WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 26 |

«Ответственный редактор: Президент Ассоциации социологов Казахстана, доктор социологических наук, профессор М.М. Тажин Редакционная коллегия: Исполнительный директор Фонда Первого ...»

-- [ Страница 13 ] --

Демаркация границы, как правило, проводятся по согласованию с указанными государствами СНГ. Окончание демаркации означает завершение всего процесса юридического оформления Государственной границы Республики Казахстан.

Таким образом, завершение процесса делимитации и демаркации Государственной границы Республики Казахстан с сопредельными государствами решает межгосударственные противоречия, решает основные геополитические проблемы в Центральной Азии.

Список литературы:

1. Ибраев Ч. История образования и развития государственной границы Казахстана (1860-2004 гг.)» //журнал «Шекарашы»№№ 2, 3, 4. 2004 г.

2. Елубаев Б.Ы. Оформление границы с Китаем историко-правовые аспекты.// Научные труды военного института КНБ Республики Казахстан. № 2. Алматы. 2007 г. С. 3-8

3. Чжен Кун Фу Геополитика Казахстана. Между прошлым и будущим. Алматы 1999, С. 284-287.

–  –  –

The problems of standing, juridical formation of the Kazakhstan’s State Border and the inuence of this process on stabilization in solving the geopolitical contradictions are considered in this article.

–  –  –

АЙЫРЫМДЫЛЫТЫ ТИІМДІ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

азіргі тада егеменді азастанымызда айырымдылы жобалары мен акциялары, меценаттылы е зекті мселелерді біріне айналды. Бл былыс брыны Кеес Одаы кезінде де орын алан, онда айырымдылыпен мемлекет жне оамды орындар, йымдар айналысып отыран. Біра ол кезеде, айырымдылыа ресми трыдан аланда аса мн берілмеген. Марксистік идеологтар Кеес оамын, социализмді рбір адама толыынан аморшылы, айырымдылы жасайтын оам деп тсіндірген. Сондытан да айырымдылыты арнайы б ліп арастырмады. Бл проблема ж нінен Кеес Одаы кезінде ылыми ебектерде, ізденулерде орын алмады. ылымда айырымдылы зекті мселе ретінде арасытырлмады.

Ал шын мнінде Кеес Одаы кезінде де, наты мірде жошылы, мтажды, жетімдік к рген, азындаан адамдар саны аз болан жо. Трлі аурулара шалдыандар, мгедектер, жетім-жесір адамдар Кеес Одаы кезеінде орын аланы белгілі. Брыны кімет аулыларында жне Партия съездерінде, рбір бесжылды жоспарларында халыа жасы трмысты жадай жасау немі жазылып, жарияланып отырды. Олар – жалаыны к бейту, зейнетаы т леу, к пбалалы аналара материалды к мек, жмыспен, трын ймен амтамасыз ету, тегін орта жне жоары білім беру, медициналы к мек жне таы басалар. Бларды трлері к п болды. Біра, барлы халы бл жеілдіктермен амдылмады, амтыландарына к рсетілген к мекті м лшері шектелді. Зейнетаыны м лшері 70–120 сомды рады. Жеілдікті сан ырлы трлері, к пшілік жадайда, формальді трде іске асырылды.

Халы осы к мектерге немі ара сйеумен болды. «Мен мірге келдім, енді мемлекет асырайды» деген тсінік стем болды. з мамандыы бойынша жмыса орналаса алмаандар да аз болмады, біра олар туралы ешкімге ешнрсе айтылмады, бл салада ділетсіздік бар дегендер жазаланды. з аражатына й салушылар, к лік алушылар удалауды астына тсті, саяси сенімсіз адамдар атарына жатызылды. ртрлі себептермен, халы шауашылыы саласында жмыс істемеген азаматтар, жасы жете тра, толы ылы бола тра, леуметтік к мектен тыс алып жатты. оамда леуметтік к мек к рсету деген атымен аталмады.

Осы аталан жне баса да кертарпа жадайлар халыты жмыса жне оны нтижесіне деген ынтасын жойды. «Трмысымды жасарту зіме байланысты» деген ым алыптаспады. рине, мемлекет тарапынан олара к мек к рсетіліп жатты. Ол к мектер жеткіліксіз болды. Біра, айырымдлы проблемасы ол оамда ола алынан жо. Ондай к мек йымдастыратын айырымдылы йымдары, орлар, оамды мекемелер жоты асы болды.

Кеес Одаы ыдыраан со, сол Ода рамына кірген Республикалар егемендік алып, залдына туелсіз мемлекеттер рды. Сондай Республикаларды бірі – азастан Республикасы. Елде реформалар басталаны, Республика жаа саяси-экономикалы, леуметтікрухани рылымдарды іске асыра бастааны брімізге белгілі.

азастандаы айырымдылы мдениетіні лі алыптасу кезеінде екені осы саланы мамандарына млім. Бл таы да мынадай фактімен длелденеді: адамдар, к бінесе, айырымдылы деп халыты мтаж топтарына материалды к мек к рсетуді тсінеді.

Соны ішіндегі е алыптасып алан пікір, ол – е к мекке кіріптар жетім балалар йіні трбиеленушілері деген пікір. Алайда, жетім балалара натылы, тиімді жрдем беру шін не ажетті екендігін саусапен санарлы адамдар ана айта алады, олар – жетім балаларды мірін «зынлатан» емес, з к зімен к ріп, біліп жргендер.

зін- зі рметтейтін, айырымдылы к рсетуге ммкіндігі мен ынтасы бар кез келген компания, детте, бірінші кезекте жетім балалара к мектеседі. Бл балалар йіне немесе сбилер йіне «ожалы» ету, балалара жаа жылды сыйлытар, балаларды орау кніне акция йымдастыру немесе арапайым трде белгілі бір интернатты мекемені ажеттілігін теу шін аржы беру, т.с.с.

Жеке компаниялардан оамды (айырымдылы) йымдар да алыспайды. Олар соы кездері балалар йіне кітап, киім жне ойыншы жинау масатында трлі акциялар ткізуде. С зсіз, бл барлы алаушылара олынан келгенше жасы іс жасауа жне мтаждара к мек к рсетуге керемет ммкіндік беретін тамаша іс–шаралар.

