WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 14 |

«В ТРЕХ ЧАСТЯХ ЧАСТЬ III БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СБОРНИК РАБОТ 68-ой НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 16–19 мая 2011 ...»

-- [ Страница 11 ] --

Жанравыя формы трагіфарс, трагікамедыя. Жанравая прырода абраных для аналізу п’ес сінкрэтычная, уяўляе сабой спалучэнне трагічнага і камічнага элементаў. П’еса «Галава» І. Сідарука – казачны фарс. Блізкая да яе паводле жанру п’еса Г. Пінтэра «На пасашок». Рысы трагікамедыі прасочваюцца ў творах «АС-Лінія» Г. Багданавай («драма ў стылі посткамунізму») і «Станцыя Вікторыя» Г. Пінтэра.

Філасофія абсурду, тэма абсурднасці існавання. У драме абсурду найбольш распаўсюджанымі з’яўляюцца матывы адчужэння, агульнага непаразумення паміж тым, хто ажыццяўляе ўладу, і падначаленым, агрэсіўнасць мацнейшага. Так п’есу Г. Пінтэра «Станцыя Вікторыя»

можна лічыць драмай-разважаннем пра сэнс існавання. П’еса прысвечана тэмам кахання і адзіноты чалавека, яго залежнасці ад знешніх фактараў. У беларускіх драматургаў тэма абсурднасці існавання звязана з адчуваннем абсурднасці сацыяльных зменаў і палітычных падзей у грамадстве. Персанажы п’есы І. Сідарука сапраўдныя думкі выказваюць паміж сабой альбо ўбок. Іх спробы ўплыву на палітычнае жыццё краіны значных зменаў не прыўносяць. У Г. Багданавай паказана бяздзейнасць уладаў, зацікаўленасць толькі барацьбой за месцы ў парламенце. У Г. Пінтэра ў п’есе «На пасашок» Нікалас з’яўляецца прадстаўніком таталітарнага рэжыму, афіцыйнай асобай (officer), якая пагражае знявечаннем і забойствам. А ў п’есе «Станцыя Вікторыя»

непаразуменне паміж дзеючымі асобамі ўзнікае ў выніку адмаўлення Кіроўцы выконваць загад Дыспетчара.

Праблема ідэнты, дэканструкцыя і рэдукцыя асобы. У п’есах беларускіх аўтараў дзеючыя асобы не маюць імёнаў, яны прадстаўляюць абагульненыя тыпы людзей, якія жывуць у нейкай сістэме. Такімі з’яўляюцца Шукальнік, Сіротка, Дурань з дзвярыма, Галава ў драме І. Сідарука; дзед, баба, дачка, унучка (хаця ўсе разам пазначаны як сям’я Курачкіных), непрадажны мастак, вучоныя (з авоськай і з партфелем), сталічная правінцыялка, былы партыец, студэнты ў п’есе Г. Багданавай.

Акрамя людзей у творы прысутнічаюць манекены, саламяныя лялькі, цені. У драме Г. Пінтэра «На пасашок» асобы маюць імёны Нікалас, больш за 40 год; Джыла, 30 год; Віктар, 30 год; Нікі, 7 год; але персанажы абагульненыя, бо не маюць індывідуальных рысаў.

Парушэнне структуры, кампазіцыі ў драме абсурду. Разглядаючы структуру драмы абсурду, І. В. Шаблоўская зазначала: «У адрозненні ад заходняй драмы абсурду, славянская мае даволі акрэсленыя фабулу, сюжэт, кампазіцыю. Канфлікт, як звычайна, заснаваны на маральных пытаннях: палітыка і сумленне, віна і адказнасць» [2, c.212]. Так у п’есах Г. Багданавай «АС-Лінія» і Г. Пінтэра «На пасашок» дзеянне адбываецца ў кватэры, але пры гэтым у беларускай аўтаркі месца пражывання Курачкіных упісана ў больш шырокі прасторавы кантынуум: у чаргу, часткай якой і з’яўляецца кватэра, а ў Г. Пінтэра прастора замкнёная на адным месцы дзеяння. Гэта звязана з тым, што абсурднасць існавання ва ўмовах прыгнёту ў заходніх аўтараў больш паказваецца праз асабістае жыццё, а ў творах беларускіх драматургаў праз жыццё грамадства, што тлумачыцца доўгатэрміновым досведам існавання найперш дзеля грамадскіх інтарэсаў у сацыялістычным соцыуме. Дзеля таго, каб паказаць канфлікт асобы і грамадства, немагчымасць чалавека што-небудзь змяніць у свеце, Г. Пінтэру дастаткова замкнёнай прасторы і двух персанажаў, а беларускія аўтары прапануюць больш разгорнутую сістэму дзейных асоб і больш шырокае прасторавае рашэнне.

Праблема мовы ў драме абсурду. У драме абсурду пераважна пануе маналог. «Нават тады, калі быццам бы вядзецца дыялог, – адзначае І. В. Шаблоўская, – ёсць пытанні і адказы, героі па сутнасці перастаюць чуць адзін аднаго» [2, с. 204].

Вось, напрыклад, дыялог з п’есы «Галава»:

Сіротка: Я хачу спаць… Галава: Не пад’еўшы?

Сіротка: Чаго?

Галава: Ты ідзеш спаць?

Сіротка: Я есці хачу.

Галава: Усім згаладалымпа цёпламу ложку [3, c.224].

У п’есе Г.Багданавай «АС-Лінія» перададзены асаблівасці мовы пэўных тыпаў людзей, напрыклад, Сталічнай Правінцыялкі, якая гаворыць на трасянцы: «А я вот вчара сем дзесяткаў взяла, дык закатала.

Я всё цяперака катаю. Мяса, кур, цяперака вот яйца…Ну дык што з тых сямі дзесяткаў! Тры паўлітры всяго вышла! Нада шчэ б хоць дзесятачкаў пяць узяць. А то з заўтрашняга дня, гаварат, усё ў два разы даражаець…»

[4, c.510].

У драмах Г. Пінтэра асобы часта ігнаруюць адзін аднаго. У п’есе «На пасашок» вельмі шмат размаўляе толькі Нікалас, які пастаянна паўтарае свае пагрозы. Героі карыстаюцца гутарковым стылем, часам ужываюць інвекцівы: «Your son. I wouldn't worry about him. He was a little prick» [5, p. 79] (officer Nicolas, «На пасашок»). «Drop your passenger at his chosen destination and proceed to Victoria Station. Otherwise I'll destroy you bone by bone. I'll suck you in and blow you out in little bubbles…» (the Controller, «Станцыя Вікторыя») [6, p. 58].

Матыў снабачання. У славянскую драму прыём паказу і распавядання аб праблеме «на мяжы сну і явы» [2, c.211], умоўнага і рэальнага прыходзіць з заходнееўрапейскай драмы абсурду, а таксама з п’ес У. Шэкспіра. Э. Ёнэска абвяшчае: «Рэалізм, сацыялістычны альбо не, застаецца па-за рэальнасцю. Ён звужае, пазбаўляе колеру, скажае яе… Ісціна ў нашых марах, ва ўяўленні…» [7]. Рэальнасць яскрава малюецца як сон у пралозе твора Г.

Багданавай «АС-Лінія»:

«Аўтарка (выходзячы з залы, дзе, падобна, драмала ў адным з крэслаў).

Калядны сон... Калядны сон... / Каб жа не спраўдзіўся хоць ён! / Я вам яго перакажу. / А раптам як заваражу. / Калядны сон... Калядны сон... / Каб жа не спраўдзіўся хоць ён... » [4, c.509].

