WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 14 |

«В ТРЕХ ЧАСТЯХ ЧАСТЬ III БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СБОРНИК РАБОТ 68-ой НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 16–19 мая 2011 ...»

-- [ Страница 10 ] --

У эсхатакол могуць уваходзіць МВ (як магчымы від рэлятываў6), часцей за ўсё мэта якіх – заахвоціць адрасата да наступнага акта камунікацыі (ліста). Рэпертуар такіх МВ даволі традыцыйны.

Ужываюцца канструкцыі кшталту Бывайце здаровы, пане прафесар, мо напішыце колькі слоў? (Цётка да Б. Эпімаха-Шыпілы) [15, с. 215];

Напішыце мне аб вашых думках, праектах, што тамака ў вас дзеецца, як робіцца, мо часам усё-такі то тым, то сім прыгадзіцца вам ваш новы прыяцель // Гальяш Леўчык (да І.

Луцкевіча) [10, с. 113]; Чакаючы ад Вас, паночку даражэнькі, адказу, астаюся шчыра Вам адданы Ваш пакорны слуга І в. Луцэвіч (Янка Купала да Б. Эпімаха-Шыпілы) [8, с. 242]; Пішыце ж, не забывайце (Якуб Колас да М. Лынькова) [6, с. 221]; І так, да наступнага ліста! Хутчэй пішэця! (Л. Геніюш да Зоські Верас) [9, с. 58]. Таксама ўжывальныя МВ, якія выражаюць ацэнку ўмоў (паведамленне пра ўмовы) камунікацыі7: Доўга не пішу ліста, бо, мусіць, з гэтай адкрыткай сам сябе 13/ІІ прывязу Вам на паказ (Янка Купала да М. Хайноўскай) [8, с. 310]; падзяку за ліст: Яшчэ раз дзякую Вам за ліста, з павагай да Вас – Ларыса Геніюш (да Зоські Верас) [9, с. 81]; ацэнку акта камунікацыі: Я быў шчаслівы паразмаўляць з Вамі (У. Караткевіч да Л. Геніюш) [5, с. 611]; папрок, звернуты да адрасата: Чаму ніякога чорта не пішаце? (Янка Купала да В. Ластоўскага) [8, с. 233]; просьбу прабачыць (у сувязі з ацэнкай акта камунікацыі): Але ж я разгаварыўся… // Даруйце – мо дзе ў пісоўні бык улез, бо я хутка пісаў… // Выбачайце за маю сумна-лірычную (калі так можна выразіцца) думку!.. (Г. Леўчык да Зоські Верас) [10, с. 119];

Тэрмін рэлятывы ўжыты С. А. Важнікам для абазначэння формул-складнікаў эсхатакола, якія «выражаюць адносіны да адрасата» [3, с. 58].

Сюды ж далучаецца паведамленне зваротнага адраса, напрыклад: Мой адрас: Ессентуки, «Орлиное гнездо» (Якуб Колас да М. Міцкевіч) [6, с. 60].

канстатацыю завяршэння камунікацыі: Ну вось і ўсё. Хлопцы цягнуць здымаць кісцянёўскія дрэвы, і ліст дапісаны (У. Караткевіч да Л. Геніюш) [9, с. 349].

Такім чынам, разгледжаныя МВ у складзе excordium і эсхатакола, удзельнічаюць у маўленчай рэалізацыі спецыфічнай эпісталярнай этыкетнай сітуацыі (зварот да «тэмы камунікацыі», лакалізаваны ў пачатку асноўнай часткі ліста) ці падкрэсліваюць асаблівасць сітуацыі эпісталярнага развітання (лакалізаванай у эсхатаколе) як сродкі афармлення адпаведнай мікрасітуацыі. Усе МВ валодаюць значным прагматычным патэнцыялам, іх можна разглядаць як «пагладжванні»

(паводле Э. Берна, гэта «любы акт, які мае на ўвазе прызнанне прысутнасці іншага чалавека» [2, с. 10]), што выконваюць вельмі важную псіхалагічна-сацыяльную функцыю – здавальняюць recognitionhunger (патрэбу ў прызнанні) [2, с. 9]. Аналіз МВ актуальны і ў анталагічным аспекце. Як заўважае Я. Л. Каламінскі ў кнізе «Чалавек сярод людзей», «каб вызначыць месцазнаходжанне любой кропкі на карце, патрэбны дзве каардынаты: даўгата і шырата. Але, каб зразумець, як чалавек чуецца ў групе … неабходна трэцяя каардыната: трэба ведаць, як чалавек перажывае і ўсведамляе свае ўзаемаадносіны з іншымі членамі групы» [7, с. 143]. МВ у лісце нібы значэнні «трэцяй каардынаты», якая «ўпісвае» індывіда ў «чалавечую прастору», што «канстытуюецца камунікантамі, якія іграюць адпаведныя камунікатыўныя, сацыяльныя, культурныя, міжасабовыя, ідэалагічныя, псіхалагічныя ролі» [11, с. 17]. Вывучэннне МВ дазваляе лепш адчуць індывідуальнасць знакавых для беларускай культуры постацяў, а таксама спрыяе ўзбагачэнню камунікатыўнай асобы сучаснага носьбітакарыстальніка беларускай мовай.