Алайда, аталмыш акциялар: балалар йіне к рсетілген аржылы к мек, жетім балалара мейрамдарда берілетін сыйлытар – тиімсіз айырымдылыты атарына кіреді. сіресе, орауа алушылар мен айырымдылы к рсетушілер берген к мектерін андай масатта олданылып жатанын адааламаса, леуметтік инвестиицияларыны жауаптары айда?.

Біратар эксперттерді пікірі бойынша, азіргі тада жетімдерді тек таматандырып, киіндіріп немесе оларды баспананаларын ж ндеп беру емес, жетім балалармен жмыс істегенде наты проблемаларды шешуді тиімді жолдарымен амтамасыз ететін бизнес– технодогияларды енгізу маыздыра. Оларды атарына жетім балаларды отбасылара жайастыру бадарламалары, интернатты мекемелерді тлектерін социумдаы мірге бейімдеу жне жмыспен амтамасыз ету, білімін рі арай жаластырысы келген жас азаматтарды стипендиалы бадарламалармен амтамасыз ету, т.б. кіреді. Мны тсіну шін интернатты мекемелер трбиеленушілеріні леуметтік–психологиялы портретін арастыру ажет, сіресе, з бетімен мір сруге бейімдеуді ажет ететін тлектерді.

портреті.

Барлы халыаралы жне жергілікті зерттеулер, сондай а жетім балалармен жмыс тжірибесі интернатты мекемелер тлектеріні к пшілігіне масылды, алан білімін олдана алмау, социумда ориентир жасау абілетсіздігі мен онымен арым-атынаса тсуді тжірибеде олдана алмау, мірді материалды жаын тсінбеу, зіне зі тым сенімді, з ммкіндіктерін объективті бааламау, асоциалды мінезлыа бейімділік, з ммкіндіктерін тым жоары немесе тым т мен баалау жне т.б. тн екендігін айтады.

Трбиешілер тарапынан немі баылауда болу басшыа туелділікке, отбасылы байланыстарды бзылуына, з мірі мен згені міріні нсыздануына алып келеді.

Туелсіз зерттеушілерді мліметтері бойынша жетім балаларды жартысы балар йінен шыасын ылмысты ортаа тсу аупі жоары, 10% «лкен мірді» алашы жылында а з мірін суицидпен аятайды.

Бл айылы статистиканы себебі жетім балаларды оамнан тысары алуа генетикалы бейімділігінде емес, бгінгі тада жетім баларда ешбір рекетсіз жинап баып отыран интернатты мекемелердегі білім беру мен трбиелеу жйесінде болып отыр.

Мндай институцианализация жадайында жетім балаларда «мен ешкімдікі емеспін»

станым алыптасады, иыншылыа тап болан жадайда ол станым «барлыы маан арсы» болып згереді. Егер отбасы бар жас спірімдер стсіздікке шыраан жадайда ата анасыны йіне айта оралу ммкіндігі болса, оларды жетімдер йіндегі рдастарында ондай ммкіндіктер жо.

Жетімдер йіні тлектеріні мірде орныуыны сттілігіне ыпал ететін жне айылы статистиканы алыптастыратын таы бір маызды фактор — ол бізді оамымызды бл жас жеткіншектерді абылдауа жне оларды леуметтенуігне ол шын беруге дайын болмауы. Олар оам тарапынан дискриминацияа душар болады: трын й алу, жмыс іздеу, трмысын, таматануы мен бос уаытын йымдастыру, социуммен арыматынас, медициналы к мек алу, отбасын рау мен сатап алуа байланысты проблемалара тап болады.

Сондытан тиімсіздерді атарына кіретін айырымдылы жетім балалара оамда адаптациялануа к мегін тигізе алмайды жне, детте, мірге деген немрайлы пен масылды арыматынасты алыптастырады. айырымдылыты аталмыш арапайым дістері іске асыруа те «оай» жне «нтижесі» де к зге рарлы.

Бл орайда азастан оамында зіні айырымдылы шараларында е уелі бенефецарийлерге тиімді нтижелерге мтылатын леуметтік жауапкершілігі бар йымдар пайда болып жатаны те уанышты. Бізді контекстте бл жетімдер йіні тлектеріне келешекте збетінше мір сруге ыайлы интеграциялануа, осымша ксіби білім алуа, ебекпен амтамасыз етуге ммкіндік беруге баытталан проектілер.

–  –  –

Мир, в котором мы живем, становится во многом непредсказуемым, пугающим. Меняется общая картина бытия, нарушается равновесие между природой и социумом, биосферой и техносферой, личным и общественным. Мировоззрение человека приобретает разрушительные черты, все ярче проявляется биологическое, животное начало, и над разумом начинают преобладать инстинкты. Известные всем выражения: «человек человеку – волк», «борьба всех против всех», «падающего – толкни!» и т.п., вновь приобретают актуальность.

Личные, частные интересы и мотивы поведения выдвигаются на передний план. Конечно, любой человек – естественный максималист и разумный эгоист, но нельзя забывать о чувстве меры. Все, что «сверх-», «гипер-» – недопустимо, надо уметь вовремя остановиться.

Homo Sapiens должен осознать, трезво оценить сложившуюся ситуацию и всеми доступными средствами способствовать ее разрешению. В этом контексте социальная инженерия как комплексная область научных знаний, изучающая процессы оптимизации социальной реальности, приобретает особое значение.

Главная проблема сегодня – кризис духа в общечеловеческом масштабе, который приводит к личностному, индивидуальному кризису души и наоборот, разрушение духовного мира индивида – причина деструкции духовности человечества. Процесс замкнут сам на себя. Научно-теоретические изыскания позволяют исследовать данный феномен и сделать некоторые осторожные прогнозы.

Духовная деструктивность – страшная опасность, которая грозит всему человечеству.