Фантазія як другая рэальнасць паказана ў п’есах Г. Пінтэра «На пасашок» і «Станцыя Вікторыя». Так у драме «Станцыя Вікторыя»

Кіроўца кажа Дыспетчару, што ён збіраецца ажаніцца з пасажыркай, хаця раней сцвярджае, што ў яго ёсць жонка і дачка [6, с.55].

Такім чынам, разгледжаныя п’есы падобныя паводле жанравых формаў (трагікамедыя, трагіфарс), тэм (адчужанасці чалавека ў свеце, абсурднасці існавання), матываў (адзіноты). Героі беларускіх аўтараў (Шукальнік, Бежанка, дзед, баба і інш.) – часцей абагуленыя вобразы.

Г. Пінтэр, хаця і дае персанажам імёны (Нікалас, Віктар і інш.), але герояў яны не індывідуалізуюць. У п’есе англійскага аўтара адчуваецца большая прасторавая замкнёнасць. Мова персанажаў ва ўсіх разгледжаных творах не выконвае сваю галоўную функцыю стварэнне камунікацыі. Дэканструіруецца і сама асоба. Англійская драма робіць большы акцэнт на тэме абсурднасці існавання ў адрозненні ад беларускай, пафасам якой з’яўляецца іншадумства.

Літаратура

1. Эсслин М. Эжен Ионеско. Театр и антитеатр // Театр абсурда / Пер. c англ.

Г. Коваленко. СПб., 2010. С. 131–204.

2. Шаблоўская І. В. Драма абсурду ў славянскіх літаратурах і еўрапейскі досвед // Сусветная літаратура ў беларускай прасторы. Мн., 2007. С. 187–216.

3. Сідарук І. Галава // Сучасная беларуская п’еса. Мн., 1997. С. 221–247.

4. Багданава Г. АС-Лінія // Сучасная беларуская драматургія. Традыцыі і наватарства. Мн., 2003. С. 509–536.

5. Pinter H. One for the Road. New York, 1986.

6. Pinter H. Victoria Station // Other Places: Three Plays (A Kind of Alaska, Victoria Station, and Family Voices). New York, 1983. Р. 41–62.

7. Ionesco E. Notes et contre-notes // Gallimard. Paris. 1962. P.4.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА ГЛАГОЛОВ

ВОСПРИЯТИЯ В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ

Н. И. Красковский При сопоставительном исследовании лексики близкородственных языков на первый план выходит изучение ее системной организации, так как даже при наличии схожего набора сем, каждый язык обладает различным объемом возможностей для их выражения, о чем свидетельствует, например, наличие языковых лакун, однословных и многословных коррелятов в пределах сопоставляемых рядов, полей, группировок слов с общим семантическим признаком. По справедливому замечанию И. Д. Гариповой, в современной лингвистике «особый интерес вызывают семантические группировки в области глагольной лексики, что обусловлено признанием фундаментальной роли глагола в системе языка» [2, с.127].

Объектом нашего исследования стали структура и состав ЛСГ глаголов восприятия в русском и белорусском языках. Традиционно под ЛСГ понимают разновидность лексической парадигмы, «объединяющую в себе слова с единым семантическим признаком категориальнолексического характера (архисемой)» [1, с.3], которые при этом различаются дифференциальными компонентами значения. За основу нами было взято рабочее определение ЛСГ глаголов восприятия, приведенное в словаре-справочнике «Лексико-семантические группы русских глаголов», 1988 г. Из дефиниции следует, что указанная ЛСГ входит в подполе «Интеллектуальная деятельность» основного поля «Действие». Базовый глагол – воспринимать.

Данная структура была выбрана нами не случайно. Процесс познания человеком действительности в древнейшие времена начинался именно с восприятия, с непосредственного созерцания. Прежде чем понять, осмыслить окружающий мир, человек мог лишь наблюдать за еще не ясными ему явлениями. Составляют ЛСГ глаголов восприятия преимущественно исконные по происхождению слова. Развитие полисемии у многих из них свидетельствует о «языковой состоятельности» данной ЛСГ (лексемы вступают в системные отношения).

Источником фактического материала на начальном этапе исследования послужила словарная статья № 1.5.1. все того же словаря-справочника «Лексико-семантические группы русских глаголов», из которой были взяты основные русские глаголы восприятия. На последующих этапах материал был значительно расширен способом, условно называемым в данной статье способом «челночного перевода» и сверен с материалом толковых словарей русского и белорусского языков. Следует пояснить: под «челночным переводом» в данном исследовании понимается метод многоступенчатого перевода лексем с русского языка на белорусский и с белорусского на русский язык, при котором семантические поля переводимых единиц «втягивают» в свое пространство дополнительные лексемы, что позволяет максимально расширить парадигму переводимого слова.

Рассмотрим следующий пример:

При переводе на белорусский язык глагола услышать, словарная статья предлагает сразу четыре варианта конечной лексемы-эквивалента:

пачуць/учуць/счуць/дачуцца. При обратном переводе полученных лексем на русский язык, белорусско-русский словарь предлагает слово пачуць, кроме как услышать, перевести и глаголами услыхать/почуять/учуять, слово учуць, помимо услышать, еще и как расслышать/заслышать, глагол счуць – как почуять/учуять/услышать/заслышать, а дачуцца – еще и как прослышать. Семантические поля белорусских глаголов при обратном переводе «втянули» в свое пространство шесть новых русских лексем: услыхать, почуять, учуять, расслышать, заслышать и прослышать. На третьем этапе при переводе уже этих шести лексем на белорусский язык приходим к известным пачуць, учуць, счуць, дачуцца, к которым прибавляется и новый вариант прачуць как эквивалент слову дачуцца. Способ «челночного перевода» дает возможность составить две парадигмы: семичленную парадигму русских глаголов и пятичленную парадигму белорусских. Сверка с материалом толковых словарей русского и белорусского языков подтверждает возможность всех полученных глаголов выражать архисему «воспринимать», а следовательно подтверждает и их принадлежность к исследуемой ЛСГ.

Способ многоступенчатого перевода позволил существенно расширить ЛСГ глаголов восприятия, приведенную в вышеуказанном словаресправочнике. Так, словарная статья из восьмидесяти трех русских лексем была пополнена семьюдесятью шестью новыми глаголами, среди которых были и такие частотные, но не включенные составителями в словарь, как, например, завидеть, подслушать, выявить, обнаруживать, высматривать и др. Также «челночный перевод» послужил средством для составления параллельной ЛСГ белорусских глаголов восприятия, что и сделало возможным проведение сопоставительного анализа (в белорусском языкознании на данный момент нет словаря глагольных ЛСГ). Полученная ЛСГ белорусских глаголов насчитывает сто сорок семь лексем (при ста пятидесяти девяти русских). Это свидетельствует о том, что уже в количественном отношении между ЛСГ глаголов восприятия русского и белорусского языков наблюдаются некоторые различия, причинами которых являются: наличие в ЛСГ глаголов восприятия двух языков безэквивалентной по отношению друг к другу лексики (осязать/успрымаць дотыкам, адчуваць на дотык, глазеть/глядзець без мэты), а также наличие в сопоставляемых ЛСГ различного набора корневых морфем, способных выразить одну и ту же сему (оглядывать, осматривать/аглядаць, уставиться, впериться/утаропіцца, встретить/сустрэць, напаткаць, наблюдать/назіраць, наглядаць и др.).

