WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 26 |

«Ответственный редактор: Президент Ассоциации социологов Казахстана, доктор социологических наук, профессор М.М. Тажин Редакционная коллегия: Исполнительный директор Фонда Первого ...»

-- [ Страница 10 ] --

Ресейде Император Павел алаш рет кедей аналара жрдемаы т леу жайында кім шыарды. Олар: з кшімен баланы асыра алмайтын аналара, баланы екі жаса толана дейін баатын аналара берілді. Жрдемаы жйесін енгізу салдарынан балалар лімі азайды. 1913 жылы Ресейде аналар мен балаларды орайтын Бкілресейлік йым рылды. /5/ ХІХ-ХХ асырларда біратар еуропалы мемлекеттерде ана мен баланы орау бойынша мемлекеттік бадарламалар жзеге асты. Мысалы, аналарды сатандыру. Аналарды сатандыруды масаты – лі туылмаан балаа жне жаа туан нрестеге барлы жадайларды алыптастыру.

Бала ытары мен мдделерін орау саласындаы халыаралы нормаларды енгізу процесі азастан Республикасыны лтты занамасын дамытуда жне жетілдіруде з к рінісін тапты. Бала ытары туралы конвенцияны жалпы принциптері мен нормалары (2, 3, 6 жне 12-баптары) азастан Республикасыны Коснтитуциясына, ылмысты, ылмысты іс жргізу жне ылмысты-атару кодекстеріне енгізілді. Негізгі олданылу аясы балаларды ытары мен мдделері болан задарды толы кешені абылданды («азастан Республикасындаы бала ытары туралы», «Неке жне отбасы туралы», «Отбасы лгісіндегі балалар ауылы жне жас спірімдер йлері туралы», «Кемтар балаларды леуметтік жне медициналы-педагогикалы тзеу арылы олдау туралы», «Кмелетке толмаандар арасындаы ы бзушылытарды профилактикасы мен балалар адаалаусыз жне панасыз алуыны алдын алу туралы» жне баса да Задар). лтты жне халыаралы нормаларды нерлым егжей-тегжейлі жне толы сйкестендіру масатында олданыстаы занама актілеріне тзетулер, толытырулар мен згерістер енгізілді./6/ азастан Республикасындаы Аналарды орау жйесі жан жаты дамуда.

Республикадаы аналар мен балаларды орау жйесі негізінен халыаралы жаттар мен нормативтік – ыты жаттара сйкестендірілген. рине тек ана бл шаралар жеткіліксіз.

Аналара тек ана ыты емес, сонымен атар отбасыдаы моральдік жне мемлекет тарапынан материалды к мек ажет. азастан Республикасыны Конститутциясына сйкес, «Адам ытары мен бостандыы ркімге тумысынан абсолютті жне айрылмас болып есептеледі».

Барлы мемлекеттік йымдар мен мекемелер рбір азастанды азаматты тлалы ерекшеліктерін рметтеу жне оны ытары мен бостандытарын орау керек.

азастандаы йелдерді, аналарды орау ш баыт бойынша жзеге асады: барлы адамдара тн жалпыадамзатты ытарды орау; барлы йелдерге тн ытара ие болу; жне аналара атысты ытарды пайдалану. Осылайша, Ана йел шжаты орауа ие болады.

Мемлекетімізде йелдерді тедігі жне ытарыны саталуы, аналарды орау мселесіне соы жылдары к іл аударылуда. 1998 жылы 29 шілдеде азастан Республикасы йелдерге атысты дискриминацияны барлы трін ликвидациялау жайындаы халыаралы Конвенцияа осылды. /7/ йел ыын орау жне те ытары мен ммкіндіктерін амтамасыз ету омбудсмен ызметіні басымды баыттары болып табылады. йел ыын орау саласында негізгі осы заманы мселелерді бірі йелдерді оам мірінде екінші кезектегі орын алатын тесіз ыты субьекті ретінде баалайтын оамды сананы кертартпалыы болып табылады. азастан Республикасыны задарында кемсітушілік нормалары жо, ттастай ол йелді дстрлі жне діни некелерден туындайтын осымша кемсітуден орамайды, сондай-а йелдерді мліктік ыы да оралмаан. Некеге труа бірдей ытар, жбайларды отбасындаы тедігі діни жне лтты дстрлерді кшімен некелесуде жиі бзылады. «Неке жне отбасы туралы» азастан Ресупбликасыны Заында к п йел алу немесе зге жадайларда бейресми некелермен байланысты атынастарды реттейтін нормалар жо. За тек ресми трде тіркелген некеде тран жбайларды мліктік ыын орайды. Сондытан діни немесе лтты дстр кшімен иылан некеге жбайларды орта балалары болса да жне орта шаруашылы жргізсе де неке ресми тіркелмегендіктен, йелдерді ыы оралмаан.

Халыаралы балаларды ытарын орау – тарихи трыдан аланда, салыстырмалы трде жас былыс. Бала ытарыны конституциясы деп аталатын Бала ытары туралы конвенцияны тек 1989 жылы абылдананын еске тсірсек те жеткілікті. Сонымен бірге за дебиетінде жиі еске алынатын, бала ытарын орау ж ніндегі озалысты басталуы туралы классикалы мысал – шешесі жиі рып-соан жне Жануарлара атігездікпен арауа арсы крес ж ніндегі оамны жергілікті б лімшесіні мшелері орауа келген Балтимордаы сегіз жасар Мари Элен Уильсонны жадайы жануарларды орау ж ніндегі оамды бірлестіктерді балаларды орау ж ніндегі кіметтік емес йымдардан брын пайда боланын айатайды.

Балаларды ытарын орау ж ніндегі алашы йым лемде 1919 жылы пайда болды, 1924 жылы – лттар лигасыны Женева бала ытары туралы декларациясы, 1959 жылы Б Бас Ассамблеясыны Бала ытары декларациясы абылданды, 1979 жыл Халыаралы Бала жылы болып жарияланды жне тек он жыл ткеннен кейін ана Бала ытары туралы конвенция абылданды.

