WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 26 |

«Ответственный редактор: Президент Ассоциации социологов Казахстана, доктор социологических наук, профессор М.М. Тажин Редакционная коллегия: Исполнительный директор Фонда Первого ...»

-- [ Страница 17 ] --

оамды йымдар патриотты жмыстар жргізуде йымдастырушылы, ыты жне экономикалы иыншылытара рынатыны жасырын емес. Олара мемлекетті тікелей белсенді к мегі ажет. К птеген оамды йымдар мселені зіндік к зарастармен баалап, к п б лігі патриотты трбие беру жйесіне араласпайды. Осыан сйкес, мемлекет патриотты трбие беруде азаматты оам институттарын араластыруы ажет.

Патриотизмге трбиелеуде ерекше р лді білім беру атарады. Осыан байланысты, бгінгі кнде патриотты трбие беруді сапасын жоарылатуда білім беру мекемелеріні маыздылыы жоары.

Патриотты трбиелеу – бл леуметтік ортаны (отбасы, жым, мектеп, оамды йымдар) объективті факторларыны ыпалы мен индивидті рухани-тжірибелік ызметіні субъективті шарттарында орын алатын леуметтік процесс. Демек, патриотты трбие беруде оу-трбиелік жйеге арнайы масатты имылдар жргізілгендігі дрыс деп ойлаймыз. Мектептердегі оу жне сабатан тыс жмыстар шарттарында тланы стті патриотты трбие беруде кешенді жмыстар жргізілуі тиіс. Патриотты трбие беруді дістемесі трбиені наты кешенді шараларын айындайды. Бгінгі шарттарда патриотизмні алыптасуына ыпал ететін оытуды инновациялы технологияларын олдану белсенділігін жоарылату ажет. Мектептегі пндер з еліне патриотты сезім мен матанышты амтамасыз ететін баытта жруі тиіс. Мселен, тарих пнінде туелсіздігімізге атысты материалдарды игеруде ра тілде фактілер келтіру аз шаруа.

Оыту процесінде балалара республикамызды саяси беделін суреттеп, азастанды азаматтарды бейбітшілік пен достыта мір сруіне жоары баа беріп, оамдаы келісім мен тратылыты маыздылыын дйектеу ажет. Оыту процесінде патриотизмні оамны дамуындаы ызметтік р ліні жоарылыына назар аударылуын дрыс санаймыз.

Саяси леуметтендіруді маызды институты ретінде трлі дегейдегі шыармашылы ызмет кілдерін дайындайтын жоары мектепті атай аламыз. Жоары мектеп тек наты білімді алыптастырып ана оймай, оны леуметтік инициативасын анытайтын мір салтын айындайды. Жоары мектеп жастарды саясата араласу процесіндегі маызды р лге ие. йткені, жастар з саяси станымдарын жоары оу орныны ыпалында алыптастырады. Демек, болаша мамандарды еліміздегі саяси процестерді абылдауы оны жоары оу орнындаы дайынды сапасына байланысты.

Студенттер апаратпен толы амтылан ортаа бейімделген жастарды білімді б лігі болып табылады. Бгінгі жастар брыны саяси леуметтендіруді стереотиптерінен жеіл тылан топ. Олар бірінші болып тоталитарлы оам негіздеген ндылытарды жоа шыарды. Сондытан бгінгі кнде барлы саяси кштерді з жатастары ретінде студенттерді осуы кездейсо былыс емес. Жастар – бл азіргі оамдаы белсенділігі жоары леуметтік база.

1986 жылы желтосан оиасыны негізгі субъектілері болып жастар табылатыны белгілі. Орын алан оиалара байланысты баралы апарат ралдарындаы бірінші хабарда: «лтты элементтерді арандатушы оушы жастар тобы к шеге шыып, азастан Компартиясы Орталы Комитеті Пленумыны шешімін олдамады», – деп жазылды 2.

Сондытан сол кезені саяси процесіне сер етуді масат ттан жастарды имылы мен оларды ыпалын 1986 жылы болан оиа к рсете алды. Міне, осы студенттер орталыты саясатына наразылытарын ашы к рсете алды.

Бгінгі жадай к рсеткендей, студенттер елімізді саяси міріне кеінен ыпал ете алады. Жастар азіргі шарттарда саясата атысуы саяси жйені сипатына ыпал ету арылы зіні леуметтік мртебесін жоарылататынын тсінді. Бгінгі кнде біз зге тарихи жне леуметтік кеістікте сіп жатан, дстрлі емес, инновациялы леуметтік рылымдаы, еркін мемлекет мшесі болып табылатын жастар деп білеміз.

Саяси кресті нтижелері мен орытындыларын анытауда жастарды саяси атысуы саяси лидерлерді назарын аудартуда. ХХ. соы – ХХІ. басында «трлі-тсті революциялар» негізгі кші болып табылан жастар озалыстарыны саяси процестердегі имылдары к рініс тапты.

Осы революциялар шеберінде саяси оппозиция жоспарланан жне тиімді йлестірілген ызметі жолымен баралы сананы манипуляциялауды азіргі заманы технологияларын олдану арылы жастарды белсенділігін к терді. Міне, осы студенттер жоарыда аталан оиаларда маызды р л атарды. Студенттерді оиаа жаппай атысуы студенттік озалыстарды жалпыхалыты сипатта екенін айындауа ммкіндік берді.

Осы студенттерді к мегімен оианы барашылдыын БА-та к рсетуді ажеттілігі саналды.

Бізді ойымызша, Грузия, Украина, ырызстанда орын алан саяси процестер жастарды саяси санасына сер етті. Сол себептен, 2004 жылды желтосанынан бастап азастанда жеке саяси ойыншылар р ліне міткер саналан жастар йымдарыны саны лайды. Бл экономикалы жне леуметтік-саяси дамуды объективті задылытары мен нтижелері негізінде азастандаы жастарды саяси мірдегі маыздылыы жоарылаанын к рсетеді. Сондытан мемлекеттік билік органдарына позитивті атынастара ыпал ететін, азаматты позицияларды жоарылататын, жастарды зады саяси ызмет пен оларды леуметтік мселелерін шешетін мемлекеттік жастар саясаты ажет.

