WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 |

«В ТРЕХ ЧАСТЯХ ЧАСТЬ III БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СБОРНИК РАБОТ 68-ой НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 16–19 мая 2011 ...»

-- [ Страница 13 ] --

Таким образом, работа по совершенствованию нормативного строя речи учащихся должна носить непрерывный характер. Необходимо обращать внимание на то, какие книги ученики читают в свободное от занятий время, так как связь между литературными предпочтениями школьника и уровнем правильности его речи бесспорна, а на уроках использовать специально разработанные комплексы упражнений. Однако самым важным условием эффективности процесса обучения нормам русского литературного языка является личное стремление учащихся к совершенствованию собственной речи.

Литература

1. Русский язык и культура речи / А. И Дунев, М. Я. Дымарский, А. Ю. Кожевников и др. М.: Высш. шк.: Изд-во Рос. гос. пед. ун-та, 2004.

2. Савко И. Э. Система упражнений по обучению грамматическим нормам русского литературного языка / И. Э. Савко // Русский язык и литература. 2008. № 6.

С. 22–31.

ЛІТАРАТУРНЫЯ ПАРОДЫІ ПЯТРА СУШКО:

ЖАНРАВАЯ СВОЕАСАБЛІВАСЦЬ

К. А. Кумейша Што такое пародыя? Паводле «Паэтычнага слоўніка» В. П. Рагойшы «пародыя (грэч. parodia – супрацьспеў, песня навыварат) – жанр сатырычнай літаратуры, заснаваны на карыкатурным перайманні асаблівасцей нейкага твора, творчай манеры асобнага аўтара ці літаратурнага напрамку. Пародыя абавязкова падразумявае арыгінал, кантрастуе з ім, часам пераўзыходзіць яго па сваёй мастацкай вартасці.

Камічны эфект у пародыі ствараецца неадпаведнасцю формы твора, які парадыруецца, новаму, процілегламу яму зместу, паказам асобных характэрных рыс парадыруемага твора ў шаржавым, часта гіпербалізаванаабсурдным выглядзе» [3, с. 274]. Як жанр пародыя сфарміравалася яшчэ ў старажытнай Грэцыі. Пародыя – не другасны, а цалкам самастойны жанр літаратуры, павінна стварацца на высокім мастацкім узроўні.

Наяўнасць пародыі сведчыць пра сталасць і напоўненасць літаратуры.

Выкрываючы недахопы і слабасці ды караючы распусту, парадыст мусіць суадносіць з гэтымі прадметамі тон і стыль свайго твора.

Слабасці ён павінен пераследаваць лёгкаю насмешкаю, заганы гнаць горача, з гневам. На гэтай падставе пародыя падзяляецца на жартаўлівую і важную: у першым выпадку пануе насмешка, у другім – гнеў. Акрамя смеху-выкрыцця існуе і смех-выпраўленне.

Пародыя бывае сацыяльна-бытавой, палітычнай, антыклерыкальнай і літаратурнай. У сваю чаргу літаратурная пародыя таксама мае свае разнавіднасці. Расійскі даследчык А.

Марозаў вылучыў тры віды літаратурнай пародыі:

• гумарыстычная, ці жартоўная, пародыя, якая адрозніваецца аслабленай накіраванасцю ў адносінах да другога плана, што збліжае яе з камічнай стылізацыяй і якая займае нейтральную пазіцыю ў адносінах да свайго арыгінала, не імкнучыся яго дэскрэдытаваць;

• сатырычная пародыя, якая вылучаецца дакладнай накіраванасцю супраць парадыруемага аб’екта і займае рэзка крытычную пазіцыю ў адносінах да свайго арыгінала;

• парадыйнае выкарыстанне, якое змяняе сваю накіраванасць і мае пазалітаратурныя мэты [2, с. 48].

У гісторыю беларускай літаратуры Пятро Паўлавіч Сушко ўвайшоў у першую чаргу як аўтар шматлікіх пародый, сатыр, эпіграм, баек (зборнікі «Ганарлівы сучок» (1975), «Восці напагатоў» (1978), «Парнаская кузня» (1981)). Вядомы ён і як дзіцячы пісьменнік (зборнікі вершаў «Вясёлы бай» (1980), «Чмялёва гушкалка» (1986), «Ехаў кот ў лес па дровы» (1990), «Жораў з выраю вярнуўся» (1994). Належаць яму творы грамадзянскай і інтымнай лірыкі, і пераклады з польскай, рускай, украінскай і армянскай моў. Падпісваў паэт свае вершы такімі псеўданімамі, як Ясь Ажынскі, Пятрусь Абаранак, Міхась Валашковіч, Цімох Дзераза, Халімон Клін, Яська Лысы, Апанас Парнаскі, Кастусь Паўлюковіч, П. Рамянец, Кірша Рымар, Раман Сітковіч, Тамаш Тутэйшы. Пятро Сушко першы ў беларускай літаратуры напісаў вянок парадыйных санетаў «Паэтычнае веча» (пад псеўданімам Цімох Дзераза, 1983) і вянок гумарыстычных актаў «Роздум ля Парнаса» (пад псеўданімам Кірша Рымар, 1983).

Сярод вышэй вылучаных відаў пародый у Пятра Сушко дамінуе менавіта літаратурная, у якой высмейваюцца асобныя заганы чыста творчага парадку. Прадметам паказу літаратурнай пародыі з’яўляецца не непасрэдна рэчаіснасць, а яе апасродкаванае адлюстраванне ў парадыруемым творы, г. зн. парадыруемы твор у адзінстве яго формы і зместу.

Пры гэтым адбываецца камічнае пераасэнсаванне пратаслова парадыстам, мэта якога – паказаць чытачу ідэйныя ці мастацкія (а часцей і тыя, і тыя) няўдачы і хібы парадыруемага аўтара. Дыялектычнае адзінства падобнага і адрознага – аснова літаратурнай пародыі. Згодна з падзелам А. Марозава, літаратурныя пародыі Пятра Сушко варта аднесці да гумарыстычных, ці жартоўных.

У вершы Пятра Сушко «Ave Yanina!» адбываецца парадыраванне на ўзроўні формы твора. Першааснова – гэта верш Максіма Танка «Ave Maria!». Пры тым капіраванне формы відаць ужо ў самой назве твора.

Парадыраванне праяўляецца ў выкарыстанні паўтораў у канцы кожнай страфы («Ave Yanina!»), празмернай колькасці памяншальна-ласкальных слоў («тварык», «раненька», «ножанькі», «косанькі», «пальчык»).

П. Сушко не імкнецца дэскрэдытаваць арыгінал.

Гэтая пародыя не мае на мэце выкрыць стылістычныя недахопы першаасновы, а выконвае іншую функцыю – паказаць аўтарскі стыль, непадобны да іншых:

Звон кос уранні кліча на пожню, Толькі глухому не ўчуць яго можна, Раненька ўстала дзяўчо маладое, Тварык абмыла крынічнаю вадою, Граблікі ў ручаньках зграбнай дзяўчыны… Ave Yanina! [4, с. 11].

