WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 |

«Министерство образования и науки Украины Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова Кафедра истории древнего мира и средних веков Одесский Археологический музей Национальной ...»

-- [ Страница 18 ] --

Отже, підсумовуючи основні тенденції та проблеми, які спіткають дослідників, які торують шляхи екологізації сучасної науки, маємо визнати, що в багатьох аспектах цей процес відбувається на інтуїтивному рівні. У розпорядженні дослідників мається потужна методологічна база для досліджень такого роду. Проте їх впровадження ускладнюється нерозробленістю понятійного апарату й термінології, яка, в свою чергу, є результатом непорозуміння між представниками гуманітарних та природничих наук по цілому ряду концептуальних питань.

Одним з вірогідних шляхів подолання цієї актуальної проблеми розвитку науки може стати процес реформування системи екологічної освіти у навчальних закладах всіх рівнів акредитації, у впровадженні перехресних курсів з історії культури та історії природи та представників різних галузей наук, у прищепленні учням та студентам необхідності усвідомлення того, що найактуальніші проблеми свого буття сучасне людство може розв'язати лише діючи на перехресті наук й дисциплін, вільно володіючи науково-методологічним апаратом як гуманітарного, так і природничого знання.

Поглиблення процесу екологізації сучасної науки, як уявляється, дозволить по-новому підійти до встановлення причинно-наслідкових зв'язків явищ та подій у природі й культурі в їх синхронному та діахронічному вимірах та відкриє нові перспективи у прогнозуванні віддалених результатів взаємодії людини техногенної епохи та її природного середовища.

Примечания:

1 Одум Ю.П. Основы экологии. – М., 1975. – С. 3-5; Злобін Ю.А. Основи екології.

– К., 1998. – С. 7.

2 Голубець М.А. Екосистемологія. – Львів, 2000. – С. 7-10.

3

Реймерс М.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы, гипотезы. – М.:

Россия Молодая, 1994. – С. 3-10.

4 Злобін Ю.А. Вказ. праця. – С. 7-9.

5 Крупник И.И. Арктическая этноэкология. – М., 1989. – 272 с.; Козлов В.И.

Основные проблемы этнической экологии // Советская Этнография. – 1983. - № 1.

– С. 3-15; Этническая экология. – М., 1991. – 347 с.

6 Сминтина О.В. Теоретичні питання дослідження екології давньої людини. – Одеса, 2004. – 104 с.

7 Сминтина О.В. Зональність ранньопервісних культур: дослідження, факти, теорії. – Одеса, 2001. – С. 3-20.

8 Smyntyna O.V. The Environmental approach to Prehistoric studies: approaches and theories // History and Theory: Studies in the Philosophy of History. – 2003. – Vol. 42, no 4: Theme issue: Environment and History. – P. 44-59 9 Смынтына Е.В. Антропогеография в контексте интеграции археологических и этнологических исследований // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск, 2003. – С. 75-76; Сминтина О.В. Проблема взаємодії природи і суспільства в гуманітарних та природничих науках рубежу тисячоліть:

від адаптації до співтворчості // Записки історичного факультету ОНУ. – 2003. – Вип. 13. – С. 5-13.

Е.С. Сорочан (Харьков)

О СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ТОРГОВЛЕ ДОМАШНИМ СКОТОМ В

ВИЗАНТИИ В IV-IX вв.

Домашний скот (ktene, ktenos) составлял одну из групп предметов ромейской торговли. К сожалению, не всегда представляется возможным установить, в каких случаях он продавался как убойный, а в каких – как рабочий. Однако, сам факт обширного разведения крупного, мелкого рогатого скота и свиней, а также оживленная торговля ими и в период поздней античности, и в раннее средневековье говорит о частом использовании в хозяйстве как продуктов, получаемых от этих домашних животных, так и их самих. Скот являлся не только источником мясомолочных продуктов, дающих людям необходимый белок и кальций, но и составлял основу для определенной сферы кожевенного производства.

В связи с этим представляется необходимым выяснение терминологического обозначения различных видов домашнего скота как предмета разведения и торговли, определение связанных с этим профессиональных занятий, их характера и степени специализации. Это позволяет выяснить в полном объеме терминологию ромейской рыночной продукции в области торговли скотом IV-IX вв. и связанной с ней профессиональной специализации, выделить главные, ведущие группы предметов торговли, доминировавшие в ромейском аграрном, промысловом производстве и обмене, отвергнуть представление об ухудшении качества питания ромеев в силу преобладания овощей и зелени в ассортименте пищевых продуктов; выяснить организацию разделения труда в торговле убойным скотом и в мясницком деле;

установить, что подавляющее большинство специальностей, связанных с продуктовым и сырьевым рынками, носило не торговый, а ремесленный характер.

Начнем с того, что определить, какие виды скота подразумевают те или иные термины византийских письменных источников IV-IX вв., бывает порой достаточно сложно. Так, вол, корова, бык обозначались, по сути дела, одним словом – bous, boas, boos1.

Никита Давид Пафлагон упоминал в Житии патриарха Игнатия (847-858, 867-877) о быках или волах, которых пригоняли “извне” в Константинополь на продажу2. В VIII-IX вв. скот из Нижнего Подунавья поступал не только в столицу, но и в другие провинциальные города Империи ромеев, в Фессалонику, Адрианополь, Месемврию. В письменных источниках иногда фигурирует слово thremmata, thremma3, под которым А. Штёкле, анализируя соответствующий раздел Дигест, вошедший в Василики, понимал любой крупный, мелкий рогатый скот, овец, но исключал свиней4. Следовало бы добавить, что это был именно убойный скот, поскольку стадо, в том числе и овец, обозначалось другими словами - agele, poimnion, poimne, omilos5. Однако, надо также учесть, что чаще всего под термином thremma понимались овцы из загона (мандры)6.

Наибольшее количество документов VII-VIII вв., упоминавших о продаже овец, позволяет поддержать вывод И. Ирмшера о том, что это животное, дававшее и шерсть, и мясо, было наиболее ходовым товаром и, следовательно, его разведение, в том числе с целью продажи, занимало одно из первых мест в домашнем хозяйстве. Обычным названием овец было слово probateios, probatou, probaton7 в отличие от krios – баран, arnos, aren – ягненок, причем все они встречаются в значении рыночных объектов купли-продажи8. Столь же универсальным по использованию, но еще более неприхотливыми были коза (aix) или козел (tragos), чья шерсть, наряду с мясом и молоком, находили широкое применение9.

Завершить этот перечень, в котором не было второстепенных для ромеев домашних животных, могла бы свинья, высоко ценимая с точки зрения византийских гурманов. Египетские папирусы VII в. сообщают о продаже свиней (choiros), молодых подсвинков (choiradelphakes), более дорогих свиноматок (choiras)10.

Мясо (kreas, thyma) в небольших количествах могли себе позволить ежедневно есть даже сравнительно небогатые византийцы, разумеется, не в пост, тогда как клирики, особенно монахи, потребляли его лишь по большим праздникам11. Случавшиеся перебои с кормами, например, вследствие налета саранчи, уничтожавшей траву, вызывали массовый забой скота и тогда рынок переполнялся резко дешевевшим товаром12. В продажу поступала говядина, но баранины, козлятины, свинины было больше, потому что мелкий скот было легче разводить и содержать. Баранину, ягнятину можно было увидеть на столах и крестьянгеоргов, и горожан-политов13, где с ней соперничала только свинина (choireia krea)14. В кругу мясных товаров числились солонина, которая по именованию не отличалась от свежего мяса (kreas)15, а также ветчина, копченые окорока, колбасы (neuron), считавшиеся грубой пищей и потому не пользовавшиеся особым спросом16.