Дегенмен, алдын ала жоспарланан немесе арнайы йымдастырылан трбие тиімді болмайтыны аны. Тла оны ізденісіне еркіндік жне жеке тадау ыы берілгенде ана трбиесі дамиды. Трбиені стандарттау тланы даму ммкіндіктерін шектейді. Бл сіресе, зіні ндылы ориентацияларын алыптастыран студент жастара атысты.

Сондытан оытушыларды басты назарында оу-трбие процесінен брын студентті тлалы белгісі труы тиіс. Студенттерді рухани белсенділігі мен стандартты емес ойлау абілетін марапаттап отыру ажет. Сонымен атар, еліміздегі саяси аиат мселелеріне объективті сипаттама беретін жаа арнайы курстар енгізілуі ажет.

Патриоттыа трбиелеудегі е маызды р л баралы апарат ралдарына да жктеледі. Міне осы институт те жоары к лемде саяси апарат таратуда жылдам ммкіндік пен субъекттік-объекттік басару ерекшеліктеріне ие. Сонымен бірге, бгінгі кндегі БАты мір сруі оны таралымы ана емес, демеушілеріні аржылы ммкіндіктеріне байланысты екендігі жасырын емес. Олар объективті апаратты сынуа араанда, сенсациялы апараттарды жариялауа йір. К п жадайда демеушілеріні леуметтік жне саяси тапсырыстарын орындау масатында з материалдарын жариялап жатады. Бл тста патриотизмге трбиелеу мселесіні кадрдан тыс алу аупі мол екендігін длелдейді. Сондытан бгінгі кнде баралы апарат ралдарында патриотты трбие беруді элементтерін кеінен пайдалану ажет.

Патриотизмге трбиелеу жмысы мемлекеттілікті бекітуді жне елімізді ауіпсіздігі мен туелсіздігін амтамасыз ететін негізгі шарттарды бірі. Бл шара жйелі трде жріп, саяси леуметтендіруді институттары арылы з баыттарын айындауа тиіс деп ойлаймыз.

ПАЙДАЛАНЫЛАН ДЕБИЕТТЕР

1. Выступление Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на ХІІ сессии Ассамблеи народов Казахстана // Егемен азастан». – 2006. – 25 азан.

2. Сообщение из Алма-Аты // Правда. – 1986. – 19 декабря.

–  –  –

РОЛЬ ФОРМИРУЕМОГО СРЕДНЕГО КЛАССА В ТРАНСФОРМАЦИИ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО

ОБЩЕСТВА В КАЗАХСТАНЕ

Для современного Казахстана одной из самых важных проблем в XXI в. будет формирование и становление гражданского общества. Необходимым условием жизнедеятельности гражданского общества является наличие в обществе развитой и богатой социальной структуры, отражающей разнообразие интересов различных групп и слоев. При слабой или «размытой» социальной структуре индивид связан с государством напрямую, а это ограничивает возможности реализации его личных прав и свобод.

Особая роль в построении гражданского общества принадлежит среднему классу. Эта проблема актуализируется в связи с резкой социальной поляризацией современного казахстанского общества, она обусловлена необходимостью поддержки курса реформ со стороны средних слоев общества. Возникает вопрос: «Может ли Казахстан без опоры на средний класс фундаментально решать задачи формирования, консолидации и стабилизации гражданского общества и создания устойчивой базы социально-политической поддержки современной власти?».

Современное понимание гражданского общества предполагает наличие рыночных отношений, правового государства, а также существование устойчивой социальной группы

– среднего класса. Связь между средним слоем и развитием гражданского общества носит обоюдный, двусторонний характер, Чем шире, свободнее, благополучнее, средние слои, тем более развиты структуры гражданского общества. Не будет преувеличением сказать, что средний класс является основой устойчивости любого общества, любого государства. Чем больше в обществе среднего класса, тем более оно стабильно. Однако сам по себе средний класс – чрезвычайно разнородная масса. И в нем предстоит нащупать новую социальную реальность, которая еще не осознала своей общности, своих совместных интересов. Пока этого не произошло, новый класс не является той силой, которая может претендовать на лидерство в современном Казахстане.

Некоторые политологи утверждают, что попытки построить конституционную демократию в отсутствии массивного среднего класса бессмысленны – они равносильны строительству аквапарка для тех, кто не умеет плавать. К их числу принадлежит известный политолог Фарид Закария, редактор Newsweek International. В своей книге «Будущее свободы:

нелиберальная демократия дома и заграницей» (2003 г.) он утверждает: «Капитализм создал средний класс, который настоял на либерализации политической системы. Взращенное средним классом гражданское общество способствовало консолидации демократической системы… А ведь диктаторы не ставили перед собой цель создать демократию. Однако, модернизировав свои страны, они в конечном итоге сделали именно это» [1].

В современных демократических обществах средний класс – один из важнейших субъектов политического процесса. Политическая роль среднего класса состоит в активном участии в принятии политических решений, в выдвижении новых политических лидеров, помощи государству в решении политических вопросов, давлении на оппозицию и т. д. Политические ориентации и электоральное поведение данного политического субъекта являются важнейшими для преобразований демократического характера. Сложность и противоречивость формирования современного казахстанского среднего класса как субъекта социальнополитических процессов проявляется в его реальной включенности в политические процессы, происходящие в стране.

История и теория развития общества показывает, что средний класс выполняет важнейшие функции: во-первых, политическую – гарантирует стабильность сложившейся системы власти; во-вторых, экономическую – создает новые и сохраняет имеющиеся рабочие места, обеспечивает платежеспособный спрос; в-третьих, социальную – сглаживает общественные противоречия, обеспечивая эволюционный характер развития.

С точки зрения функционального подхода, средний класс обладает четырьмя основными признаками, а именно:

1) выполняет функцию посредника между богатыми и бедными; его представители являются и собственниками, и трудящимися;

2) ему принадлежит функция социального стабилизатора развития общества, средний класс обладает личной экономической независимостью, имеет среднее качество жизни и уверенность в завтрашнем дне;

3) среднему классу принадлежит роль ведущего агента социального прогресса; отличается высоким профессионализмом, гражданской активностью;

4) обладает функцией культурного интегратора, является носителем национальной культуры.