Літаратура

1. Акишина А. А., Формановская Н. И. Этикет русского письма: Учебное пособие.

М., 2007.

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы / Пер. с англ. А. В. Ярхо, Л. Г. Ионин; Общая ред. М. С. Мацковского; Послесл.

Л. Г. Ионина, М. С. Мацковского. СПб. – М., 1996. (Классики зарубежной психологии).

3. Важнік С. А. Эпісталаграфія Уладзіміра Караткевіча // Роднае слова. 2009. № 7.

С. 54—58.

4. Вепрева И. Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. М., 2005. (Золотая коллекция).

5. Караткевіч У. Выбраныя творы / Уклад., прадм., камент. А. Вераб’я. Мінск, 2005. (Беларускі кнігазбор; сер 1. Мастацкая літаратура).

6. Колас Якуб. Збор твораў: У 12 т. / АН БССР. Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы.

Мінск, 1961—1964. Т. 12: Пісьмы, дзённікі, летапіс жыцця і творчасці. 1964.

7. Коломинский Я. Л. Человек среди людей. Минск, 1987.

8. Купала Янка. Поўны збор твораў: У 9 т. / АН Беларусі. Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы. Мінск, 1995—2003. Т. 9. Кн. 1: Пераклады, эпісталярная спадчына, дарчыя надпісы, «Расейска-беларускі слоўнік», калектыўнае, службовыя і асабістыя дакументы, дадатак. 2003.

9. Ларыса Геніюш: Асоба і час: Беларускі біяграфічны альманах / Укладанне, прадмова і каментар М. Скоблы. Мінск, 2010. Вып. 3.

10. Леўчык Г. Доля і хлеб: выбр. творы / Склад. Я. Саламевіч, Н. Ляшковіч; Прадм.

У. Калесніка. Мінск, 1980.

11. Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М., 2003.

12. Падучева Е. В. Ситуация речевая // Русский язык: Энцикл. / Глав. ред.

Ю. Н. Караулов. М., 1997. С. 489—481.

13. Словарь иностранных слов / Глав. ред.Ф. Н. Петров. М., 1964.

14. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы / Пад рэд. М. Р. Судніка і М. Н. Крыўко. Мінск, 2005.

15. Цётка. Выбраныя творы. / Уклад., прадмова В. Коўтун. Мінск, 2001. (Беларускі кнігазбор; сер 1. Мастацкая літаратура).

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СИНОНИМЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ

(НА ОСНОВЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА «БЕЛАРУСЬ») А. Г. Бурак По мнению Е.Е. Минаковой, работа с фразеологизмами является удачным способом формирования лингвокультурной компетенции студентов-инофонов при обучении русскому языку, так как данные языковые единицы обладают высоким методическим потенциалом и способны выступать в качестве обучающей единицы [1, с. 5].

Целью данной работы является раскрытие методического потенциала фразеологических синонимов на занятиях по РКИ и выявление их роли в формировании коммуникативных и речевых навыков у иностранных учащихся. Фразеологизмы, представленные в работе, взяты из лингвокультурологического комплекса «Беларусь».

К фразеологическим синонимам относятся «близкие или тождественные по значению неделимые единицы, сходные по грамматической и функциональной роли, по-разному характеризующие обозначаемое явление» [2, с. 331]. Например, фразеологизм и след простыл имеет несколько синонимов с общим значением «исчез, скрылся»: как ветром сдуло, как в воду канул, показал пятки. Фразеологические синонимы характеризуются следующими качествами: 1) предельно семантически сближаясь, они, как правило, имеют различие в оттенках значения, сфере употребления, стилевой принадлежности, экспрессивностилистической роли; 2) соотносятся с одной и той же частью речи;

3) бывают сходными и различными по структурно-грамматическим признакам; 4) отличаются одинаковой или сходной лексической или синтаксической сочетаемостью.

Далее рассмотрим, как вышеуказанные признаки могут реализовываться на занятиях.

Наличие особой коннотации, дополнительного оттенка значения помогает семантически четко отличать один синонимичный фразеологизм от другого и употреблять его в речи согласно коммуникативной задаче.

Например, общность семантики «бездействовать» объединяет несколько фразеологизмов в один синонимический ряд: палец о палец не ударить, плыть по течению, хлопать глазами. Но каждый из них вносит особый, добавочный оттенок в общее значение: палец о палец не ударить – «совершенно ничего не делать для достижения цели»; плыть по течению – «пассивно подчиняться обстоятельствам»; хлопать глазами – «молчать».

Наличие дополнительных оттенков значения, так называемых смысловых остатков обобщенной семантики фразеологизма, позволяет указанным синонимам выполнять в речи одну из основных функций – смыслоразличительную.

Как известно, по соотнесенности с частями речи фразеологические синонимы бывают глагольными, субстантивными, наречными, адъективными, междометными и модальными. Но чаще других в синонимические отношения вступают единицы глагольного и наречного типа.