Григорий Назианзин, Анастасий Синаит, Павел Эгинский, Феогност упоминают о производстве мяса (sarkogenes, sarkoblastano, sarkobroteo)17, тогда как Псевдо-Афанасий, Василий Кесарийский, Иоанн Климак, Малала, Феодор Студит, Георгий Монах и другие источники указывают на торговлю мясом и тех, кто ею занимался – торговцев мясом, мясников (kreopoles, kreopolikos, makelarios, makellares, makelles, makellikos или просто makel, makelo)18, а также их специализированные эргастирии – мясные лавки (macellum, makellon, kreopolion)19.

Гораздо сложнее разобраться с разделением труда в ромейской торговле убойным скотом и в мясницком деле. Кирилл Александрийский (V в.) упоминал в качестве особого промысла убой овец (melosphagia)20, а в ранневизантийских папирусах встречаются сведения о moschomageiros, не просто мяснике, но вероятно, торговце говядиной. Феодор Студит упоминал в одном из писем 801 г. о пастухах и об овцеводах, облагодетельствованных, наравне с прочими ремесленниками и торговцами, отменой пошлин21.

А.П. Рудаков, ссылаясь на Книгу эпарха, писал, что макелларии продавали говядину, тогда как probatemporoi и choiremporoi торговали соответственно бараниной и свининой. Однако обращение к тексту источника заставляет думать, что к IX в. структура и организация мясной торговли не стала столь четкой, как представляется. Несомненно, были макелларии-мясники, которые закупали преимущественно убойных овец, баранов, ягнят (thremma) и торговали их мясом22 и “те, которые покупают, закалывают свиней и продают их” (oi tous choirous exonoumenoi kai sphattontes kai apempolountes)23. Причем макелларии не имели права покупать свиней (choirous) и выставлять на продажу их мясо (krea)24.

Между тем в тексте источника нет даже намека на то, чтобы проватэмпоры, торговцы овцами, не могли закупать свиней и доставлять их в город на продажу. Запрет существовал только для мясниковмакеллариев25, поскольку торговля последних свининой подрывала бы монополию систимы торговцев свининой. Более того, дважды повторенное запрещение с грозным указанием на телесное наказание и ссылку, наводит на размышление о том, что на деле макелларии не упускали случая приторговывать и свининой. Следовательно, попытки углубить специализацию были, но они не завершились успехом даже в столице. Термин же choiremporoi мог в равной степени относиться как к торговцам свиным мясом, так и к тем проватэмпорам, которые торговали свиньями.

Надо учесть, что те, кто продавал свинину (oi ta yeia pipraskontes), то есть покупал, закалывал свиней и продавал их, не должны были выходить за пределы города навстречу торговцам скотом с целью перекупки свиней26, тогда как торговцы свиньями должны были открыто продавать животных только на рынке площади Тавра27. Выходит, функции профессий тех и других были четко разграничены, а термин хирэмпоры применялся прежде всего к тем, кто резал свиней и продавал их мясо, пользуясь весами28. Поэтому с достаточной долей уверенности можно говорить о существовании систимы проватэмпоров, специализировавшейся на доставке в город различного убойного скота, крупного и мелкого, в том числе и свиней; систимы мясников (макеллариев), торговавших мясом любого скота (кроме свиней) и систимы мясников-продавцов свинины (собственно хирэмпоров).

Существование же особой профессиональной организации, занимавшейся закупкой и перегоном исключительно стад свиней, не находит подтверждения. Было высказано предположение о существовании двух раздельных систим. Примечательно, что даже ранневизантийский Египет с его высокой степенью торгово-ремесленной специализации знал мясников-торговцев свининой (choiromageiros), но не особых свиноторговцев29.

Среди тех, кто был связан с торговлей убойным скотом и мясом, были и пастухи, и мелкие розничные торговцы, даже не профессионалы, как те хориты, что вели торговлю от случая к случаю, и крупные оптовики, объединенные в соответствующую корпорацию, авансировавшие заранее средства для закупки партий скота. Отношение к последним было в целом уважительное. Такого макеллария со своими основными инструментами – топором и ножом увидел некий больной в лице явившегося к нему великомученника Артемия30. В Patria Constantinopolis упоминается, что Лев до своего вступления на престол занимался мясницким ремеслом, не помешавшим ему стать императором, хотя и с прозвищем Макела31.

В ранней Византии существовали профессии колбасника (isikiarios, isikiomageiros) и торговца колбасами (isikiopoles), а в одном из египетских папирусов упоминается тарихопратисса (tarichopratissa) – торговка вялеными или копчеными продуктами, в том числе мясом. Еще один папирус VII в. намекает на какую-то организацию исикиополов32. Но более поздние свидетельства такого рода отсутствуют, а продажа колбасных изделий наравне с солониной салдамариями не позволяет думать об углублении специализации и в этой сфере.

Как мы видим, вопрос о специализации в торговле домашним скотом является довольно сложным. Отдельные его области уже пытались разрабатывать различные специалисты. Однако полного комплекса разъяснения так и не было дано.

На основе письменных источников, а также трудов отдельных медиевистов можно сделать следующий вывод:

существовал особый промысел – убой овец (melosphagia), выделялась профессия мясника и торговца говядиной – moschomageiros, мясники, которые закупали преимущественно убойных овец, баранов, ягнят (thremma) и торговали их мясом33 назывались макелларии, для “тех, которые покупает, закалывает свиней и продает их” употреблялись термины – oi tous choirous exonoumenoi kai sphattontes kai apempolountes34.

Причем макелларии не имели права покупать свиней (choirous) и выставлять на продажу их мясо (krea), поскольку торговля макеллариев свининой подрывала бы монополию систимы торговцев свининой35 (хотя на практике они все же иногда торговали ею). Но вот проватэмпоры, торговцы овцами, вполне могли закупать свиней и доставлять их в город на продажу.36 И торговцев свиным мясом, и проватемпоров, торговавших свиньями могли называть choiremporoi. Те, кто продавал свинину – oi ta yeia pipraskontes, то есть покупал, закалывал свиней и продавал их, не должны были выходить за пределы города навстречу торговцам скотом с целью перекупки свиней37, тогда как торговцы свиньями должны были открыто продавать животных только на рынке площади Тавра.

Торговлей убойным скотом и мясом были также заняты пастухи, мелкие розничные торговцы и крупные оптовики, объединенные в корпорацию.

В целом же, в сфере торговли мясом, колбасными и мясными изделиями наблюдалось ослабление специализации. По сути дела, выделялось лишь три основные специальности среди торговцев убойным скотом: проватэмпоры, креокапилы – макелларии-мясники – торговцы свининой (к IX в.). Существовали также торговцы колбасами, вяленым мясом, копченостями (колбасники, торговцы колбасными изделиями, тарихопраты – до VIII в.). Все они обеспечивали ромеев мясом и мясопродуктами (говядина, баранина, ягнятина, свинина, солонина, ветчина, окорока, колбасы), широко использовавшимися в повседневной жизни, хотя овощи и зелень все же преобладали в ассортименте пищевых продуктов.

1 Византийский земледельческий закон: Текст, исслед., коммент. Е.Э. Липшиц, И.П. Медведьева, Е.К. Пиотровской. – Л., 1984. – Гл.23-30, 36-39, 41-43, 45, 48, 50, 51, 85; Константин Багрянородный. Об управлении империей: Текст, пер., коммент. / Под ред. Г.Г. Литаврина, А.П. Новосельцева. – М., 1989. – Гл.2. 6, с.38.

2 Nicetae Davidae Paphlagonae Vita Sti Ignatii // PG, 105. – 1864. – Col.569, sec.35.

3 Michailus Monachus. Vita et conversatio sancti patris nostri et confessoris Theodori abbatis monasterii Studii (vers. II) // PG, 99. – 1864. – Col.312; Византийская книга Эпарха. Вступ. ст., пер., коммент. М.Я. Сюзюмова. – М., 1962. – XV. 1-5.