В западных странах средний класс помимо политических условий (демократия), правовых (правовое государство) и экономических (рыночная экономика) является важным фактором формирования гражданского общества.

Опыт развитых стран показывает, что в последние десятилетия суть, глубина и динамика социально-экономических преобразований в немалой степени зависят от позиции среднего класса, его численности и силы, заинтересованности в политической стабильности и формировании социальных институтов гражданского общества. В развитых странах Запада средние слои, в политическом плане, являются основой формирования гражданского общества, социальной базой для центристских движений, они – носители традиций, норм, знаний, демонстрирующие высокую гражданственность и политическую независимость. В транзитных же обществах, каковым является Казахстан, на базе формирования рыночной модели происходит интенсивная поляризация населения с четким выделением «богатых»

и «бедных», разность социального статуса которых находится в максимально критических пределах.

Одна из политических функций среднего класса заключается в том, что он является основой гражданского общества. Его представители принимают активное участие в принятии политических решений, выдвижении новых политических лидеров, помогают государству в решении актуальных политических вопросов. Представители среднего класса составляют массовую социальную базу представительной демократии.

Согласно общепринятой точке зрения, нарождающийся средний класс в отдельно взятом государстве зачастую является предвестником становления гражданского общества, поскольку люди, обладающие собственностью, ищут способы защитить эту свою собственность от произвола властей. Исследования гражданского общества на современном этапе позволяют выявить основные его элементы и возможности их формирования в условиях казахстанского общества.

Общественные организации и отраслевые объединения (ассоциации) играют связующую роль между государством и гражданами в решении социальных проблем, в вопросах формирования гражданского общества и являются одним из механизмов регулирования общественных отношений в предпринимательской среде.

Казахстанские неправительственные общественные организации сравнительно молоды. Большинство из существующих организаций было зарегистрировано в течение последних пяти лет и не накопило достаточного опыта в реализации проектов развития предпринимательства, не создало имидж серьезных партнеров, как для государственных органов, так и для представителей целевой аудитории. Поэтому неправительственные общественные организации разобщены, действуют независимо друг от друга, порой их действия противоречат действиям друг друга. Значительное число казахстанских неправительственных общественных организаций конкурируют за гранты иностранных и международных донорских организаций, в связи с чем разрабатывают и реализуют проекты, созвучные с миссиями и программами доноров, а не с реальными проблемами и потребностями субъектов малого и среднего предпринимательства.

Главная проблема взаимодействия субъектов и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства – это отсутствие единого координирующего органа или института, который бы инициировал и организовал процесс взаимодействия между участниками. На преодоление этого недостатка был направлен Закон Республики Казахстан от 19 июня 1997 г. N 131 «О государственной поддержке малого предпринимательства». Согласно Статье 7-1 этого закона необходимо было создавать Комиссии по развитию малого предпринимательства. Состав комиссий по развитию малого предпринимательства должен был формироваться из представителей общественных объединений, торгово-промышленных палат, союзов и ассоциаций малого бизнеса, структур поддержки малого предпринимательства, ученых, предпринимателей, представителей заинтересованных государственных органов. Положение о комиссиях по развитию малого предпринимательства при Правительстве Республики Казахстан подлежало утверждению Правительством Республики Казахстан, при местных исполнительных органах – местными исполнительными органами.

Концепция гражданского общества основана на опыте западноевропейского общества.

Однако, на самом деле эта концепция не совершенна. Эта неясность происходит от ее непоследовательных определений и от ее сомнительного применения к различным историческим ситуациям. Общим для всех определений остается тот факт, что они отнесены к историческому развитию западных капиталистических обществ, главными особенностями которых являются демократические политические институты и свободный рынок. Еще одним общим для них является то, что гражданское общество рассматривается как негосударственная сфера жизни, где люди вовлечены в свободные отношения и объединения для их общего блага и, таким образом, для блага всего общества в целом.

Есть основания полагать, что средний класс – наименее политизированная часть общества. В современных государствах практически политические партии среднего класса немногочисленны. Существуют (и их немало) в рамках гражданского общества разного рода организации, объединения, союзы и т.д. представителей среднего и малого бизнеса. В условиях демократии, экономического и политического плюрализма, особенно в государствах с переходной экономикой, когда данный класс делает свои первые шаги, такие организации необходимы, они выражают его интересы, выносят его проблемы во властные структуры.

Подавляющая часть среднего класса относится к той части общества, которую принято называть «молчаливое большинство». Это очень важное обстоятельство: не участвуя активно и непосредственно в политике, средний класс, тем не менее, когда встает вопрос: кому быть у власти – проголосует за власть, которая обеспечит право частной собственности, свободу предпринимательства.

В целом, продвижение Казахстана к гражданскому обществу зависит от того, какая доля социально активных людей будет готова к деятельности, связанной с общественным благом, с развитием гражданских структур. В строительстве таких структур в первую очередь заинтересованы представители средних слоев населения, так как именно они осваивают новые виды предпринимательской и социально-инновационной деятельности.

Исходя из сегодняшней ситуации в Казахстане, уместно предположить, что демократическая модернизация, рост мелкого и среднего предпринимательства и институционализация среднего класса – процессы взаимосвязанные и взаимообусловленные. И потому весьма необходимым представляется прагматичное партнерство между представителями государства, общества и бизнеса.

Процесс становления среднего класса в Казахстане обычно описывается в категориях 236 «зарождения» и «становления». Но представляется, что ситуация выглядит несколько иначе. В казахстанском обществе есть значительная атомизированная масса индивидуумов, которые вполне могут быть отнесены к среднему классу по ряду существенных признаков. Но нет среднего класса как интегрированного субъекта, выполняющего свою специфическую экономическую и социально-политическую роль. Однако задача его создания ставится и рассматривается как одна из основных в деле стабилизации политической и экономической системы государства. Средний класс играет стабилизирующую роль в развитых странах, и появление его в объективных интересах большинства нашего общества. Представители «среднего класса» имеют приемлемый доход, эта социальная группа цементирует общество, в силу чего она не заинтересована в смене власти, курса страны, не заинтересована ни в каких социальных катаклизмах. Иначе говоря – она является «становым хребтом» государства. Но таковым она может быть только в странах со стабильной экономикой, развитой демократией и гарантированными гражданскими и личными правами граждан.