/5/ Отбасы, ана мен бала мселелерімен айналысатын лтты комиссия Отбасы жне гендерлік саясат ж ніндегі комиссия деп аталады. Байасаыз, отбасы бірінші орында тр, оны комиссия бірінші кезекке ояды. йткені отбасы мселелері аншалы шешілсе, йелді де, еркекті де жадайы бізді мемлекетте соншалы шешімін табады деген с з. Брі отбасына байланысты. Екіншіден, демографиялы мселе бізді мемлекетте басты орында тр. Себебі алдымызда тран лкен масаттарды жзеге асыру, бсекеге абілетті 50 елді атарына кіру шін бізге, е біріншіден, адам, ксіпой, білімді, абілетті адам жетіспейді.

Жалпы, мемлекеттік ауіпсіздікті сатау шін осы лан-байта аумаымыза материалды ресурстарымызды игеру шін бізге е кемі 20 миллион адам керек екен.

лтты комиссия келешекте отбасы мселелеріне арналан лкен бадарлама абылдау ж нінде сыныс дайындап жатыр. азір ірлерге барып, конференциялар ткізіп, осы бадарлама андай болуы керек, нелерді амтуы тиіс деген баытта гіме-кеестер ткізіліп жр.

Е уелі жергілікті ір кілдерімен, к пбалалы аналармен демографиялы саясат саласында істейтін адамдармен аылдасу керек. Бгінде сол лкен бадарламаны жалпы мазмны белгіленді. Біріншіден, отбасыа экономикалы олдау к рсету.

Р дниежзілік бала ыы Конвенциясына жне йелдерге атысты дискриминацияны барлы трін жою туралы Конвенцияа осылды. Конвенция бойынша, «Бала зіні физикалы жне ойлау абілетіні жетілмегендігінен арнайы аморлы пен орауды ажет етеді».

Р Конституциясыны 27 бабына сйкес «Неке жне отбасы, ана болу, келік жне балалы мемлекетті орауында болуы ажет. Баланы трбиелеу мен орау ата-аналарды табии ыы мен міндеті»./4/ тпелі кезені аса ауыр дадарыс жылдарында абылданан «азастан-2030»

Стратегиялы бадарламасында: «Уаыт тіп, азына кірісі скенде мемлекет шін де, отбасын олдауа тиімді демографиялы саясат шін де, олайлы нысанда аналар мен балалара мемлекеттік олдау к рсетуге аржы табамыз», деп атап к рсетілді. Міне, осындай уаыт та келіп жетті.

Президентіміз Н.. Назарбаев елімізді туелсіздігі мен ауіпсіздігін ныайту шін 2015 жыла дейін халы санын 20 млн. адама жеткізу міндетін ойды. Осы масата жету шін халыты леуметтік-трмыс жадайын к теру арылы бала тууды к бейту, ана мен баланы денсаулыын ныайту баытында кешенді іс-шаралар атарылуы тиіс.

Пайдаланан дебиеттер:

1. «азастан–2030» Стратегиясы, 1997 ж.

2. «Охрана здоровья матери и ребенка в столице: состояние и перспективы » Актаева Л.М., А., 2008 г.

3. Р Статистика агенттігіні мліметтері

4. Р Конституциясы, 2007 ж.

5. «Конституционно-правовые основы защиты прав материнства и детства в Казахстане» Казакова А.В. А., 2004 г.

6. «Баланы ытары туралы Р Заы» 2005 ж.

7. «Структура социологического обеспечения управления системой социальной защиты семьи и детей» Тынышбаева А.А., А., 2007 г.

–  –  –

Данная статья содержит данные о социальном положении и правах материнства и детства в Казахстане. Рассматривается механизм защиты прав матерей и детей, достижения в области защиты этой социальной группы в нынешнем казахстанском обществе.

–  –  –

СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ В ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИИ

КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В Послании 2010года народу Президентом нашей страны Н. Назарбаевым в качестве главного приоритета рассматривается проблема развития человеческого капитала, образования, здравоохранения, улучшения качества жизни и социальной защиты населения.

Особо важным сегметом диверсификации является развития агропромышленного комплекса, реализация перспективных инвестиционных проектов, стратегии региональной занятости населения. Поэтому сегодня особое внимание должно уделяться сельской семье.

Необходимо изучение психического и духовного здоровья семьи, которое является важнейшей социальной задачей, решение которой тесно связано с социально-экономическими, психологическими, гендерными аспектами ее функционирования.

Проблемы исследования семьи подводят к осмыслению форм и методов ее социальной защиты, на основе которой возможно укрепление духовного начала в обществе.

Важным объектом изучения современной семьи в Казахстане остается сельская семья, в которой всегда совместный труд родителей и детей выступал не только в качестве материального обеспечения, но и как мощный воспитательный фактор.

Особый интерес вызывает расслоение сельской семьи. Сокращения доли сельского населения в ближайшие десятилетия и превращения его в особый класс людей, живущих за счет труда членов семьи в личном домохозяйстве (механизированный труд фермеров) окажется в перспективе уделом немногих 5-6% населения. При этом возможны изменения в социализации подрастающих поколений между двумя типами сельской семьи – фермерской и самосохранительной, семьи, живущей своим сельскохозяйственным трудом. Социальные установки молодых людей оказывается сложным и порой противоречивым итогом взаимодействия семьи, школы и других институтов. Тем не менее вполне возможно различать семейные и внесемейные влияния на жизненные ориентации детей и подростков.

Домашний труд детей и подростков – крайне важный показатель социальной педагогики в сельских семьях, пример реальной педагогики, мощного воздействия родителей на социальное поведение подрастающих поколений. Родителям удается приобщить своих детей к участию в совместном труде по домохозяйству. Больше всего дети занимаются вместе с родителями работой на приусадебном участке, заготовкой сена на зиму, домашним трудом, уходом за домашними животными, заготовкой продуктов питания, дров на зиму, приобретением продуктов питания, проведение весенне-полевых работ и т.д.

Как пишет А.И. Антонов, – осуществляемая в разной степени семьей и государством социализация новых поколений требует измерения их вклада в обновление трудовых ресурсов, соотносимое определение долей использования, так сказать продуктов семейного творчества государством и самой семьей. Это предполагает стоимостный обмен в рамках рынка результатов семейного труда на государственные инвестиции в содержание и воспитание детей [1].