Пятро Сушко ў большасці выпадкаў аб’ектам парадыравання выкарыстоўвае вырваныя з тэксту радкі, якія без кантэксту незразумелыя ці здаюцца зусім няўдалымі, недарэчнымі. Такога кшталту пародыя на Раісу Баравікову «Лірычна-арыфметычнае».

Паэт стварыў новы сюжэт. Здаецца, удалося яму і пераняць творчую манеру пісьменніцы, яе стыль. Парадыраванне дасягаецца дзякуючы своеасабліваму камічнаму стылю, у якім ужываецца побач кніжная і вусна-паэтычная, народная лексіка.

Напрыклад:

За крысо я яго – скубель! – І прыціхла ўся ва ўзрушэнні:

Штосьці шаснула, як рубель, У яго бакавой кішэні [4, с. 16].

Форма твора Нэлы Тулупавай удала выкарыстана у вершы «Няясныя згадкі», дзе за аб’ект парадыравання ўзята перанасычанасць паўтораў адных і тых жа радкоў, што стварае эфект загрувашчанасці. Камізм у тым, што гэтыя паўторы выкарыстаны дзеля лепшага запамінання А.

Тулупавай пэўнай інфармацыі, як дае зразумець нам Пятро Сушко.

Асноўная думка твора заключана ў апошніх радках:

А можа, не толькі памяць Такая, Такая, Такая, Такая ў мяне дзявочая [4, с. 26].

Ёсць у Пятра Сушко і пародыі на творы Рыгора Барадуліна. За аб’ект парадыравання ў вершы «Дойная Пегасіца» ўзяты наступныя радкі:

Калі ўмела жыць, Дык можна і каня даіць [4, с. 34].

Пісьменнік на ўзроўні зместу развівае думку Барадулина. Тут выкарыстаны зніжана-камічны стыль, пераплецены кніжная і народная лексіка. Набывае жаночае аблічча ў парадыста і конь Пегас, стаўшы Пегасіцай.

Адбываецца своеасаблівая гульня часу, стыляў, сітуацый, герояў, дзе ўсё пераплецена:

Чытач, Ты, мабыць, не паверыш, Як я ля вымя шчыраваў, Адкрыўшы ў ім такую неруш, Якой ніхто не адкрываў [4, с. 26].

Слова «неруш» у літаратурную мову ўвёў сам Р. Барадулін вершам «Неруш». Пазней ён назваў так і свой зборнік вершаў. Відавочна, што Пятро Сушко пры напісанні сваіх пародый арыентаваўся на адукаванага чытача, які добра знаёмы з творчасцю народнага паэта Р. Барадуліна.

Аб’ектам парадыравання ў творы «Вершаванае віраванне» з’яўляецца злоўжыванне алітэрацыяй (паўтарэнне аднолькавых або падобных зычных гукаў) Уладзімірам Дзюбам.

Зварот да гэтага прыёму выкарыстаны тут для простай гульні ў словы, для паэтычнай забавы:

Віра Вірлом Вірне – Песня Спесніцца І ў мяне [4, с. 50].

У творчай скарбніцы Пятра Сушко ёсць дзве пародыі на Кандрата Крапіву: «Вось дык марная трава!» і «Ясь і Стася». Першая з’яўляецца хутчэй пародыяй на псеўданім пісьменніка, якім акрэсліваецца кола дзеяння вялікага байкапісца і сатырыка. У гэтай пародыі аўтар кпіць не з Кандрата Крапівы, а з тых герояў, якія трапілі пад яго выкрывальны смех. Тым самым ён ўзвялічвае ролю класіка.

Поп і ксёндз пра пекла ўмелі Балбатаць, а Крапіва Так свянціў іх, што нямелі… Вось дык марная трава! [4, с. 67].

Тут адчуваецца відавочны зварот да знакамітага чатырохрадкоўя паэта-сатырыка, дзе ён тлумачыць выбар свайго псеўданіма:

Я ў мастацкім агародзе Толькі марная трава.

А якая! Смех, дый годзе:

Я – пякучка-крапіва [4, с. 67].

Аб'ектамі гумарыстычных і сатырычных твораў П. Сушко былі не толькі адсутнасць у творах літаратараў значных грамадскіх думак, дробязнасць тэматыкі, надуманасць сюжэтных збудаванняў, неглыбокае пранікненне ў сутнасць жыццёвых працэсаў, але і цяплічнасць, безаблічнасць, бяскрыласць, другаснасць і інш. Адчуванне агульнага літаратурнага працэсу дазволіла парадысту свабодна пачуваць сябе пры парадзіраванні розных літаратурных жанраў. Парадыст умее закранаць тыповыя з'явы, раскрыць іх сэнс, абагульніць. У гэтым яму садзейнічалі назіральнасць, тонкае адчуванне аўтарскага стылю, дакладнае разуменне індывідуальнасці пісьменніка, уменне пранікнуць у творчую лабараторыю, высветліць псіхалогію творчага працэсу. Таму адчуваецца, што за пародыяй стаіць кваліфікаваны майстар, мастак, улюбёны ў сваю справу.

У асобе Пятра Сушко ўдала спалучыліся даследчык, пісьменнік і крытык. Парадыст валодаў пачуццём гумару. І гумар гэты па-сяброўску шчыры і добразычлівы. Яго пародыі выклікаюць добры настрой, смех ад душы.

Литература

1. Беларускія пісьменнікі: бібліяграфічны слоўнік: у 6 т. Пад рэд.

А. В. Мальдзіса. Мінск, 1995. Т. 5. С. 453–456.

2. Морозов А. А. Пародия как литературный жанр (к теории пародии) // Русск.

лит. 1960. №1. С. 48–78.

3. Рагойша В. П. Паэтычны слоўнік. Мінск, 1979. С. 274–276.

4. Сушко П. Парнаская кузня: Сатыра і гумар. Мінск, 1981.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

НАЛОГОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

А. В. Груша Современная действительность характеризуется господством рыночной модели экономики, важнейшим институтом которой является институт конкуренции. Конкуренция является чертой, свойственной практически всем сферам общественной жизни – как в экономике, так и в политике и науке. Налоговая конкуренция свойственна и сфере налогообложения. Однако на сегодняшний день среди экономистов нет единой точки зрения о влиянии налоговой конкуренции на экономические процессы.

В данном разделе будет предпринята попытка проанализировать положительные и отрицательные стороны налоговой конкуренции, для того, чтобы принять необходимость налоговой конкуренции либо отвергнуть данную форму налоговой координации в рамках функционирования интегрированных пространств.

На сегодняшний день однозначного, общепринятого определения налоговой конкуренции в экономической литературе не существует. Сторонники налоговой конкуренции часто обращаются к работе Чарльза Тибу «Безупречная (чистая) теория местных расходов» [3].