4 Сp.: Corpus juris civilis. – B., 1908. – Vol.1: Digesta. – XXI. 1. 38. 6; Basilicorum libri LX / Ed. C.G.E. Heimbach, G.E. Heimbach. – Lipsiae, 1833. – XIX. 10. 34.

5 См.: Истрин В.М. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. – Л., 1930. – Т.3 6 Земл. Зак.. – Гл.46. – С.320.

7 Procopii Caesariensis Opera omnia / Rec. Jac. Haury, G. Wirth. – Lipsiae, 1963. Vol.3: Historia que dictur arcana. – P.156. 8; Земл. Зак.. – Гл.30, 38, 49; Истрин В.М.

Хроника Георгия Амартола... – Т.3. – С. 275; Vita S.Euthymii / Ed. P. Karlin-Hayter.

– P.120. 11; Константин Багрянородный. Об управлении империей. – Гл.2. 6, с.38.

8 Истрин В.М. Хроника Георгия Амартола... – Т.1. – С.281. 14; Т.3. – С.347; Кн.

Эп. XV. 5.

9 Le legende de S.Spyridon eveque de Trimithonte / Ed. P. Van den Ven. – Louvain, 1953. – P.33; Истрин В.М. Хроника Георгия Амартола... – Т.3. – С.250.

См.: Земл. Зак. – Гл.49, 52, 54; Кн. Эп. XV. 1, 6; XVI. 2, 5.

11 Asterii Amaseni sqripta quae supersunt (Patrum Aegiptorum opera omnia) // PG. – Tunhouti, 1967. – T.40. – Col.380 C.; Appendix ad Palladii Helenopolitani episkopi Apophthegmata patrum // PG, 65. – 1858. – Col.164 C.; Истрин В.М. Хроника Георгия Амартола... – Т.1. – С.103. 25; 421. 17.

12 См.: Joshua the Stylite. The Chronicle Composed in Syria AD 507 / Ed. by W.

Wright. – Cambridge, 1882. – P.39, cap.43.

13 Никита Амнийский. Преисполненная великого назидания повесть о житии и деяниях блаженного и праведного Филарета Милостивого // Византийские легенды / Изд. подг. С.В.Полякова. – М., 1972. – С.106; Кн. Эп. XV. 1-5.

14 Кн. Эп. XVI. 5.

15 Кн. Эп. XIII. 1.

16 Византийские легенды. – М., 1972. – С.76, 78; Кн. Эп., XIII. 1; Koukoules Ph. Op.

cit. – S.40.

17 См.: Sophocles E.A. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (From BC 146 to AD 1100). – New York, 1893. – Vol.2. – P.979.

18 Pseudo-Athanasius // PG, 28. – 1886. – Col.656 B; Basilii, Caesareae Cappadociae archiepiscopi, Opera omnia quae extant // PG, 29. – 1886. – Col.477 C; Ioannis Malalae Chronographia ex rec. L. Dindorfii. – Bonnae, 1831. – LXXVIII, 796, - Р.482-483;

Ioannis Scholastici vulgo Climaci abatis montis Sinai, opera omnia // PG, 88. – 1860. – Col. 631-1210. Col.952 B; Theodori Studitae orationes et epistulae // PG, 99. – 1864. – Col.922 C; Истрин В.М. Хроника Георгия Амартола... – Т1. – С.421. 17; Кн. Эп.

XIII. 1; XV. 1-3; Symeon Magistros (Logothetos). Chronographia // Leonis Grammatici Chronographia / Rec. Im.Bekkerus. – Bonnae, 1842. – P.113. 11.

19 Palladius Helenopolitanus Lausaic // PG, 34. – 1860. – Col.1066 D; Asterii Amaseni sqripta quae supersunt (Patrum Aegiptorum opera omnia) // PG. - Tunhouti, 1967. – T.40. – Col.373 B; Socratis Scholastici Historia ecclesiastica // PG, 67. – 1864. – Col.177 A; Ioannis Malalae Chronographia... - P.287. 5; Michailus Monachus. Vita et conversatio sancti patris nostri et confessoris Theodori abbatis monasterii Studii // PG, 99. – 1864. – Col.312.

20 Cirilli Alexandriae Opera omnia, Isidorus Pelusium et al. / Accur. et rec. J.-P. Migne // PG, 77. – 1859. – Col.417 D.

21 Theodori Studitae orationes et epistulae. – Col.922 D (Epist. I. 7).

22 Кн. Эп. XV. 1, 5.

23 Кн. Эп. XVI.2.

24 Кн. Эп. XV. 1, 6.

25 Кн. Эп. XV. 1, 6.

26 Кн. Эп. XV. 1, 2, 5.

27 Кн. Эп. XV. 3, 4;.

28 Кн. Эп. XV. 6.

29 Maspero J. Papyrus grecs d’epoque byzantine. – Le Caire, 1913. – T.2. Pars.2. – P.125.

30 Miracula S.Artemii (Diegesis ton thaumaton toy agioy...Artemioy) // Varia graeca Sacra. Сборник греческих неизданных богословских текстов IV-XV веков с пред. и указат. изд. А.Пападопуло-Керамевс / Записки имп. СПб. ун-та. Истор.-филол. фт.– Ч.95. – 1909. – P.35.

31 Scriptores originum Constantinopolitanarum / Rec. Th.Preger. Fasc.2: Ps.-Condini origines continens. Adiecta est forma urbis Constantinopolis. – Leipzig, 1989. – P.250.

32 Greek Papyri in the British Museum / Ed. F.G.Kenyon, H.I.Bell. – L., 1907. – P.3.

№1028, I, 12.

33 Кн. Эп. – XV. 1, 5.

–  –  –

Из византийских источников, прежде всего сочинений Феофана и Никифора, написанных в конце VIII – начале IX вв., известно о той вражде, которую питал к Херсону вернувшийся на трон в 705 г. василевс Юстиниан II Ринотмет1. Эта вражда вылилась в отправку против Херсона и других архонтств и кастра Таврики большой карательной экспедиции во главе с полководцами Стефаном Асмиктом и Мавром Вессом. Она была повторена после попытки вести переговоры, за чем последовало восстание херсонитов, к которым присоединились ромейские войска во главе с Мавром Вессом и новоназначенный архонт Херсона, дорифор василевса, спафарий Илья. Мятежники, собрав флот, отправились к Константинополю и свергли Юстиниана Ринотмета, провозгласив императором Филиппиком знатного бывшего ссыльного Вардана. Таким образом, эти события хорошо известны и неоднократно были предметом комментариев и исследований многих византинистов. Пожалуй, их не избежал никто из историков Византии. Но остается неясным, к какому времени относилось происшедшее. Его датируют и 710, и 711, и 712 гг.

Попытаемся уточнить это на основе немногих имеющихся данных и аналитических рассуждений.

Феофан поместил указанные события в своей “Хронографии” под 6203 г. от сотворения мира по александрийской эре, то есть 711 / 712 г. Из его рассказа следует, что в октябре “первый” флот ромеев-карателей уже отплыл обратно из Таврики. Возможно, первая экспедиция действительно была непродолжительной и пришлась на начало осени 711 г., как полагает И.С. Чичуров2. Но если принять эту точку зрения комментатора Феофана, тогда все последующие события, включавшие мятеж в Херсоне, прибытие в город для переговоров новой имперской делегации, подход и уход военных сил хазар, провозглашение василевсом Вардана-Филиппика, посылка Юстинианом “второго” карательного флота, осада города, очередные переговоры с хаганом хазар, вплоть до свержения Юстиниана, убитого в его лагере под Халкидоном 7 декабря 711 г., свершились в рекордно короткое время, в течение двух месяцев (октябрь-ноябрь).