Может ли средний класс сформироваться в Казахстане в настоящее время только потому, что он потребен и необходим в качестве стабилизирующего общество фактора? Вопрос остается открытым. В развитии общества часто бывает так, что что-то является потребным, но достигнуть этого не удается. Кроме того, во многих не очень развитых странах совсем не средний класс играет стабилизирующую общество роль, а, например, силовые структуры, или бюрократия, или национальная идея или вождь.

Культурные особенности, ментальность народа Казахстана, специфический совокупный доход семьи, в котором деньги не всегда играют главную роль, приводят к немалым трудностям в дифференциации населения по уровню жизни, а следовательно, к пониманию «достаточного» дохода на каждого члена семьи, изучению проблем всего среднего класса [2].

Представляет интерес анализ степени адаптированности в зависимости от принадлежности к определенной социальной категории работников (рис. 3).

Рисунок 3. Предпочтения респондентов в выборе места работы в зависимости от уровня образования (данные социологического обследования).

Степень адаптированности снижается «сверху вниз», – начиная от владельца с удельным весом 72%, до рабочего в сфере обслуживания – 3,3%. Наибольший удельный вес не сумевших адаптироваться – среди неквалифицированных рабочих – 25,9%. При том, что частная собственность стала преобладающей во всех отраслях производства, уровень оплаты труда остается очень низким во всех отраслях обрабатывающей промышленности. Низкооплачиваемый труд, как правило, – и низкопроизводительный труд [2, 41-44].

Рассмотрим динамический аспект рассматриваемой проблемы. Для этого обратимся к исследованию журнала «Эксклюзив», который в 2008 году продолжил исследование среднего класса в Казахстане, предыдущее было проведено в конце 2003 года. Ответить на анонимные анкеты предлагалось госчиновникам, менеджерам высшего и среднего звена компаний самого различного профиля, предпринимателям, а также людям, задействованным в политической, общественной жизни, культуре и искусстве. Всего была получена и обработана 361 анкета. Разбивка по возрастным категориям – 41% — респонденты от 18 до 30 лет, доля ответов от людей среднего возраста от 31 до 45 лет составила 46% и 13% — старше 45.

Сравнение результатов опросов общественного мнения 2003 и 2008гг. показало, что представление людей о среднем классе за пять лет изменилось. И в основном это касается структуры среднего класса, уровня доходности и потребительских предпочтений. Было выявлено, что в 2008 году респонденты более оптимистично смотрят на социальную ситуацию в обществе, и 76% из них считает, что средний класс в Казахстане уже сформировался (в 2003 году – чуть более 50%). Причем больше половины из тех, кто не признает существование средней прослойки, относится к молодежи. Видимо, здесь сказывается и оценка перспективы для реализации собственных возможностей.

Как и в 2003г., лидерами в структуре среднего класса стали предприниматели, 78% респондентов причисляют эту категорию людей к среднему классу (67% – в 2003 году). За менеджеров среднего звена отдали голоса – 64% (в прошлом исследовании этой категории не было), за чиновников – 62% (41%). Служащих отметили уже 59% (36%), квалифицированных высокооплачиваемых рабочих – 47% (41%). На интеллигенцию указали 31% (19%), на руководителей и топ-менеджеров – 22%, на фермеров – 17% (11%) опрошенных. Служащие в этот раз по количеству набранных баллов обошли квалифицированных рабочих и почти сравнялись с чиновниками и управленцами среднего звена.

Из сравнительного анализа видно, что доля практически всех категорий, представленных в общей структуре, со временем повысилась. Это указывает на то, что «билет-пропуск»

в средний класс теперь может получить все большее число казахстанцев. Также к среднему классу респонденты самостоятельно (в графе «другое») причислили богатых наследников и представителей шоу-бизнеса. Главной причиной, препятствующей развитию среднего класса, как и прежде, респонденты считают низкий уровень доходов населения – 14% (27%), низкий уровень образования – 5%. В исследовании 2003г. на втором месте в качестве главной причины оказалась недостаточная демократизация общества (22%), в 2008г. на данный фактор указали чуть более 4%. В графе «другое» интересным упоминанием можно считать «отсутствие стремления к успеху».

Большая часть опрошенных отнесла себя к категории служащих – 58%, к предпринимателям – 14%, чиновникам – 11%, интеллигенции – 8%, квалифицированным высокооплачиваемым рабочим – 5%. Выявилось, что среди чиновников и интеллигенции больше оказалось людей среднего и старшего возраста.

Исследование показало, что уровень дохода на одного человека в месяц повысился.

Опрос 2003 года показал, что третья часть его участников имела доход на одного человека от $300 до $600, чуть меньше – от $600 до $1000 и только 7% свыше $1000. Таким образом, видно, что средний уровень доходов во время исследования 2003г. находился в диапазоне $300—$1000, а в 2008 г. поднялся до $500–$2000. Основная часть респондентов сопоставляла показатель уровня дохода среднего класса со своим собственным. Хотя некоторые всетаки считают заработок в семье недостаточным для вхождения в касту середняков. Наличие высшего образования в качестве обязательной характеристики человека среднего класса в 2008 г. признают 67% (против 92% в 2003 г.). Остальная часть считает, что уровень образования значения не имеет [3].

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что за относительно небольшой промежуток времени представление о среднем классе изменилось в каких-то категориях значительно, в других – не очень. Во-первых, уже большее число респондентов признают существование прослойки середняков. Кроме того, шанс быть причисленными к среднему классу вырос среди представителей разных социальных групп и профессий. Увеличилась и планка доходов, по-другому распределилась шкала жизненных ценностей. Обращает на себя внимание резкое снижение в диапазоне 2003–2008 гг. значимости в глазах респондентов такого фактора как «демократизация общества» (с 22% до 4%). Это говорит о постепенной девальвации демократических ценностей в сознании представителей среднего класса.