Именно дух – идеальная основа, фундамент на котором строится все здание интимной, внутренней жизни человека. Глубинные переживания – движущая сила человека разумного, именно эта сила направляет личность в ее жизнедеятельности, ориентирует на негативные или позитивные действия. Деструктивность творческих свойств духа, устремленность на разрушение, а не созидание может иметь непоправимые последствия. Противоречия, таящиеся в глубинах человеческой природы, темные инстинкты, которые прорываются в сознание, примат иррационального, бессознательного в жизнедеятельности человека, нарушают равновесие, баланс сил (духа и тела).

Правомерно ли вообще говорить об эволюции Homo Sapiens? Если само понятие эволюционного процесса предполагает развитие, то куда же идет современное человечество?

Ведь существует две ветви любого развития – прогрессивная и регрессивная.

Согласимся с мнением, что Homo Sapiens меняется в позитивном направлении, совершенствуется, приобретает все более и более «человеческие черты», а это означает его превращение в человека гуманного. В понятии Homo Humanus заложена идея единства человеческого рода, направленность Homo Sapiens «на другого, себе подобного» в смысле нравственного закона жизни Конфуция, «золотого правила» Библии, категорического императива И.Канта. Тело должно подчиняться духу и регулироваться им!

Современный этап развития человека разумного с необходимостью приводит к тому, что перемены в условиях жизни, ее нестабильность и динамичность, оказывая влияние на внутренний духовный мир, ценностные ориентации, способ мышления личности и т.п., требуют иного подхода к видению будущего, к переоценке своих сил и возможностей.

Остановимся только на одном из аспектов указанной проблемы – агрессивных проявлениях поведения человека. Агрессия – крайняя форма деструктивности, целью которой является нанесение физического или психологического вреда кому-либо. Представители различных естественных и гуманитарных наук давно изучают агрессивное поведение животных и человека, однако однозначного мнения пока нет в силу сложности самого феномена агрессии. Самое парадоксальное заключается в том, что Homo Sapiens проявляет себя порой настолько непредсказуемо, ведет себя настолько неадекватно, что возникают сомнения в наличии у него умения рационально мыслить, объективно оценивать сложившуюся ситуацию. Можно привести множество примеров кровопролитных мировых и локальных войн, случаи террористических актов и свидетельства религиозного фанатизма и т.п., которые имели и имеют место в истории человечества.

Агрессивность – «следствие растления духа, загубленных способностей… выражается в устойчивости отрицательных эмоций, вызванных ложными формами культуры» [1]. Именно деструкция духовности, как правило, приводит к агрессивному поведению (по отношению к себе (аутоагрессия) или к другим). Разрушение, разочарование, переоценка нравственных принципов и норм, потеря смысложизненных идеалов, крушение ценностных ориентаций и пр. – все это в сумме дает страшные последствия для личности. Стремясь восстановить внутреннее равновесие, человек ищет пути разрядки напряженности, «объекты для битья», становится «убийцей всемирного масштаба» (К.Лоренц). Такая модель поведения становится для него ведущей.

Агрессивное поведение считается проявлением черт характера или мотивов и целей личности. И здесь важно, прежде всего, изучить психическую подструктуру личности и духовные аспекты жизни в их органической связи, единстве. Каждый человек индивидуален, не похож на другого, несмотря на наличие сходных качеств и признаков (как в природном, так и духовном плане), поэтому причины проявления агрессии тоже различны.

Так, агрессивность у людей сочетается с разными чертами характера (у кого-то с властолюбием, у кого-то – со скупостью, у кого-то – с эгоизмом и пр.). Именно поэтому агрессивное поведение приобретает особую личностную окраску, специфику. Далее, если агрессия – защитный механизм, то она приводит к формированию индивидуальных защитных комплексов и стратегий поведения, которые закрепляются и становятся стереотипами.

И последнее, всех агрессивных людей можно разделить на две большие группы: те, у кого агрессия – только защита и те, у кого она – орудие насилия, нападения. Одна из данных стратегий поведения в жизни каждого человека всегда преобладает.

Говоря о мотивах совершения агрессивных действий различают: эмоциональную агрессию (главное в ней – внутреннее эмоциональное состояние гнева, ненависти, враждебности и пр.), функциональную (агрессия – инструмент достижения внеагрессивных целей) и агрессию смешанного типа – эмоционально-инструментальную (основанную на наличии двух названных мотивов). Говоря о целях агрессивного поведения нужно подчеркнуть существование иерархии целей (различение главных, приоритетных и второстепенных, дополнительных).

Также агрессия бывает открытая, замаскированная и замещающая. Первая доступна непосредственного, объективного наблюдения, вторая – нет, третья проявляется в тех случаях, когда человек не может прямо и открыто нападать на фрустрирующий объект, вымещая зло на другом.

Таким образом, у разных типов агрессивных людей мотивы агрессивного поведения свои, черты характера, являющиеся ведущими, тоже, значит для того, чтобы изменить личность, «переделать» ее, важно использовать множество разных способов и подходов. Проблема создания, разработки системы модификации поведения агрессора остается открытой.

Деструктивность духовности способствует появлению особых людей, называемых в психологии сверхагрессивными личностями. Рассмотрим шесть типов сверхагрессоров, выделенных Гансом Точем. По его мнению, именно эти типы охватывают около 2/3 всех сверхагрессивных индивидов. Классификация основана на различии целей и мотивации агрессии.

Люди, компенсирующие свой «Я-образ».

Когда у человека множество комплексов и заниженная самооценка, он постоянно ощущает тревогу, впадая в отчаяние, не чувствует себя в безопасности, при этом считает, что окружающие не ценят и не любят его и видят в нем представителя «людей второго сорта».

Агрессия у таких людей служит самозащитой и способом отстоять свое Я. Всеми доступными средствами личность пытается противиться сложившейся ситуации. Здесь агрессивность – просто маска для того, чтобы скрыть свое чувство неполноценности, сомневающиеся в себе за фасадом бесшабашности и показной бесшабашности.

Защищающиеся люди.