Между тем, они могли быть и более длительными, в том случае, если считать их начавшимися не осенью 711 г., а в 710 г., точнее, летом или в августе-сентябре этого года3. Именно тогда в Херсон, Боспор и остальные кастра крымских архонтий вторглись войска во главе с патрикиями Стефаном Асмиктом и Мавром Вессом, а вместе с ними были доставлены архонт Херсона спафарий Илья и будущий узурпатор, изгнанник Вардан. Приезд мирной имперской делегации с небольшим числом дромонов, последовавший после гибели почти всего возвращавшегося флота во время октябрской морской бури, мог состоятся через несколько зимних месяцев весной, во второй половине марта-апреле 711 г., только когда открылся очередной навигационный сезон, а последующие разнообразные события (вторая карательная экспедиция во главе с патрикием Мавром Вессом, провозглашение Вардана императором Филиппиком) заняли лето и осень, так что флот с узурпатором на борту рискнул направиться из Херсона к столице Империи в конце ноября, в самый канун официального закрытия моря, дабы не дать Юстиниану II шанса вновь собраться с силами. Последний вариант развития событий представляется во всех отношениях более реалистичным, учитывая, что на одно лишь обычное плавание между Константинополем и Херсоном уходило около 10-15 дней плюс обратный путь, и в таком случае на происходившее в самом городе и его округе оставалось бы совсем мало времени.

Примечательно, что начало событий, связанных с восстанием равеннцев против Юстиниана II, если следовать порядку изложения в римской “Книге понтификов”, тоже относится к 710 г. (весной – небольшая экспедиция в Равенну сицилийского стратига, патрикия Феодора, с целью ареста наиболее враждебных к императору представителей равеннской знати, которые вскоре были казнены в Константинополе, за исключеним равеннского архиепископа Феликса, сосланного на берега Понта; летом, то есть в период подготовки и посылки первого карательного флота в Таврику, – восстание в Равеннском экзархате; октябрь – приезд в Италию нового экзарха Иоанна Ризокопа и его гибель на подступах к Равенне)4. Послать в Италию войска против мятежников василевс не только не успел, но и не мог, т.к. после открытия навигационного сезона 711 г. его внимание было поглощено бурными событиями, разыгравшимися в Херсоне, стремлением покарать изменившего ему херсонского архонта, спафария Илью, отправкой оказавшейся безрезультатной экспедиции Мавра Весса, планами борьбы с узурпатором Варданом-Филиппиком. В этом видится еще один аргумент против гипотезы А. Гийу, относившего равеннское восстание к 711 г.5 Херсонское же длилось, видимо, гораздо дольше, и его события захватили время с лета 710 г. до конца ноября 711 г.

1 Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения: “Хронография” Феофана, “Бревиарий” Никифора. Тексты, пер., коммент. – М., 1980. – С.40-42, 63-65, 156Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения... – С.128, комм.322.

3 Ср.: Nicephori archiepiscopi Constantinopolitani opuscula historica / Ed. C. de Boor. – Lipsiae, 1880. – P.44. 14; Бертье-Делагард А.Л. О Херсонесе // ИАК. – 1907. – Вып.21. – С.163; Шестаков С.П. Очерки по истории Херсонеса в VI-X веках по Р.

Хр. – М., 1908. – С.33; Якобсон А.Л. Средневековый Крым. – М., Л., 1964. – С.29;

Якобсон А.Л. Крым с вредние века. – М., 1973. – С.31; Treadgold W. A History of the Byzantine state and Society. – Stanford, Calif., 1997. – P.342; Байер Х.-Ф. История крымских готов как интерпретация Сказания Матфея о городе Феодоро. – Екатеринбург, 2001. – С.44.

4 См.: Бородин О.Р. Равеннский экзархат. Византийцы в Италии. – М., 2001. – С.161-165.

5 Guillou A. Regionalisme et independance dans l’Empire Byzantine au VIIe siecle.

L’exemple et de la Pentapole d’Italie. – Roma, 1972. – P.215-218.

О.І. Толмачова (Миколаїв)

ФОРМУВАННЯ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОГО ПОБУЖЖЯ

В ПАЛЕОЛІТІ Найдавніша історія Південної України, часткою якої є і Степове Побужжя, відома нам лише за матеріалами пам’яток кам’яного віку.

Джерельна база доповіді створена Причорноморською експедицією Інституту археології НАН України під керівництвом В.Н. Станко. Окремі матеріали були здобуті в різні часи В.М. Даниленком, Н.Г. Елагіною, В.І. Нікітіним, С.П. Смольяніновою, О.П. Чернишом та іншими дослідниками1.

В доповіді розглядається період історії від заселення мисливцями та збирачами Північного Причорномор’я до появи тут перших скотарів та землеробів. Значною мірою життя і діяльність людини того часу залежали від ресурсів і характеру оточуючого середовища – наявності промислових тварин, природних умов для продуктивного полювання, сировини для виготовлення знарядь праці, палива тощо. В зв’язку з цим, насамперед, розглянемо, як сучасна наука відтворює природне середовище, в якому опинилась первісна людина, поселившись в Степовому Побужжі в часи палеоліту і мезоліту.

Гідрографічна сітка в Степовому Побужжі близька до сучасної і була сформована ще в ранньому палеоліті.

Основним фактором, який утворював рельєф Степового Побужжя, є долина річки Південний Буг, яка поділяє Причорноморську низину в цьому регіоні на два підрайони:

правобережжя з глибоким долино-балковим розчленуванням і лівобережжя з відносно рівним та згладженим рельєфом. На півночі мережа долино-балкового розчленування щільніша, береги річок та балок крутіші. Довжина балок іноді сягає декількох кілометрів, вони мають круті схили, зарослі густим чагарником і деревами. Яри були відносно невеликі. На давніх терасах річок і балок серед уламків пісковику, вапняку, граніту, гнейсу та інших порід каміння часто зустрічаються оброблені людиною кремені. Долини річок переважно маловодні, порослі лучними травами. В руслах і на схилах їх зустрічаються виходи кременю, вапняку, гнейсу, пісковику, граніту, які слугували сировиною для виготовлення знарядь праці та спорудження жител первісній людині2.

Пам’ятки палеоліту і мезоліту в Степовому Побужжі розташовані своєрідними кущами і пов’язані з крутими берегами невеликих річок, балок та ярів. За матеріалами сучасних досліджень, найбільш густо заселеним був басейн правої притоки Південного Бугу річки Бакшали, яка є своєрідним вододілом між Причорноморською низиною та ВолиноПодільскою височиною. Крім долини Бакшали, значна кількість палеолітичних стоянок виявлена на схилах річок Кодима, Синюха, Савранка, Інгул.

Палеолітичні пам’ятки у переважній більшості розташовані на високих терасах Південного Бугу та його притоків. Таке розміщення мисливських таборів насамперед пов’язане з особливостями полювання бізонів. Розгляд гіпсометрії мезолітичних пам’яток показує, що зі зміною природних обставин (остаточне зникнення льодовика, спускання прильодовикових басейнів і перетворення річок на менш повноводні в голоцені) ранньомезолітичні пам’ятки розташовуються нижче на рівні перших надзаплавних терас. В пізньому мезоліті в зв’язку з кризою мисливського господарства розселення первісних мисливців і збирачів ведеться по всіх терасових рівнях в залежності від господарських уподобань їх невеликих рухливих груп.

Основою життєзабезпечення давньої людини були навколишня рослинність та тваринний світ.