Суть гипотезы Тибу состоит в том, что потребители выбирают определенный набор общественных благ и уровень налогообложения, наиболее соответствующий их предпочтениям, посредством миграции из одного административно-территориального округа в другой.

Механизм налоговой конкуренции сводиться к тому, что местные власти предоставляют определенный набор общественных благ, беря за это плату в виде налогов. Потребители выражают свои предпочтения путем переселения в ту территориально-административную единицу, которая наиболее точно и полно отражает их потребности в общественных благах. Таким образом, в каждой административно-территориальной единице формируются Парето-оптимальные бюджеты, то есть по своей сути они представляют собой равенство между издержками, которые представлены производством и обеспечением общественными благами населения той или иной административнотерриториальной единицы, и выгодами, представленными в виде налогов и сборов. Различия в налоговых ставках являются благотворными, поскольку предоставляют налогоплательщикам больше выбора и, соответственно, больше возможностей для удовлетворения своих потребностей, что заставляет правительства работать эффективнее.

Беря в основу гипотезу Тибу, под налоговой конкуренцией будет пониматься возможность налогоплательщиков уменьшить свое налоговое бремя путем перемещения товаров и услуг, а также движимых факторов производства из юрисдикции с более высоким налогообложением в юрисдикцию с низким налогообложением.

Перенеся данную трактовку в рамки интегрированного пространства, можно сказать, что налоговая конкуренция представляет собой соперничество государств-членов интегрированного пространства за привлечение на свою территорию мобильных факторов производства, а также потока товаров и услуг с помощью формирования определенной среды налогообложения с целью максимизации собственных доходов.

Владельцы мобильных факторов производства реагируют на изменение уровня налогообложения и перемещают их в страну с наиболее благоприятным налоговым климатом и с оптимальным предоставлением для них общественных благ.

В современной экономической литературе нет однозначного мнения по поводу «положительного воздействия» или «вреда» налоговой конкуренции. Например, немецкие и швейцарские экономисты в целом положительно оценивают налоговую конкуренцию, в то же время американские ученые более осторожны в своих оценках и требуют определенных «ограничений» для налоговой конкуренции. Наконец, негативно к налоговой конкуренции относятся многие представители теории развития, опасаясь, что налоговая конкуренции я приведет к еще большому обнищанию слаборазвитых стран [2].

С точки зрения международной экономической интеграции, к положительным сторонам налоговой конкуренции можно отнести следующие:

• Эдвардс и Митчелл, говоря о налоговой конкуренции, утверждают, что налоговая конкуренция способствует процветанию национальной экономики, ее ускоренному продвижению вперед, расширяет права предпринимателей и становится основным инструментом в борьбе с раздувшимся налоговым аппетитом правительств [4, с. 4];

• налоговая конкуренция приводит к более низкому уровню налогов и меньшему налогообложению сбережений и инвестиций;

• Альфано утверждает, что налоговая конкуренция поддерживает долгосрочный экономический рост [1, с. 11];

• Отис считает, что налоговая конкуренция поощряет политиков принимать более разумные налоговые решения [1, с. 11];

• Раушер показал, что конкуренция между юрисдикциями повышает уровень эффективности правительств и ограничивает вмешательства правительств в экономическую жизнь [1, с. 11].

Противники налоговой конкуренции, выдвигают следующие положения о ее неэффективном функционировании (публикациях ОЭСР) [1]:

• политика низких налогов «несправедливо разрушает налоговые базы других стран и искажает аллокацию капитала и услуг»;

• налог не должен быть доминирующим фактором при принятии решения об аллокации капитала;

• налоговая конкуренция – это «изменение желательного состава и величины налогов и государственных расходов»;

• налоговая конкуренция «может препятствовать применению прогрессивных ставок налогов и достижению цели распределения дохода»;

• «вредные налоговые практики могут существовать, когда налоговые режимы устроены так, чтобы уменьшать налоговую базу других стран. Это может произойти тогда, когда налоговые режимы привлекают инвестиции и сбережения, имеющие другую страну происхождения».

На развитие налоговой конкуренции влияет множество факторов. Однако ключевыми можно считать следующие факторы [1]:

• постепенная ликвидация традиционных барьеров для межгосударственного перемещения факторов производства, товаров и услуг. Это особо актуально в рамках интегрированного, в рамках которого между странами отсутствует пограничный контроль и мобильность факторов производства, потребителей, а также движение потока товаров и услуг является максимальной;

• научно-технический прогресс, ведущий к куда большей свободе перемещения факторов производства, а также большему информационному обмену между различными регионами.

Таким образом, можно сказать, что в мировой практике изучения вопросов налогообложения нет однозначного ответа на вопрос, является ли налоговая конкуренция позитивным либо негативным явлением.

Положив в основу анализа гипотезу Тибу и модифицировав ее с учетом особенностей каждого отдельного этапа международной экономической интеграции, можно сделать следующие выводы касательно налоговой конкуренции:

• налоговая конкуренция имеет место на различных этапах интеграционных процессов, однако ее границы ограничены;

• гипотеза Тибу модифицируется до определенной стадии интеграции, а потом функционирует по своим первоначальным предпосылкам;

• налоговая координация является необходимым и оправданным явлением в рамках интеграционных процессах, только имеет свои отличительные особенности и формы на каждом этапе интеграции.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование налоговой конкуренции в качестве метода налоговой координации в рамках международной экономической интеграции является теоретически обоснованным. Однако каждый этап экономической интеграции с учетом своих отличительных особенностей определяет свои рамочные условия для применения налоговой конкуренции.

Литература

1. Мичел Д. Конкуренция налоговых законодательств и налоговой реформы: налоговая политика должна способствовать экономическому росту. М., 2004.

2. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политика налогов. М., Финансы и статистика. 2004.

3. Charles M. Tiebout A Pure Theory of Local Expenditures // The Journal of Political Economy. 1956. Volume 64. Issue 5.

4. Chris Edwards, Daniel J. Mitchell Global Tax Revolution: The Rise of Tax Competition and the Battle to Defend It. Washington, D.C, 2008.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ «БЫСТРОРАСТУЩИХ» ФИРМ

В БЕЛАРУСИ В КАТЕГОРИЯХ ЭВОЛЮЦИОННОЙ

ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ)

А. М. Сидорова Смена экономических формаций на рубеже 90-х годов поставила все страны на постсоветском пространстве перед проблемой выхода из методологического и идеологического тупика. Ввиду особых характеристик социально-экономической системы Беларуси именно эволюционный подход позволят рассматривать экономику в рамках динамического процесса и выработать свой уникальный путь развития через поиск в самой системе внутренних источников, способствующих преодолению противодействующих факторов и содействующих переходу в новое качественное состояние.

Истоки эволюционной экономики можно найти еще в трудах признанных классиков, но как полноценное экономическое направление оно сложилось только во второй половине XX века.. Хотя такое заимствование порождает много дискуссий в самом направлении и пока еще не выработана единая методика и категориальный аппарат, это позволяет рассматривать социально-экономическую систему как живой организм, который развивается, эволюционирует [1].