Что касается условного портрета казахстанского «середняка», то он выглядит так: этот человек не имеет определенного возраста, является предпринимателем, управленцем среднего звена, служащим или чиновником, с уровнем дохода от $500 до $2000. Средний класс все больше втягивает в себя людей различных слоев, профессиональных статусов, сближая на практике новый средний класс, формирующийся на базе частного сектора, представителей бюджетной сферы и средних слоев, сложившихся еще в советский период. При этом по своим основным образовательно-профессиональным характеристикам он становится все более сходной с населением в целом группой. Высшее образование для него является важным, но не критичным фактором для успешного достижения целей, а демократические взгляды и доверие партии власти определяют его политические предпочтения. Он использует банковскую систему и для сохранения собственного капитала, и для привлечения заемных средств, также банки ему служат как удобный инструмент для совершения необходимых финансовых операций. Свободное время предпочитает проводить с родными и близкими, занимаясь спортом или за чтением.

В целом, следует отметить, что задача «создания» среднего класса как самоцель весьма абсурдна, так как его нельзя создать просто по желанию. Для возникновения среднего класса требуется совершенствовать гражданско-правовые отношения, сделать реально функционирующими институты демократии и т.д. Только тогда появятся реальные условия возникновения среднего класса. Необходимо создать условия для появления как можно большего числа среднебогатых людей и поставить их в отношения конкурентности. Здесь возникает проблема, суть которой состоит в том, что население, имеющее большой трудовой потенциал, имеющее довольно высокую квалификацию, в существующих условиях этот потенциал постепенно теряет в силу невостребованности со стороны государства и работодателей. Поэтому стоит задача – вернуть цену живому труду, одобрить и поддержать пусть слабую вначале, но все более и более усилившуюся активность подавляющего большинства населения Казахстана.

–  –  –

1. Панкратова Е. Кто он, средний транзитный класс?// http://www.4p.ru/2007/infoMark.

2. Сабденов О. Право на унижение // Свобода слова. – 2008. – 16 октября.

3. Ким К., Пахирдинова З. Взросление ягнят: Средний класс в Казахстане // «Эксклюзив». – 2008. – апрель.

–  –  –

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЛАССИКОВ О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

В истории различных социально-гуманитарных дисциплин развитию представлений о предпринимательской деятельности способствовали теории Р. Кантильона, Л. Февра, Р. Коуза, А. Смита, А. Маршалла, К. Маркса, Й. Шумпетера, А. Хоскинга, М. Блауга, Ф. Хайека, А. Линка, Р. Хизрич, М. Питерса, П. Друкера, Г. Хеппнера, Х. Миленбуш, М.Х. Мескона, М. Альбрехта, Ф. Хедоури, Дж. Дэниелса, Х. Ли Радеба, Дж. Грейсона, О.

Делла и др.

Рассмотрим и классифицируем основные теории предпринимательства.

Феномен предпринимательства выступает в качестве неотъемлемого атрибута рыночного хозяйства. Хотя история предпринимательства уходит вглубь веков, современное его понимание сложилось в период становления и развития капитализма. Понятие «предприниматель» появилось в XVIII в. и часто ассоциировалось с понятием «собственник». У его истоков стоял английский экономист Р. Кантильон, впервые внесший термин «предприниматель» в науку. Согласно Р. Кантильону, предприниматель — это хозяйствующий субъект, принимающий на себя риск, связанный с организацией нового предприятия или коммерческим внедрением свежей идеи, нового продукта или вида услуг [1, р. 5].

В период Средневековья предпринимательство оставалось на обочине основной экономики. Базовые потребности большинства населения удовлетворялись без помощи рынка.

Крупные купцы специализировались на поставках предметов роскоши высшим общественным классам. Сколотив состояние, многие из них оставляли хозяйственное поприще. Купец по сути своей – воин, – отмечал Л. Февр. Он – авантюрист. Человек стремительных решений, исключительной физической и духовной энергии, несравненной смелости и воли.

Он должен быть таким, иначе его ремеслораздавило бы его. Кроме того, устремленный к наживе, он должен был добиваться ее любыми средствами, без чрезмерной щепетильности;

чтобы оставаться честным и почитаться таковым, ему достаточно было соблюдать по отношению к другим купцам, особенно в финансовых обязательствах, основные правила своей профессии. Он – «открыватель» в мире торговли; он – спекулянт. Он является таковым, поскольку скупка товаров приносила ему прибыль, и потому еще «что занятие торговлей никогда не удовлетворяла его и он в эту эпоху дополнял его спекуляцией звонкой монетой и отдачей денег под проценты» [2, с. 222–223].

Таким образом, развитие предпринимательства, являющегося продуктом рыночного хозяйства, неразрывно было связано с эволюцией последнего. Синхронизировано менялись сущность и содержание предпринимательства, расширялась сфера его приложения.

Исторически исходным пунктом осуществления предпринимательской инициативы была торговая деятельность. Поскольку производство в своей массе еще не было ориентированно для работы на рынок, деятельность купцов была нацелена на использование существовавших несоответствий между спросом и предложением, а источником их дохода служили разницы в ценах перемещаемых с рынка на рынок товаров. Функциональное содержание предпринимательства ограничивалось использованием возникавших рыночных неравновесий, а его доминирующим признаком была сопряженность с высокой степенью риска.

По мнению А. Смита необходимо руководствоваться тремя основными постулатами в отношении предпринимателя: первое обуславливает необходимость отдавать природе «жертву своего досуга, свободы и спокойствия». Человек должен претерпевать «телесные и душевные тяготы», составляющие действительную цену всякой вещи. Второй постулат позволяет человеку концентрировать свою деятельность на какой-то однородной форме такой «жертвы». Это – разделение труда. Третий постулат стимулирует поиск способов оптимизации. Это – максимум эффекта на единицу затрат, минимум затрат на единицу эффекта [4].

А. Смит характеризовал предпринимателя как собственника, идущего на экономический риск ради реализации какой-то коммерческой идеи и получения прибыли. Он сам планирует и организует производство, распоряжается его результатами. Преследуя свои собственные интересы, предприниматель часто способствует осуществлению цели общества даже более действенно, чем когда он действительно к этому стремится, считал А. Смит.