От различий плана выражения сопоставляемых ЛСГ перейдем к анализу их плана содержания. Каждая полученная русско-белорусская глагольная пара была отдельно рассмотрена в ономасиологическом и семасиологическом аспектах, что позволило разделить пары глаголов на группы в зависимости от степени эквивалентности лексем.

В первую группу вошли глагольные пары, представленные омолексами омосемантами, то есть пары лексем, в плане выражения отличающиеся лишь закономерными регулярными графическими, фонетическими и другими соответствиями, что существуют в системных отношениях 2-х языков, а в плане содержания являются тождественными (вслушиваться/услухоўвацца). Эта группа содержит лексемы с наибольшей степенью эквивалентности. Ко второй группе относятся пары глаголов, представленные гетеролексами омосемантами, или же пары лексем, в плане выражения различные и тождественные в плане содержания (следить/віжаваць). Лексемы данной группы являются лишь семантическими эквивалентами. Третья группа состоит из глагольных пар, представленных омолексами парасемантами – лексемами, в плане выражения соответствующими словам первой группы, а в плане содержания тождественными частично (окинуть/акінуць). Лексемы данной группы частично эквивалентны. В четвертую группу вошли глагольные пары, представленные гетеролексами парасемантами, то есть лексемами, в плане содержания частично тождественными, а в плане выражения различными (обозревать/азіраць). Лексемы данной группы в наименьшей степени эквивалентны. В количественном соотношении наиболее обширными оказались 1-я и 4-я группы, что позволяет говорить о наличие в ЛСГ глаголов восприятия русского и белорусского языков достаточного количества как равнозначных, так и лишь частично эквивалентных единиц (Таблица 1).

Таблица 1 Количественное соотношение глагольных групп ЛСГ русских и белорусских глаголов восприятия Омолексы/ Паралексы/ Гетеролексы/ Омолексы/ Всего Омосеманты Парасеманты Омосеманты Парасеманты 64 пары 26 пар 35 пар 53 пары 178 пар Таким образом, полученные результаты свидетельствуют как о сходствах, так и о значительных количественных и качественных различиях ЛСГ глаголов восприятия русского и белорусского языков, что еще раз подтверждает мысль об уникальности каждого национального языка и настоятельной потребности в изучении любого языка в его своеобразии. В обоих языках в качестве ядерных компонентов группы выступают одни и те же лексемы. Специфические особенности обусловлены периферийным составом данных групп и лексической сочетаемостью входящих в них слов.

В ходе исследования было установлено, что значительная часть несоответствий обусловлена функционированием в пределах ЛСГ лексем, выражающих вторичное значение, ведь именно на уровне вторичных значений происходит семантическое пересечение разных ЛСГ. Так, например, для русского языка, в отличие от белорусского, частотным является пересечение ЛСГ глаголов восприятия и глаголов питания: пожирать глазами и т.д. В перспективе нам видится возможным составление перечня глагольных ЛСГ русского языка, которые чаще других вступают в подобное взаимодействие.

Метод «челночного перевода» позволил в ходе данного исследования значительно расширить взятую за основу исходную ЛСГ, приведенную в словаре (количество лексем увеличилось вдвое), а также параллельно составить ЛСГ белорусских глаголов восприятия, не уступающую ЛСГ русских глаголов ни в одном из параметров. Учитывая отсутствие в белорусской лингвистике словаря глагольных ЛСГ, данный способ в будущем мог бы позволить составить достаточно полный учебный словарь-справочник ЛСГ и белорусских глаголов.

Примечания В работе использованы материалы словарных статей 1) Большого толкового словаря русского языка под ред. С. А. Кузнецова, СПб.: Норинт, 1998; 2) Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы: у 5 т.

/ рэдкал.:

К. Атраховіч (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск, 1977; 3) Русско-Белорусского словаря: В 3 т.: А – Л / АН Беларуси, Ин-та языкознания им. Я. Коласа.

Мн., 1994; 4) Беларуска-Рускага слоўніка пад рэд. Грабчыкава С.М. Мн.:

Нар. асвета, 1991; 5) Учеб. слов.-справ. Лексико-семантические группы русских глаголов / Под общ. ред. Т. В. Матвеевой. Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1988.

Литература

1. Лексико-семантические группы русских глаголов : Учеб. слов.-справ. / Под общ.

ред. Т. В. Матвеевой. Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1988.

2. Сопоставительная филология и полилингвизм : материалы Междунар. научной конф., Казань, 29 сентября – 1 октября 2010 г. / Научные редакторы:

А. А. Аминова, Н. В. Фаттахова. Казань, 2010.

ДРАМА Э.-Э. ШМИТТА «ГОСТЬ»

И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

О. О. Ленькова

Современного французского автора Эрика-Эмманюэля Шмитта (ricEmmanuel Schmitt, род. в 1960) можно с уверенностью назвать писателем, который призван дарить людям надежду в наполненном разочарованиями мире. Он привлекает читателя легкостью и ясностью изложения при глубоком идейном содержании своих произведений, небанальным ракурсом изображения вечных проблем, «знакомыми незнакомцами» – персонажами. Шмитт находится в поиске таких жанровых форм, которые отразят его философский взгляд доступно и понятно:

так, как до него делали это просветители, – Дидро, Вольтер, Руссо.

Своеобразие творчества Шмитта во многом объясняется его отнюдь не обывательским интересом к философии. Закончив одно из самых престижных учебных заведений Франции – Высшую нормальную школу в Париже, – он целиком посвятил себя изучению этой науки, результатом чего явилась докторская диссертация на тему «Дидро и метафизика».

Как драматург Шмитт становится известным с 1991 года, когда на сцене Королевского Шекспировского театра в Великобритании была впервые поставлена его пьеса «Ночь в Валони» (La nuit de Valognes), завоевавшая симпатии публики и критики. Вскоре зрители смогли увидеть пьесу «Гость» (Le Visiteur), постановка которой в 1994 году принесла молодому автору три премии «Мольер».

В целом творчество Шмитта можно обозначить как философскохудожественное, поскольку он разрабатывает не только собственную эстетику, но и этику творчества. Имено видение вещей, а не особенность их вербального воплощения выделяет Шмитта из ряда других современных французских писателей.

Духовное становление Шмитта складывалось преимущественно под влиянием мыслителей эпохи Просвещения. Объясняется это тем, что будущий драматург, занимаясь написанием диссертации о Дидро, не мог обойти стороной время, в котором творил известный мыслитель, – один из ярчайших представителей своей эпохи. Дидро является для Шмитта примером того, каким должен быть писатель: уметь выразить в доступной форме размышления над сложными, а порой и вовсе неразрешимыми вопросами, воплощать философские идеи в сказках, пьесах, диалогах.

Этот просветитель близок Шмитту и тем, что он изначально не претендует на истину в конечной инстанции. Он отвечает на вопросы, которые сам же ставит в своих произведениях, но всегда сомневается в ответах.

Просвещение было не только эпохой философии, но и эпохой театра.

Современный Шмитту постмодернизм обозначен французским философом Ги-Эрнест Дебором как «век спектакля». Как и просветители, Шмитт увлечен драматургией. Вслед за Дидро, он признает, что театральное искусство обладает специфическими особенностями, делающими произведения уникальными, не имеющими аналогов в других родах и видах искусства.