В сельской семье традиционно высок удельный вес совместного труда детей и родителей, поэтому в семейном образе жизни особенно сильно влияние отцов и матерей на формирование ценностей подростков.

Понятие «образ жизни семьи» или «семейный образ жизни» (в противовес одиночному, холостяцкому, существованию индивида) включает в себя все то, что составляет сущность семьи как автономного института и что описывается отношениями родительствасупружества-родства [2].

Другими словами, семейный образ жизни характеризуется удовлетворением личных потребностей, вследствие которого возможно выполнение основных (специфических) функций семьи по рождению и социализации детей.

Сельская семья сохраняет определенные социально-трудовые, бытовые, психологические особенности. Однако основные тенденции, проявляющиеся в деятельности современного института семьи, влияют и на сельскую семью.

Переход к рыночным отношениям и становление нового социально-экономического уклада в Казахстане вносит в систему семейных ценностей сельской семьи значительные изменения. Проблемы сельской семьи вызваны социальными потрясениями и переменами, затронувшими все стороны жизни казахстанского общества, которые продолжались на протяжении всего ХХ века. Коренные изменения в государственном строительстве, экономике и общественных отношениях, нестабильность финансово-экономического положения сельского хозяйства породили множество проблем, серьезно затронувших сельский социум.

Основными проявлениями кризисной ситуации стало, прежде всего, резкое падение уровня жизни людей и, ввиду этого, ухудшения качества жизни населения.

Городская семья представляет собой структурную многообразию, вариативную, она ориентирована в большей степени на отдельного индивида и более приспособлена к социальным трансформациям. Сельская семья отличается от городской семьи тем, что она состоит не только из супругов и их детей. Она расширяется за счет родных братьев, сестер, близких родственников, которые стараются соответствовать общим интересам, потребностям, решать общие задачи, быть единой социальной общностью. На селе охотно следуют традиционным обычаям, обрядам, чтят неписанные законы, следят за общественным мнением [3].

Однако и ей свойственны тенденции, общие для жизнедеятельности современного института семьи. Трансформация социальной структуры села привела к структурным и функциональным изменениям в сельской семье, совпадающим с аналогичными городскими (хотя на селе эти процессы протекают медленнее). Исследователи отмечают, что в общественном сознании сельчан произошли большие сдвиги в сторону либеральных ценностей, отношениями между полами становятся эгалитарными, ослабляется стабильность семейных союзов. Уменьшается средний размер семьи, стали преобладать малодетные и нуклеарные, возрастает автономия поколений.

В целом по республике сельская молодежь раньше начинает создавать семьи, чем городская. Число мужчин жениться в раннем возрасте, как 18-19 лет, значительно ниже, чем женщин, выходящих замуж в данной возрастной группе, в среднем, в 3,5 – 4 раза. Исключение составляют молодые люди Жамбылской и Кзылординской областей, где число невест в возрасте 18-19 лет превышает число женихов этого же возраста в 6,5 раза. В ЮжноКазахстанской области – превышение составляет в 9 раз. При этом в Кзылординской области число сельских девушек, вступающих в брак в этом возрасте в 12 раз больше, чем вступающих в брак юношей, в Южно-Казахстанской области – в 11,5 раза [4, с.6].

Стабильность сельской семьи сегодня подвергается серьезным испытаниям, настораживают ярко выраженная феминизация безработицы и бедности на селе, свертывание социальной инфраструктуры, криминализация и алкоголизация населения, сокращение возможностей в получении детьми качественного образования. Нередки такие социальные явления, как бытовое хулиганство, домашнее насилие, детская безнадзорность и правонарушения.

Мужчины в селе не имеют возможности для самореализации, а их функции в семье ограничены. Высокий уровень безработицы, потребления алкоголя снижает семейный авторитет мужчины в сельской семье. Важной задачей семейной политики в селе является борьба с асоциальным поведением, привлечение мужчин к воспитанию детей, развитие семейного бизнеса.

На селе нуклеарные семьи, в сравнении с расширенными, менее устойчивы, здесь меньше продолжительность брака и чаще разводы. Соответственно рост числа неполных семей негативно отражается на институте семьи в целом и на репродуктивной его функции.

Модернизационные процессы затронули сельскую семью в той степени, что и городскую. Эти процессы протекают более очевидно в районах, окружающих сравнительно крупные городские поселения, однако их влияние заметно на всей территории республики. Суть их в отходе семьи от традиционности в брачно-семейных отношениях в сторону эгалитарности, социального партнерства в семье.

На селе уходят в прошлое традиционные коллективистические отношения. Традиция помощи сельских жителей нуждающемуся в ней в наши дни не столь популярна. В случае материальных затруднений сельчане в массе своей обращаются как к родным и близким, так и к районным акиматам либо стараются справиться с проблемами самостоятельно.

Сельская семья фактически трехдетна. Но в менталитете сельчан, и особенно казахов, и особенно экономически состоятельных людей – фермеров, предпринимателей, руководителей, а так же тех, кто занят физическим трудом и не имеют иных, кроме родительских источников духовного богатства наиболее предпочтительным оказывается идеальное число

– четверо детей и даже более.

Можно отметить, что процесс естественного воспроизводства населения является в своей основе биологическим, но индивид осознанно или неосознанно регулирует демографические события своей жизни.

Отсутствие рождений объясняется, с одной стороны – актуальной социальноэкономической ситуацией в обществе, а с другой – неуверенностью сельчан в завтрашнем дне, негативностью к воспитанию нескольких детей, чувством страха за будущее своих детей. Отсюда и расхождение реального и идеального, реального и планируемого числа детей.

По мнению некоторых ученых [5] сложная демографическая ситуация возникает не столько из-за экономического кризиса, сколько вследствие духовного неблагополучия, психического стресса, спровоцированных резкой сменой идеологии и ценностей.