Например, глагольными будут следующие фразеологизмы-синонимы, представленные в комплексе «Беларусь»: идти нога за ногу – валиться с ног (с общей семой «с трудом держаться на ногах»), спустить шкуру – драть шкуру (с общей семой «наказывать»), язык хорошо подвешен – за словом в карман не лезет (с общей семой «болтливость»), замазывать глаза – морочить голову – заговаривать зубы – пускать пыль в глаза (с общей семой «обманывать»). Наречными являются: один на один – с глазу на глаз (с общей семой «наедине»); изо всех сил – сломя голову, со всех ног, во весь дух (с общей семой «быстро»); бок о бок – в двух шагах (с общей семой «близко»); в два счета – в мгновение ока (с общей семой «быстро»); тютелька в тютельку – как две капли воды (с общей семой «сходство»); во все горло – во весь голос (с общей семой «громко») и т.д.

Синонимичные фразеологизмы различаются также по структурнограмматическим признакам. В отличие от синонимичных слов, объединяемых в однокорневые и разнокорневые фразеологизмы, образуют одноструктурные (с одинаковой моделью построения) и разноструктурные (с разной моделью построения) парадигмы. Одноструктурные: в два счета – в мгновение ока; изо всех сил – со всех ног; с глазу на глаз – один на один; спустить шкуру – драть шкуру и т.д., обладают максимальной семантической близостью и относительно частой взаимозаменяемостью.

Разноструктурные: потерять рассудок – сам не свой; бабушка надвое сказала – вилами по воде писано; плыть по течению – куда ветер подует – такой возможностью взаимозаменяемости не обладают, поскольку у них ярче выступают как различия стилевой принадлежности, так и эмоционально-оценочные характеристики. Естественно, что подобные признаки не абсолютны, поскольку даже семантически близкие или тождественные фразеологизмы имеют дополнительные оттенки значения.

Наряду с одно- и разноструктурными фразеологизмами иногда выделяют так называемые сходноструктурные единицы, у которых только один из грамматических стержневых компонентов является общим: язык хорошо подвешен – длинный язык – остер на язык.

Синтагматические отношения фразеологизмов-синонимов зависят прежде всего от степени сходства их обобщенно-образного значения, а также от стилевых и экспрессивно-стилистических свойств каждого.

Так, лексическая и синтаксическая сочетаемость межстилевого, стилистически нейтрального фразеологизма и след простыл значительно шире синонимичного ему канул в лету, который тяготеет к книжному стилю и отличается, кроме того, по своей коннотации – она обусловлена характерными чертами компонента в лету; без знания античной мифологии инофон не сможет понять значение данного фразеологизма. Его сочетаемость контекстуально более ограничена. В свою очередь, фразеологический синоним показал пятки является разговорным и принадлежит к сниженному стилю.

Синонимия фразеологических единиц, как и слов, связана с явлением многозначности, так как семантическое сближение не всегда одинаково охватывает все значения фразеологизма. Фразеологизмы, взаимозаменяемые в одном из значений, утрачивают подобное свойство в другом (или других). Например, фразеологизм взять за бока имеет несколько значений: 1) «привлекать к ответу, к ответственности»; 2) «застать за каким-нибудь отрицательным действием, поступком»; 3) «принуждать, заставлять что-либо делать, выматывать работой», но синонимичный ему фразеологизм тянуть жилы характеризуют лишь последнее значение.

Фразеологические синонимы могут быть общеязыковыми и контекстуальными. Общеязыковые находят отражение в современных словарях. К таким фразеологическим синонимам можно отнести все фразеологизмы комплекса «Беларусь». Отличительными же признаками контекстуальных синонимов являются четко выраженная контекстуальная обусловленность и закрепленность, индивидуальный характер семантики, неустойчивость и ненормативность употребления (т.е. ограниченная частность, отсутствие в словарях). Продемонстрируем пример контекстуального фразеологического синонима, приводимого М.И. Фоминой.

Это был карьерист не до мозга костей, а глубже, до последней капли крови, и притом карьерист мелкий, неуверенный в себе. Степень выражения меры «глубоко, основательно», раскрываемая одним из значений первого оборота, усилена другим, который, казалось бы, имеет совсем иное значение – «жертвовать всем, не жалея жизни» (в борьбе, битве и т.д.) [2, с. 336]. Подобные фразеологические синонимы можно встретить, в большей мере, в языке художественной литературы. Фразеологизмы лингвокультурологического комплекса не являются контекстуальными.

Таким образом, работа с фразеологическими синонимами помогает учащимся сформировать следующие умения: подчеркивать дополнительные оттенки значения; разносторонне представлять называемый предмет, явление, действие, признак; образно именовать обозначаемое;

подчеркивать стилистические, эмоциональные характеристики слов;

придавать высказыванию определенную стилистическую окраску; понимать важность функционирования фразеологических синонимов в предложении и принципы их корреляции с членами предложения.

Знание фразеологических синонимов поможет иностранным учащимся в правильном и красивом выражении мыслей, в аккультурации и адаптации в иной культурной среде.

Литература

1. Минакова Е.Е. Современная русская идиоматика: учебное пособие для иностранцев, изучающих русский язык. М.: Русский язык. Курсы, 2005.

2. Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. М.: Высшая школа, 2001.