Театр оказался близким духу двух эпох – Просвещения и постмодернизма. Жизнь сама идет навстречу театру, подсказывая интересные сюжеты и коллизии, наполняя старые формы новым содержанием. Для просветителей изобличение сущеествующего порядка, срывание масок – главные задачи драматургии. Цель Шмитта – поиск ответов на волнующие его вопросы. Он освобождается от острой социальной проблематики, свойственной драматургам Просвещения, и сосредоточивается на внутреннем мире человека. Категоричность социальной критики просветителей замещается в творчеcтве Шмитта диалогичностью, присущей современному искусству. Для автора диалог – это шаг на пути к истине. По этой причине он вспоминает людей, которые умели вести беседу, и в какой-то мере изменили мир: Сократ, Иисус, Фрейд.

Одной из главных в творчестве как просветителей, так и Шмитта является религиозная тема. Просветители были единодушны в понимании церкви как социального института, говоря о ней как о цитадели фанатизма и невежества. Вопрос же о существовании Бога был предметом острых споров между ними. Среди философов эпохи Просвещения были как атеисты, так и деисты (деизм – учение, согласно которому Бог, сотворив мир, больше не вмешивается в его дела, в законномерное течение событий). В творчестве Шмитта клерикальная тема коррелирует с вопросом существования Всевышнего, которому посвящены некоторые известные произведения автора, – «Евангелие от Пилата», «Оскар и Розова Дама». В рассматриваемой пьесе «Гость» Шмитт раскрывает деистскую концепцию невмешательства словами самого Бога: «В тот момент, когда я сделал людей свободными, я потерял всю мою власть над ними» [1, с. 18] (здесь и далее перевод с французского наш. – О.Л.).

Cталкивая в одном произведении убеждения деизма и атеизма, Шмитт переносит действие пьесы «Гость» в кабинет доктора Фрейда.

Историческая реальность – Вена, Вторая мировая война. Пожилой Зигмунд Фрейд тяжело переживает победу нацизма. Дочь доктора, Анну, забирают на допрос в гестапо. Фрейд остается один. И в минуту невыносимого горя к нему в кабинет неожиданно проникает неизвестный (Незнакомец) и спрашивает: «Не хотите побеседовать?». Таинственный собеседник (не Бог ли?) искал для диалога антагониста, признавая, что нет ничего скучнее, чем разговаривать с единомышленниками. Постепенно действие пьесы организуется вокруг сомнений Фрейда и его желания поверить в то, что Незнакомец – это и есть Бог. Доктор открывает собеседнику душу, спрашивает о том, что хотел бы спросить у Господа. Возвращение дочери прерывает диалог Фрейда и его гостя – Незнакомец уходит. Сумел ли он доказать ученому свою истину? Этот вопрос остается открытым. Но вечное философское сомнение – сквозной мотив творчества Шмитта – исчезает к концу произведения: «Фрейд: Это странно, но я чувствую себя так, будто избавился от занозы, что давно во мне сидела... {} Незнакомец: Это было сомнение» [1, с.26].

В вопросе выбора жанровых форм новаторство эпохи Просвещения по отношению к классицизму заключается в том, что просветители не ограничивали свою фантазию: вспомним философскую повесть Вольтера «Задиг, или Судьба» – эклектичный образец, совмещающий черты философского романа, сказки-аллегории, плутовского романа, новеллы рококо. Вольное обращение с жанровыми формами свойственно и постмодернистам: «Гость» – типичная драма, но очивидны в ней и элементы эпических жанров. Это связано с тем, что уже начиная с конца XIX века в истории театра можно проследить все возрастающую тенденцию ко включению прозы в структуру драматургических произведений.

Одним из встроенных в пьесу «Гость» жанровых образований является философская повесть, пришедшая из литературы Просвещения. В ней ведется речь о путешествиях героя, приобретении им опыта, поисках ответов на вечные вопросы. У Шмитта Фрейд не путешествует во времени и пространстве, однако благодаря Незнакомцу на протяжении беседы меняются его взгляды. Как и в философской повести Вольтера, герой познает другие истины и начинает сомневаться в правильности ранее существовавших.

Следует упомянуть и сказку – выдуманное повествование с обязательным введением чудесного, целью которого является и заинтересовать читателя, и воспитать его. Такая разновидность сказки, как философская, призвана побудить к размышлению и найти ответы на сложные вопросы, порой аллегорические или символические. Таким образом, акцент в такой сказке делается не на чудесное, а на философское, подтекстовое. Фрейд, герой пьесы «Гость», живет в материальной действительности, в определенном времени и обозначенной точке пространства, условно являясь нашим современником со свойственной ему манерой разговаривать, думать, сомневаться. Чудесное, казалось бы, отсутсвует. Но именно таинственный и чудесный характер приобретает сам факт беседы Фрейда и Бога.

Еще одно эпическое жанровое образование, к которому имеет отношение «Гость», – это притча, которая с содержательной стороны характеризуется тягой к глубине и мудрости религиозного порядка. Мир вещей упоминается в ней лишь по необходимости, действующие лица – субъекты этического выбора, а не объекты творчества. Пьеса «Гость» от притчи наследует глубинный смысл действия, разворачивающегося на сцене, при скудности его внешнего оформления.

Следует отметить, что новаторство просветителей в стиле драматургических произведений заключалось в их стремлении преодолеть декламационный характер классицизма и приблизиться к естественной манере речи. Часто диалоги в просветительских драмах строились на искусстве импровизации с привнесением элементов юмора. Именно этот тонкий юмор персонажей Шмитта объединяет его с просветителями. Описание трагических событий у драматурга сопровождается иронией, которая понятна читателю: Фрейд, рассуждая о страхе перед старостью, определяет ее как «болезнь, которая затрагивает только молодежь» [1, с.14].

В эпоху, когда искусство не рассматривают более в качестве серьезного занятия, а желают видеть в нем лишь забаву, которой чужды пафос и глубинный смысл, Шмитт, используя в своем творчестве и правила «красивой игры», придерживается, однако, мнения, что искусство должно быть функционально. Ему, как и просветителям, больше по вкусу, если читатель скажет ему не «браво», а «спасибо» за реальную пользу его книг. Ценности, которые позаимствовал Шмитт у эпохи Просвещения, обнаруживаются в философичности содержания пьесы «Гость», свободной манипуляции элементами различных жанровых форм, в концепции главного героя произведения. Рассматривая данную эпоху в качестве источника идейного и художественого обогащения, Шмитт не теряет свою творческую индивидуальность.

Литература

1. Schmitt Eric-Emmanuel. Thtre : La Nuit des Valognes, Le Visiteur, Le Billon, L’Ecole du diable. P., 2007.

2. Браиловский, Александр. Мы будем беседовать… // Шмитт Э.-Э. Распутник. Секта эгоистов. СПб., 2008.

ГИПЕРНАТУРАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ «НОВОЙ ДРАМЕ»

(В. СИГАРЕВ, Ю. КЛАВДИЕВ) В. В. Маршева Пьесы В. Сигарева и Ю. Клавдиева относят к современной «новой драме», о которой сегодня так много спорят. Творчество этих драматургов лишь частично исследовано. Цель нашего доклада – выявить черты гипернатурализма в их пьесах.

Термин «гипернатурализм» как обозначение течения в «новой драме»

предложил М. Липовецкий. Впервые это понятие было использовано Биргит Боймерс (Великобритания) применительно к современной итальянской литературе. Гипернатурализм – название провокационного по эстетике движения в поэзии и прозе 1990-х гг. В русской «новой драме» этот экспериментальный вектор представлен течением в социальной драме, к которому следует отнести пьесы Ю. Клавдиева, В. Сигарева и др.