Большинство городских женщин предпочитают иметь двух детей (44.1%) и трех детей (28,4%). Около трети сельских женщин хотели бы иметь двух детей (28,5%) и примерно столько же – трех детей (29,2%). Если четверых детей хотели бы иметь только 13,3% городских женщин, то удельный вес сельских женщин, желающих иметь четверых детей, составляет 22,5%. Наибольшие различия наблюдаются в числе женщин, предпочитающих иметь 5-9 детей: в сельской местности их доля превышает почти в три раза долю городских женщин – 14% и 5% соответственно [4, с.11].

Многие сельчане называют себя бедными. Среднедушевые ресурсы сельских семей в среднем на треть меньше, чем городских. Еще меньшим количеством ресурсов располагают малообеспеченные и крайне бедные семьи села. Основной сферой занятости для большинства жителей села остается работа на сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских хозяйствах, фермерстве, многие пользуются госкредитами в сельском хозяйстве, создают товарищества. Основные направления в сельских хозяйствах все же остаются за животноводством и полеводством.

Двумя основными источниками дохода сельской семьи оказались зарплата в системе наемного труда и доход от личного хозяйства, что характерно для сельского образа жизни. В селе меньше наличных денег, чем в городе, но лучше экология и доступное нормальное питание. Среди источников дохода значительную часть играют пенсии и какие-либо пособия.

Отдельной категорией бедного и уязвимого населения являются самозанятые граждане, удельный вес которых в структуре экономически активного населения республики в последние годы составлял около 38% от численности занятого населения, снизившись в 2007 году до 34,8%, по-прежнему оставаясь значительным [4, с.48].

Учитывая то, что большинство в этой группе составляет сельское население, основным источником доходов которого является подсобное хозяйство и разведение домашнего скота, лишая их права на получение адресной социальной помощи, эта категория населения оказывается наиболее уязвимой для скатывания в бедность. Всего 5% самозанятого населения является получателями адресной социальной помощи. Тем более высок риск бедности для многодетных семей, особенно проживающих в сельской местности, имеющих большое количество иждивенцев.

Проблемы сельской бедности и развития обусловлены рядом факторов, включая удаленность от областных и районных центров, недостаточность интеграции местной экономики в национальные и региональные экономические и социальные программы развития.

Привлекательность семьи как малой группы для сельчан состоит в ее способности быть материальной опорой, моральной поддержкой, каналом передачи родственных связей, заботе, принадлежности, способом уйти от одиночества в старости. В этом аспекте семья для индивида не может конкурировать ни с какой другой социальной группой, общностью, и особенно ярко эта ее способность проявляется в сельской местности, где число групп общения не так велико, как в городе.

Преимущество семьи как социальной структуры состоит в том, что она представляет индивиду тот тип социальных отношений, который невозможен в других социальных группах – неформальных, эгалитарных, устойчивых, продолжительных, кровнородственных, неразрывных, позитивно эмоционально окрашенных. В условиях большой физической загруженности жителей сельской местности эмоциональные связи и отношения в рамках семьи становятся фактором стабилизации душевного здоровья и социальной деятельности всех ее членов.

Осуществляемые в Казахстане социальные реформы столь эффективны, что социальнопсихологическое состояние сельчан в начале ХХ1 века является более стабильным и благоприятным, настроения, апатии и неверия сменились ожиданием лучшего будущего, отрицательные эмоции уступили место чувству уверенности в себе. Вместе с тем людей беспокоит замедленность происходящих изменений, неспособность местных органов власти помочь сельчанам в выходе из затруднительного положения. Не справятся с этой задачей и общественные организации, близкое окружение семьи. Непреложный факт – семья оказалась в условиях самоуправления, что является необходимым и достаточным условием для осуществления стабильности будущего подрастающего поколения и функционирования института семьи.

Многие семьи не верят в свои силы перед угрозой изменяющихся обстоятельств. Она способна покинуть село при появившейся возможности. Факторы риска – это отсутствие источников дохода, позволяющих обеспечить приемлемый уровень жизни, старение сельского населения, губительное действие вредных привычек, замедленность в осуществлении социальных реформ, бюрократическая роль управленческих органов, устаревшие традиции сельской жизни. Но можно отметить, что подспудно село ощущает перемены, происходящие в жизни общества, идет отказ от изживших себя стереотипов поведения и сознания (эти процессы протекают медленнее, чем в городе), что в общественном сознании селян произошли большие сдвиги в сторону либеральных ценностей, отношения между полами становятся эгалитарными, ослабляется стабильность семейных союзов. Уменьшается средний размер сельской семьи, возросла автономия поколений. Все больше молодых семей уезжают из села в большие города в поисках работы.

Изучение данного социального института должно быть постоянным вниманием исследователей. Это необходимо для развития семейной политики государства, выработки перспективных форм и методов социальной работы с сельской семьей, повышения ее статуса и профилактики.

Список использованной литературы:

1. Антонов А.И., Сорокин С.А. Судьба семьи в России ХХ1 века. –М.: Изд. Дом «Грааль», 2000.

– 153 с.

2. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. –М.: Изд.МГУ, 1996. -304с.

3. Карцева Л. Семейное село: социологические зарисовки /Л. Карцева, А. Сунгатуллина. Татарстан. – 2006. – №5.

4. Аналитический отчет о положении семьи в Казахстане. – Алматы, 2008.

5. Гундаров И.А. Демографическая катастрофа в России: причины, механизм, пути преодоления. –М., 2001.

<

Тйін

Аталмыш маала ауыл отбасын элеуметтік талдау мселесіне арналан. азастан оамыны трансформациялануы, нарыты арым-атнаса ауысу кезенінде ауыл отбасында рылымды жне функционалды згерістер орын алуда, отбасы мушелері арасындыы арым-атынастар эгалитарлы болып, отбасылы одатарды тратылыы лсіреуде. Бгінде ауыл отбасыны тратылыы крделі сынытан тде.

Resume

This article is devote to social analysis of rural families. 1 u the period of transformation Kazakh society transition to the market relations in the rural family took place structural and functional changes. Relations of members of family will become egalitary, will loosen stability of family union. Today stability of rural family expose to serious test.