ДЗЯЦІНСТВА ЯК УВАСАБЛЕННЕ МІФАЛАГЕМЫ

«СТРАЧАНАГА РАЮ» Ў АПОВЕСЦІ ЯНА БУЛГАКА «ДОМ»

М. В. Грудзінава Дзяцінства з’яўляецца адной з самых значных анталагічных катэгорый, якая даўно ўжо атрымала статус навуковай праблемы і асэнсоўваецца ў межах філасофіі, культуралогіі, сацыялогіі, гісторыі, псіхалогіі і іншых навуковых дысцыплін. Напрыклад, псіхааналітыка звязвае раскрыццё феномена дзяцінства з надзеяй на абнаўленне, з шансам выправіць памылкі, а значыць выправіць і само жыццё (менавіта псіхааналіз у ХХ стагоддзі стаў прычынай вялікай цікавасці да праблемы дзяцінства).

Для літаратуры і літаратуразнаўства дзяцінства – вельмі каштоўны матэрыял, які дае магчымасць паказаць эвалюцыю героя, карані ягоных учынкаў і светабачання, а разам з тым дзяцінства ў мастацкім творы – гэта рэфлексія над падзеямі мінулага ў цэлым і спроба прадбачыць будучыню.

Цікавасць да феномена дзяцінства актуалізуецца звычайна ў найбольш крызісныя перыяды ў гісторыі чалавецтва.

Адчуванне невядомасці і хісткасці чалавечага існавання паклікала да жыцця вялікую колькасць літаратурных твораў, у якіх цэнтральнае месца займае свет дзіцяці (адсюль тэрмін – метафізіка дзяцінства).

Падобныя тэндэнцыі характэрныя для рускай, беларускай і польскай літаратуры ХХ стагоддзя як даваеннага, так і пасляваеннага часу. У многім гэта тлумачыцца тым, што такая літаратура «вяртала чытачу адчуванне нармальнасці жыцця» [8, с. 227].

Пісьменнікі ў сваіх творах выбудоўваюць асобы тып рэальнасці, якую можна назваць райскай, але яна, на жаль, засталася ў мінулым. Туга па мінулых шчаслівых часах у агульнакультуралагічным плане знайшла сваё ўвасабленнне ў міфалагеме «страчанага раю», адной з форм рэалізацыі якой і з’яўляецца дзяцінства.

Паняцце міфалагемы ўзнікла ў межах неаміфалагічнай школы літаратуразнаўства, якое звярнулася да вывучэння феномена міфа, а таксама, абапіраючыся на тэорыю К. Юнга аб архетыпах, прапанавала сваю канцэпцыю разумення культуры (і літаратуры ў прыватнасці). Згодна з прапанаванай тэорыяй, у аснове культурных з’яў ляжаць агульначалавечыя універсаліі, якія знаходзяць сваё ўвасабленне ў міфалагемах.

Існуе дастаткова шмат дэфініцый дадзенага паняцця (вывучэннем міфалагемы займаліся А. Альварэс дэ Міранда, М. Эліядэ, М. Лотман і інш.): так, пад міфалагемай разумеюцца пэўныя ўстойлівыя і паўтаральныя вобразы, якія ў канцэнтраваным выглядзе адлюстроўваюць рэчаіснасць.

Пры такім разглядзе ўзнікае неабходнасць размежавання блізкіх паняццяў – архетыпу і міфалагемы. Архетып, як зазначае расійскі даследчык Цялегін, адносіцца да сферы псіхічнага, «гэта першасная схема, пазбаўленая якога-небудзь зместу, якая праяўляецца ў псіхічным жыцці»

[4, c. 15]. Сваё ўвасабленне архетып атрымлівае ў вобразах, якія нібы запаўняюць пустую прастору (адсюль розныя вобразы і характары мы можам аб’яднаць адным архетыпам).

У адрозненне ад архетыпу, міфалагема належыць да сферы філалогіі, служыць раскрыццю сэнсаў мастацкага твора і ўяўляе сабой першавобраз, канцэнтрат пэўнага міфа, яго семантычнае ядро. У старажытнасці міф з’яўляўся спосабам спазнання і асэнсавання рэчаіснасці, але і зараз ён здольны дастаткова глыбока раскрыць сутнасць з’явы, а то і сказаць пра рэчаіснасць куды больш, чым рацыяналістычныя тэорыі, таму што міф апелюе да зместаў, якія немагчыма растлумачыць з дапамогай фармальнай логікі.

Міфалагема – гэта код, які неабходна дэшыфраваць (менавіта гэтую ўласцівасць эксплуатуюць вытворцы рэкламы, выкарыстоўваючы найбольш распазнавальныя міфалагемы). Узноўленая інфармацыя стварае дадатковы кантэкст для прачытання мастацкага твора і расстаўляе неабходныя акцэнты.

Адной з самых распаўсюджаных міфалагем у культуры з’яўляецца міфалагема «страчанага раю» і яе варыянты (міфалагема «залатога веку»).

Міф аб раі прысутнічае ў многіх культурных традыцыях: Элізіум – у антычнай міфалогіі; Вырый – у славянскай язычніцкай традыцыі; Вальхала – у германа-скандынаўскай міфалогіі; краіна Дзільмун – у шумерскіх міфах; Эдэмскі сад, апісанне якога мы сустаркаем у Старым Запавеце і які адпавядае стану чалавецтва да спазнання дабра і зла; рай як Царства Божае, што сцвярджае перамогу над часам і смерцю і выступае процівагай пеклу, – у хрысціянскім вучэнні; Сукхаваці – у буддызме.