Флора і фауна на протязі плейстоцену і голоцену неодноразово змінювалась в залежності від зміни клімату. Природознавцями визначено п’ять льодовикових періодів в плейстоцені і декілька плювіальних, теплих і вологих, та арідних, холодних і сухих, періодів в голоцені. На теренах Степового Побужжя найдавніші поселення відомі лише з періоду максимуму останнього (валдайського) зледеніння (Сагайдак 1, Анетівка 1 і 2, та інші). Сліди більш раннього перебування людей на цій території поки що невиразні і поодинокі, хронологія Анетівки 13 потребує уточнення.

У подальшому (18-15 тис. років тому) в зв’язку з відходом льодовика на півдні України ксерофітні степи змінюються бореальними сухостеповими ландшафтами з домішками листяних дерев у складі долино-балкових рестанців. Основним об’єктом полювання в цей період стає бізон. В незначній кількості у складі промислових тварин на поселеннях того часу зустрічаються кістки коня, північного оленя, сайги тощо.

На заключному (причорноморському) етапі деградації останнього льодовика поширюються злаково-різнотравні фітоценози разом з сосновошироколистяними і широколистяними лісами (дуб, граб, клен, горіх, вільха). Однак, клімат в цей період залишався нестабільним – теплі і вологі періоди (беллинг, аллеред) змінювались сухими і прохолодними (дриас І-ІІІ). В складі промислової фауни поступово зменшується кількість кісток бізонів і збільшується доля кісток коня.

Динаміка змін ландшафтів в голоцені також пов’язана зі зміною клімату. За даними В.І. Бібікової, Н.П. Герасименко та Г.О. Пашкевич, на півдні України на протязі голоцену ландшафт мав степовий характер.

Найбільшого поширення лісова рослинність в степах досягла в теплому і вологому атлантичному періоді, коли помітно зменшується розповсюдження в ярах берези і збільшується кількість дуба, липи, граба та береста. Найбільш важливі зрушення відбулись в складі фауни, де на зміну бізону прийшов тур, який згодом був приручений місцевими мисливцями3.

Достовірно існування населення в степах Південного Побужжя простежується з другої половини раннього етапу пізнього палеоліту.

Дослідники виділяють тут дві групи пам’яток: 1. „місцевого” східноєвропейського походження (Лєскі, Володимирівка – ш.8, Серединний Горб), 2.”прийшлі” центральноєвропейського походження (Сагайдак 1, Анетівка 1)4. Ґенеза місцевого населення поки що до кінця не з’ясована в зв’язку з відсутністю тут пам’яток мустьєрського часу.

Стосовно прийшлого населення всі дослідники погоджуються з тим, що з початком останнього зледеніння великі групи населення північних регіонів переселяються на південь. Серед цього потоку чітко відрізняється населення пізньооріньякського (епіоріньяк) кола, походження якого більшість дослідників пов’язують з Центральною Європою5.

В процесі розселення прийшлого населення і його взаємовідносин з місцевими племенами створюються нові етноісторичні угрупування, виникають нові господарсько-побутові системи та культурно-історичні спільноти. Різнобарвність населення поступово нівелюється, складається єдиний господарсько-побутовий комплекс мисливців на бізона, виникає своєрідна археологічна епіграветтська єдність6.

З потеплінням і відступом льодовика (17-10 тис. років тому) починається новий етап розселення первісних общин в степовому Побужжі. Розпадаються великі гетерогенні общини. Базові пізньопалеолітичні поселення цього періоду практично не відомі не лише в степах Південного Побужжя, але і на всьому просторі степового Причорномор’я. Всі досліджені в наш час пам’ятки фінального етапу пізнього палеоліту являють собою невеликі стійбища давніх мисливців, які, на думку дослідників, репрезентують однородові общини, котрі у пошуках мисливської здобичі розселяються по невеличких річках і балках межиріч Дністра – Південного Бугу – Дніпра7.

Розселення під час похолодання в степовому Причорномор’ї значних груп населення з Центральної і Північно-Східної Європи спричинило значний демографічний тиск на оточуюче середовище. Перш за все, були практично знищені стада бізонів. На думку С.М. Бібікова, така ситуація спричинила кризу мисливського господарства. Виникненню кризи мисливського господарства і подальшого його збільшення сприяло також удосконалення мисливського спорядження і виникнення луку та стріл8.

В кінці плейстоцену і на початку голоцену розпочинаються широкі міграції населення. Пов’язана така ситуація, з одного боку, з поліпшенням клімату, визволенням значних територій на півночі від впливу льодовика і появою значних багатих на здобич просторів для переселення, а з другого – з демографічним тиском на природне середовище та кризою мисливського господарства на півдні. В цей час значні групи населення з південних територій мігрують на північ, в той же час, з заходу і сходу в степи Північного Причорномор’я просякають племена з Балкан та Кавказу9.

В басейні Південного Бугу зафіксовано понад місцезнаходжень мезоліту. За своєю ґенезою вони чітко поділяються на дві групи: гребеніківські та анетівські (або „кукрекські”).

Населення анетівської („кукрекської”) культури формується на основі граветтського населення анетівської культури пізнього палеоліту.

Однією з найвиразніших пам’яток цієї культурно-історичної традиції є Абузова Балка. Матеріали цієї пам’ятки дають підстави простежити безпосередній розвиток традицій епіграветтського населення Бакшалінської ніши, про яке йшлося вище, на новому (мезолітичному) етапі розвитку. Традиції цієї культурної спільноти чітко простежуються за матеріалами інших місцезнаходжень на Побужжі (Синюхін Брод, Конецполь, Бубінка, Софіївка та ін.), а також за його межами10.

Відтворення найдавнішої історії Південного Побужжя пов’язане зі складними і часто недостатніми джерелами, як археологічними, так і палеозоологічними, палеоботанічними, геологічними тощо. В пізньому палеоліті простежуються дві культурні традиції, епіоріньякська (Сагайдак 1, Анетівка 1 та ін.) та епіграветтська (Анетівка 2, Івашкове 6 та ін.), які накладаються на місцевий субстрат, поки чітко не визначений (Володимирівка та ін.). В мезоліті досить чітко виокремлюються дві культурні традиції давнього населення – анетівські «кукрекські» та гребеніківські. Потребує подальшого дослідження, поряд з етногенетичним, розвиток господарства та соціального устрою.

Примітки:

1 Станко В.Н. Изучение памятников палеолита и мезолита на Николаевщине // Тез.

І обл. краєзнавч. конф. – Миколаїв, 1995. – С. 12-14; Смольянинова С.П. Карта памятников каменного века Степного Побужья // В.Н.Станко, Г.В.Григорьева, Т.Н.Швайко. Позднеепалеолитическое поселение Анетовка 2. – К., 1989. – С.113Смольянинова С.П. Палеолит и мезолит Степного Побужья. – К., 1990. – С.4Федорченко Т.П. Причерноморская низменность. – Одесса, 1965. – С.12;

В.Н.Станко, Г.В.Григорьева, Т.Н.Швайко. Позднепалеолитическое поселение Анетовка ІІ. – К., 1989. – С.7.

3 Герасименко Н.П. Развитие зональних ландшафтов четвертичного периода на территории Украины / Автореф. дис. доктора географ. наук. – К., 2004. – С.21;

Бібикова В.И., Белан Н.Г. Локальне варианты и группировки позднепалеолитического териокомплекса Юго-Восточной Европы // Бюл. МОИП.

– Отд. биологии. – 1979. – Т.84. – Вып.3. – С.3-14.

4 Станко В.Н. Мирное. Проблема мезолита степей Северного Причерноморья. – К.: Наук. думка, 1982. –С.90; Станко В.Н., Григорьева Г.В., Швайко Т.Н. Вказ.