–  –  –

СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Молодежные проблемы нельзя рассматривать в отрыве от постоянных общегосударственных, дел, так как все социально-демографические группы кыргызстанского общества испытывают, в целом, одинаковые социально-экономические, политические и духовнонравственной проблемы. Но некоторые аспекты социально-экономической и духовнонравственной проблемы остро касаются молодежи.
В данной статье нам хотелось бы обозначить те из них, которые требуют первоочередного решения. Своеобразность ситуации в исследовании проблем современной студенческой молодежи в контексте формирования социально-экономической, политической и духовно-нравственной, социализации, состоит в том, что постсоветском Кыргызстане на социальную арену выходит новое поколение молодежи, становление которого пришлось на период кардинальных общественных перемен. Период социальных изменений с 1990 годов ХХ столетия и по сегодняшний день сопровождается глубоким системным кризисом ментальности, разрушением ценностных ориентаций общества, а молодежи особенно. Актуальность и насущность данной проблемы вызвана ее огромным значением для нашего общества и государства когда назрела и встала задача форсированного воспитания экономически мобильных, творческих, патриотичных, целеустремленных в конечном итоге адаптивных к реалиям сегодняшних дней молодых людей.

«Молодежь, социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств. «Молодость как определенная фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с ними социальный статус и социально-психологические особенности имеют социально-историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному обществу закономерностей социализации» [1].

Молодежь, особенно студенческая молодежь, в современных условиях рассматривается в качестве стратегического социально-экономического ресурса общества, являющегося как основным источником народонаселения, так и главным проводником всех изменений в нем. Как известно, молодежь составляет значительную часть населения каждой страны, мирового сообщества, в целом. В 1995 году численность молодежи в мире в возрасте 15-24 лет, по определению ООН, оценивалась в 1,03 млрд человек, или 18 % от общего населения планеты. Большинство молодежи (84 %) проживало в развивающихся странах. По прогнозам демографов, этот показатель увеличится к 2025 году до 89 %. Что касается Кыргызстана, то, по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, численность молодежи от 14 до 34 лет составляет 1991279 человек, т.е. 39 % от общей численности населения республики. Если рассмотреть положение молодежи в контексте экономической жизни современного общества, то, безусловно, благополучие кыргызстанского общества в условиях глобализации зависит от мобильного формирования рыночной культуры молодежи. Можно сказать, что современная молодежь достаточно легко вписывается в рыночные отношения, часть молодых людей, проявляя экономическую активность, уже в студенческие годы начинают внедрятся в предпринимательскую деятельность. Согласно социологическим опросам последних лет среди студентов старших курсов и заочников КНУ им. Ж. Баласагына и других вузов страны работает по специальности значительная часть молодежи; работают, но не по специальности 21%. Из общего количества работающих студентов 3% имеют свое дело. Существенным недостатком является то, что современные студенты слабо связывают профиль обучения с последующей профессиональной деятельностью. Самой главной проблемой в сфере развития трудовой активности современного поколения студентов является отсутствие гарантий, обеспечивающих востребованность молодых специалистов по окончании вузов. Сегодняшний студент, к сожалению, достаточно расплывчато представляет свое профессиональное будущее, не умеют планировать свои будущие достижения. Их жизненные планы представлены в виде плана-мечты (обеспеченная жизнь, хорошая работа, собственное дело, счастливая семья). Одним из главных противоречий студенческого возраста на пути достижения профессионально-трудовой зрелости является противоречие между высокой активностью в плане достижения успеха, что находит отражение в экономической мобильности, адаптивности к рынку и инфантильным отношением студентов к своему профессионально-трудовому будущему.

«Рынок труда характеризуется переливом рабочей силы из государственного в негосударственный сектор экономики. Перемещаясь в сферу должностей, не требующих серьезных профессиональных знаний, многие работают «куда пошлют»), молодые люди рискуют своим будущим благосостоянием, не обеспечивая накопление интеллектуальной собственности – профессионализма. Происходит размывание представлений в глазах юношества о социально одобряемых и не одобряемых видах занятости. В следствие снижения уровня занятости стала массовым явлением трудовая миграция среди молодежи. По оценкам независимых экспертов, подавляющее большинство трудовых мигрантов составляет именно молодежь в возрасте от 20 до 35 лет. Среди них лица, имеющие высшее и среднее специальное образование составляют более 23%, а с начальным и со средним образованием – более 75% от общего числа»[2].

Относительно оценки молодежью экономических преобразований в стране то она критически относится к происходящим переменам. Студенческая молодежь в своем большинстве принимает идеи демократического общества – плюрализм мнений, свободы выбора собственного пути, при этом у нее слабо выражены чувство долга, гражданской ответственности, морально-нравственные устои. И при этом часть молодежи хотели бы покинуть Кыргызстан навсегда. Большинство современных молодых людей готово к конструктивной социальной деятельности на основе сочетания общественных и личных интересов. На наш взгляд, важным для понимания сути отношения молодого поколения к социально-экономическому состоянию страны, является выявление мнения молодежи о наиболее острой и болезненной проблеме, присущей современной экономической жизни.

Одновременно эта оценка является характеризующей наиболее актуальные проблемы их собственного экономического положения, так как при оценке общих проблем, люди, прежде всего, исходят из собственного положения и нужд.

В ходе опроса, молодежи было предложено оценить, какая проблема является наиболее острой в современном состоянии экономики республики. Согласно полученным данным, были выявлены три наиболее актуальных проблемы для нашей экономики: энергетический кризис, низкий уровень заработной платы, рост цен на продукты питания. По итогам социологического исследования проведенной в молодежной среде Сыргабаевым С. Б. «…основная часть молодежи оценивают нынешнее социально-экономическое положение страны как крайне сложное.