Часцей за ўсё рай усведамляецца не толькія як трансцэндэнтная катэгорыя, але і знаходзіць сваё выяўленне ў канкрэтных вобразах: сад, апісанне якога з’яўляецца адлюстраваннем чалавечага ўяўлення аб прыгажосці прыроды; нябёсы, цудоўная краіна ці горад. Першымі літаратурнымі ўвасабленнямі міфалагемы з’ўяляюцца творы антычных аўтараў – Гесіёда, Авідзія і Вергілія.

Разам з тым, міфалагема ўяўляецца нам даволі складаным комплексам: так, з міфалагемай «страчанага раю» непарыўна знітаваны вобраз выгнанніка, часавая апазіцыя «тады» і «цяпер», туга па згубленым і імкненне вярнуцца (матыў вяртання).

Зварот да міфалагемы «страчанага раю» звязаны з канкрэтным гістарычным кантэкстам: у XVIII і XIX стагоддзях – са стратай незалежнай дзяржавы (адсюль – туга А. Міцкевіча і В. Дуніна-Марцінкевіча па старасвецкім мінулым, якое ўяўлялася пісьменнікам «залатым часам»). У ХХ стагоддзі адчуванне катастрафізму стала часткай светабачання і светаадчування, бо трагічныя падзеі закранулі абсалютна кожнага.

Трагічны падтэкст міфалагемы заключаецца ў тым, што вярнуцца да раю немагчыма, бо яго ўжо няма: пасля спазнання дабра і зла Эдэм знік. У дадзеным міфе дакладна ўвасоблена лінейнае разуменне часу – нічога не вяртаецца назад.

Немагчымасць вярнуцца да мінулага і катастрафічнасць свайго часу адчуваў і Ян Булгак, які страціў і сваю краіну, і сваё роднае гняздо.

Пісьменнік бачыў, як змяніўся свет і параўноўваў з тым, што было, таму натуральна і заканамерна, што міфалагема «страчанага раю» сустракаецца ва ўсіх літаратурных творах майстра. Варта адзначыць, што ў сваёй літаратурнай дзейнасці Булгак арыентаваўся на традыцыі ХІХ стагоддзя, для якога разглядаемая міфалагема – распаўсюджаная і характэрная мастацкая з’ява (у Міцкевіча – Сапліцова, Аркадыя ў сентыменталістаў).

Дзяцінства (як форма рэалізацыі міфалагемы) з’яўляецца магістральнай тэмай аўтабіяграфічнай аповесці «ДОМ» (1937), якая складаецца з 18 невялікіх замалёвак, што раскрываюць розныя абліччы дома і аб’ядноўваюцца ў цэлае вобразам галоўнага персанажа, хлопчыка Яцка.

Міфалагема як літаратуразнаўчая катэгорыя мае сваю структуру: яна складаецца з сітуацыі, якая ўзнаўляецца пры расшыфроўцы, і дамінанты, прадстаўленай сімвалам, знакам, асацыяцыяй, матывам і інш. Такой дамінантай міфалагемы «страчанага раю» ў Яна Булгака з’яўляецца вобраз-сімвал дома.

Аповесць фактычна з’яўляецца ўзнаўленнем міфа аб страчаным раі.

Яцак жыве ў сонечным, радасным свеце ў поўнай гармоніі з наваколлем, яго свядомась – tabula rasa, ён яшчэ не ведае ні дабра, ні зла.

Аднак у творы няма лінейнага часу, няма антыноміі «тады//цяпер», а ёсць цудоўныя моманты і здарэнні, якія напоўнілі дзяцінства Яцка сапраўдным шчасцем: гэта і сонечны дзень, і імяніны маці, і начная язда, поўная жахаў і прыгодаў, і букецік «сапфіравых» васількоў, і першы веснавы спеў жаваранка, і гудзенне чмялёў у чаборы, і слёзы першай страты, і ўражанні ад першай самастойна прачытанай кнігі. Для Яцка рай мае сваё аблічча – сад, у якім кіпіць жыццё; беларускія краявіды і мясціны.

Сімптаматычна, што свой твор Булгак прысвяціў землякам, якія з-за вайны страцілі свае родныя гнёзды.

Разам з тым, «ДОМ» – гэта аповесць аб першых і самых моцных уражаннях і расчараваннях, а таксама расповед аб першым граху і спакусе (сам аўтар так называе адзін з раздзелаў, адсылаючы да адпаведнага біблейскага кантэксту), аб граху спазнання дабра і зла (сталенні героя), з якім прыходзіць разуменне, што нічога ўжо не вернецца. Рай дзяцінства – таксама: «Але гэтае шчасце знаходзіцца не ў жыцці, толькі каля жыцця, за яго дужкамі» [6, c. 38].

Литература

1. Багдановіч І. Беларусь у паэтычнай інтэрпрэтацыі Яна Булгака (паэма “Moja ziemia”, 1919) // Acta Albaruthenica. 2005. №5. С. 38–43.