Человек, испытывающий страх перед другими людьми в силу интеллектуальной, духовной слабости или по физическим параметрам всегда опасается того, что станет чьей-то жертвой и нападает первым, не доверяя никому и желая устранить мнимую опасность. Порой такой челок выдумывает, строит в воображении, представляет себе какую-либо ситуацию и затем в реальности выказывает сверхагрессивность.

Задиры, хулиганы и садисты.

Это уникальные в своем роде люди. Они получают удовольствие от агрессии, нанесения ущерба, боли, страдания других людей, радуются, когда могут издеваться над более слабыми. Причем, выбирают жертвы, которые беззащитны, не могут ответить на издевательства, избегая честной борьбы, всегда ищут невыгодные для «врагов» ситуации. Очень опасные и асоциальные. Для садиста агрессия – самоцель.

Агрессоры, поддерживающие свое реноме.

Люди, сомневающиеся, неуверенные в своей значимости, переживающие за свой социальный статус. С помощью агрессивного поведения, такие люди пытаются убедить себя и других в своей значимости, важности, бесстрашии. Все великие тираны и деспоты, которых немало в истории человечества проявляли такую агрессию, для них власть – смысл жизни.

Агрессоры, защищающие свой социальный статус (авторитарная агрессия).

Для них главное – отстоять свое место в обществе. Достигнув желаемого положения, они стремятся во что бы то ни стало удержаться, укрепить свое влияние. Например, руководитель, боящийся потерять место, глава какой-либо молодежной группировки и т.п. Борьба за свое место, защита «трона» непримирима и бескомпромиссна. Вдобавок ко всему, личность, согласно своему социальному статусу обязана бороться с оппонентами, то есть проявлять агрессию по отношению к ним. Мотивация агрессии – защитная.

Потакающие себе агрессоры (агрессивный нарциссизм).

Эгоисты (правильнее назвать их эгоцентристами), считающие, что все должны служить им. Если на их пути встречаются непослушные, то акты возмездия оправдываются личными амбициями. Им обязаны подчиняться и восхищаться, иначе неизбежна непримиримая борьба, полное уничтожение инакомыслящих. [2].

Процесс становления, развития личности до сих пор остается остро дискуссионным, однако, общепризнано, что личность – понятие социальное, то есть личностные свойства как проявления социальных качеств индивида можно понять только при изучении его жизни в обществе, где каждый человек испытывает на себе множество фрустраций и стрессов.

В зависимости от того, какого типа фрустрации преобладают и возникают перечисленные типы сверхагрессоров. То же касается и мотивов поведения, поскольку при проявлениях агрессии мотивации весьма разноплановая, носит комплексный характер.

Конечно, выделенные типы сверхагрессивного поведения не встречаются в жизни в чистом виде, реальные агрессоры сочетают в себе в разной степени названные черты, потому что каждая личность – сложное переплетение, синтез множество качеств, свойств, признаков.

В теории динамической структуры личности утверждается, что если динамика последней совпадает с прогрессивным развитием, то результатом является не только сохранение, но и улучшение функций, если же налицо социальная (или биологическая) деградация, то происходит ухудшение. Деструктивность духа как раз свидетельствует о наличии последнего.

Возможно ли преодолеть деструктивность духа, крайним проявлением которой является агрессивность? Возвращение к общечеловеческим моральным нормам и принципам поведения, реализация гуманистических лозунгов не на словах, а на деле, акцент на духовность – вот основные пути выхода из кризисной ситуации. Возрождение человека разумного, превращение его в человека гуманного предполагает наличие нравственных оснований.

Истинно нравственным поведение считается такое, когда личность действует согласно своим внутренним побуждениям и ей больно причинять вред другому, а не тогда, когда она просто понимает, что так делать нельзя и боится наказания.

Человек имеет огромные преимущества по сравнению с другими живыми существами, несмотря на несовершенство своей природы, он обладает разумом. Взаимопомощь, сотрудничество, чувство коллективизма и т.п. присуще и другим социально организованным представителям царства животных, но только человек умеет регулировать, управлять этими отношениями, выстраивать их на рациональной основе. В общественной жизни любая крупная, масштабная идея – идея будущего. Попытки человечества воплотить мечту в реальность не всегда осуществляются, но важно учитывать то, что «не только результат, но и путь, ведущий к нему должен быть истинным» (Ф. Бэкон), а определить правильность выбранного пути – задача непростая и, видимо, поэтому люди всегда идут к цели методом проб и ошибок, через неудачи. Этот процесс позволяет отсечь «тупиковые ветви» и, в конечном итоге, найти правильное решение. Человек овладевает (до определенных пределов) внешними обстоятельствами и становится творцом своей личной истории, истории общества.

Мир, в котором «у каждого свое сознание», который расколот на «отдельные Я», теряет «собственное лицо», игнорирует важнейшие общечеловеческие ценности, ориентиры на будущее во всех смыслах: духовность, ответственность, самосовершенствование и т.п.

Необходимость в синтезе распавшихся элементов, формирование целостности – основа процесса глобализации во всех его проявлениях. Человечество едино в биологическом и духовном плане, оно обязано быть и разумным и гуманным, должно осознать и критически осмыслить все происходящее в современном мире, предотвратить мировой хаос и найти единый общий путь решения жизненно важных проблем, иначе для него нет и не будет будущего.

Эволюция Homo Sapiens, становление Homo Humanus с необходимостью требует разработки эффективных технологий построения социальных связей и отношений.

–  –  –

1. Букреев В.И. Человек агрессивный (Истоки международного терроризма). – М.: Флинта:

МПСИ, 2007. – С.113.

2. Toch H. Violent men. Chicago: Aldine 1969. – С.164.

–  –  –

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – ОСНОВНОЙ РЕСУРС ИННОВАЦИОННОГО

РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА

Президент нашей страны Н.А. Назарбаев в своей Актовой лекции, прочитанной в Казахском национальном университете имени аль-Фараби в октябре 2009 г., подчеркнул, что перед современным Казахстаном стоят задачи глобального масштаба – это осуществление «интеллектуальной революции» с целью активизации и реализации потенциала нашей нации. Интеллектуальный прорыв в будущее способно совершить только такое общество, в котором доминирующими ценностями выступают образованность, интеллект, патриотизм, любовь к своему народу. Национальный интеллект формируют высокообразованные, эрудированные люди, способные конкурировать на мировом уровне.