Диаграмма 1.1 оценка молодежью социально-экономического положения в республике (данные в %) Так согласно представленным данным исследования (диаграмма 1.1.), доминирующая часть респондентов оценивают нынешнее социально-экономическое положение страны как неудовлетворительное – 59,0%, мнение об удовлетворительном состоянии высказала сравнительно малая часть опрошенных – 26,3%, а положительную оценку дали лишь 4,1%. В разрезе социально-демографических характеристик, оценка молодежи выглядит следующим образом. По мнению молодых работников частных предприятий, наблюдается наибольший уровень пессимизма – 63,0% отмечают неудовлетворительное социальноэкономическое состояние, аналогично воспринимают экономическую реальность и студенты (59,5%). Молодежь, занятая в государственном секторе в своих оценках демонстрирует более оптимистичные настроения: сравнительно с другими группами молодежи большая часть– 7,1% респондентов отметили хорошее положение экономической жизни страны. С ними солидарны и молодые выходцы из сельской местности (5,4%). В возрастном разрезе самая негативная оценка присуща старшей возрастной когорте, т. е. 28-35 летних респондентов (68,1%)[3].

Что касается, политической активности молодежи, то она направлена, как правило, на решение собственных жизненных задач и ориентация в будущем на участие в государственно-важных задачах. Общественная активность молодежи не связывается с членством в какой-либо политической или другой общественной организации.

О своей принадлежности к политической партии заявляют не более 1% студентов, о принадлежности к общественной организации – порядка 10%. Это и понятно, поскольку у более или менее активных политических партий слабо представлено молодежное крыло. А деятельность общественных объединений студентов отличается отсутствием сплоченности их в достижении поставленных целей, аморфностью организационных структур, незначительным охватом студенческой молодежи. Развитие молодежных общественных объединений актуализирует проблему соотношения процессов конкуренции и интеграции в их взаимодействии. Наблюдается противоречивое явление – между ними возрастает конкуренция за доступ к различным ресурсам, но, вместе с тем, существуют попытки интеграции (к примеру, за последний период существуют попытки инициировать идею создания определенного консолидирующего органа – молодежного парламента, молодежной общественной палаты и др., которые не увенчались успехом). Ситуация столкновения интересов способствует к приспособлению, адаптации молодежных объединений друг к другу, поиску новых форм сотрудничества. Они постепенно приходят к осознанию, что сегодня наиболее эффективных результатов можно достичь с помощью координации деятельности, обмена опытом, реализации совместных проектов.

Особое значение для студенческого возраста имеет общение как особый вид деятельности. Общение оказывает неоценимую помощь в самоактуализации личности: понять себя, оценить свои возможности, осознать свои потребности можно только в контакте с окружающими.

В студенческие годы для личности молодого человека общение среди своих сверстников является самым важным и актуальным фактором. В общении со сверстниками молодой человек стремится к близости во взглядах, интересах, миропонимании, взаимообогащении.

В процессе общения с друзьями он настроен на поиск единомышленников, интересных друзей. Общение в студенческом кругу оказывает неоценимую помощь в самореализации и самоактуализации личности студента. Студенческий круг играет заметное влияние в развитиии и формированиии личности, особенно на младших курсах. На старших курсах у молодых людей на первый план выходят интимно-личностные отношения, связанные с поиском спутника жизни. Также для студента важной сферой самопознания, самоутверждения является процесс общения с преподавателями. Студенты ценят компетентность, профессионализм, патриотизм, гуманизм, честность, они крайне чувствительны к оценке преподавателями своих их способностей, умений, воспринимают их как оценку будущих возможностей. В жизнедеятельности студента начинают играть важную роль преподаватели – наставники на старших курсах, когда контакты начинают затрагивать практикоориентированную сферу. Но у современного преподавателя так мало времени на общение со студентами, поскольку сегодняшний преподаватель в Кыргызстане хоть как-то может прокормить себя, работая только в нескольких университетах. Таким образом, в целом, современная ситуация характеризуется нехваткой неформального общения студентов с преподавателями вуза, что значительно снижает продуктивность воспитательных отношений. Следующая проблема качества образования в целом, система образования насколько соответствует современным вызовам глобализации и отношения молодежи к знанию.

Как известно, молодежь — это носитель огромного интеллектуального потенциала, особых способностей к творчеству. Известно, что в молодости человек легко приобретает знания, навыки и умения, наиболее способен к творческой деятельности, к формулировке эвристических гипотез, максимально работоспособен. Поэтому именно с молодежью, прежде всего, связан прогресс современной науки и техники. Молодость открыта восприятию знаний, причем в его высших формах, каковым является овладение наиболее сложными способами интеллектуальной деятельности в различных областях науки и техники. Повышение своего общеобразовательного уровня молодежь считает существенным условием социального продвижения. Ценным качеством молодежи является ее более высокий образовательный уровень по сравнению со старшими поколениями.

Ценность молодости в современном мире увеличивается и в связи с расширением сроков образования, профессиональной подготовки. Сегодня высшее образование выполняет ответственную миссию и является одним из главных национальных приоритетов развития страны. Стратегия развития высшего образования в стране основана на положениях Конституции страны и Закона об образовании КР и строится с учетом концепций устойчивого, непрерывного образования и глобализации знаний. Так, образование, согласно Ледневу В.С., «это движение человека от рождения до смерти, т. е. изменение его параметров, свойств и качеств во времени»[4]. Асанова У.А.

пишет: «Образование есть лишь прогрессивная линия от рождения до смерти человека»[5].

Таким образом, в новых условиях одним из важнейших показателей успешного функционирования общества является подготовка новых специалистов, соответствующих требованиям глобализации и рыночных отношений. За годы независимости Кыргызстана многое в системе образования было реформировано, появились частные вузы, открываются новые рыночные специальности, произошло введение многоступенчатой системы образования, активно внедряются элементы западных образовательных стандартов. Используются инновационные методы в процессе образования. В этом контексте европейские системы образования приобретают в мире и в странах СНГ особую привлекательность, потому что они обладают богатыми научными традициями. На наш взгляд, проблема перехода Кыргызстана на европейские стандарты заключается в том, что для обучения в высшей школе Кыргызстана, в первую очередь, необходимы законодательно-правовые закрепления интеграции данной инициативы. Сегодня актуальным становится внедрение новой модели образования – начиная со школьных программ, ориентированных на конечный результат.