2. Беларуская міфалогія: энцыкл. слоўнік / А. Прохараў [і інш.]. Мн., 2006.

3. Булгак Я. Край дзіцячых гадоў. Мн., 2004.

4. Телегин С.М. Термин «мифологема» в современном российском литературоведении // Архетипы, мифологемы, символы в художественной картине мира писателя: Материалы Междунар. заоч. науч. конф. Астрахань, 2010. С.14–16.

5. Тресиддер Дж. Словарь символов. М., 1999.

6. Buhak J. D.O.M. Wilno, 1937.

7. Buhak J. Moja ziemia. Wilno, 1919.

8. Kwiatkowski J. Dwudziestolecie mdzywojenne. Warszawa, 2008. S. 225–332.

БЕЛАРУСКАЯ АЙКАНІМІЯ Ў КАНТЭКСЦЕ ЭТНІЧНАЙ

ГІСТОРЫІ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ЭТНАТАПОНІМАЎ КЛЕЦКАГА,

ЛЯХАВІЦКАГА, КАПЫЛЬСКАЯ І НЯСВІЖСКАГА РАЁНАЎ) Х. Ю. Дамарацкая Кожны куток старажытнай беларускай зямлі мае сваю даўнюю гісторыю і назву, бо спрадвеку народ надаваў імёны наваколлю.

Вывучэннем сукупнасці гэтых назваў і іх этымалогіі займаецца тапаніміка [8, c. 5-6].

Новы ракурс у даследаваннях тапанімічнай этымалогіі адкрывае нам этналінгвістыка, якая разглядае моўныя адзінкі праз прызму духоўнай этнакультуры, народнага менталітэту, міфалогіі і этнічнай гісторыі [1, c. 3-4]. Актуальнасць этналінгвістычнага аналізу тапаніміі абумоўлена тым, што тапанімічны матэрыял валодае багатым культуразнаўчым патэнцыялам: 1) тапанімічны матэрыял дазваляе працаваць з этнакультурнай інфармацыяй, якая мае сістэмна-моўны характар, што забяспечваецца замацаванасцю ва ўнутранай форме моўных адзінак; 2) тапанімікон кадзіруе інфармацыю пра ўспрыманне чалавекам навакольнага асяроддзя, якая з’яўляецца найважнейшым складнікам мадэлі свету; 3) тапанімікон цесна звязаны з іншымі сферамі традыцыйнай духоўнай культуры і з’яўляецца ўпісаным у яе кантэкст.

У расійскім мовазнаўстве тапанімію ў этналінгвістычным аспекце ў сваёй доктарскай дысертацыі дэталёва разгледзела прафесар Уральскага дзяржаўнага ўніверсітэта А. Л. Беразовіч [1]. Пытаннямі тапанімікі на Беларусі займаліся В. Жучкевіч, М. Бірыла, В. Бандарчык, Я. Юхо, В. Лемцюгова, Л. Лыч, А. Адамовіч, Р. Параскевіч, Т. Сінкевіч, Т. Аліферчык і інш. Беларускую этнатапанімію на фоне этнічнай гісторыі апісаў у сваёй доктарскай працы і манаграфіі “Этнатапанімія Беларусі (на фоне этнічнай гісторыі)” прафесар А. Ф. Рогалеў [7]. Аднак беларуская тапанімія ў этналінгвістычным аспекце даследавана недастаткова, чым і абумоўлена актуальнасць праведзенага намі даследавання.

Аб’ектам даследавання ў нашай працы сталі этнатапонімы Мінскай вобласці, канкрэтна – Клецкага, Ляхавіцкага, Капыльскага і Нясвіжскага раёнаў, якія адлюстравалі рэлігійна-культавыя ўяўленні нашых продкаў.

Перадусім варта адзначыць, што ў вераваннях насельніцтва эпохі бронзы важнае месца займала, хоць і з пэўнымі трансфармацыямі, жаночае боства хтанічнага паходжання. Ідалы ўяўлялі сабой скульптурныя выявы язычніцкіх багоў. У розных мясцінах Беларусі іх называлі багамі, балванамі, каменнымі бабамі, кумірамі, стодамі [2, c.

84-85]. Некалькі такіх балваноў знаходзілася і ў Клецкім раёне, а канкрэтна каля вёсак Гурнаўшчына, Сякерычы і Загорнае (Балвань).

У Х – пачатку ХІ стст., падчас увядзення Святаполкам хрысціянства, на Клеччыне з’яўляюцца айконімы Галавачы, Зубкі, Блячына, Цыцкавічы, Чарапы, Гурнаўшчына, Узнога [4, c. 4-6]. Але найбольш цікавым аб’ектам даследавання, на наш погляд, з’яўляецца назва вёскі Загорнае (Балвань) у Клецкім раёне.