С позиции эволюционной экономики важнейшим институтом является фирма. Фирма имеет статус одного из основных институтов современной экономической системы, активно осуществляющая свою деятельность не только во внутренней среде, но и во внешнем пространстве, во взаимодействии с другими институтами. Фирма, как институт, выполняет различные функции – от создания новых норм и правил до внедрения инноваций, поддержки занятости [2].

Именно связь масштаба фирмы с вкладом в создание новых рабочих мест и масштабом инновационной деятельности изучается представителем эволюционной экономики Д. Берчем и его последователями.

В своих фундаментальных работах “The job generation process: a report prepared by the Massachuscеts Institute of technology on neighborhood and regional change for the Economic development administration” (1979) и Job creation in America.

How our small est companies put them ost people to work” (1987) Д. Берч на основании организованного им эмпирического исследования американских фирм выявил закономерности во вкладе фирм разных размеров в создании занятости в стране. Оказалось, что за исследованный период с 1969 по 1976 гг. в США 82% вновь образованных рабочих мест были созданы малыми фирмами. Причем это были быстрорастущие фирмы. Такие «быстрые», а точнее быстрорастущие фирмы, Д. Берч назвал “газелями”. Все остальные фирмы Д. Берч причислил к двум другим группам: «“слоны” – крупные стагнирующие компании (эти компании имеют огромные возможности для создания новых рабочих мест, но создают мало) и “мыши” (это мелкие компании, которым так и не удалось укрепить свои позиции и которые оказывают заметного влияния на экономику). Одним из главных достижений Берча является вывод о том, что “газели”, которые, несмотря на свою малочисленность (примерно 5% от общего числа фирм), являются важнейшими игроками в экономике и поэтому имеют исключительное значение для ее развития [3].

Подход Берча оказался продуктивным и для изучения фирм в других странах. Подобные исследования достаточно активно проводятся и в России, в основном, во главе с А.Ю. Юдановым. По прямым расчетам быстрорастущих фирм в России вдвое больше, чем на Западе, но их влияние на экономику гораздо меньше [4].

В Беларуси подобных исследований пока не проводились. Поэтому мы предприняли попытку изучить специфику развития фирм-“газелей” в РБ и проанализировать с учетом особенностей историко-экономического развития белорусской экономики и их влияние на процесс создания и сохранения рабочих мест на примере отрасли машиностроения и металлургии РБ.

Эмпирической базой нашего исследования явились данные по 74 предприятиям в отрасли машиностроения РБ за 2002-2010 гг. Эти показатели – изменения численности работников, производительности труда и объемов продаж, полученные из Министерства промышленности Республики Беларусь, были предварительно переведены нами в сопоставимые цены и очищены от инфляции.

В теоретическом плане нам, прежде всего, пришлось уточнить определение “быстрой” фирмы. В связи с историко-экономическими условиями РБ было выведено определение белорусской “газели”.

Белорусская “газель” – это фирма с ростам объема продаж по сравнению с базисным годом или резким скачком в отчетном, имеющая стартовый объем продаж в базовом периоде не менее 1 млн. бел. руб. и сумевшая удержать занятость приблизительно на одном уровне или ее увеличить. В результате применения этой методики к анализу 74 предприятий отрасли машиностроения удалось выделить7 фирм, которые в периоде 2002-2010 гг. можно назвать белорусскими “газелями”: ОАО “Клецкий мехзавод”, ОАО “Лидсельмаш”, ОАО “Бобруйскагромаш”, РУП “МЗШ”, РУП “Гомсельмаш”, ОАО “Интеграл”, ОАО “ЗАВОД МИНСКАГРОПРОММАШ”, т.е. 5 крупных, 1 среднее и 1 малое предприятие.

В результате прямых расчетов, в категорию белорусских “газелей” попали, в основном, крупные предприятия (хотя есть среднее и даже одно малое), что противоречит американской и европейской практике. Такие фирмы у нас (в отличие от выводов Берча) представляют собой сравнительно большой процент (в нашем случае 9 % от общей выборки).

При этом, в отличие от других стран, эти предприятия не концентрируют в себе весь потенциал роста в масштабах страны.

В первую очередь это связано с особенностями белорусского машиностроения.

Во-первых, эта отрасль консервативна и статична. Исторически в ней всегда отдавалось предпочтение крупным предприятиям. К тому же в этой отрасли всегда преобладали старые технологии, изменения которых требуют колоссальных затрат и инвестиций. Причем отдача (получение прибыли) от вложений происходит далеко не сразу. Это заставляет предприятия до последнего использовать старые технологии. К тому же финансирование таких масштабных проектов не находит инвесторов, которым нужны гарантии получения быстрой отдачи.

Во-вторых, за последнее десятилетие в этой отрасли наблюдалось снижение объема продаж. Несмотря на огромный вклад машиностроения в ВВП, эта отрасль является стагнирующей. Потенциальные “газели” в отличие от западной практики вносят очень малую долю в ВВП.

Фактическая производительность у большинства предприятий по сравнению с 2002 годом упала в разы.

В-третьих, трудность появления в стране полноценных “газелей” обусловлено ограничениями со стороны спроса. К тому же эта отрасль как никакая другая зависит от энергоресурсов, цены на которые в рассматриваемый период неизменно росли.

Такое положение одной из ведущих отраслей страны приводит к необходимости коренных изменений в этой отрасли.

Очевидно, что ключевую роль должно сыграть внедрение инноваций.

Причем не только внедрение собственных разработок, но и имитация достижений других иностранных фирм. Но для этого необходимы средства, которые можно получить либо от государства, либо от инвестора.

Эта отрасль является преимущественно государственной, поэтому предприятиям приходится рассчитывать в основном на помощь государства.

Однако эффективность государственной поддержки крайне низкая, поэтому существует необходимость снижения государственной собственности в машиностроении для стимулирования частной инициативы. Все изменения в этой отрасли должны иметь реорганизационный характер, направленный на увеличение конкурентоспособности предприятий. В первую очередь, это должно быть связано с увеличением действующих частных малых и средних фирм (согласно выводам Берча) путем предоставление им льгот.

Литература

1. Hodgson G.M. Darwinism in Economics: From Analogy to Ontology// Journal of Evolutionary Economics. 2002. Vol. 12. Issue 3. P. 274-281.

2. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений / Перевод М.Л. Каждана, Под ред. В.Л. Макарова. М., 2002.

3. Henrekson M, Johansson D. Gazelles as job creators – a survey and interpretation of the evidence / Интернет-адрес: www.ratio.se/pdf/wp/mh_dj_gazelle.pdf.

