культуры, войсковых средств массовой информации;

• проведение оперативных исследований по изучению передового опыта и отдельных проблем воспитательного процесса в целом;

• организация базы данных, обеспечивающей накопление, анализ и использование информации о состоянии воинской дисциплины и правопорядка в соединениях, частях и подразделениях.

Исходя из имеющейся в современных условиях штатно-должностной укомплектованности офицеров воспитательных структур, а также опыта деятельности нештатных групп изучения общественного мнения военнослужащих, служба социологического сопровождения может быть создана при отделе воспитательной работы соединения и работать на общественных началах.

Работой группы может руководить старший офицер – военный психолог. К работе в службе целесообразно привлекать офицеров и прапорщиков, имеющих склонность к исследовательской работе и опыт её проведения, а также определенную «близость интересов» по основной деятельности (работники отделений кадров, боевой подготовки, психологи частей и пр.). На период проведения социологических опросов (для анкетирования, интервьюирования, первичной обработки анкет, тестов, опросных листов, ввода данных в ЭВМ) в состав рабочей группы могут включаться другие военнослужащие.

Они должны подбираться в каждой части, инструктироваться и составлять опросную сеть.

В своей деятельности нештатная служба может использовать различные формы и методы: анализ статистических данных, изучение документов, сбор и обобщение сведений о происходящих в воинских коллективах социальных процессах, анкетирование, устные и письменные опросы военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала, изучение писем и заявлений и другие, Таким образом, предложенная идея социологического сопровождения укрепления и поддержания воинской дисциплины является логичным продолжением исследований в области приложения социологической науки к теории, и практике воспитательной и социально-правовой работы с военнослужащими.

Она опирается на результаты, полученные в своих трудах многими учёными, занимающимися вопросами военной социологии, а также на опыт и практику организации воспитательной деятельности в армии.

Раскрытие понятия социологического сопровождения происходит посредством подведения этого термина под более общий – социальную деятельность. Это позволяет представить исследуемый объект как совокупность последовательных этапов – технологических процедур, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности органов военного управления, воспитательных структур, других военно-социальных институтов как Пограничной службы КНБ, так и Вооруженных Сил других войск и воинских формирований Республики Казахстан, имеющих отношение к воспитанию военнослужащих.

[6] Теоретический анализ социологического сопровождения укрепления и поддержания воинской дисциплины, воспитательного процесса в целом и имеющийся опыт изучения отдельных его элементов приводят к выводу о необходимости специальных мероприятий, обеспечивающих через различные органы (социологические подразделения, объединенные в систему) систематический сбор, анализ, накопление, распространение, активное внедрение в практику социологической информации по проблемам укрепления и поддержания воинской дисциплины.

Для успешной деятельности системы социологического сопровождения укрепления и поддержания воинской дисциплины необходимо решение ряда задач материальнотехнического, организационного и технологического порядков. Сущность их сводится к моделированию укрепления и поддержания воинской дисциплины, регулярному измерению показателей, её характеризующих, через организованную сеть штатных и нештатных социологов, анализу полученной информации и выработке на этой основе рекомендаций для принятия правильных управленческих решений по оптимальному управлению воинской дисциплиной в соединениях и частях Пограничной службы. Успешность решения этой задачи, а части, подразделении зависит от совместных и согласованных действий военных руководителей (командиров, офицеров воспитательных структур) и специалистовсоциологов (штатных и нештатных). Эффективное внедрение системы социологического сопровождения укрепления и поддержания воинской дисциплины в войсковую практику невозможно без знания содержания, методики и организации этой работы.

Список использованных источников:

1. Ведерников В.Н. Военная социология: вопросы теории, методологии, истории и практики.

М.; ГАВС, 1994.

2. Морально-психологическое обеспечение СБД ПС КНБ РК: Учебное пособие. – А.: ВИ КНБ РК, 2009.

3. Приказ Председателя КНБ РК от 30.04.03 г. Об утверждении Инструкции об организации работы психолого-социологического обеспечения оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности Республики Казахстан. – А.: ПС КНБ РК, 2003.

4. Гурова Р.Г. Социологические проблемы воспитания. М.: Педагогика, 1981. 176с.

5. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1983.

6. Полосин В,А. Социологическое обеспечение воспитательного процесса в Вооружённых Силах. М.: ГАВС, 1993.

7. Энциклопедический социологический словарь / Под общей ред. Академика РАН Г.В. Осипова. М.: ИСПИ РАН, 1995.

<

–  –  –

Тікелей леуметтік сйемелдеу міндеті тек скери басару органдарына азастан Республикасы К Шекара ызметіні рамалары мен б лімдерінде ыты жне скери тртіпті жадайы туралы наты апараттарды алуды дістері мен амал-тсілдері жйесін сыну шін орытындыланады.

–  –  –

The immediate aim of sociologic accompany is to offer the organs of military management the system of methods, ways of receiving objective information about the state of military discipline at the units of Border Control of the Republic of Kazakhstan.

–  –  –

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ

Характеризуя современную философию истории, приходится констатировать невозможность дать однозначную оценку сложившейся ситуации в этой области философского знания. Современное мышление развивается в рамках своих представлений об истории.