Як засведчыла наша інфарматарка – Лобан Валянціна Барысаўна, жыхарка вёскі Загорнае, ці Балвань, 1934 году нараджэння, «верылі нашы людзі ў розных багоў яшчэ да хрысціянства, а выдумлялі іх фактычна самі і рабілі іх самі, ды называлі іх балванамі (Балван – вылепленая або высечаная з якога-небудзь матэрыялу фігура чалавека). І вось па дарозе ўгару, што ідзе на Клецак, ля возера, стаялі балваны – адзін стаяў малы, а другі – вялікі. Малы глядзеў вачыма на захад, а вялікі – на ўсход. Калі з’явілася хрысціянства на Русі, тады пачалі разбіваць балваноў. А людзі ж то верылі ў ідалаў, і кожны хацеў захаваць частку ад свайго бога, ухапіць кавалак, каб засталася памяць. І самыя першыя прыбеглі людзі з нашай вёскі. З захаду яны забралі Малога Балвана – назвалі вёску Малая Балвань, а з усходу – Вялікага Балвана і назвалі вёску Вялікая Балвань. А тут жа яшчэ і з другіх вёсак беглі, каб што-небудзь узяць, а Балваноў ужо і няма… Паднялі тады яны вэрлах, каб і ім хоць кавалачак далі, і пачалі расцягваць гэтых Балваноў па частках. Галавачы ўхапілі галаву, адсюль назвалі вёску Галавачы. Зубкі прыбеглі – зубы ўхвацілі, стала вёска Зубкі. А бралі ўсё, што траплялася, вось адны і ўзялі цыцкі – стала вёска Цыцкавічы. Але людзям настолькі дарагімі былі балваны, што беглі да нас і з блізкіх, і з далёкіх мясцін, гэта і з нашага, і з іншых раёнаў. Вось адны прыбеглі і ўхапілі пуза, назваліся Пузава. Былі адны, што прыбеглі і ад нас і яшчэ аднекуль, ды і дзялілі яны паміж сабой ногі балваноў – вось у нас зараз вёска Узнога, а ў іх – Аношкі. А гэтакіх спазніўшыхся было некалькі, таму цяпер дзесь стаіць вёска з назвай Валасачы, а дзесь – Касмовічы. Нават вусы бралі і ляцелі хоць з гэтым дадому, вось вам і Вусава на Капыльшчыне. Шыі забралі Балваноў і назвалі вёску Шыйкі.

Прыбеглі адны, а ім ужо засталася толькі частка, што ніжэй тулава, але вышэй калена, забралі і назваліся Блячына. Прыбеглі апошнія, а ім ужо нічога не засталося, адны чараночкі, забралі яны іх і назвалі вёску Чарапы. Вось адсюль і пайшлі гэтыя назвы».

Звесткі нашай інфарматаркі пацвярджае і друкаваная крыніца, змешчаная ў Клецкім краязнаўчым музеі [4]. Цікава, што і да сённяшняга дня мясцовыя жыхары выкарыстоўваюць у сваім маўленні названыя намі вышэй старажытныя назвы вёсак – Балвань, Вялікая Балвань, Малая Балвань. Хоць у савецкія часы вёскі былі перайменаваны, гэта значыць, сталі метонімамі [8, с.9]. А адбылося гэта з прычыны таго, што мясцовых жыхароў быццам бы не задавальнялі айконімы, якія былі звязаны з прыніжэннем чалавечай годнасці. Такім чынам вёскі Вялікая і Малая Балвань былі перайменаваны ў Загорнае [6, с. 598], Блячына стала Садовым [6, с. 74], Цыцкавічы атрымалі савецкую назву Рассветнае [6, с. 89], Пузава пераўтварылася ў Вясёлае [5, с. 593], а Чарапы былі аб’яднаны з Лецяшыном [6, с. 90]. Такім чынам, са знікненнем з афіцыйнага ўжытку народных найменняў населеных пунктаў фактычна быў амаль страчаны багаты пласт этнагісторыі і культуры беларусаў, які мы і імкнуліся аднавіць у сваім даследаванні побач з рэканструкцыяй народнай этымалогіі адпаведных айконімаў.

Знамянальна, што ў «Кароткім тапанімічным слоўніку Беларусі»

В. І. Жучкевіча [3] прыводзіцца этымалогія некаторых аналізуемых намі ў працы айконімаў, аднак іх тлумачэнне цалкам адрознае ад рэканструяванага намі: у слоўніку яны тлумачацца згодна з агульнапашыраным меркаваннем паходжання назваў вёсак ад уласных імёнаў, без уліку легендаў мясцовых жыхароў, якія абапіраюцца на рэальныя факты этнічнай гісторыі рэгіёна.

Такім чынам, у праведзеным намі даследаванні адкрываецца новы ракурс у этымалогіі айконімаў Клецкага, Ляхавіцкага, Капыльскага і Нясвіжскага раёнаў: дзякуючы аднаўленню пэўнага фрагмента этнічнай гісторыі ўзятага намі пад увагу рэгіёна з’яўляюцца і новыя гіпотэзы ў народнай этымалогіі адпаведных айконімаў.

Літаратура

1. Березович Е. Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте: Автореф.

дис. д-ра филол. наук: 10.02.01 / Е. Л. Березович; Урал. гос. ун-т им.

А. М. Горького. Екатеринбург, 1999.

2. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1.Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. / Рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) і інш. Мінск:

Экаперспектыва, 2007.

3. Жучкевич В. А. Краткий топонимический словарь Белоруссии. Мн., Изд. БГУ, 1974.

4. Мініч З. І. Назвы зямлі Клецкай. Клецк, 1999.