4. Юданов А.Ю. Быстрорастущие фирмы в России: экспериментальные данные и перспективы эконофизического моделирования модернизации экономики / Интернет-адрес http://www.mathnet.ru/links/831614b3987fb547574248856a247137/ufn2572.pdf.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ЦЕНЫ В СФЕРЕ УСЛУГ

М. Ю. Шилько Услуги – важный вид экономической деятельности, оказывающий влияние на все стороны жизни общества. Степень удовлетворения потребностей населения в услугах является одним из главных индикаторов уровня и качества жизни. В целом, услуги имеют характерные черты, которые отличают их от товаров: неосязаемость (нематериальный характер), неотделимость от лиц, потребляющих услуги (индивидуальный характер потребления), неспособность к хранению (невозможно накапливать и перевозить), неразрывность производства и потребления услуги и нестабильность качества, при оценке которого надо учитывать не только результат, но и процесс оказания услуги.

Вместе с тем потребление услуг, в отличие от потребления материальных благ, не имеет ограничений. Потребитель обычно формирует спрос на услуги нескольких видов одновременно.

Существует два вида услуг:

• услуги, которые опосредуются вещно. Они связаны с потребительскими товарами (материальные);

• услуги, не связанные с материальными продуктами. Их действие направлено на человека или на условия, в которых он находится, их производство неотделимо от потребления (нематериальные).

Специфической отраслью услуг является международный туризм.

Сейчас насчитывается более 160 видов услуг (по классификации

ВТО). Вот некоторые из них:

• социально-культурные: наука, научное обслуживание, образование, медицина, физическая культура, социальное обслуживание, искусство, культура, туризм, другие рекреационные услуги;

• производственно-сбытовые: строительство, транспорт, связь, складское хозяйство, коммунальное обслуживание, торговля, реклама, биржевые, посреднические, операции с недвижимостью, аренда;

• социально-бытовые: бытовые услуги, общественное питание, гостиничное обслуживание;

• финансово-страховые: финансовые, банковские, страховые и т.н.

профессиональные: консалтинг, инжиниринг, юридические, бухгалтерские, информационно-вычислительные услуги [2, c. 5].

Так же, саму динамику сферы услуг определяют долговременные экономические факторы. Формирование в системе общественного разделения труда самостоятельных звеньев, специализирующихся на производстве услуг потребительского назначения, вызвано требованиями закона возвышения потребностей. В составе потребительских расходов населения увеличивается доля расходов на услуги и особенно быстро на услуги высокого класса.

Важным аспектом в сфере услуг является ценообразование. Конкретно данной сфере присуща асимметричность информации. Потребитель далеко не всегда имеет надлежащую информацию о качестве оказываемой ему услуги, поэтому цена рассматривается им как показатель качества и важный рыночный сигнал.

В ценообразовании на услуги важным фактором является их сиюминутность, обусловленная тем, что они не поддаются накоплению в запасах – момент создания и потребления услуги совпадают во времени, а нереализованная возможность оказания услуги исчезает навсегда (например, пустые места в самолете). Отсюда проистекает возможность существенных колебаний величин спроса во времени без возможности регулирования величин предложения за счет запасов. Эта проблема может решаться путем регулирования тарифами интенсивности спроса во времени. Для этого применяются различного рода скидки с тарифов на услуги, получаемые вне периодов пиковых нагрузок.

Конечно, нельзя надеяться на то, что такого рода дифференцированием тарифов на услуги можно полностью сгладить колебания интенсивности спроса на них во времени. Это порождает необходимость для сервисных фирм нести затраты на удовлетворение спроса в пиковые периоды, а также осуществлять затраты в попытках сместить спрос на внепиковое время [3, c. 34].

При этом уровни и структура затрат по удовлетворению спроса в пиковые периоды и в остальное время практически никогда не совпадают.

А это означает, что при проведении ценовых расчетов мы сталкиваемся с фактом существования двух уровней выигрыша: в пиковые периоды и в остальное время. В том случае, если необходимо определить условия безубыточности ценовых решений, в расчетах следует пользоваться меньшей из величин выигрыша. Если же фирма использует затратную модель ценообразования, то в основу тарифа должна закладываться большая из величин прямых затрат.

В связи с большой индивидуализацией услуги, окончательный характер которой часто определяется лишь в результате персонального взаимодействия сервисной организации с клиентом, здесь особенно важно применять процедуры стандартизации затрат. Это требует разработки нормативов затрат на осуществление некоторых типовых операций (работ) и опоры на них при обосновании тарифов на услуги с базовыми характеристиками. Если дополнить такие базовые тарифы гибкой системой скидок и надбавок за особые условия выполнения заказа, то можно получить достаточно удобную систему ценообразования на услуги.

В описании проблемы ценообразования на услуги необходимо обратить внимание на еще одно важное обстоятельство. Речь идет о том, что с затратами связано не только оказание, но и потребление услуг.

Речь идет о затратах клиента, связанных с:

• расходованием времени на организацию получения услуги (например, на время проведения ремонта квартиры иногда приходится брать отпуск за свой счет и тогда время приобретает вполне конкретную денежную оценку);

• физическими усилиями (например, в России, фирмы, ремонтирующие телевизоры, чаще всего требуют от клиентов, чтобы те сами доставили технику в мастерскую);

• нервно-психические затраты (услуга чаще всего предполагает личное взаимодействие клиента с обслуживающим персоналом, что может не доставлять клиенту особой радости);

• сенсорные затраты – их порождают неприятные побочные эффекты оказания услуг (например, шум, запахи и пыль во время ремонта или боль во время стоматологических процедур).

Смысл уделения внимания таким затратам состоит в том, что за избавление от них многие клиенты готовы платить повышенную цену. И если фирма способна предотвратить эти затраты клиентов, то она может акцентировать это в своей рекламе и обоснованно потребовать с клиентов более высокой оплаты.

Размеры надбавок за экономию затрат клиентов по сравнению с традиционными схемами оказания услуг определить достаточно трудно, хотя задача эта решению поддается. Такое решение находится либо путем маркетинговых исследований, либо является результатом экспериментального варьирования уровнями тарифов.

Завершая разговор о ценообразовании на услуги, хотелось бы упомянуть о надбавках за специализированные услуги.

Надбавка к оплате специализированных услуг назначается независимо от того, больше или меньше их стоимость по сравнению с тарифом на обычные услуги. В более общем виде стоимость приобретения знаний в специальной или технической областях несколько выше, чем в обычных.

Превосходство в оплате таких услуг обычно в процентном отношении значительно выше, чем разница в квалификации. Это происходит потому, что клиенты высоко оценивают специализированные знания и специфические технические услуги. Они готовы заплатить за них больше, поскольку уверены, что приобретают редко встречающиеся услуги, необходимые для разрешения их специфических проблем.

Выделяя два вида услуг, мы так же отметили и специфический вид – международный туризм.

Международный туризм – специфическая отрасль (разновидность) услуг, международные перемещения людей или путешествия, представляющие собой специфическую категорию международной торговли. По своим признакам международный туризм напоминает трудовую миграцию, однако существенно различие в целях. По своему содержанию международный туризм – часть внешней торговли, т.к. услуги предоставляемые туристу в форме транспорта, размещения в гостиницах, питания и т.д., носят характер товара, и как всякий другой вид товара, он является предметом купли-продажи на мировом рынке.