Русский гипернатурализм в драматургии связывают с английской современной драматургией и театром «In-Yer-Face Theatre». Общие черты проявляются в тематическом внимании к социальным маргиналам, в «общем депрессивно-мрачном тоне и стремлении к шоку от натуралистических деталей, как правило, включающих в себя сексуальное насилие» [1, с. 248]. Параллельные тенденции обнаруживаются в датской школе кинематографа «Догма» и в современной немецкой драматургии.

Существует также мнение, что предшественницей русского гипернатурализма стала Людмила Петрушевская с характерным для ее творчества бытовым абсурдизмом.

Однако в целом у современных гипернатуралистов нет определенной литературной традиции, к которой они могли бы присоединиться.

На примере произведений В. Сигарева и Ю. Клавдиева мы выявили черты, свойственные гипернатуралистическому направлению в «новой драме».

В пьесах поднимаются остросоциальные проблемы: насилие («Пойдем, нас ждет машина» Ю. Клавдиева и др.), наркомания («Семья вурдалака», «Божьи коровки возвращаются на землю», «Яма» В. Сигарева и др.), бесправие человека и деградация социума («Пластилин» В. Сигарева, «Собиратель пуль» Ю. Клавдиева), отсталость провинциальных городов («Черное молоко» В. Сигарева). Драматурги показывают дно общества, поэтому в центре их внимания маргинальные герои – бывшие заключенные (Курсант, Седой в «Пластилине»; Андрей в «Агасфере» В. Сигарева) и преступники (Олег, Паша в «Пойдем, нас ждет машина» Ю. Клавдиева), лица с алкогольной или наркотической зависимостью (Роман в «Семье вурдалака» В. Сигарева).

Важной особенностью их пьес является акцентуация на насилии, часто сексуальном. Подобные сцены присутствуют в пьесах В. Сигарева («Пластилин», «Семья вурдалака», «Агасфер», «Черное молоко»), Ю. Клавдиева («Собиратель пуль», «Пойдем, нас ждет машина»). Как правило, они жестоки и натуралистичны, что является отличительной чертой гипернатуралистов. Важную роль в них играет физиология, поданная подробно и реалистично. Такие пьесы Ю. Клавдиева, как «Пойдем, нас ждет машина!» и «Собиратель пуль» максимально насыщены натуралистическими деталями (отрезание конечностей, удары режущими предметами, обваривание кипятком и др.).

Пьесы гипернатуралистов призваны отразить современную жизнь такой, какая она есть, поэтому драматурги создают иллюзию документальности. Например, в художественном пространстве пьес Ю. Клавдиева обнаруживает себя локус конкретных реалий города Тольятти (школа, городское кладбище, больничный парк, пустырь и др.). Отдельного внимания заслуживает речь персонажей. Это живой разговорный язык с использованием сленга и обсценной лексики.

Отражение бесперспективного мира провинции и социального дна обусловило депрессивность и пессимистическое настроение драматургов. Пространство рисуется как сплошная, убивающая всякую индивидуальность масса. Конфликт выстраивается на противоборстве городского пространства и героя, которое ведет либо к физической его смерти («Пластилин» В. Сигарева), либо к моральному и духовному уничтожению собственного «я» («Черное молоко» В. Сигарева, «Собиратель пуль» Ю. Клавдиева). Герой пьес – жертва, надломленный человек, жаждущий свободы и самоутверждения в чуждом ему пространстве. Так, в пьесах В. Сигарева «Пластилин» (2000) и Ю. Клавдиева «Собиратель пуль» (2004) изображается трагедия подростка, пытающегося преодолеть обиду на мир с помощью собственной избранности (герои придумывают игровые миры и таким способом стараются уйти от реальности).

Художественная структура пьес подчинена раскрытию двух концептов – жертвы и насилия, отражающих светлые и темные ипостаси социума.

Смерть и трансцендентный мир рисуются драматургами как свет и добро, как лучший мир. Экзистенциальный выбор герой делает в пользу смерти, которая становится главным источником свободы. Кольцевая композиция, которую часто используют оба драматурга, также свидетельствует о безвыходном положении героев и невозможности решить конфликт: «Собиратель пуль» Ю. Клавдиева начинается и заканчивается описанием кладбища, «Черное молоко» В. Сигарева – приездом и отъездом героев. Таким образом, гипернатуралисты не видят возможности изменить действительный мир в лучшую сторону и не предлагают пути решения социальных проблем.

Характерной особенностью русских гипернатуралистов стала провинциальная ментальность. Особенностью почти всех пьес становится «городской текст». Образ провинциального города и живущих в нем людей создается как самостоятельный и самодостаточный. Это и есть собственно мир, а не его окраина. Действие всех пьес В. Сигарева проходит в провинциальном городе, который становится воплощением агрессивной по отношению к человеку среды. Возникает образ мрачного города, реалии которого отсылают к образу мира мертвых, оппозицию которому (мир живых) драматурги не изображают.

В. Сигарев и Ю. Клавдиев используют прием исповедальности, который присущ многим авторам «новой драмы» разной жанровой направленности. Исповедальность проявляется в мучительных монологах, причем автор в них дистанцируется от изображаемой им действительности.

Герои пьес испытывают непреодолимую потребность выговориться («Пластилин», «Агасфер», «Черное молоко» В. Сигарева; «Пойдем, нас ждет машина!», «Собиратель пуль», «Я пулеметчик» Ю. Клавдиева). При этом герою не нужен собеседник: это может быть и внутренний монолог.

Подтекст в его репликах отсутствует, так как мысль до предела обнажена.

В качестве примера можно привести монолог мальчика из пьесы «Собиратель пуль» Ю. Клавдиева: «Больше всего на свете я хочу жить так, как хочу. Больше всего на свете я хочу умереть. Потому что смерть – это лучшее, что может случиться с живым. Больше всего на свете я боюсь оказаться не прав. Больше всего на свете мне нравиться смотреть кино и играть. Больше всего на свете я боюсь, что обо мне никто не узнает.

Больше всего на свете я боюсь, что всё, что мне дорого, окажется никому не нужным. Больше всего на свете я хочу, чтобы было интересно. Больше всего на свете я хочу, чтобы отчим умер. Больше всего на свете я хочу, чтобы всё, о чём я думаю, оказалось правдой. Больше всего на свете я хочу, чтобы всё на свете стало так, как я думаю. Больше всего на свете я хочу, чтобы я был самым лучшим. Больше всего на свете я хочу, чтобы у меня была девушка. Больше всего на свете я хочу, чтобы никогда не кончалась эта ночь. Больше всего на свете я хочу жить» [2].

Провокативность остросоциальных тем, натурализм, иллюзия документальности, используемые драматургами в целях шокового воздействия на читателя (зрителя), позволяют выделить гипернатурализм как отдельное направление в «новой драме».

Литература

1. Липовецкий М. Театр насилия в обществе спектакля // Современная драматургия.

2005. № 73. С. 244 – 278.

2. Интернет-адрес: http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/2692.

ДИСКУРС ВЛАСТИ В РОМАНЕ САШИ СОКОЛОВА

«ПАЛИСАНДРИЯ»

А. В. Михалап На первый взгляд кажется, что в романе С. Соколова «Палисандрия»

излагается пародийная история советской власти, однако знатокам творчества В. Набокова очевиден тот факт, что псевдоисторические персонажи и псевдоистория, где перепутаны даты и исторические лица, всего лишь прикрытие. Основная же задача С. Соколова заключалась в том, чтобы избавиться от власти В. В. Набокова над своими произведениями.