праця. – С.99-102; Смольянинова С.П. Палеолит и мезолит Степного Побужья... – С.91-92; Станко В.Н. Давні мисливці на бізонів // Історія Одеси.. – С.13.

5 Гвоздовер М.Д., Иванова И.К. Палеолит // Лесс – перегляциал – палеоліт. – М., 1969. – С.14-21; Станко В.Н. Новая позднепалеолитическая стоянка в степях Северного Причорномор’я // Археологические исследования на Украине в 1967 г.

– К., 1968. – Вып.ІІ. – С.22-24; Праслов Н.Д. Некоторые специфические формы каменных орудий Мураловской палеолитической стоянки // Краткие сообщения Института археологи АН СССР. – 1972. – Вып. 131. – С.74-75; Станко В.Н., Григорьева Г.В. Исследование памятников каменного века на р. Ингуле // Древности Поингулья. – К., 1977. – С.50-51; Станко В.Н. Мирное... – С. 90;

Демиденко Э.Ю. Восточная Європа в контексте проблематики ориньяка Европы:

прошлые подходы и новые перспективы // Археологический альманах. – 2004. – С.186.

6 Борисковський П.Й. Проблема развития позднепалеолитической культуры степной области // Тр. VII Международного конгресса археологических и этнографических наук. – М., 1964. – С.1-9; Станко В.Н., Гладких М.І. Епоха пізнього палеоліту // Давня історія України. – К., 1997. – С.81-91.

7 Станко В.Н. Давні мисливці на бізонів // Історія Одеси... – С.15.

8 Бибиков С.Н. Позднейший палеолит Крыма // Материалы по четвертичному периоду СССР. – 1950. – Вып.2. –С.125.

9 Станко В.Н. Мирное … - С.127: Демиденко Ю.Э. До питання про час винаходу лука та стріл // Археологія. – Вип..60. – 1987.–С.5.

Станко В.Н. Епоха мезоліту //Давня історія України. – К., 1997. – С.131; Станко В.Н., Петрунь В.Ф., Максимюк Т.И. Позднемезолитическое местонахождение кукрекского типа на Южном Буге // Памятники древних культур СевероЗападного Причерноморья. – К., 1981. – С.5-12.

Е.Я. Туровский (Севастополь, Украина)

ОБ АТРИБУТАЦИИ МУЖСКИХ ПОРТРЕТОВ НА

ХЕРСОНЕССКИХ МОНЕТАХ РИМСКОЙ ЭПОХИ

Прежде всего, остановлюсь на понятии “римская эпоха” относительно нумизматики Херсонеса. На мой взгляд, наиболее реально считать началом этого этапа время гибели понтийского царя Митридата VI Евпатора. Сын Митридата Фарнак, поставленный на боспорский трон римлянами, своеобразная знаковая фигура, знаменующая новый исторический период в истории северопонтийского региона. Период, когда все политические доминанты расставляются римскими наместниками или римскими ставленниками. Реваншисткая попытка Фарнака, провально завершившаяся в битве под Зелой, можно сказать, не в счет. Если говорить о херсонесской нумизматике, то кратковременный период зависимости города от этого царя нашел отражение в выпуске оболов с мужским портретом на лицевой стороне и Девой с копьем и луком на оборотной1. Этот тип херсонесской меди, впервые появившийся при Фарнаке, становится доминирующим на несколько столетий вперед.

При этом, в мужском портрете явно угадываются портретные черты самого царя, известные по золотым статерам этого правителя.

Исключая кратковременный этап так называемой «первой элевтерии» с выпусками оболов, повторяющих типы монет периода независимости города, основным типом монет становится именно этот тип: мужская голова – Дева с луком и копьем. Относительно типа оборотной стороны можно предполагать, что он восходит к образу новой храмовой скульптуры главной городской богини Херсонеса, появившейся где-то в I столетии до н.э.2 Среди первых монет этого этапа несколько выпусков имеют на лицевой стороне бородатых персонажей. В.А. Анохин усматривает в них в трех случаях Зевса, в одном случае – скифа3. Нужно отметить, что это не более, чем вероятное предположение. Можно было бы видеть в этих персонажах боспорских царей, изображения которых, начиная с конца I в. н.э., приобретает именно такой облик – бородатое лицо с повязкой. К сожалению, портретов боспорских династов конца I в.

до н.э. – первой половины I в. н.э. мы не знаем; изображения на боспорском золоте этого времени представлены исключительно портретами римских императоров и их родственников. Таким образом, это не более чем одна из возможных вероятностей.

Еще Б.В. Кене видел в персонажах на херсонесских монетах римской эпохи портреты императоров, в частности, Домициана4. Иную точку зрения выразил А.В. Орешников, который считал, что на херсонесских монетах с лирой следует видеть божество Херсонас5. В основном, названными гипотезами и исчерпывается вопрос об атрибутации портретов на херсонесских монетах. Еще одну точку зрения, которая гораздо ближе к первой, чем ко второй, высказал А.Н. Зограф.

Кажутся весьма справедливыми его соображения, относительно портретов на золотых херсонесских статерах. Он отмечал, что на херсонесских золотых статерах следует видеть «такое же характерное для ранней Римской империи пластическое воспроизведение какого-либо отвлеченного понятия. Как бы ни истолковывались эти изображения, необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что все они, не будучи в полной мере портретами, сохраняют близость к общему облику соответствующего по времени римского императора. Именно поэтому на золотую чеканку в Херсонесе следует смотреть как на проявление лояльности, а не оппозиционности по отношению к Риму»6.

Разделяя, в основном, приведенную точку зрения, хочу ее расширить и дополнить. Во-первых, все изображения мужских лиц на херсонесских монетах (золотых, серебряных, медных) римской эпохи с конца I в. до н.э. до середины III в.н.э. выражали идею римского императора как такового, без передачи индивидуальных черт конкретных правителей. При этом в истории монетной чеканки Херсонеса римской эпохи был этап, когда эти портреты приобретали конкретные черты.

Речь идет об одной серии херсонесской меди, которая состояла из трех номиналов – тетрассария, трессиса и дупондия. Обычно эту серию относили ко времени Каракаллы, т.е. к 211-217 гг. Все монеты резко отличаются от всех прочих херсонесских выпусков «второй элевтерии»

мастерством изготовления, высокохудожественными штемпелями, красивыми квадратными формами букв надписей. Вся серия настолько необычна для Херсонеса, что о ней почти с уверенностью можно говорить как о произведении приезжего мастера7.

В.А. Анохин уделил этим выпускам особое внимание и установил факты, достоверность которых трудно опровергнуть. Прежде всего, проанализировав характер портретных изображений на тетрассариях серии, он пришел к заключению, что все они разделяются на четыре типа.

Первый тип8 представлен изображением мужского бюста с крупной безбородой головой, в венке, с правильными, несколько тяжеловатыми чертами лица. Это изображение отождествляется с образом Каракаллы.

Второй тип9 передает женский портрет: голова без венка, прическа изображена в виде тщательно расчесанных прядей на макушке, но уложенных завитыми локонами вокруг головы, от лба до затылка.

Лицо имеет не вполне правильные черты, длинный нос с горбинкой.

Очевидно, что это портрет матери Каракаллы, Юлии Домны.

Третий тип монет10 дает изображение молодого безбородого человека с венком на голове, с более тонкими чертами лица, нежели у Каракаллы. Исходя из атрибутации первых двух портретов, этот тип мог принадлежать брату Каракаллы, Гете, или Элагабалу.