В перспективах дальнейшего развития Казахстана были обозначены системные задачи совершенствования образования, начиная от дошкольной подготовки детей, заканчивая высшим образованием, развития науки и повышения научного потенциала и управления инновационно-технологическими ресурсами.

Новая генерация казахстанцев, по замыслу Президента, будет способна представлять Казахстан как конкурентоспособную страну с высоким потенциалом человеческого капитала.

Реалии современной жизни диктуют ориентированность на развитие тех способностей, которые позволяли бы заниматься наиболее конкурентоспособными видами деятельности;

на умение быть расчетливым (в хорошем смысле, сделать прогноз, просчитать без убытка себе); на освоение новых технологий. В целом, человеческий ресурс тесно связан с культурным капиталом, использованием информационных источников. Современный человек не может быть зависимым и пассивным существом, ожидающим помощи извне. Он должен уметь самостоятельно планировать свою жизнь и деятельность, что требует независимости и большой ответственности. Индивидуальные ресурсы и индивидуальная продуктивность становятся важным критерием оценки деятельности человека. А одним из важнейших показателей становится уровень образования. Образование рассматривается как долгосрочная инвестиция в будущее.

Конкурентоспособность человека в условиях модернизации экономики страны обеспечивается факторами личной мобильности, предполагающими высокие коммуникативные навыки; организаторские способности; готовность к обучению и получению новых знаний; профессионализм, а также развитие социальной компетентности, знаний о социальных реалиях.

Формирование интеллектуальной нации, высокоразвитого общества обусловливает возникновение нового типа ментальности и нового типа ценностей. Концепция «человеческого капитала» и воздействия его на уровень благосостояния Казахстана позволить скорректировать индивидуальное поведение работника, деятельность работодателей, функционирование всех структур образовательного процесса в направлении их большей адекватности требованиям рынка труда.

Объективные потребности современного этапа общемирового социальноэкономического развития, специфика современной ситуации, требуют принятия инвестиционных решений, обеспечивающих устойчивый экономический рост наряду с достижением более высокого уровня благосостояния населения. Определяя, что есть человеческий капитал, отметим еще раз, затраты на образование – это инвестиции, капитальные вложения. Человеческий капитал включает знания, навыки и здоровье, присущие индивидууму.

Человеческий капитал следует рассматривать на трех уровнях: личностном (знания, навыки, умения), социальном (профессия, квалификация) и глобальном (система образования, здравоохранения как часть национального богатства). При этом необходимо знать, что потери определенных технологий, утраченные знания о них – это потери в человеческом капитале. Отсюда ставятся задачи накопления и умения применять имеющийся человеческий, социальный, политический и другие капиталы, достижение положительных внешних эффектов от повышения общего уровня человеческого капитала.

Как говорил в одном из своих выступлений Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев: «Казахстан в числе самых прорывных стран мира. Признавая наши достижения, ООН в своем докладе в 2009 году включила Казахстан в категорию стран с высоким уровнем человеческого потенциала. Это неоспоримое свидетельство нашего возросшего благосостояния». А также Президент страны подчеркнул, что необходимое условие производства человеческого капитала – это мотивация. Наша главная цель – обеспечить экономический рост страны в предстоящее десятилетие и открыть дорогу новым возможностям.

Экономические, социологические, политологические исследования показывают, что сообщества, основанные на доверии и сотрудничестве, способствуют реализации человеческого потенциала. Человеческий капитал следует рассматривать не как самоцель, а как ресурсы, которые могут быть использованы для социального и экономического развития.

Начиная с 1960-х гг. в мировой практике усиленное внимание было обращено на качество труда, в частности уровень образования и профессиональной подготовки трудовых ресурсов. Возникла концепция человеческого капитала, воплощающего знания, навыки и другие свойства людей, которые дают индивидуальную экономическую и социальную выгоду. Как известно, навыки и компетенции приобретаются преимущественно посредством обучения и трудового опыта, но могут определяться и природными способностями. Некоторые аспекты мотивации и поведения человека, а также присущее ему физическое, эмоциональное и душевное здоровье также рассматриваются как человеческий капитал.

В целом понятие «человеческого капитала» можно сформулировать следующим образом: знания, навыки, компетенции и свойства индивидуумов, которые способствуют созданию личного, социального и экономического благосостояния.

Модели теории человеческого капитала позволяют оценить на теоретическом уровне эффективность инвестиций в человеческий капитал с точки зрения улучшения благосостояния в будущем. Предполагается, что и затраты, и отдача от таких вложений существуют в разных видах. С экономической точки зрения, непосредственные затраты – это книги, плата за обучение, оплата кредитов; косвенные затраты – упущенный доход, который можно было получить за время обучения. Прямая отдача – это дополнительный поток заработной платы в будущем, больший, чем у работника без высшего образования.

Косвенная отдача – это дополнительные неденежные выгоды, получаемые квалифицированным работником, такие как улучшенные условия труда, карьерные перспективы, социальное обеспечение, более высокий социальный и общественный статус и т.д.

Человеческий капитал, накопленный в ходе обучения, а также навыки, приобретенные в ходе работы, представляют собой ценности для потенциального роста заработков в будущем или получения более престижной работы. Как правило, «человеческий капитал»

определяют и измеряют на основе лишь приобретенных навыков и знаний. Но более широкое понятие человеческого капитала, включающее природные свойства и характеристики человека, более адекватно показывает, как разнообразные неосознанные навыки и другие свойства участвуют в создании благосостояния и сами могут видоизменяться под влиянием окружающей среды, включая обучение.

Говоря иначе, человеческий капитал развивается в определенной культурной среде.

Обучение и приобретение навыков и знаний имеет место от рождения до смерти. Концепция непрерывного обучения в течение всей жизни не просто подчеркивает важность обучения и профессиональной подготовки взрослых, но подразумевает обучение на всех стадиях жизни, включая «обучение обучению»: детские сады, школы и другие институты формального образования, охватывающие жизнь человека и на всем ее протяжении и во всем ее объеме.