Все творчество писателя прошло под знаком Набокова. В «Палисандрии» он сводит с ним счеты, «мстит» за известное высказывание мэтра относительно романа «Школа для дураков»: «обаятельная, трагическая и трогательная книга». Повествование «Палисандрии» основано на имманентном воспроизведении набоковского дискурса. Сам способ художественного мышления С. Соколова имитирует и пародирует набоковский дискурс. Набоков принципиально аполитичен. Соколов в «Палисандрии» хоть и строит сюжет на политике, псевдоистории СССР, но его герои – политические куклы, марионетки в руках автора.

В романе «Палисандрия» четко просматриваются признаки жанровотематического влияния произведений Набокова. Так, например, главный герой у Набокова всегда наделен художественным сознанием. Он – демиург, который творит свою собственную художественную реальность (например, Ганин, Лужин, Федор Годунов-Чердынцев, Гумберт Гумберт и др.). Все эти герои противостоят миру пошлости. У Соколова в «Палисандрии» главный герой – больной шизофренией графоман, пишущий псевдомемуары. Это явная пародия на набоковского главного героя.

В «Палисандрии» Соколов пародирует мемуары, воспоминания. Набоков часто использует тип повествования-воспоминания. Все художественные произведения Набокова тематически соотнесены с его феноменологической биографией «Другие берега». Сюжет «тотального воспоминания» [1] неоднократно разворачивается в его произведениях.

«Палисандрия», как и «Лолита», написана в форме дневниковых записей. В романах Саши Соколова тема памяти тесно связана с игнорированием временных соотношений: память совершенно индивидуальна, субъективна, она дает возможность свести течение жизни к одновременности, то есть уничтожить зависимость от различных жизненных процессов с их причинно-следственными связями.

В поэтике романов Набокова всегда два мира: первый – это мир, созданный творческим вымыслом, он cвязан с вечностью. Второй – порожденный пошлым умыслом, это псевдомир, ложнопривлекательный и псевдозначительный. Пошлость – это подмена жизни ее муляжом, который состоит из банальных стереотипов, общих идей и слов общего пользования. Саша Соколов абсурдизирует двоемирие через утрирование стилевой амбивалентности. Набокова всегда интересовало «сосуществование в глубинной структуре личности противоположных взаимоисключающих эмоциональных установок (например, любви и ненависти), одна из которых оказывается при этом вытесненной в область бессознательного и оказывает действие на осознаваемое данной личностью» [2]. Отсюда интерес к изображению героя с «раздвоением» сознания. Бесконечность метаморфоз (читай: «раздвоения»), которые становятся основным элементом создаваемой повествователем мифологии, обусловлена отсутствием линейного порядка.

В последней главе романа «Палисандрия» мы «случайно» узнаем тайну главного героя: «Отныне пусть ведают все: я – Палисандро, оригинальное и прелестное дитя человеческое, homo sapiens промежуточного звена, и я горжусь сим высоким званием» (Палисандр Александрович Дальберг оказался гермафродитом) [4, с.423]. Данный пример служит проявлением амбивалентности не только потому, что герой – двуполое существо, но и потому, что свою тайну он скрывал не только от нас и от окружающих его героев, но и сам пытался забыть. К тому же у Палисандра также случаются «приступы» раздвоения личности: «И вместе с самим Палисандром мы перестаем понимать, в какой из его инкарнаций все это случается. Кто он – осиротевший мальчик Средневековья, юноша Железного века или старик Переходной эпохи, взыскующий приюта в том замке, где он по меньшей мере однажды родился и вырос?» [4, с.416]. Отсюда и сложное нарративное устройство текста у Соколова, как и у Набокова, базирующееся на отождествлении/различении героя, рассказчика и автора.

Также следует отметить, что С. Соколов пародирует и копирует меморативные знаки (символы, эмблемы, шахматные формулы и др.), которыми изобилует проза В. Набокова. Эти биографические виньетки, возникшие из увлечений самого Набокова, часто встречаются у Соколова (например, бабочки, шахматы, нимфетки и др.).

Власть стиля Набокова над Соколовым очевидна. Набоков верил в сложную систему смыслов и значений, в тайный узор, лежащий по ту сторону жизни. Отсюда характерная стилевая ассоциативность, которая заключается в причудливости повествования, которое обретает вычурный характер: усложняется структура предложения, появляются длинные периоды, которые строятся по ассоциациям в разрез логике; рассказчик не может удержаться на одной теме и постоянно соскальзывает на побочные узоры, мысли свободно, без логических переходов, перескакивают с одного объекта внимания на другой. Это существенно замедляет повествование и продлевает автору удовольствие от самого процесса письма. Например, пассаж о мокроступах из «Палисандрии»

[4, с.55].

На основе ассоциаций может происходить обратный метонимический перенос, смешиваются слова, входящие в одну категорию, схожие по звучанию, а также омонимы и многозначные слова. На основе ассоциативных переносов возникают каламбуры: «она уже так подмочила себе и платье, и репутацию» [4, с.80]; «по улицам бежали взъерошенные быки, по небу – тучи» [4, с.443]; «ночь пришлась нам не впору – была коротка.

Коротка, как ночная сорочка для легкого поведения» [4, с.142]; «в скупой, как мужская слеза, меблировке» [4, с.129], – которые основаны на расщеплении полисемии, овеществлении метафоры. Это отсылает нас к Набокову, непревзойденному автору многочисленных каламбуров.

Саша Соколов, как и Набоков, «переводит» в новое жанрово-родовое измерение свою прозу. Поэтический субстрат набоковской прозы проявляется в обилии фонетических эффектов и значимости категории ритма, соколовской – в утрировании этого. Все приемы стихосложения, которые Набоков переносит в прозу, Соколов связывает с описанными психиатрами состояниями гипоманиакальных психозов при шизофрении.

Напомним, что Соколов находился в психиатрической клинике и симулировал шизофрению, а значит, знал об этой болезни не понаслышке.

При аутизме (один из симптомов шизофрении) связь с действительностью ослабляется, больной замыкается на себе, его речь становится эгоцентричной. Данный феномен в психиатрии получил название атактического мышления, признаки которого (на лингвистическом уровне) обнаруживают себя в эхолалии, детском словотворчестве и квазигаплологии. В литературоведении эти явления получили определение паронимической аттракции.

Предполагается, что звуковое подобие слов указывает на их семантическую близость либо деривативные отношения: «Оклеветан клевретами» [4, с.13]; «окрыляя себя крылаткой» [4, с.21]; «фигуранток и суфражисток, институток и проституток, заложников и наложников» [4, с.45];

«шутки и песни, шутихи и бенгальский огонь, конфетти и конфекты» [4, с.48] и др. Имитация атактических замыканий путем повторов раскрывает отношение автора-повествователя к Набокову: «невзрачный и какойто почти что призрачный, но изнутри изукрашенный изразцами киоск»

[4, с.195], «брожу элегичный, хожу элегантный» [4, с.325], «иезуитская казуистика» [4, с.359], «позор узурпаторам!» [4, с.371].

Примеры атактического замыкания присутствуют и в творчестве В. Набокова. Например, в его романе «Отчаяние» Герман является каламбуристом и анаграмматистом, что свидетельствует об аутистическом мышлении: «откуда томат в автомате, как из зубра сделать арбуз?» [3, с.407]. Слово «палка», обозначаемое которого значимо для хода действия, он декомпонирует на элементы «пал, лак, кал, лапа» [3, с.510].