Четвертый тип11 дает портрет мужчины без венка на голове. Для атрибутирования изображения В.А. Анохин прибегает к следующей аргументации. Поскольку без венка на голове изображались только члены императорского дома, имевшие титул цезаря, то и изображаемый персонаж должен был иметь этот титул. Однако при Каракалле никто такого титула не носил; следовательно, этот портрет нельзя отнести к его времени. Поскольку же портрет цезаря не мог появиться на монетах без сопровождения монет самого императора, то последние два типа следует датировать правлением Элагабала (218-222), приписав третий тип портрета самому императору, а четвертый – усыновленному им примерно за год до смерти (221 г.) Северу Александру12.

Если все перечисленные наблюдения В.

А. Анохина вполне справедливы, то его заключение о том, что все портреты по сути есть изображение божества Херсонас, которым в случае с портретной серией приданы индивидуальные черты правящих в Риме персон13, принято быть не может. Мнение о том, что на херсонесских монетах римской эпохи изображено городское божество – Херсонас, основано на недоразумении, поскольку еще А.В. Орешников доказал женскую природу этого божества, а на монетах явно мужские портреты14. Присутствие на портретной серии женского персонажа (Юлии Домны) не свидетельствует в пользу того, что портреты принадлежат Херсонас, а говорит как раз об обратном – на монетах изображены правящие в Риме особы. Данный портрет показывает, что даже пол не играл существенной роли. Важен и такой момент: на всех монетах портретной серии перед лицом персонажа изображалась лира. Это объединяет серию с многочисленными предыдущими выпусками как времени «второй элевтерии», так и с более ранними херсонесскими выпусками римского времени.

Итак, как представляется, вывод должен быть однозначным – подавляющее большинство портретов римского времени является изображениями римских правителей.

Примечания:

1 Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса (IV в. до н.э. – XII в.н.э.). – К., 1977.

2 Зограф А.Н. Статуарные изображения Девы в Херсонесе по данным нумизматики // ИРАИМК, II. – 1922. – С.359-375.

3 Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса I-III вв. н.э.//НЭ, IV. – 1963. – С.13-16.

4 Кене Б.В. Исследования об истории и древностях города Херсонеса Таврического. – СПб., 1848. – С.127, 128.

5 Орешников А.В. Этюды по нумизматике Черноморского побережья // ИРАИМК.

– 1922. – II. – С. 113-128.

6 Зограф А.Н. Античные монеты // МИА. – 1951. – 16. – С.156.

7 Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса (IV в. до н.э. – XII в. н.э.). – С.84.

8 Там же. Табл. XX. 286.

9 Там же. Табл. XX. 287, 288.

10 Там же. Табл. XX. 289.

11 Там же. Табл. XX. 290.

12 Там же. – С.84,85.

13 Там же. – С.84.

14 Орешников А.В. Херсонас, божество Херсонеса Таврического // ИАК, вып.65. – П., 1918. – С.144-152.

Н.А. Фролова (Москва, Россия)

О МОНЕТАХ БОСПОРА С ИМЕНАМИ СПАРТОКА И ПЕРИСАДА

(II в. до н.э.) Тезисы В 2000 г. были опубликованы дидрахма царя Спартока и золотой статер царя Перисада1.

1. Статья В.Н. Розова написана на высоком научном уровне, но вызывает сомнения подлинность обеих монет.

2. По словам находчика, монеты найдены случайно на античных поселениях, расположенных на территории Тамани (Темрюкский р-н).

В статье дано описание серебряной дидрахмы: л.с.: голова Спартока, украшенная диадемой вправо.

о.с.: лук в горите, под ним трезубец, украшенный дельфинами, справа монограмма, по сторонам надпись – справа [B], слева [] (рис. 3).

3. К.В. Голенко, впервые опубликовавший подобную дидрахму из собрания Американского Нумизматического общества (ANS), полагал, что монета чеканена общим штемпелем с л.с. монеты Спартока из ГИМ (рис. 1, 1а) и они датируются одним и тем же временем2.

К.В. Голенко, В.А. Анохин3, Е.С. Столярик4, В.Н. Розов считают дидрахму Спартока из ANS подлинной, а В.Н. Розов считает подлинной вновь опубликованную.

4. Но ещё в 1877 г. А. Заллет обратил внимание на то, что в легенде монеты Спартока из собрания Румянцева (ГИМ) буква эпсилон.

имеет лунарную форму – На дидрахме из Тамани эпсилон в слове B имеет прямоугольную форму – E. (рис. 3)5. Это обстоятельство заставляет усомниться в подлинности монет Спартока из ANS и Тамани. Настораживает и факт, упомянутый В.Н. Розовым, о том, что "ранее в течение 2004-2007 гг. на этом же участке были обнаружены ещё две однотипные монеты Спартока худшей сохранности, которые владелец продал как дубликаты"6.

5. Статеру Перисада из Тамани дано такое описание:

л.с.: голова Спартока, украшенная диадемой, вправо.

о.с.: Афина на троне, влево. В правой вытянутой руке – Ника, под рукой – буква К; левая опирается на щит, прислоненный к трону. Внизу трезубец, украшенный дельфинами. По сторонам надпись:

[B] [], слева - [ ][], под троном - монограмма из букв (рис. 4, 4а - увеличено).

ПА В.Н. Розов отмечает, что особенностью шрифта надписи и дифферента является наличие на концах букв грубо оформленных утолщений7.

Это верно, т.к. бросается в глаза грубость стиля изображения:

надписи изгибаются, буквы в надписи разного размера, начало и концы слов уходят за пределы монетного поля. Поле изрыто кавернами. Ника не парит над рукой Афины, а зажата в её кулаке. Это особенно заметно при сравнении статеров из собрания ГИМ, которые имеют тот же дифферент K] и происходят из раскопок Северского кургана (1881/2 г.) Поле монет этих статеров блестит, как зеркало. Надписи ровные и полностью читаются (рис. 5, 6).

Статеры Перисадов хронологически распределяются с первого десятилетия II в. до н.э. до 111/110 гг. до н.э., года смерти последнего Перисада.

История изучения "перисадов", вопросы хронологии рассмотрены В.Н. Розовым8 и Н.А. Фроловой9. Но первым, кто исследовал эти проблемы, был А. Сейриг10. А. Сейриг, разработавший хронологию статеров Лисимаха, датировал монеты Лисимаха с двумя монограммами серединой II в. до н.э. и позже. Статеры Лисимаха и Перисада найдены совместно в одном погребении Артюховского кургана.Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 |

Похожие работы:

«Министерство культуры Российской Федерации Правительство Нижегородской области НП «Росрегионреставрация» IV Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы» г. Нижний Новгород 30 – 31 октября 2013 Сборник докладов конференции В Сборник вошли только те доклады, которые были предоставлены участниками. Организаторы конференции не несут ответственности за содержание публикуемых ниже материалов. СОДЕРЖАНИЕ 1. Приветственное...»

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВО И ЭТНОПОЛИТИКА Материалы Седьмой Международной научно-практической Интернет-конференции 1 мая — 1 июня 2014 г. Под научной редакцией доктора политических наук Л. В. Савинова НОВОСИБИРСК 2015 ББК 66.3(0),5я431 О-285 Издается в соответствии с планом...»

«ISSN 2412-9720 НОВАЯ НАУКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-практической конференции 14 октября 2015 г. СТЕРЛИТАМАК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РИЦ АМИ УДК 00(082) ББК 65.26 Н 72 Редакционная коллегия: Юсупов Р.Г., доктор исторических наук; Шайбаков Р.Н., доктор экономических наук; Пилипчук И.Н., кандидат педагогических наук (отв. редактор). Н 72 НОВАЯ НАУКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД: Международное научное...»