Безусловно, человеческий капитал развивается в контексте, включающем обучение в семье в период раннего детства; формальное образование и профессиональную подготовку, включая детство, школьное обязательное образование, профессиональное образование, высшее образование, обучение взрослых и т.д. Профессиональная подготовка на рынке труда, а также информационное обучение на работе обеспечивается посредством специфической деятельности, такой, как исследования и инновации.

Человеческий капитал многообразен по своей природе. Навыки и компетенции могут быть общими (например, способность читать, писать и говорить) или высоко специфическими и пригодными для определенных обстоятельств и ситуаций. Чем более скрытыми и неявными являются знания и навыки, тем более сложно обмениваться ими и их распространять.

Исследователи Lundvall и Johnson (1994) классифицировали знания по четырем категориям:

1. Знать – что: относится к знаниям фактов.

2. Знать – почему: относится к знанию принципов и законов природы, человеческого сознания и общества.

3. Знать – как: относится к навыкам (то есть способностям делать что-то).

4. Знать – кто: относится к социальной способности к взаимодействию и сотрудничеству с различными типами людей.

Подчеркнем, в отличие от физического капитала, человеческий капитал воплощен в людях. Аналогия с физическим капиталом заключается в том, что имеют место: разрыв во времени между инвестированием и получением выгод; упущенные краткосрочные выгоды.

Однако отличие человеческого от физического капитала заключается в том, что неприменимы обычные правила отчуждения и потребительской независимости, когда потребители могут покупать и владеть каким-либо благом. Это означает, что по определению, человеческий капитал воплощен в индивидууме, на рынке может быть продана его услуга, но, в сущности, владение человеческим капиталом не может быть продано или передано.

Человеческий капитал растет с применением и опытом, как в процессе трудовой деятельности, так и вне ее, с помощью формального и неформального обучения, но человеческий капитал также имеет тенденцию к обесцениванию, если мало используется. Некоторые навыки утрачиваются с возрастом, и старение частично объясняет наблюдаемое сокращение человеческого капитала (или, по крайней мере, связанных с этим капиталом заработков для работников любого образовательного уровня) по достижении определенного возраста.

Некоторые ключевые знания и личные качества, относящиеся к человеческому капиталу, согласно исследованиям, могут быть структурированы следующим образом:

1. Устная и письменная коммуникации, включая владение иностранными языками (понимание речи; умение говорить; чтение; письмо). Счет.

2. Личностные навыки: мотивация, целеустремленность; «обучение учению» и самоконтроль и самодисциплина (индивидуальные стратегии обучения); способность делать выводы на основе соответствующего набора этических ценностей и целей жизни;

3. Межличностные навыки: лидерство и работа в команде.

4. Прочие навыки и свойства: способность к применению информационных и компьютерных технологий; умение решать проблемы; физические качества и сноровка.

Следовательно, человеческий капитал не может быть определен как однородный и устойчивый набор навыков и знаний, приобретенных индивидуумом раз и навсегда. Общий тренд движения в современных процессах – от монолита к мозаике, от гомогенности и однообразия к многоликости, многозначности, предполагает формирование новых инновационных организационных систем, отличающихся мобильностью и гибкостью. Концепция «человеческого капитала», взятая на «вооружение» нашим обществом, позволит в перспективах дальнейшего инновационного развития Казахстана формировать новый тип мышления, культивировать новые стили лидерства, рождать новые идеалы и новых героев

– новаторов и креаторов, творческих личностей, сочетающих знания, воображение с активной деятельностью.

Тйін

Бл маалада азіргі оамны инновациялы дамуында басты ресурс болтын адам капиталыны руы концепциясыны кейбір аспектілер арастырылады. «Адам капиталыны» лгілері, анытамалары, сипаттамалары берілген. оамдаы леуметтік тратылыты перспективалары, азіргі азастандаы к шбасшылыты факторлары аныталады.

Resume

Some aspects of concept basement of human capital as a main resource in innovation development of modern society are considered in this article. Models, characterizations denitions of ‘human capital’ are presented here. Perspectives of state social stability factors of leadership in modern Kazakhstan are analized.

–  –  –

АНАЛИЗ КРИМИНОГЕННОЙ СИТУАЦИИ В ПОСТКРИЗИСНОМ ОБЩЕСТВЕ

В данной статье рассматриваются особенности криминогенной ситуации в посткризисном обществе; раскрываются основные причины криминогенной ситуации и пути ее преодоления.

Анализ криминогенной ситуации показывает, что в условиях экономической стабилизации постепенно намечается тенденция к снижению уровня преступности. Согласно статистическим данным, в 2006 году было совершено 141,3 тыс. преступлений, в 2007 году – 128,1 тыс. преступлений, в 2008 году – 127,5 тыс. преступлений. Меры руководства нашей страны, направленные на выход из кризисной ситуации, позволяют решить многие наболевшие проблемы: рост инфляции, безработицы, не своевременной выплаты заработной платы; снижения жизненного уровня населения.

Решение этих вопросов дало возможность молодежи активно включиться в общественнополитическую жизнь страны. Участие молодежи в процессах реформирования общества позволило ей обеспечить себе гарантии на будущее. Ибо только в процессе трудовой деятельности молодежь может реализовать свои творческие замыслы, выработать свою гражданскую позицию. Потому как эта деятельности направлена на создание материальных и духовных ценностей.

В свою очередь экономическое благополучие оказывает положительное влияние на нравственное состояние личности. Согласна, не хлебом единым сыт человек. Тем не менее, материально обеспеченный человек обладает большими возможностями для самореализации. Вполне маловероятно, что человек, имеющий стабильный доход, определенное положение в обществе, совершит убийство или разбойное нападение. Также, именно от социально-экономических возможностей человека зависит успешный процесс его адаптации к новым условиям.