Все виды потребляемых туристами продуктов (услуг) можно классифицировать следующим образом:

A. Гостиницы и рестораны (включая обеспечение питанием).

B. Услуги бюро путешествий и туристических агентств.

C. Услуги экскурсионных бюро.

D. Прочие.

Цель туризма – отдых и развлечение людей в ограниченный период времени. Туристические услуги в международном товарообороте выступают неким «невидимым товаром», чья характерная особенность заключается в том, что он становится важным, а иногда и единственным источником дохода для многих развивающихся стран [1, c. 15].

Литература

1. Александрова А. Ю. Международный туризм. М., 2002.

2. Дробышева Г. Н., Герасимова В. В. Институциональный механизм регулирования рынка бытовых услуг. Тамбов. ТГТУ. 2004.

3. Лиспиц И. В. Коммерческое ценообразование. М., 2001.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕЖЕГОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ БЕЛОРУССКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Утверждено приказом ректора от 13.09.2011 № 366-ОД ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ежегодная научная конференция студентов (в т.ч. магистрантов), курсантов, слушателей (далее студентов) и аспирантов Белорусского государственного университета (далее Конференция) – важнейшая составляющая системы научно-образовательных мероприятий при подготовке высококвалифицированных специалистов.

2. Конференция включает заседания, проводимые в подразделениях БГУ, и общеуниверситетские мероприятия. Для проведения общеуниверситетских мероприятий конференции, координации деятельности между подразделениями БГУ, формируется общеуниверситетский оргкомитет, который возглавляет проректор по научной работе. Для организации заседаний в подразделениях, разработки требований к докладам на секционных заседаниях формируются локальные оргкомитеты, возглавляемые руководителями подразделений или их заместителями. В состав оргкомитетов (общеуниверситетского и локальных) включаются представители первичной профсоюзной организации студентов.

3. На Конференцию выносятся доклады студентов по результатам научных исследований, полученных в ходе выполнения курсовых и дипломных работ, исследований проводимых во внеучебное время, а также доклады аспирантов по результатам диссертационных исследований.

4. В Конференции могут участвовать студенты и аспиранты других учреждений высшего образования (далее УВО) и научных организаций.

5. Проект Приказа ректора о проведении Конференции готовит отдел научно-исследовательской работы студентов управления подготовки кадров высшей квалификации Научно-исследовательской части – Главного управления науки (далее отдел НИРС).

ГЛАВА 2

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ

6. Цели Конференции:

6.1. Совершенствование систем подготовки высококвалифицированных специалистов и научных работников высшей квалификации Белорусского государственного университета,

6.2. Стимулирование молодежи к занятиям научными исследованиями, создание возможностей для раскрытия ее творческого потенциала.

6.3. Расширение научных связей университета с другими УВО.

7. Основные задачи

Конференции:

7.1. Апробация результатов научно-исследовательской работы студентов и аспирантов.

7.2. Публичная защита курсовых и предзащита дипломных исследований.

7.3. Развитие научно-исследовательской составляющей образовательного процесса БГУ.

7.4. Приобретение студентами и аспирантами опыта публичного выступления, развитие у студентов и аспирантов навыков формирования собственных суждений и обоснованных выводов, умения их аргументированной защиты.

7.5. Овладение студентами и аспирантами навыками подготовки и использования современных методов презентации научных материалов, приобретение опыта подготовки их к публикации.

7.6. Отбор работ студентов для участия в конференциях более высокого уровня, конкурсах научных работ: конкурсе на лучшие научные работы студентов БГУ, Республиканском конкурсе научных работ студентов учреждений высшего образования Республики Беларусь и др.

7.7. Промежуточная оценка эффективности системы научно-исследовательской работы студентов и аспирантов (НИРСА) подразделений БГУ.

ГЛАВА 3

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

И ФОРМИРОВАНИЕ ЕЕ ПРОГРАММЫ

8. Для участия в Конференции студентам и аспирантам необходимо зарегистрироваться, через интерактивный сайт отдела НИРС www.nirs.bsu.by.

Регистрация участников начинается за два месяца до начала Конференции и заканчивается за три недели до ее начала.

9. Количество соавторов доклада (студентов, аспирантов), как правило, не должно превышать двух человек. Количество научных руководителей не может превышать двух человек.

10. При регистрации указывается:

10.1. Название подразделения, на базе которого будет проводиться работа секций (факультет, институт и т.д.).

10.2. Название секции (в том случае, если секции уже определены локальным оргкомитетом).

10.3. Название доклада.

10.4. Фамилии, имена, отчества авторов, их статус (студент, аспирант), курс, форма обучения (очная, заочная, дистанционное обучение), сторонний УВО или факультет, если автор из другого УВО или факультета.

10.5. Фамилии, имена, отчества, научные звания и степени, место работы научных руководителей. Если научный руководитель работает в сторонней организации, указывается ее полное название.

10.6. Контактные данные (телефоны, почтовый адрес, электронный адрес).

11. Студенты и аспиранты не прошедшие регистрацию не допускаются к участию в Конференции.

12. За три недели до начала Конференции все ответственные за НИРС в подразделениях БГУ получают в отделе НИРС информацию о зарегистрировавшихся участниках конференции. Информация предоставляется ответственному в виде специальной базы данных.

13. По окончанию регистрации в течение 4 рабочих дней локальные оргкомитеты проводят отбор докладов, формируют программу конференции и предоставляют в отдел НИРС окончательную информацию о проведении секций конференции в подразделении в виде электронной базы данных.

14. Управление подготовки кадров высшей квалификации осуществляет подготовку пленарного заседания, обеспечивает формирование, верстку, издание общеуниверситетской программы Конференции и передает программу в подразделения в сроки, предусмотренные приказом ректора БГУ об организации и проведении конференции. Электронная версия программы в PDF формате размещается на сайте отдела НИРС.

ГЛАВА 4

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕКЦИЙ

15. Работа секций осуществляется в соответствии с программой. Участие в работе секций может осуществляться в виде устных и стендовых докладов.

16. По решению руководства факультета на Конференцию может выноситься защита курсовой или предзащита дипломной работы (с их последующей оценкой).

17. Работа секций предусматривает следующие обязательные процедуры:

17.1. Заслушивание устных докладов и их обсуждение (вопросы).

17.2. Проведение отбора лучших докладов и докладчиков для награждения участников Конференции и их научных руководителей.

17.3. Формирование предложений для отбора лучших докладов студентов для предоставления в сборник, издаваемый по итогам Конференции. При прочих равных условиях преимущество отдается докладчикам, поступающим в текущем году в магистратуру и аспирантуру Белорусского государственного университета.

17.4. Формирование предложений для отбора студентов для участия в Республиканском конкурсе научных работ студентов учреждений высшего образования Республики Беларусь.

17.5. Формирование предложений для отбора студентов для участия в конкурсе на лучшие научные работы студентов БГУ.

17.6. Принятие решения локальным оргкомитетом о ходатайстве перед Ученым советом соответствующего подразделения о рекомендации студентов БГУ первой ступени высшего образования в магистратуру, второй ступени высшего образования в аспирантуру.