Сегодняшняя студенческая молодежь характеризуется достаточно высоким уровнем интереса и познавательной гибкостью, что подтверждает инновационную природу молодежи и возможность ее активного участия в процессах социально– экономической трансформации. Студенческая молодежь открыта восприятию новых знаний, причем в его высших инновационных формах, каковым и является овладение наиболее сложными способами интеллектуальной деятельности в различных областях науки и техники. Повышение своего образовательного уровня молодежь считает обязательным существенным условием социального продвижения.

По данным анализа проведенных социологических исследований последних лет приоритетной первоочередной ценностью у студентов является семья. Создание семьи, хорошая престижная работа, а вот что составляет основу социологических исследований последних лет. Свободное время большая часть студентов тратит на встречи и общение с друзьями, прослушивание музыки, просмотр телевидения, видео, посещение Интернет. Под воздействием социально-экономических перемен меняется содержание и структура досуга, свободного времени молодежи. Из-за финансовых ограничений, а также неразвитости инфраструктуры сферы досуга, молодые люди вынуждены свободное время заполнять доступными видами отдыха. Настораживает тот факт, что молодежь очень мало внимания уделяет спортивным занятия, культурным формам досуга. Также чтение художественной литературы, посещение научных лекций отодвигается на последнее место. На наш взгляд, государство недостаточное внимание уделяет вопросу поддержки и помощи молодым семьям. Отсутствует законодательно-правовая основа, формирующую жилищную политику молодых семей. Это, в свою очередь, негативно влияет на репродуктивное поведение и миграционное настроение молодых людей. Что не закрепляются молодые специалисты в различных секторах экономики, культуры, образования продолжается «утечка мозгов», когда наиболее способные и высокообразованные молодые специалисты уезжают из страны.

Возрождение духовности, гражданственности, патриотизма, нравственности в современных социально-экономических условиях является гарантом существования и функционирования будущего кыргызстанского общества, усиления его мобилизационного потенциала. Затяжное производственно-экономическое восстановление, деформация духовности, нравственности, патриотизма, гражданственности – это признак глубокого кризиса общества, его искусственное разрушение, путь к уничтожению народа. Таким образом, социализация студенческой молодежи происходит в сложных социально-экономических условиях.

Созидательный потенциал молодежи может быть реализован лишь при наличии в государстве четкой, системной и последовательной молодежной политики и сегодня необходимо:

1. Сосредоточить усилия на совершенствовании правового обеспечения государственной молодежной политики, нормативно-правовых документов, которые бы способствовали правовому регулированию жизнедеятельности молодежи.

2. Разработки и реализовывать, национальные и целевых молодежные программы.

Литература

1. Философский энциклопедический словарь.– М.: Советская энциклопедия, 1989. – С. 375.

2. Молодежь Кыргызстана: Социальное положение, потребности, перспективы разработки молодежной политики ЮНФПА. – Бишкек, 2008.

3. Сыргабаев С. Б. Социально-политические ориентации молодежи в современном кыргызском обществе.– Бишкек. 2009. – С. 101-102.

4. Леднев В. С. Содержание образования. – М.: Педагогика, 1989.– С.48.

5. Асанова У. А. Философия образования.– Бишкек: Илим, 2001С.13.

–  –  –

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА СТРАНЫ В ОЦЕНКАХ НАСЕЛЕНИЯ

(НА ОСНОВЕ КОНКРЕТНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

Теория элит как научная дисциплина возникла в XX столетии. Синонимичное основному ее содержанию понятие «политический класс» ввел в научный лексикон итальянский ученый Г. Моска. Само же понятие «элита» обязано своим появлением в лексиконе социологии и политической науки его соотечественнику В.Парето. Однако в современной политологии «элита» стала общепринятой категорией, используемой в исследовании властвующего класса, в связи с работами Г. Лассуэлла [Сартори, Дж. 1993. Вертикальная демократия.

– Полис, № 2.].

Разумеется, как в классической, так и в современной политической науке сохраняются значительные разночтения в трактовке термина «элита». Но сколь существенно ни разнились бы дефиниции данного понятия, практически каждая из них подчеркивает избранность принадлежащих к «элите» лиц. Точки зрения на содержание категории «элита» отличаются друг от друга в основном отношением к идеальным принципам рекрутирования элиты и соответствующими аксиологическими установками: одни исследователи полагают, что подлинная элита должна отличаться знатностью своего происхождения; другие причисляют к этой категории самых богатых, третьи, считают элитарность функцией личных заслуг и достоинств, – наиболее одаренных представителей социума [Гаман-Голутвина О.В.

Политическая элита – определение основных понятий 23.01.2007].

Очевидно, что верхний слой любого современного общества включает в себя различные элитные группы: экономические, интеллектуальные, профессиональные. Относительно выделения именно политической элиты в общей структуре элит, присущей тому или иному обществу, в современной науке ведется серьезная теоретическая дискуссия и ее вряд ли можно считать на сегодняшний день окончательно завершенной.

В исследовательской литературе сложились три основных подхода к теоретическому рассмотрению политической элиты: 1) позиционный, устанавливающий степень политического влияния того или иного лица, исходя из его позиции в системе власти (к элите, согласно такому подходу, относятся, прежде всего, члены правительства, парламента и т.п.);

2) репутационный, основанный на выявлении рейтинга политика посредством экспертных оценок; 3) базирующийся преимущественно на выделении лиц, принимающих стратегические решения [Putnam, R. 1976. The Comparative Study of Political Elites. N.Y.].

Для демократического государства режим взаимодействия элиты и граждан имеет первостепенную значимость, а именно формирование наиболее результативной, полезной для общества элиты, обеспечение ее социальной представительности, своевременное качественное обновление, предотвращение тенденций олигархизации, превращения в замкнутую господствующую привилегированную касту.

Эффективность политической элиты определяется тем, насколько она способна отвечать интересам, запросам людей. Поэтому основной критерий государственной элиты – не пребывание у власти, а постоянное реагирование на сигналы общества, выполнение лидерских функций. Кроме того, политическая элита призвана отвечать вызовам глобализации и одновременно решать вопросы сохранения национальной самобытности, развития человеческого капитала, а также урегулирования конфликтов в обществе.