Как у Набокова, так и у Соколова мы сталкиваемся с двуязычием и глоссолалиями (спонтанным появлением умения говорить на других языках). Для более полного понимания англоязычного творчества Набокова необходимо хорошо владеть русским языком, т.к. в английском тексте с помощью русского языка часто скрыты дополнительные смыслы. Так, например, в названии романа «Истинная жизнь Себастьяна Найта», фамилию героя следует читать как «тайна». В романах Саши Соколова множество примеров глоссолалии: «пофриштикать» [4, с.67], «Фидель по сравнению с вами – ниньо, дитя» [4, с.203], «шале санаторного типа» [4, с.215], «воленс-ноленс» [4, с.305], «замок, или, если угодно, шато» [4, с.333] и др.

Таким образом, сильное влияние Набокова на стиль и мотивносюжетный комплекс романа Соколова столь демонстративно, что невольно возникает догадка о жажде избавления молодого художника от власти учителя через систему пародирования приемов мэтра. Не случайно, освободившись от Набокова, Соколов не издает больше ни одного романа.

Литература

1. Аверин Б. Гений тотального воспоминания: О прозе Набокова // Звезда. 1999. № 4. С. 158–163.

2. Интернет-адрес: http://www.relga.sfedu.ru/n21/cult21_2.htm

3. Набоков В. Отчаяние // Набоков В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990.

4. Соколов С. Палисандрия. СПб., 2004.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ЦИКЛА К. ЧАПЕКА

«МУЧИТЕЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ»

Е. А. Наместникова К. Чапек известен читателю как фантаст и сатирик, что объясняет интерес исследователей именно к этой стороне его творчества. Однако наследие чешского писателя значительно богаче в формальном, тематическом и стилевом планах, что не всегда полно отражено в литературоведческих работах. Одним из нехарактерных для Чапека произведений является сборник «Мучительные рассказы» (1921). Исследователи отмечают, что данные произведения написаны в реалистической манере, причем в русле критического реализма [1, c.89], следуя русской литературной традиции, всегда оказывавшей влияние на чешских литераторов.

Циклообразующим началом сборника большинство исследователей считает тематику и проблематику, однако до сих пор нет единого мнения об их сущностной составляющей. Иногда можно встретить обобщенную на основе гипотез разных исследователей формулировку главной темы: «поиск смысла жизни». Однако мы бы хотели расширить и дополнить это утверждение.

Уже первый рассказ, «Отцы», поднимает одну из важнейших тем всего цикла: тему семьи. В произведении изображена картина похорон шестилетней девочки и горе ее отца, который был очень привязан к дочери.

Однако все в городе знают, что настоящим отцом ребенка являяется регент, который также присутствует на похоронах. В этой небольшой зарисовке Чапек ставит перед читателем проблему понимания семьи и родственных связей как таковых. Его регент абсолютно равнодушен (шутит, ухаживает за певицей Марией), в то время как «ненастоящий»

отец девочки тяжело переживает эту трагедию: едва стоит на ногах, не может говорить. Интересно и то, как сам Чапек называет своих персонажей. Определения «отец» заслуживает лишь тот, кто заботился о ребенке. Более того, его настоящее имя в рассказе не упоминается, что усиливает смысловую нагрузку на определение персонажа. Биологический родственник называется регентом на протяжении всего рассказа, и лишь в конце автор замечает: «Могильщик полными лопатами зарывает ребенка двух отцов» [2, c.21]. При этом, сопоставляя обоих, автор весьма прозрачно выражает свою позицию: основа семьи – не кровные связи, а любовь и забота.

Тема семьи появляется едва ли не в каждом рассказе этого цикла, часто тесно переплетаясь с темой денег, что послужило основанием для многих отечественных исследователей вынести в качестве главной проблемы цикла социальный протест автора [1, c.89; 3, с.24]. Однако в данном случае это скорее дань соответствующей тенденции в советском литературоведении, чем результат глубокого анализа проблематики. Впрочем, проблема замены духовного материальным достаточно широко представлена в цикле. Описаны и попытки вырваться из подобной атмосферы, однако они обречены на провал. Так, в рассказе «Деньги» главный герой Иржи находит особую радость в том, чтобы помочь сестре Ружене. Он отдает женщине свои проценты от наследства, сам берет дополнительную вечернюю работу, что плохо сказывается на его физическом состоянии и материальном благополучии. Однако при этом герой обретает смысл и цель в жизни: он считает, что, только «неся чужое бремя» [2, c.46], он может состояться как человек. Однако другая сестра Иржи, Тильда, раскрывает ему глаза на то, что Ружена пользуется его добротой. Но Иржи не радует правда: его мечта оказывается оскверненной. Однако помыслы Тильды тоже нечисты: она хочет, чтоб деньги брата пошли на предприятие её обанкротившеегося мужа. Каждая их женщин за глаза пытается оскорбить сестру, их родственная забота, направленная на брата, исчезает в отношении друг к другу.

Наконец Иржи приходится отказать обеим, но наиболее несчастным остается он сам:

смысл его жизни снова утерян, он вновь становится слабым, замкнутым и разочарованным. Особенно ярко это подчеркивает кольцевая композиция рассказа: точно так же, как в начале Иржи не радовал приезд сестры, так и в конце он велит квартирной хозяйке, в случае, если придет Ружена, сказать ей, что он нездоров. Здесь деньги разрушают не только родственную любовь, но и приводят Иржи к глубокому внутреннему кризису.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 14 |

Похожие работы:

«Материалы международной конференции Москва, 8–10 апреля 2010 г. МОСКВА ОЛМА Медиа Групп УДК 94(47+57)„1941/45“ ББК 63.3(2)621 П 41 Редакционный совет: академик Чубарьян А. О., д.и.н. Шубин А. В., к.и.н. Ищенко В. В., к.и.н. Липкин М. А., Зверева С. Н., Яковлев М. С. (составитель) Издание осуществлено при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ П 41   Победа  над  фашизмом  в  1945  году:  ее  значение  для  народов ...»

«Направление История и международные отношения ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА Конференция по направлению «ИСТОРИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» состоится 22 апреля 2015 года начало работы – 10.00 по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, д. 73, второй корпус Кемеровского государственного университета Начало работы: Пленарное заседание 10.00-11.30 Работа секций – 12.00-17.00 Работают секции: ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ «ИСТОРИЯ И Звездный...»

«Санкт-Петербургский центр по исследованию истории и культуры Скандинавских стран и Финляндии Кафедра истории Нового и Новейшего времени Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Русская христианская гуманитарная академия Санкт-Петербург St. Petersburg Scandinavian Center Saint Petersburg State University, Department of History The Russian Christian Academy for the Humanities Proceedings of the 16 th Annual International Conference Saint-Petersburg Р е д а к ц и о н н...»

«Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики Донецкий Республиканский краеведческий музей Сборник материалов Первой научной конференции историков ДНР История Донбасса: анализ и перспективы Донецк 2015 Сборник материалов Первой научной конференции историков ДНР «История Донбасса: анализ и перспективы». – Донецк, 2015 – 76 с. Сборник содержит тезисы докладов и доклады, посвященные актуальным проблемам истории Донбасса в период обретения Донецкой Народной Республикой независимости. На...»