В современных условиях можно наблюдать изменения в системе ценностных ориентаций у молодых людей. В ходе наших опросов мы выяснили, что если в 2008–2009 годах на первом месте у молодых людей стояла «материальная обеспеченность», то сегодня приоритетными являются такие ценности, как «здоровье», «образование» и «семья».

Какие меры помогут предотвратить рост криминогенных деяний в обществе?

В борьбе с негативными явлениями в обществе большую роль играют такие социальные институты, как семья, государство, общественные организации, правоохранительные органы. Они должны помочь молодым людям привить склонность к оценке и анализу происходящего, способность критически относиться не только к окружающей действительности, но и к самим себе. Именно образование, культура, восприятие прекрасного, помогают отличить добро от зла, формируют уважительное отношение к законам, окружающим людям и обществу в целом.

На рост преступности большое влияние оказывают экономические факторы, так как отсутствие позитивных результатов в экономике, рост инфляции, разбалансирование рынка вызывают всевозрастающее раздражение и недовольство подавляющей части населения.

Высокий уровень экономики достигается творческим трудом, путем подъема народного хозяйства и материальной обеспеченности. Для удовлетворения целей и интересов молодежи должна быть создана управленческая инфраструктура со своим информационным и научным обеспечением. Больше внимания должно уделяться созданию условий для самореализации целей молодежи в труде, учебе, общественно-политической жизни общества.

Невозможно себе представить эффективную политику по борьбе с негативными явлениями без подключения социального сектора. Совершенно очевидно, что нужна новая социальная политика, в которой степень развитости социальной сферы будет рассматриваться как основа экономического развития Республики Казахстан и улучшения криминогенной ситуации. Новая социальная политика должна быть связана с обеспечением защиты экономических интересов каждого казахстанца, гарантий общественной стабильности и опираться на принципы социальной справедливости. Сточки зрения автора, именно эти положения и составляют основу новой социальной политики социально ориентированного рыночного хозяйства.

Необходимо привлекать молодежь в управление государственными делами, к реформированию общества. Следует исходить из посыла, что мое отношение к государству должно быть активным. Оптимальный вариант, когда интересы личные и общественные совпадают. Разрешение проблемы сочетания личных и общественных интересов является показателем нравственного прогресса общества.

В целом автор считает, что для того, чтобы борьба с преступностью была эффективной, она должна иметь определенные экономические, социальные и другие предпосылки и должна быть направлена не только на само явление, но и на устранение его причин.

Более эффективным результатом борьбы с преступностью следует считать следующее:

• Опережение преступников.

• Оказание социальной помощи наиболее нуждающимся.

• Осуществление борьбы всем населением.

• Обеспечение неотвратимости, предусмотренной законом ответственности виновных лиц за криминогенные проявления.

Борьба с преступностью в обществе является нашим социальным идеалом. Вопрос на сегодня заключается в том, чтобы определить, какими мерами мы будем осуществлять с ней борьбу.

На наш взгляд, к стратегии повседневного уменьшения общественной опасности тех или иных явлений следует отнести:

• Принцип гуманизма.

• Принцип системности.

• Принцип участия всех членов общества в управлении государственными делами.

–  –  –

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Основное содержание социального вопроса, по мнению Ф. Тенниса, состояло в вопросе, как осуществить мирное сожительство и мирное сотрудничество различных слоев, классов и сословий одного народа, далеко стоящих друг от друга по своим экономическим условиям, своим жизненным привычкам и своим жизненным воззрениям.

Действительно, многие западные социологи скептически относятся к ситуации с равенством шансом. Как отмечают В.В. Радаев и о Шкаратан, социальная инертность в современных обществах во многом определяется стратегией высших классов. Для этих целей они используют политическую систему, различные социальные институты.

Под структурой подразумевается «совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих сохранение его основных свойств при различных и внутренних изменениях». Свойства структуры: устойчивость и повторяемость системы связи элементов в рамках целого.

Социальная структура – это «совокупность упорядоченных и иерархических организованных различных элементов социальной системы и взаимоотношений между ними». Термин социальная структура появился в середине XX в. Вопрос о структуре общества впервые выдвинули Б. Малиновский и А.Р. Радклифф-Браун. По их мнению, общества является социальной структурой, характкризующейся устойчивостью и постоянством. В биологи процессы, которое поддержывают структурное постоянство посредствам обмена с окружающей средой, называются «жизнью». Жизнь общества предполагает, что его структуры функционируют, причем функционируют совместно. Другими словами А.Р. Радклифф-Браун формирует гипотезу функциального единства элементов социальной системы. Функция любого явления есть способ его действия.

Элементами общества выступают социальные институты, социальные группы и общности.

А своей работе использовали определение «социальная группа», данное П. Сорокиным. Социальная группа это «совокупность индивидов, находящихся в психическом взоимодействии друг с другом».

Классификация социальных групп:

• Малые и большие;

• Первичные и вторичные;

• Формальные и неформальные.

Социальные институты – понятие, обозначающее систему учреждений, в которых полномочный круг лиц выполняет определенные функции для удовлетворения общественных потребностей. Социальные институты характеризуются экономическими, политическими, правовыми и нравственными отношениями. Например, институт семьи, институт брака, институт образования.

Социальные общности – совокупность людей, связанных сходством жизненных условий, единствам ценностей и норм, отношениями организации и осознанием социальной идентичности.

Социальная структура выражает обьективное деление общества на классы, слой, группы.

Слова «страта» заимствовано у геологов. Она латинского происхождения и означает «пласт».

В книге «Социальная мобильность» П. Сорокин дает следующее определение понятия «социальная стратификация». «Это дифференциация некой данной совокупности людей на классы в иерархическом ранге. Она находит выражение в существовании высших и низших слоев. Ее основная сущность – в неравномерном распределении прав и привилегий, ответственности и обязанности, наличии или отсутствии социальных ценностей, власти и влияния среди членов того или иного сообщества».

Стратификация подразумевает, что определенные социальные различия между людьми приобретают характер иерархического ранжирования. Что это значит? Это значит, что люди живут в условиях, при которых они имеют неравный доступ к органиченным ресурсам материального и духовного потребления.