Авторитетность элиты – важнейшее условие ее пребывания у власти и сохранения власти, правящая элита должна быть легитимной. Когда политическое или государственное сообщество перестает санкционировать власть данной политической элиты, то она утрачивает социальную базу своего существования и, в конце концов, теряет власть.

На содержание политических функций большое влияние оказывает политический режим. Т.И. Заславская к главным функциям элиты в трансформационном процессе относит выработку, легитимизацию и реализацию общей стратегии реформирования общества.

[Заславская Т.И. Современное российское общество: Социальный механизм трансформации: Учебное пособие. М., 2004.] А.В. Малько выделяет следующие наиболее существенные функции политической элиты:

стратегическую – определение политической программы действий путем генерирования новых идей, отражающих интересы общества, выработка концепции реформирования страны;

организаторскую – осуществление на практике выработанного курса, воплощение политический решений в жизнь;

интегративную – укрепление стабильности и единства общества, устойчивости его политической и экономической систем, недопущение и разрешение конфликтных ситуаций, обеспечение консенсуса по основополагающим принципам жизнедеятельности государства. [Малько А.В. Политическая и правовая жизнь России: актуальные проблемы:

Учебное пособие. М., 2000].

К этим функциям следует еще добавить коммуникативную – эффективное представление, выражение и отражение в политических программах интересов и потребностей различных социальных слоев и групп населения, предполагающую также защиту социальных целей, идеалов и ценностей, характерных для общества.

Чтобы эффективно реализовывать эти функции, элита должна характеризоваться такими качествами, как государственный тип мышления, готовность к защите общенациональных интересов и т. д. [Гаман-Голутвина О.В. Политическая элита – определение основных понятий 23.01.2007.] Элитные группы казахстанского общества являются слабоизученной темой, и становятся объектом пристального внимания лишь в последние годы. В Казахстане в отличие от соседней России термин «элита», связанные с ним понятия, равно как и возможности их использования при характеристике властвующих групп, не являются темой острых политических дискуссий.

В этой связи Казахстанским институтом социально-экономической информации и прогнозирования 10 – 31 октября 2009 г. было проведено социологическое исследование, посвященное задаче выявить оценки населением политических элит страны, с точки зрения соответствия их деятельности запросам казахстанского общества.

Полевой этап в соответствии с республиканской выборкой был осуществлен в следующих регионах: в городской и сельской местности Восточно-Казахстанской области (ВКО), Западно-Казахстанской области (ЗКО), Южно-Казахстанской области (ЮКО), Карагандинской области, а также в городах Алматы и Астана.

Объем выборочной совокупности составил 1 400 респондентов. Выборка квотная. Квоты заданы по численности населения регионов, типу поселения (город-село), полу, национальности.

Мнения респондентов о том, кто сегодня составляет элиту Казахстана, не однородны и противоречивы. В наибольшей степени представлены мнения о том, что к элите сегодня можно отнести управленцев «Тех, кто сегодня правит» (39,5%), другая часть опрошенных полагает, что элиту сегодня составляют все те, кто богаты (олигархи, представители крупного бизнеса, банкиры, которых в качестве элиты отметили 33,7% респондентов). Тех, кто считает, что в ряды элиты попадают люди высшей квалификации и профессионализма значительно меньше (17%). Наименее была поддержана точка зрения о том, что элита в Казахстане это те, кто обладает духовным и нравственным влиянием в обществе (7,5%).

Вопрос о том, есть ли сегодня силы, группы, способные руководить лучше, чем нынешние элиты вызвал еще большие затруднения среди респондентов (62,4%). Чуть более четверти казахстанцев убеждены в том, что при всех минусах нынешней элиты заменить ее некому (26,1%), и лишь 11,5% (из 38% недовольных деятельностью нынешних элит) однозначно утверждают о том, что в стране существуют альтернативные силы, способные руководить лучше, чем нынешние элиты.

–  –  –

В оценках населения доминируют негативные характеристики в отношении нынешней элиты Казахстана.Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 26 |
 

Похожие работы:

«СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ УДК 316. ББК 71.05 Д4 Издано по заказу Комитета по науке и высшей школе Редакционная коллегия: доктор социологических наук, профессор Я. А. Маргулян кандидат социологических наук, доцент Г. К. Пуринова кандидат филологических наук, доцент Е. М. Меркулова Диалог культур — 2010: наука в обществе знания: сборник научных трудов Д международной научно-практической конференции. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургской академии...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» Институт управления Кафедра социологии и организации работы с молодежью Российское общество социологов Российское объединение исследователей религии СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ В ОБЩЕСТВЕ ПОЗДНЕГО МОДЕРНА Памяти Ю. Ю. Синелиной Материалы Третьей Международной научной конференции 13 сентября 2013 г. Белгород УДК: 215:172. ББК 86.210. С Редакционная коллегия: С.Д....»

«У нас в гостях социологи республики Корея От редакции. Предлагаем нашим читателям познакомиться со статьями корейских коллег – в них содержится много интересного, познавательного, вплоть до возможного применения их выводов и предложений в нашей стране. История Института российских исследований (ИРИ) началась 13 января 1972 г., тогда при Университете иностранных языков Ханкук был основан Центр изучения СССР и стран Восточной Европы. Это было единственное научное учреждение, проводившее анализ...»

«Геннадий Вас а й сильевич Дыльнов е ло САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО Социологический факультет МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЫЛЬНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 12 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ИЗДАТЕЛЬСТВО «САРАТОВСКИЙ ИСТОЧНИК» УДК 316.3 (470+571)(082) ББК 60.5 я43 М34 М 34 Материалы научно-практической конференции Дыльновские чтения «Российская идентичность: состояние и перспективы»: Саратов: Издательство...»

«МЕДВЕДЕВА К.С. НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ DOI: 10.14515/monitoring.2015.5.12 УДК 316.74:2(410) Правильная ссылка на статью: Медведева К.С. О социологии религии в Великобритании. Заметки с конференции // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 5. С. 177For citation: Medvedeva K.S. On sociology of religion in Great Britain. Conference notes // Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. 2015. № 5. P.177-182 К.С. МЕДВЕДЕВА О СОЦИОЛОГИИ РЕЛИГИИ...» 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.