«II. НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ А. А. Туренко УДК 94(469).066 Сведения об авторе Туренко Александр Александрович бакалавр 4 курса, кафедра истории Нового и новейшего времени, Институт истории, Санкт-Петербургский государственный университет. Научный руководитель кандидат исторических наук, доцент А. А. Петрова. E-mail: turenko24@mail.ru ВОПРОС О ПРИЗНАНИИ ПРАВ ПОРТУГАЛИИ НА УСТЬЕ КОНГО В АНГЛО-ПОРТУГАЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ Резюме В статье рассматриваются основные этапы спора за права Португалии на устье реки...»

«МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ VII «НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ Посвящается 70-летию полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год) «Помни о прошлом, созидай в настоящем, формируй будущее» Санкт-Петербург 08 апреля 201 Нобелевские чтения. Материалы VII научно-практической конференции с международным участием. 8 апреля 2014 года. Санкт-Петербург. СПб.: «Стратегия будущего», 2014. 337 с. В сборник включены материалы...»

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»Развитие современного образования: теория, методика и практика Сборник статей Международной научно-практической конференции Чебоксары 2014 УДК 37.0 ББК 74.04 Р17 Рецензенты: Рябинина Элина Николаевна, канд. экон. наук, профессор, декан экономического факультета Абрамова Людмила Алексеевна,...»

«Национальный заповедник «Херсонес Таврический» III Международный Нумизматический Симпозиум «ПриPONTийский меняла: деньги местного рынка» Севастополь, Национальный заповедник «Херсонес Таврический» 29 августа 2 сентября 2014 г. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ Севастополь «ПриPONTийский меняла: деньги местного рынка» // Тезисы докладов и сообщений III Международного Нумизматического Симпозиума (Севастополь 29.08. – 2.09. 2014) Издаются по решению Ученого Совета заповедника «Херсонес Таврический»...»

«ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РАН ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК Российская ассоциация историков Первой мировой войны При финансовой поддержке: Грант РГНФ № 14-01-14022/14 «Первая мировая война – пролог XX века» Проект №33.1543.2014/К «Первая мировая война как социально-политический феномен» (Минобрнауки...»

«ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ INNOVATIVE DEVELOPMENT CENTER OF EDUCATION AND SCIENCE АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ Выпуск II Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции (7 апреля 2015г.) г. Самара 2015 г. УДК 3(06) ББК 60я43 Актуальные проблемы и достижения в общественных науках / Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. № 2. Самара, 2015. 58 с. Редакционная коллегия: кандидат...»

«Анализ Владимир Орлов ЕСТЬ ЛИ БУДЩЕЕ У ДНЯО. ЗАМЕТКИ В ПРЕДДВЕРИИ ОБЗОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2015 Г. 27 апреля 2015 г. начнет свою работу очередная Обзорная конференция (ОК) по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), девятая по счету с момента вступления ДНЯО в действие в 1970 г. и четвертая после его бессрочного продления в 1995 г. Мне довелось участвовать и в эпохальной конференции 1995 г., в ходе которой ДНЯО столь элегантно, без голосования и практически...»

««РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА ХОЛОКОСТА» НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ХОЛОКОСТ» ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАЛТИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ (МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ) В отблеске «Хрустальной ночи»: еврейская община Кёнигсберга, преследование и спасение евреев Европы Материалы 8-й Международной конференции «Уроки Холокоста и современная Россия» Под ред. И.А. Альтмана, Юргена Царуски и К. Фефермана Москва–Калининград, УДК 63.3(0) ББК 94(100) «1939/1945» М «РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА...»

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА ФИЛИАЛ МГУ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ _ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА ВЫПУСК XV (V) СЕРИЯ В. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ИЗБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЛАЗАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» К 15 ЛЕ Т И Ю С О Д Н Я О С Н О В АН И Я Ф И Л И А Л А М Г У В Г О Р О Д Е С Е В АС Т О П О Л Е МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА ФИЛИАЛ МГУ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА ВЫПУСК...»

«Российская академия наук Институт восточных рукописей Пятые востоковедные чтения памяти О. О. Розенберга Труды участников научной конференции Санкт Петербург Пятые востоковедные чтения памяти О. О. Розенберга Печатается по постановлению Ученого совета ИВР РАН Пятые востоковедные чтения памяти О. О. Розенберга Труды участников научной конференции Составители: Т. В. Ермакова, Е. П. Островская Научный редактор и автор предисловия: Пятые востоковедные чтения памяти О. О. Розенберга М. И. Воробьева...»

«Рекламно-информационный бюллетень (РИБ) Февраль март 2015 История создания Центра научной мысли Центр научной мысли создан 1 марта 2010 года по инициативе ряда ученых г. Таганрога. Основная деятельность Центра сегодня направлена на проведение Международных научно-практических конференций по различным отраслям науки, издание монографий, учебных пособий, проведение конкурсов и олимпиад. Все принимаемые материалы проходят предварительную экспертизу, сотрудниками Центра производится...»

«Памятка к ходатайству о приеме еврейских иммигрантов Уважаемый заявитель, Вы хотите переехать в Федеративную Республику Германии в качестве еврейского иммигранта. В настоящей памятке нами изложены все правила процедуры приема. Здесь Вы найдете информацию о принципах и ходе процедуры приема иммигрантов, а также о формулярах заявления, которые Вам надлежит заполнить. Если у Вас возникнут вопросы, то Вы можете в любое время обратиться за разъяснением к коллегам зарубежных представительств...»

«Национальный исследовательский Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского Экономический факультет Философский факультет Институт истории и международных отношений, Институт рисков Институт филологии и журналистики Институт искусств Юридический факультет Факультет психолого-педагогического и специального образования Социологический факультет Факультет психологии Факультет иностранных языков и лингводидактики Институт физической культуры и спорта Сборник материалов III...»

«Белорусский государственный университет Институт журналистики ВИЗУАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАИНДУСТРИИ Материалы Республиканской научно-практической конференции (20–21 марта) Минск УДК 070-028.22(6) ББК 76.Оя431 Рекомендовано Советом Института журналистики БГУ (протокол № 5 от 29 января 2015 г.) Р е ц е н з е н т ы: О.Г. Слука, профессор, доктор исторических наук Института журналистики Белорусского государственного университета, профессор кафедры истории журналистики и...»

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.И. ЕВДОКИМОВА Кафедра истории медицины ЗУБОВРАЧЕВАНИЕ В РОССИИ: МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВО Чтения, посвященные 90-летию со дня рождения Г.Н. Троянского Материалы конференции МГМСУ Москва – 20 УДК 616.31.000.93 (092) ББК 56.6 + 74.58 П2 Материалы чтений, посвященных 90-летию со дня рождения П22 Г.Н. Троянского «Зубоврачевание в России: медицина и общество» М.: МГМСУ, 2014, 100 с. Кафедра истории медицины Московского государственного...»

«Министерство здравоохранения Республики Беларусь 12-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ Сборник материалов Гродно ГрГМУ ~1~ УДК 61 (091) + 615.1 + 614.253.5] : 005.745 (06) ББК 5 г я 431 +52.8 я 431 + 51.1 (2 Бел) п я 431 Д 23 Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом УО «ГрГМУ» (протокол №11 от 18.06.2012). Редакционная коллегия: Э.А.Вальчук (отв. ред.), В.И.Иванова, Т.Г.Светлович, В.Ф.Сосонкина, Е.М.Тищенко (отв. ред.), В.А. Филонюк....»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИЛНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»НОВЫЙ ВЕК: ИСТОРИЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ Сборник научных трудов ОСНОВАН В 2003 ГОДУ ВЫПУСК11 Под редакцией Л. Н. Черновой Саратовский государственный университет УДК 9(100)(082) ББК 63.3(0)я43 Н72 Новый век: история глазами молодых: Межвуз. сб. науч. тр. молодых ученых, аспирантов и студентов. Вып. 11 / Под ред. Л. Н. Черновой. –...» 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.