Наряду с теорией А. Смита выдвигались и другие концепции, которые исследовали основные признаки, характеристики предпринимателей и их функции, необходимые для успешного экономического развития.

К. Маркс функционально разграничил собственнические функции предпринимателей с собственно предпринимательскими.

Он определил предпринимателя человеком, который обозначен фактом владения собственностью и вытекающим отсюда заинтересованностью в сохранении или улучшении своих социальных условий. К. Маркс видел в предпринимателе также капиталиста. Предприниматель вкладывал свой капитал в собственное предприятие и на разнице между стоимостью, созданной наемными работниками продукции и суммой выплаченной им заработной платы, имел прибыль. Это, по мнению К. Маркса, свидетельство эксплуататорской сущности предпринимательства, его социального паразитизма, и поэтому оно должно быть ликвидировано наряду с другими устоями капиталистической системы хозяйства. Было одно предложение: уничтожение частной собственности. Постоянная купля и продажа рабочей силы есть форма. Содержание же заключается в том, что капиталист часть уже овеществленного чужого труда, постоянно присваемого им без эквивалента, снова и снова обменивает на большее количество живого труда. Основным условием существования и господства класса буржуазии является накопление богатства в руках частных лиц, образование и увеличение капитала. Условием существования капитала является наемный труд [6, с. 118].

Постиндустриальная стадия с характерными для нее ростом роли нематериальной деятельности, динамичности и социализации производства установила иные ориентиры и приоритеты хозяйствования. Важнейшим в предпринимательской деятельности стало не приспособление к меняющимся условиям, а способность преобразовывать сами условия хозяйствования, предугадав перспективу развития общественного производства. Не просто рациональное использование ресурсов, а рационализация самой формы и способа хозяйствования выступало ключевым моментом деятельности предпринимателя. Предпринимательство все в большей мере охватывало сферу финансов и научной деятельности, где его инновационная функция раскрывалась наиболее полно, становясь, в то же время, коллективно выполняемой функцией.

Анализ теорий показывают нам, что по мере завоевания хозяйственного и социального пространства происходят серьезные сдвиги в социальной базе предпринимательства и функций предпринимательской деятельности. Происходит расчленение предпринимательских функций. Функции предпринимателя расчленяются на специальные сферы деятельности.

Так, Й. Шумпетер особое значение придает функции «новых комбинаций факторов производства».

Предпринимательская функция констатирует три необходимых элемента:

организационное действие, инициирование изменений, денежный доход как цель и критерий успеха. Предпринимательская деятельность – это не должность или даже не профессия, но скорее уникальная и редко обнаруживаемая способность продвижения на рынок инноваций посредством рискового бизнеса. Й. Шумпетер неоднократно подчеркивал, что предприниматель – это не то же самое, что капиталист. Поскольку предпринимательская деятельность является новаторской по своему определению, то в силу такого обстоятельства, она служит постоянным источником конкурентной реструктуризации экономики и экономического роста. «И если в данном случае можно было бы успокаивать себя тем, что предприниматель рассматривается как рабочий, то в отношении капиталиста нечто подобное просто невозможно. Не говорится у нас о капиталисте… прежде всего, из-за отсутствия этих типов хозяйственных субъектов нет и характерных для них видов дохода – предпринимательской прибыли и процента» [7, с. 133].

Австрийская школа в лице классиков экономической теории Л. Мизеса, Ф. Хайека, Й.

Шумпетера подчеркивала активный, инновационный характер предпринимательства не только в выборе из имеющихся альтернатив распределения ресурсов, но и в создании новых рыночных возможностей.

В видении Ф. Хайека, Л. Мизеса предприниматель действует в условиях принципиальной неполноты информации. Он, тем самым, выступает уже не просто как «балансировщик» рынков, а как активный преобразователь и созидатель. Ученые подчеркивают активный, инновационный характер предпринимательства не только в выборе из имеющихся альтернатив распределения ресурсов, но и в создании новых рыночных возможностей.

Неоклассик А. Маршалл считает, что предпринимательская способность распоряжаться капиталом имеет вполне определенную цену предложения. Цена предложения состоит из трех элементов. Первый – это цена предложения капиталиста; второй – цена предложения предпринимательской способности и энергии; третий – это цена предложения той организации, которая соединяет воедино надлежащую предпринимательскую способность и требующийся капитал. Мы назвали цену, образуемую первым из этих элементов, процентом; цену второго элемента, выделенного отдельно, можно назвать чистым доходом от управления, а цену второго и третьего, взятых вместе – валовым доходом от управления [8, с. 399].

Термин «предпринимательство» является синонимом широко распространенного в современной практике понятия «бизнес». А. Хоскинг утверждает, что «бизнес – это деятельность, осуществляемая частными лицами, предприятиями или организациями по извлечению природных благ, производству, приобретению или продаже товаров или оказанию услуг в обмен на другие товары, услуги или деньги к взаимной выгоде заинтересованных лиц или организаций» [8, с. 18].

Р. Коуз в работе «Фирма, рынок и право» рассмотрел правовые отношения, обычно называемые «хозяин и слуга» или «наниматель и наемный работник». Он подчеркивал, что нанимателя – предпринимателя – «представителя отличает от слуги не отсутствие или наличие фиксированной зарплаты, а равно не выплата комиссионных за сделанную работу, но скорее свобода, котрой пользуется доверенное лицо в своей деятельности» [3, с. 52].

Р. Коуз считает также, что для предпринимателя равно как и наличие свободы, необходимо соединять функции инициативы и управления. Инициатива означает предвидиние и действует через механизм цен – через заключение новых контрактов. Управление в собственном смысле слова просто реагирует на изменения цен, и соответственно, перекомпоновывает контролируемые факторы производства. То, что бизнесмен обычно соединяет обе функции, является очевидным результатом рассмотрения рыночных издержек [3, с. 51

– 52].