Оно постоянно пытается ответить и отвечает на вопросы о том, что есть история, каково место и роль человека в истории. Процесс осмысления истории происходит при непосредственном участии антропологов, социологов, историков, этнографов, а также в позитивистских и лингвоцентрических направлениях философии. Однако вопросы о том, что такое история вообще, в чём состоит исторический смысл (и есть ли он вообще) того или иного периода, что из себя представляет универсальная история человечества, чем заданы проблемы интерпретации истории как целого, в чём должны быть усмотрены особенности истории мысли, истории природы, общества или культуры, по существу и во всей своей совокупности не обязательно должны входить в поле осмысления историка или социолога, поскольку относятся к совершенно иной тематической области – философии истории. И только для философии важен вопрос о том, историчен ли сам исторический разум. Для анализа сложившейся в области философии истории ситуации необходимо прояснить исторический порядок появления основных современных философско-исторических концепций.

Субстанциальная (она же онтологическая) философия истории, сложившаяся и развивающаяся в рамках классической философии, теряет свое определяющее значении в целом в философии истории ХХ века: ряд тем, традиционно находящихся в ведении классической философии истории переходит к другим областям гуманитарного знания, некоторые полностью исчезают, как существующие темы исследования. Проблема истории у Канта, вопрос об истории – это вопрос о разнице исторического и логического горизонтов знания, каждый из которых имеет особый онтологический фундамент. Для Гегеля вопрос об истории – это вопрос о границах одного из формообразований объективного духа и вопрос об объективности каждого из формообразований духа. Для Дильтея вопрос об истории – вопрос о специфике исторического понимания в отличие от объяснения. Для Хайдеггера вопрос об истории – это вопрос об историчности присутствия (Anwesen) и человеческого вотбытия (Dasein).

Применительно к новейшей философии выяснение соотношения между конкретным вариантом философии истории и философским учением в целом осложнено символическим характером знания в ее исторических понятиях, схемах и дискурсах. Смысл различных конструкций философии истории помогает понять обращение к истории философии, так как историко-философское рассмотрение форм и содержаний философии истории позволяет ответить на следующие вопросы: Вокруг какого центрального понятия разворачивается логика исторического описания? – Каков тип исторической реальности предстоит изучению, как этот тип задается и как тематически артикулируется? Однако необходимо помнить о том, что история философии рассматривается часто как бы параллельно или в сравнении с историей литературы, историей науки или историей культуры.

Отсюда возникает задача вычленить собственно философское понятие историчности, чтобы избежать замещения этого понятия разного рода абстрактными моделями, традициями, динамикой смыслообразования. Другими словами необходимо избегать расширительного толкования истории философии, чтобы сформулировать те значения истории философии, которые и проясняют смысл концепций истории философии. Наиболее распространенными, на наш взгляд, являются следующие значения философии.

Некоторые из существующих вариантов истории философии раскрываются как существенный фрагмент более широкой истории (цивилизации, духа или культуры). Подобное толкование истории философии является следствием своеобразного круга в рассуждениях, когда соотносятся философия и культура, философия и цивилизация: сначала культура рассматривается как продукт философии, затем философия как продукт культуры и т.п.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 26 |
 

Похожие работы:

«МЕДВЕДЕВА К.С. НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ DOI: 10.14515/monitoring.2015.5.12 УДК 316.74:2(410) Правильная ссылка на статью: Медведева К.С. О социологии религии в Великобритании. Заметки с конференции // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 5. С. 177For citation: Medvedeva K.S. On sociology of religion in Great Britain. Conference notes // Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. 2015. № 5. P.177-182 К.С. МЕДВЕДЕВА О СОЦИОЛОГИИ РЕЛИГИИ...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» Институт управления Кафедра социологии и организации работы с молодежью Российское общество социологов Российское объединение исследователей религии СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ В ОБЩЕСТВЕ ПОЗДНЕГО МОДЕРНА Памяти Ю. Ю. Синелиной Материалы Третьей Международной научной конференции 13 сентября 2013 г. Белгород УДК: 215:172. ББК 86.210. С Редакционная коллегия: С.Д....»

«СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ УДК 316. ББК 71.05 Д4 Издано по заказу Комитета по науке и высшей школе Редакционная коллегия: доктор социологических наук, профессор Я. А. Маргулян кандидат социологических наук, доцент Г. К. Пуринова кандидат филологических наук, доцент Е. М. Меркулова Диалог культур — 2010: наука в обществе знания: сборник научных трудов Д международной научно-практической конференции. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургской академии...»

«Геннадий Вас а й сильевич Дыльнов е ло САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО Социологический факультет МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЫЛЬНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 12 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ИЗДАТЕЛЬСТВО «САРАТОВСКИЙ ИСТОЧНИК» УДК 316.3 (470+571)(082) ББК 60.5 я43 М34 М 34 Материалы научно-практической конференции Дыльновские чтения «Российская идентичность: состояние и перспективы»: Саратов: Издательство...»

«У нас в гостях социологи республики Корея От редакции. Предлагаем нашим читателям познакомиться со статьями корейских коллег – в них содержится много интересного, познавательного, вплоть до возможного применения их выводов и предложений в нашей стране. История Института российских исследований (ИРИ) началась 13 января 1972 г., тогда при Университете иностранных языков Ханкук был основан Центр изучения СССР и стран Восточной Европы. Это было единственное научное учреждение, проводившее анализ...» 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.