Известный австрийский ученый П. Лазарсфельд предложил на рассмотрение проблему измерения социальной стратификации. Он писал: «Мы все как-то представляем, что существует нечто вроде «быть выше» или «быть ниже» на социальной леснице. Но что под этим подразумевается в действительности?». В своем исследовании Лазарсфельд выяснил ранжирование профессий населением по баллам.

Таблица 2 Ранжирование профессий населения по балла Профессия балл Ядерный физик 93 Управляющий банком 85 Бухгалтер 70 Буфетчик 48 Как получается балл? Определенному количеству людей предлагается проставить напротив каждой профессии оценку: отличая, хорошая, средняя, несколько ниже средней, плохая.

Затем напротив каждой оченки произвольно проставляется числовое выражение:

100, 80, 60, 40, 20 – соответственно. И, наконец, выводтися средняя оценка.

Концепции социальной стратификации основываются на принцыпах социального расслоения и неравенства, имеющих естественную и социальную природу.

Рассмотрим понятия социальное равенство и неравенство.

Сущность понятия социальное равенство выражается в четырех типах взаимоотношений людей:

• Равенство личностей;

• Равенство возможностей;

• Равенство условий жизни;

• Равенство результатов.

Социальное неравенство неравенство статусов. Еще древнегреческий философ Платон размышлял над расслоением людей на богатых и бедных. Он считал, что государство предтавляет собой как бы два государства. Одно составляют бедные, другое богатые. Платон был первым политическим идеологом, мыслившим в терминах классов. Платон исключал всякую возможность наследования классового статуса и предполагал полное равенство всех детей. Интересное исследование общественной жизни папуасов провел социолог Гуннар Ландман. Так, в ходе своего исследования он определил, что воины и колдуны имели более высокий статус, чем слепые, больные и те, кто не стоял в браке. Кроме того, женщины считались намного ниже мужчин. Также антропологи выявили, что статус членов общества определяется присущими ему ценностями:красотой, смелостью, глубиной религиозных знаний.

Критерии социальной стратификации: доход, богатство, власть, престиж.

Доход – количество денежных поступлений индивида за определенный период времени.

Богатство – накопленные доходы.

Власть – способность навязывать свою волю.

Престиж – уважение, каким в обществе пользуется та или иная профессия.

А. Смит выделял два критерия стратификации: богатства и власть. Существуют пирамидальная и ромбовидная стратификационные модели.

Пирамидальная фигура отражает конфигурацию общества, в которой большинство занимают низшие формы, а на средних – сравнительно немного людей.

Вступление общества в индустриальную эру сопровождается изменениями в социальную структуре – переход с пирамидальной на ромбовидную, в которой большинство приходиться на средний класс.

Исторические типы стратификации: рабство, каста, сословие, класс.

Рабство – экономическая, социальная и юридическая форма закрепощения людей.

Каста – социальная группа, членством в которой человек обязан исключительно рождению.

Сословие – это «группа людей, объеденных образом жизни, специфическими конвенциональными понятиями чести и юридически монополизированными шансами экономического характера ».

Класс – «это любая группа людей, имеющих один и тот же классовый статус». М.

Вебер выделял следующие типы классов:

• Класс как класс собственников;

• Класс как «стяжательный класс»;

• Класс как социальный класс.

Современным обществам присущи концентрация власти и ресурсов, связанных положение, чем остальные группы населения.

Существует несколько моделей дифференциации общества.

Американская модель дифференциации общества:

• Верхний, верхний класс.

• Нижний верхний класс.

• Верхний средний класс.

• Нижний средний класс.

• Верхний нижний класс.

• Нижний нижний класс.

Э. Гидденс в западноевропейском обществе выделяет три класса:

• Высший класс

• Средний класс

• Рабочий класс

Казахстанская модель дифференциации общества:

• Высший класс;

• Средний класс;

• Бедный класс;

Высший слой – элитарное меньшинство, рост богатства которого контролируется через систему налогообложения.

Средний слой – занимает промежуточное положение между плюсами социальной иерархии. Это социальная группа активного, профессионально подготовленного и относительно материально обеспеченного населения, которое наряду с элитной и пред элитной частью общества, становится фактором социального и экономического развития.

Низший слой – аутсайдерский, люмпенизированный слой, представители которого утратили связь с находящимися выше слоями. В Великобритании низшие слои почти целиком состоят Азии.

В развитых странах высшие слои общества составляют примерно 6%, 80% – средние слои и 14% – низшие.Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 26 |
 

Похожие работы:

«МЕДВЕДЕВА К.С. НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ DOI: 10.14515/monitoring.2015.5.12 УДК 316.74:2(410) Правильная ссылка на статью: Медведева К.С. О социологии религии в Великобритании. Заметки с конференции // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 5. С. 177For citation: Medvedeva K.S. On sociology of religion in Great Britain. Conference notes // Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. 2015. № 5. P.177-182 К.С. МЕДВЕДЕВА О СОЦИОЛОГИИ РЕЛИГИИ...»

«СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ УДК 316. ББК 71.05 Д4 Издано по заказу Комитета по науке и высшей школе Редакционная коллегия: доктор социологических наук, профессор Я. А. Маргулян кандидат социологических наук, доцент Г. К. Пуринова кандидат филологических наук, доцент Е. М. Меркулова Диалог культур — 2010: наука в обществе знания: сборник научных трудов Д международной научно-практической конференции. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургской академии...»

«Об итогах проведения секция «Социология» XXII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов -2015» C 13 по 17 апреля 2015 года в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова в 22 раз проходила традиционная Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Основными целями конференции являются развитие творческой активности студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач...»

«Геннадий Вас а й сильевич Дыльнов е ло САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО Социологический факультет МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЫЛЬНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 12 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ИЗДАТЕЛЬСТВО «САРАТОВСКИЙ ИСТОЧНИК» УДК 316.3 (470+571)(082) ББК 60.5 я43 М34 М 34 Материалы научно-практической конференции Дыльновские чтения «Российская идентичность: состояние и перспективы»: Саратов: Издательство...» 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.