По мере углубления товарного характера общественного хозяйства, особенно с переходом к индустриальной стадии производства, приоритетной сферой приложения предпринимательства становятся отрасли материального производства. Теперь уже не поиск наиболее привлекательных рынков, а поиск наиболее рациональной комбинации применяемых факторов производства становится условием предпринимательского успеха. Усложнение деятельности повлекло за собой усложнение предпринимательской функции, обусловившее ее рассредоточение. Предпринимательская функция перестает быть монополией собственника.

Анализ западной современной научной литературы позволяет нам сделать вывод о многоаспектности изучаемого вопроса. Исследования касаются вопросов предпринимательства и его функций, роли предпринимательства в экономическом развитии, менеджмента бизнеса, принципов свободы предпринимательства, бизнес-образования, управленческого процесса и др. Данными вопросами занимались: П. Друкер, Ф. Хайек, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, М. Блауг, Д. Даниэлс, Ли Х. Радеба, Р. Хизрич, М. Питерс, Дж. Грейсон, Ф. Найт, К.О. Делл, Г. Хеппнер, Х. Миленбуш.

Так, например, М. Блауг подчеркивает, что «предприниматель – человек, в фирме есть место только для ограниченного количества предпринимателей, и натяжкой было бы говорить о предпринимателях как представителях однородной группы. Если предпринимательство-функция, она не может быть дробима на предпринимательского человека – часы или другие единицы измерения. Предпринимательство – функция, не удовлетворяющая условиям, требуемым для определения «производственного фактора» [9, с.

425].

Дж. Грейсон, К.О. Делл определяют предпринимательские управленческие системы Запада как производственные системы нового поколения. Суть этого подхода заключается в следующем: постоянное внедрение в производство новых, более совершенных изделий.

Неуклонное сокращение всех видов затрат на производство продукции; повышение качественных и потребительских характеристик при снижении цен на выпускаемые изделия [16].

Анализ институционального развития в Германии был проведен Г. Хеппнером и Х.

Миленбуш. Они отмечают, что мелкое и среднее предпринимательство вносит ощутимый вклад в экономическую динамику Германии. К этой категории бизнеса относятся фирмы с числом занятых менее 300 человек и годовым оборотом до 100 млн. марок. Многих может удивить тот факт, что только 1 % фирм в западных землях имеет численность работников более 300 человек, а у 88, 5 % предприятий годовой оборот составляет менее 1 млн. марок [14].

П. Друкер, изучая институциональные признаки бизнеса в США, определил, что «толчком к отождествлению менеджмента вообще с менеджментом бизнеса стала Великая депрессия с ее враждебным отношением к коммерции и презрением к капитанам бизнеса. К 50-м годам слово бизнес стало «пристойным» – в значительной степени благодаря успехам менеджмента бизнеса в США в период Второй Мировой войны. Термин «менеджмент бизнеса» очень скоро стал «политически корректным», прежде всего как отрасль науки. С той поры менеджмент как в общественном сознании, так и в научном мире отождествляется исключительно с «менеджментом бизнеса» [12, с. 21].

Р. Хизрич, М. Питерс отмечают, что роль предпринимательства в экономическом развитии не сводится лишь к увеличению душевого продукта и дохода. Предпринимательство служит своеобразным пусковым механизмом и проводником структурных изменений в экономике и обществе. Эти изменения выступают в качестве катализатора экономического роста, способствуя росту валового выпуска так, что при дележе «экономического пирога» в выигрыше оказываются все. В чем заключается механизм структурных изменений и экономического развития? Некоторые исследователи утверждают, что ключевая роль в этом процессе принадлежит инновациям, благодаря которым не только создаются новые товары и услуги, но и стимулируются инвестиции во вновь создаваемые компании. В уравнении экономического роста новые инвестиции сказываются как на стороне спроса, так и на стороне предложения: вновь созданный капитал расширяет возможности выпуска (рост предложения), а возникающий прирост расходов использует эти новые возможности и возросший выпуск (рост спроса) [11, с. 36 – 37].

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури считают, что современное управление взаимосвязано с вопросами этики бизнеса. «Этика бизнеса затрагивает не только проблему социально ответственного поведения. Она сосредотачивается на широком спектре вариантов поведения управляющих и управляемых. В фокусе ее внимания – и цели, и средства, используемые для их достижения теми и другими» [14, с. 154].

Ф. Хайек сосредотачивался на вопросе свободы предпринимательства. В условиях, когда при столкновении множества заинтересованных, конкурирующих сторон каждый предприниматель готов был продемонстрировать эффективность тех или иных мер, в то время как негативные стороны этих мер были не всегда очевидны и зачастую проявлялись лишь косвенно, – в таких условиях требовались именно четкие правила. Поскольку принципы свободы предпринимательства в то время уже подвергался сомнению, искушение представить его в виде железного правила, не знающего исключений, было просто непреодолимым [10, с. 20-21].

Вопросы развития бизнес – образования были затронуты Д. Даниэлсом, Ли Х. Радебой.

Они считают, что «бизнес-образование прошло длительную эволюцию в своем развитии, прежде чем достигло современного уровня, для которого характерны интернационализация самой этой сферы и взаимное влияние «национальных моделей» обучения менеджеров в разных странах. Осознание того, что происходит сегодня в области бизнес-образования в мире, – немаловажный вопрос» [15, с. 3].

Таким образом, изложенные концепции, несомненно, привносят свой вклад в исследование предпринимательства. Предложенные концепции объясняют черты, необходимые для выполнения функций предпринимателя, историческую обусловленность данных черт.

Однако эти концепции определяют предпринимательство достаточно безлично – как функцию, необходимую для успешного экономического развития. В такой интерпретации предпринимательство выступает как автономный регулятивный механизм. С этой точки зрения данный подход можно назвать функциональным подходом.

Социологи опираются на структурный подход, выделяя предпринимателей как социально-профессиональную группу с культурными и властными отношениями. В рассматриваемых же концепциях исследования культурных и властных отношений имеют фрагментарный характер. Культурные отношения устанавливают то, какие ресурсы могут использоваться как факторы производства, а властные отношения устанавливают, кто волен распоряжаться этими ресурсами. На наш взгляд, такая точка зрения не обладает достаточной полнотой. Поэтому при рассмотрении предпринимательства необходимо опираться также на изучение социокультурных аспектов предпринимательской деятельности.