17.7. По итогам работы секций формируется отчет, включающий информацию о заявленных, но не представленных докладах, а также информацию по пунктам 17.1–17.6.настоящего Положения. Отчет предоставляется в локальный оргкомитет.

ГЛАВА 5

ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНИКА ЛУЧШИХ ДОКЛАДОВ

КОНФЕРЕНЦИИ.ПОЛОНОМОЧИЯ

И ОТЧЕТНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

18. В соответствии с отчетами секций локальные оргкомитеты формируют отчет о конференции подразделения и список докладов, рекомендованных для публикации в сборнике лучших докладов ежегодной Конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета.

19. Расчет количества докладов от подразделения, подлежащих включению в сборник, производится в соответствии с количеством студентов и аспирантов, обучающихся в подразделении. Количество докладов, включаемых в сборник от подразделения КДОКЛ, рассчитывается по следующей формуле с округлением в большую сторону:

КДОКЛ = Х/50, где Х – общее количество студентов и аспирантов, обучающихся на факультете.

20. Локальные оргкомитеты обеспечивают контроль над правильностью подготовки публикаций студентами и аспирантами БГУ, организацию процесса подготовки статей в сборник, их внешнее рецензирование, оформление документов для оплаты труда рецензентам и предоставление статей, рецензий на них и финансовых документов в отдел НИРС в сроки, устанавливаемые приказом ректора БГУ о проведении Конференции. Вместе со статьями в отдел НИРС предоставляются отчеты подразделений о Конференции в виде заполненной базы данных согласно приложению №1, а также списки и краткие характеристики студентов и аспирантов, выдвигаемые на поощрение премией БГУ согласно приложению №2 (см. сайт www.nirs.bsu.by, раздел «Конференция БГУ»).

21. Отдел НИРС предоставляет методическое и информационное обеспечение, необходимое студентам и аспирантам для подготовки публикации, методическую помощь научным руководителям и локальным оргкомитетам, а также обеспечивает подготовку сборника к изданию:

верстку, правку рисунков и текста.

22. Подготовка сборника к изданию завершается отделом НИРС не позднее, чем за две недели до окончания срока приема документов в аспирантуру БГУ.

23. Общие итоги Конференции представляются на сайте отдела НИРС www.nirs.bsu.by через две недели после отчета подразделений и отражаются в ежегодном отчете о научной и инновационной деятельности БГУ.

24. Окончательную подготовку документов на оплату труда рецензентов и передачу их в Главное управление бухгалтерского учета и финансов обеспечивает отдел НИРС.

25. Первичная профсоюзная организация студентов оказывает содействие в издании программы и сборника Конференции.

ГЛАВА 6

ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ, УЧАСТНИКОВ

КОНФЕРЕНЦИИ И ИХ НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

26. Лицо, имеющее публикацию в сборнике лучших докладов Конференции по профилю диссертационной работы освобождается от написания реферата при поступлении в аспирантуру БГУ.

27. Участие в Конференции с докладом может быть основанием для получения рекомендации для поступления в магистратуру и аспирантуру БГУ.

28. Успешное выступление с научным докладом на Конференции по ходатайству локального оргкомитета может быть приравнено к защите студентом курсовой работы (с соответствующей оценкой) или предзащите дипломной работы.

29. Лучшие научные работы публикуются в сборнике работ Конференции и рекомендуются к участию в других республиканских или международных конференциях и конкурсах научных работ.

30. Студенты и аспиранты БГУ – авторы лучших докладов, и имеющие другие существенные достижения в научных исследованиях, поощряются денежными премиями БГУ. Размер премии равен двум тарифным ставкам первого разряда. Количество премий КПР не может превышать округленной (в соответствии с математическими правилами) величины КПР = КУЧ/100, где КУЧ количество участников конференции. В случае соавторства премия между соавторами делится поровну.

31. Студенты и аспиранты БГУ, принявшие активное участие в Конференции, а также в организации Конференции, могут также премироваться по представлению руководителей подразделений.

32. Научные руководители студентов и аспирантов, подпадающих под действие пункта 30 настоящего Положения, поощряются денежными премиями. Размер премии равен двум тарифным ставкам первого раз ряда (премия между соруководителями делится поровну).

33. Участие студентов и аспирантов БГУ в Конференции учитывается при их выдвижении на получение именных стипендий.

34. Научные руководители студентов, чьи доклады рекомендованы для опубликования в сборнике Конференции (кроме подпадающих под действие пункта 32 настоящего Положения), поощряются руководством подразделений.

35. Преподаватели и научные работники, под чьим руководством студенты и аспиранты регулярно добиваются высоких результатов, представляются оргкомитетом Конференции для поощрения грамотами БГУ.

36. За счёт средств первичной профсоюзной организации студентов могут вручаться премии и ценные подарки лучшим студентам и аспирантам.

ГЛАВА 7

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

37. Норма времени для расчета объема выполненной работы – 1 академический час за рецензирование 1 статьи с оплатой из внебюджетных средств университета.

38. Премирование научных руководителей, подпадающих под действие пункта 34, работников БГУ участвующих в организации Конференции, осуществляется из средств фонда заработной платы соответствующего подразделения. Средства для этих целей резервирует руководитель подразделения.

39. Премирование авторов докладов на пленарном заседании Конференции, студентов и аспирантов, подпадающих под действие пунктов 30 и 31, осуществляется из средств общеуниверситетского стипендиального фонда и фонда материального поощрения.Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 |


Похожие работы:

«Управление культуры Министерства обороны Российской Федерации Российская академия ракетных и артиллерийских наук Военноисторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Война и оружие Новые исследования и материалы Труды Пятой Международной научнопрактической конференции 14–16 мая 2014 года Часть II СанктПетербург ВИМАИВиВС Печатается по решению Ученого совета ВИМАИВиВС Научный редактор – С.В. Ефимов Организационный комитет конференции «Война и оружие. Новые исследования и...»

«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (КОСТРОМАСТАТ) ФГБОУ ВПО КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (КГТУ) КОСТРОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ (ВЭО) РОЛЬ СТАТИСТИКИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ. ДОСТИЖЕНИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ (К 180-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ) Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции 21...»

«30-летие с момента открытия для посетителей первых залов ГатчинскоГо дворца, отреставрированных после второй мировой войны Комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» 30-летие с момента открытия для посетителей первых залов ГатчинскоГо дворца, отреставрированных после второй мировой войны Материалы научной конференции 14 мая Гатчина Оргкомитет конференции: В. Ю. Панкратов Е. В. Минкина С. А. Астаховская...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ЭКОНОМИКЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 10 декабря 2014 года Елабуга – 2015 УДК 330+368+369 ББК 65.9(2)261.7+65.27 Р54 Печатается по решению Редакционно-издательского совета ФГАОУ ВПО Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета (Протокол № 44 от...»

«Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Историко-архивный институт Высшая школа источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин XXVII международная научная конференция К 85-летию Историко-архивного института К 75-летию кафедры вспомогательных исторических дисциплин ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Москва,...»

«МАТЕРИАЛЫ II КОНФЕРЕНЦИИ вЫпусКНИКОв 15 ноября состоялась Вторая ежегодная конференция выпускников МФТИ. В сборнике представлены теРазвитие Computer Scince в МФТИ, зисы докладов всех секций конференции. В секции «Физтех: векторы развития» можно познакомиться с Малеев Алексей Викторович, зам. декана ФИВТ МФТИ, ФИВТ 2010 докладами о развитии, достижениях и результатах работы МФТИ за 2014 год. В «Личном опыте выпускВопросы истории Физтеха: память о выдающихся выпускниках, о В.Г. Репине, ника»...»

«ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! НОВОСТИ РГГУ WWW.RGGU.RU ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ * 22 ноября 2010 г. * №38 ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ ОТ РЕДАКЦИИ Уважаемые читатели! Перед вами тридцать восьмой номер нашего еженедельника в этом году. Для Вашего удобства мы предлагаем Вам две версии этого электронного издания – в обычном Word'e и в универсальном формате PDF, который сохраняет все особенности оригинала на любом компьютере. Более подробные версии наших новостей на сайте...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ» (СГУГиТ) XI Международные научный конгресс и выставка ИНТЕРЭКСПО ГЕО-СИБИРЬ-2015 Международная научная конференция ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ: ОПЫТ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ Т. 2 Сборник материалов Новосибирск СГУГиТ УДК 3 С26 Ответственные за выпуск: Доктор исторических наук,...»

«НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ Сборник статей по материалам XLIV международной заочной научно-практической конференции № 12 (39) Декабрь 2015 г. Издается с мая 2012 года Москва УДК 34 ББК 67 Н 34 Ответственный редактор: Бутакова Е.Ю. Н34 Научная дискуссия: вопросы юриспруденции. сб. ст. по материалам XLIV междунар. заочной науч.-практ. конф. – № 12 (39). – М., Изд. «Интернаука», 2015. – 182 с. Сборник статей «Научная дискуссия: вопросы юриспруденции» включен в систему Российского...»

«ISSN 2412-9712 НОВАЯ НАУКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-практической конференции 09 октября 2015 г. Часть СТЕРЛИТАМАК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РИЦ АМИ УДК 00(082) ББК 65.26 Н 72 Редакционная коллегия: Юсупов Р.Г., доктор исторических наук; Шайбаков Р.Н., доктор экономических наук; Пилипчук И.Н., кандидат педагогических наук (отв. редактор). Н 72 НОВАЯ НАУКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ: Международное...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА ОКСФОРДСКИЙ РОССИЙСКИЙ ФОЦЦ Oxford Russia Studia humanitatis: от источника к исследованию в социокультурном измерении Тезисы докладов и сообщений Всероссийской научной конференции студентов стипендиатов Оксфордского Российского Фонда 21-23 марта 2012 г. Екатеринбург Екатеринбург Издательство Уральского университета ББК Ся43 S 90 Коо р ди на то р проекта Г. М....»

«Журналистика России: история и современность СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Молодые исследователи Материалы 13-й международной конференции студентов, магистрантов и аспирантов 11 – 13 м а р т а 2 01 4 г. ПРЕДИСЛОВИЕРоссии: история и современность Журналистика Журналистика России: история и современность Санкт-Петербургский государственный университет Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Молодые...»

«ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА: ПРИЗНАННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ НЕПРИЗНАННОГО ГОСУДАРСТВА1 Николай Бабилунга зав. кафедрой Отечественной истории Института истории, государства и права ПГУ им. Т.Г. Шевченко, профессор Как известно, бесконечное переписывание учебников истории, ее модернизация и освещение исторического прошлого в зависимости от политики партийных лидеров в годы господства коммунистической идеологии привели к тому, что Советский Союз во всем мире считали удивительной страной,...»

«ISSN 2412-9739 НОВАЯ НАУКА: СТРАТЕГИИ И ВЕКТОР РАЗВИТИЯ Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-практической конференции 19 декабря 2015 г. Часть 3 СТЕРЛИТАМАК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РИЦ АМИ УДК 00(082) ББК 65.26 Н 72 Редакционная коллегия: Юсупов Р.Г., доктор исторических наук; Шайбаков Р.Н., доктор экономических наук; Пилипчук И.Н., кандидат педагогических наук (отв. редактор). Н 72 НОВАЯ НАУКА: СТРАТЕГИИ И ВЕКТОР РАЗВИТИЯ: Международное научное...»

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТИВНЫЙ БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ, СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ II Межвузовская научно-практическая конференция 28 февраля 2014 года Рекомендовано к публикации редакционно-издательским советом СПбГУП Санкт-Петербург ББК 71 С56 Ответственный редактор Р. Е. Воронин, заместитель заведующего кафедрой хореографического искусства СПбГУП по научно-исследовательской работе, кандидат искусствоведения, доцент...»

«Департамент образования Ивановской области Автономное учреждение «Институт развития образования Ивановской области»Россия в переломные периоды истории: научные проблемы и вопросы гражданско-патриотического воспитания молодежи К 400-летнему юбилею освобождения Москвы народным ополчением СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ Всероссийской научно-практической конференции с международным участием г. Иваново, 19-20 апреля 2012 года Иваново 201 ББК 63.0+74.200.585.4+74.2.6 Р 94 Россия в переломные периоды истории:...»

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВО И ЭТНОПОЛИТИКА Материалы Шестой Международной научно-практической Интернет-конференции 1 мая — 1 июля 2013 г. Под научной редакцией кандидата политических наук Л. В. Савинова НОВОСИБИРСК ББК 66.3(2)5,я431 О-285 Издается в соответствии с планом научной...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Троицкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государственный университет»ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ Сборник материалов II Международной научно-практической конференции Троицк, 20 УДК 33 ББК 64.01 М34 Приоритетные направления развития вузовской науки: от теории к практике. Сборник материалов II Международной...»

«МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ VII «НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ Посвящается 70-летию полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год) «Помни о прошлом, созидай в настоящем, формируй будущее» Санкт-Петербург 08 апреля 201 Нобелевские чтения. Материалы VII научно-практической конференции с международным участием. 8 апреля 2014 года. Санкт-Петербург. СПб.: «Стратегия будущего», 2014. 337 с. В сборник включены материалы...»

«ОТ РЕДАКТОРА © 2015 Г.С. Розенберг Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти FROM EDITOR Gennady S. Rozenberg Institute of Ecology of the Volga River Basin of the RAS, Togliatti e-mail: genarozenberg@yandex.ru Ровно 25 лет тому назад, 2-3 апреля 1990 г. в нашем Институте совместно с Институтом философии АН СССР, Институтом истории естествознания и техники АН СССР и Ульяновским государственным педагогическим институтом им. И.Н. Ульянова была проведена первая Всесоюзная конференция...» 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.