«37 C Генеральная конференция 37-я сессия, Париж 2013 г. 37 С/32 5 сентября 2013 г. Оригинал: английский Пункт 11.3 предварительной повестки дня Шкала взносов и валюта, в которой уплачиваются взносы государств-членов в 2014-2015 гг. АННОТАЦИЯ Источник: Положение о финансах, статьи 5.1 и 5.6. История вопроса: В соответствии со статьей IX Устава и статьей 5.1 Положения о финансах Генеральная конференция устанавливает шкалу взносов государств-членов на каждый финансовый период. Цель: Принимая во...»

«Министерство здравоохранения Республики Беларусь 12-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ Сборник материалов Гродно ГрГМУ ~1~ УДК 61 (091) + 615.1 + 614.253.5] : 005.745 (06) ББК 5 г я 431 +52.8 я 431 + 51.1 (2 Бел) п я 431 Д 23 Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом УО «ГрГМУ» (протокол №11 от 18.06.2012). Редакционная коллегия: Э.А.Вальчук (отв. ред.), В.И.Иванова, Т.Г.Светлович, В.Ф.Сосонкина, Е.М.Тищенко (отв. ред.), В.А. Филонюк....»

«Национальный исследовательский Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского Экономический факультет Философский факультет Институт истории и международных отношений, Институт рисков Институт филологии и журналистики Институт искусств Юридический факультет Факультет психолого-педагогического и специального образования Социологический факультет Факультет психологии Факультет иностранных языков и лингводидактики Институт физической культуры и спорта Сборник материалов III...»

«ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ INNOVATIVE DEVELOPMENT CENTER OF EDUCATION AND SCIENCE Проблемы и перспективы развития современной юриспруденции Выпуск II Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции (8 декабря 2015г.) г. Воронеж 2015 г. УДК 34(06) ББК 67я Проблемы и перспективы развития современной юриспруденции / Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. № 2. г.Воронеж, 2015. 156 с. Редакционная коллегия:...»

«Библиография научных печатных работ А.Е. Коньшина 1990 год Коньшин А.Е. Некоторые проблемы комизации школы 1. государственных учреждений в 1920-30-е годы // Проблемы функционирования коми-пермяцкого языка в современных условиях.Материалы научно-практической конференции в г. Кудымкаре. Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд., 1990. С. 22-37.2. Коньшин А.Е. Мероприятия окружной партийной организации по становлению системы народного образования в Пермяцком крае в первые годы Советской власти // Коми...»

«Рекламно-информационный бюллетень (РИБ) Февраль март 2015 История создания Центра научной мысли Центр научной мысли создан 1 марта 2010 года по инициативе ряда ученых г. Таганрога. Основная деятельность Центра сегодня направлена на проведение Международных научно-практических конференций по различным отраслям науки, издание монографий, учебных пособий, проведение конкурсов и олимпиад. Все принимаемые материалы проходят предварительную экспертизу, сотрудниками Центра производится...»

«Проводится в рамках 95-летия образования Татарской АССР, 25-летия Республики Татарстан, 60-летия г. Лениногорска ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ, ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА В ЛЕНИНОГОРСКОМ РАЙОНЕ И ЮГО-ВОСТОЧНОМ ТАТАРСТАНЕ. СЕЛО САРАБИКУЛОВО И ШУГУРОВО-ШЕШМИНСКИЙ РЕГИОН: ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ» Село Сарабикулово, 20 ноября 2015 г. Министерство образования и науки РТ Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ Отдел истории татаро-булгарской цивилизации ИИ АН РТ...»

«Министерство культуры Российской Федерации Правительство Нижегородской области НП «Росрегионреставрация» IV Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы» г. Нижний Новгород 30 – 31 октября 2013 Сборник докладов конференции В Сборник вошли только те доклады, которые были предоставлены участниками. Организаторы конференции не несут ответственности за содержание публикуемых ниже материалов. СОДЕРЖАНИЕ 1. Приветственное...»

«АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНСТИТУТ ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ИСТОРИЯ РОССИИ И ТАТАРСТАНА: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Сборник статей итоговой научно-практической конференции (г. Казань, 24–25 июня 2012 г.) Казань–20 УДК 94 (47) ББК 63.3 (2) И 90 Рекомендовано к изданию Ученым советом Института Татарской энциклопедии АН РТ Редакционная коллегия: докт. ист. наук, проф. Р.М. Валеев; докт. ист. наук, проф. Р.В. Шайдуллин; канд. ист. наук, доц. М.З. Хабибуллин История...»

«ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ INNOVATIVE DEVELOPMENT CENTER OF EDUCATION AND SCIENCE АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ Выпуск II Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции (10 февраля 2015г.) г. Новосибирск 2015 г. УДК 34(06) ББК 67я Актуальные проблемы юриспруденции в России и за рубежом/Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции.№ 2. Новосибирск, 2015. 72 с. Редакционная коллегия:...»

«СБОРНИК РАБОТ 65-ой НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 13–16 мая 2008 г., Минск В ТРЕХ ЧАСТЯХ ЧАСТЬ I БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СБОРНИК РАБОТ 65-ой НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 13–16 мая 2008 г., Минск В ТРЕХ ЧАСТЯХ ЧАСТЬ I МИНСК УДК 082. ББК 94я С23 Рецензенты: кандидат филологических наук, доцент Г. М. Друк; кандидат исторических наук, доцент А. И. Махнач; кандидат...»

«a,Kл,%2е*= h.“2,232= =!.е%л%г,,, *3ль23!.%г%.=“лед, ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 10 лет автономной Калмыцкой области. Астрахань, 1930. 150 лет Одесскому обществу истории и древностей 1839–1989. Тезисы докладов юбилейной конференции 27–28 октября 1989г. Одесса, 1989. 175 лет Керченскому музею древностей. Материалы международной конференции. Керчь, 2001. Antiquitas Iuventae. Саратов, 2005. Вып. 1. Antiquitas Iuventae. Саратов, 2006. Вып. 2. Antiquitas Iuventae. Саратов, 2007....»

«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (КОСТРОМАСТАТ) ФГБОУ ВПО КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (КГТУ) КОСТРОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ (ВЭО) РОЛЬ СТАТИСТИКИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ. ДОСТИЖЕНИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ (К 180-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ) Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции 21...»

«Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Историко-архивный институт Высшая школа источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин XXVII международная научная конференция К 85-летию Историко-архивного института К 75-летию кафедры вспомогательных исторических дисциплин ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Москва,...»

«ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! НОВОСТИ РГГУ WWW.RGGU.RU ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ * 22 ноября 2010 г. * №38 ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ ОТ РЕДАКЦИИ Уважаемые читатели! Перед вами тридцать восьмой номер нашего еженедельника в этом году. Для Вашего удобства мы предлагаем Вам две версии этого электронного издания – в обычном Word'e и в универсальном формате PDF, который сохраняет все особенности оригинала на любом компьютере. Более подробные версии наших новостей на сайте...»

«Вестник МАПРЯЛ Оглавление Хроника МАПРЯЛ Уточненный план деятельности МАПРЯЛ. Информация ЮНЕСКО.. Памятные даты 120 лет со дня рождения С.Г. Бархударова. 125 лет А.А. Ахматовой.. В копилку страноведа В. Борисенко. Крым в историческом аспекте (краткий обзор).1 В помощь преподавателю В. Шляхов, У Вэй. « Эмотивность дискурсивных идиом».1 Новости образования.. Новости культуры.. 4 Вокруг книги.. Россия сегодня. Цифры и факты. Калейдоскоп.. 1 Хроника МАПРЯЛ План работы МАПРЯЛ на 2014 г. (УТОЧНЕННЫЙ)...» 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.