Список литературы:

1. Cantillon R. Essai sur la nature du Commerсe en general / Ed. And trans Х. By H.Higgs. – N.Y.:

A.M. Kelley, 1964. – 394 p., – Р. 5 // Кантарбаева А.К. Предпринимательство: институциональноэволюционный подход. – Алматы: Раритет. 2000, – 200 с., – С. 77

2. Февр Л. Торговец XVI столетия // В кн.: Бои за историю / Пер. А.А. Бобовича. – М.: Наука, 1991. – С. 222 – 223.

3. Коуз Р. Фирма, рынок и право. Пер. с англ.– М.: Дело ЛТД, 1993. 192 с., – C. 51 – 52

4. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: В 3 кн. / Пер.с англ. Отв. ред.

Л.И. Абалкин. – М.: Наука, 1993. – Кн. 1. – C. 101 – 102.

5. Маршалл А. Принципы экономической науки. – М.: «Прогресс» – «Универс», 1993. – Т.1., – C. 208 – 213.

6. Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведенияж. В 3 – х т. Т. 1. – М.: Политиздат, 1985. – IV.

635 с., портр. – В надзач.: Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – С. 118

7. Шумпетер Й. Теория экономического развития: (исследование предпринимательской прибыли капитала, процента и цикла конъюктуры) / Пер. с нем. В.С. Автономова. Общ. ред. А.Г. Милейковского. – М.: Прогресс, 1982. – 454 с., – С. 133

8. Хоскинг А. Курс предпринимательства. – М.: Международные отношения, 1993. – 352 с., – С. 18

9. Блауг М. Риск, неопределенность и прибыль. – М.: Изд-во «Дело», 2003. – 360 с., – С. 33

10. Хайек Ф. Дорога к рабству. – М.: Экономика, 1992. – 175 с., – С. 20 – 21

11. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха / Под общ. ред. В.С. Загашвили. – М.: Прогресс – Универс, 1993. – 276 с., – С. 36 – 37

12. Друкер П.Ф. Рынок: Как выйти в лидеры. Практика и приоритеты. – М.: Дело, 1992. – с., – С. 21

13. Хеппнер Г., Миленбуш Х. Мелкие и средние предприятия в экономике Германии // Проблемы теории и практики управления. – 1993. – №5. – С. 98

14. Мескон М.Х., Альбрехт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. – М.: Дело, 1992.

– 800 с., – С. 102

15. Дэниелс Дж., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ. – 6-е изд. – М.: Дело, 1998. – 784 с., – С. 3

16. Грейсон Дж., О Делл. К. Американский менеджмент на пороге ХХI века. Пер. с англ. Авт.

предисл. Б.З. Мильнер– М.: Экономикс, 1991. – 319 с. – С. 13

–  –  –

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ: ОПЫТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Социальное проектирование как направление социологической науки появилось в прошлом столетии, когда стало очевидным, что игнорирование социальных аспектов развития чревато серьезными издержками в функционировании современных обществ. На первых этапах своего становления оно было производным от научного и технического проектирования. Исторически научно обоснованные методы проектирования впервые стали применяться в архитектуре и машиностроении (Генри Форд). В дальнейшем все большее распространение получает проектирование при решении проблем расселения, а также при развитии систем управления.

Исходные принципы социального проектирования разрабатывались Я. Дитрихом, Т. Тиори, Д. Фраем и другими исследователями [1].

Проектирование, будучи одной из форм выработки и принятия решения, выступает как важный элемент цикла управления, обеспечивающий реализацию других его функций. Однако социальное проектирование в отличие от планирования в меньшей степени обусловливает, детерминирует другие функции управления, так как допускает многовариантность решений, исходя из имеющихся материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Эта задача несколько изменяется, когда речь идет о реорганизации (реконструкции) существующих социальных процессов или социальных институтов на принципиально иных основах. В этом случае проектирование направлено на поиск и обоснование таких средств, которые предполагают возможность их воспроизведения или замены в различных ситуациях.Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 26 |
 

Похожие работы:

«СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ УДК 316. ББК 71.05 Д4 Издано по заказу Комитета по науке и высшей школе Редакционная коллегия: доктор социологических наук, профессор Я. А. Маргулян кандидат социологических наук, доцент Г. К. Пуринова кандидат филологических наук, доцент Е. М. Меркулова Диалог культур — 2010: наука в обществе знания: сборник научных трудов Д международной научно-практической конференции. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургской академии...»

«МЕДВЕДЕВА К.С. НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ DOI: 10.14515/monitoring.2015.5.12 УДК 316.74:2(410) Правильная ссылка на статью: Медведева К.С. О социологии религии в Великобритании. Заметки с конференции // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 5. С. 177For citation: Medvedeva K.S. On sociology of religion in Great Britain. Conference notes // Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. 2015. № 5. P.177-182 К.С. МЕДВЕДЕВА О СОЦИОЛОГИИ РЕЛИГИИ...»

«Геннадий Вас а й сильевич Дыльнов е ло САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО Социологический факультет МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЫЛЬНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 12 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ИЗДАТЕЛЬСТВО «САРАТОВСКИЙ ИСТОЧНИК» УДК 316.3 (470+571)(082) ББК 60.5 я43 М34 М 34 Материалы научно-практической конференции Дыльновские чтения «Российская идентичность: состояние и перспективы»: Саратов: Издательство...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» Институт управления Кафедра социологии и организации работы с молодежью Российское общество социологов Российское объединение исследователей религии СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ В ОБЩЕСТВЕ ПОЗДНЕГО МОДЕРНА Памяти Ю. Ю. Синелиной Материалы Третьей Международной научной конференции 13 сентября 2013 г. Белгород УДК: 215:172. ББК 86.210. С Редакционная коллегия: С.Д....»

«Об итогах проведения секция «Социология» XXII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов -2015» C 13 по 17 апреля 2015 года в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова в 22 раз проходила традиционная Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Основными целями конференции являются развитие творческой активности студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач...» 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.