5. Памяць: Капыл. р-н: Гіст.-дак. Хронікі гарадоў і р-наў Беларусі / Уклад.

А. А. Марціновіч; Рэдкал.: Ф. К. Абрамчык і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. Мн.: Бел.

навука, 2001.

6. Памяць: Гіст.-дак. Хроніка Клецкага р-на / Уклад. М. С. Кусянкоў; П 15 Маст.

Жакевіч Э. Э. – Мн.: Маст. літ., 1999.

7. Рогалев А. Ф. Этнотопонимия Беларуси (на фоне этнической истории). Гомель:

[б. и.], 1993.

8. Рылюк Г. Я. Истоки географических названий Беларуси (с основами общей топонимики). Мн.: Веды, 1997.

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИДИОСТИЛЯ

В РОМАНЕ Б. ШЛИНКА «ЧТЕЦ»

Е. Л. Демидчик Бернхард Шлинк родился 6 июля 1944 года в семье профессора теологии Эдмунда Шлинка. Примерно к концу 1980-х годов относятся его первые литературные опыты. Самое известное произведение Шлинка – нашумевший роман «Чтец». В романе речь идет о 15-летнем подростке Михаэле Берге, профессорском сыне, и бывшей надзирательнице концлагеря 36-тилетней Ханне Шмиц. Между этими героями внезапно вспыхивает роман и так же внезапно обрывается, когда Ханна неожиданно исчезает. Через восемь лет Михаэль, будучи студентом выпускного курса юридического факультета, снова встречается с ней – в зале суда, на процессе над нацистскими преступниками, среди которых он видит и Ханну.

Анализ литературного произведения осуществляется по определенной схеме: в первую очередь исследуют фонетический, затем лексический, синтаксический и, наконец, стилистический уровни языка. В качестве рабочего материала мы выбрали главу романа, речь в которой идет о посещении автором концлагеря, о размышлениях и ощущениях от увиденного. Анализируемая нами глава является самой яркой с точки зрения тематического наполнения и позволит сделать выводы об идиостиле Бернхарда Шлинка.

Фонетический уровень произведения, на котором рассматриваются звуки речи, характеризуется такими явлениями, как:

• звукоподражания: ein quikendes Lachen [2, c.151] (визгливая улыбка);

ein drhendes Bierlachen [2, c.151] (дребезжащий, раскатистый пивной смех);

• повторы: Klarer, kalter Tag [2, c.148] (аллитерация) (ясный, холодный день); Ich erinnerte mich,wie ich auf Stufen abgegangen war… ich erinnerte mich auch an Krematoriumsfen… ich erinnerte mich an meinem damaligen vergeblichen Versuch, mir ein volles Lager vorzustellen [2, c.149] (анафора) (я вспоминал, как тогда я ходил по ступеням… я вспоминал печи крематория… я вспоминал свою безуспешную попытку конкретно представить себе действующий лагерь); und Huflinge und Wachmannschaften und das Leiden [2, c.

149] (редупликация) (и заключенные, и солдаты – охранники, и жертвы); Baracke an Baracke [2, c.149] (ассонанс) (барак к бараку); Scheune oder Schuppen [2, c.149] (аллитерация) (сарай или амбар); eine Weile bei [2, c.149] (ассонанс) (некоторое время); lachte er mit zahnlosem Mund ein quikendes Lachen, lachten mit ein drohendes Bierlachen [2, c.151] (морфологический повтор) (он визгливо смеялся своим беззубым ртом, смеялись раскатистым пивным смехом); mir waren die Straen und Huser und Menschen fremd. Aber die fremde Welt der Konzentrationslager… [2, c.152] (анадиплосис) (улицы, дома и люди были мне чужими. Однако чуждый мир концлагерей…).

Как видим, фонетические средства языка рассматриваемой нами главы очень разнообразны. Повторения слов способствуют большей силе высказывания, напряженности повествования.

Следующий уровень – лексический. В исследуемой главе мы не встречаем примеров фразеологизмов, сокращений, аббревиаций и т.д.

Единственное, на что можно обратить внимание – это некоторые неологизмы: zurcktrampen [2, c.150] (возвращаться); fertigwerden [2, c.152] (справиться с задачей); sandsteinfassen [2, c.149] (обрамленный рамами из песчаника).

Автор использует вышеуказанные слова для того, чтобы читатель четко представлял себе окружающую действительность. Путем слияния основ он получает новые термины, более емкие по своему содержанию.

Используя при анализе синтаксического уровня метод сплошной выборки, можно сделать выводы о преобладании простых повествовательных предложений в выделенной главе. В процентном соотношении статистику типов предложений можно представить следующим образом:

50% составляют простые повествовательные, 20% – сложноподчиненные, 18% – сложные предложения с разными видами связи, 9% – сложносочиненные, 6% – бессоюзные предложения.

В рассматриваемой главе мы не встречаем ни одного вопросительного предложения. Необходимо отметить также полное отсутствие нечленимых, назывных, незаконченных предложений, эллиптических структур.

Лишь единожды главный герой высказывает свое негодование по поводу несправедливого отношения к старику в ресторане, и автор использует восклицание: «Прекратите!» («Hren Sie auf!»).

На синтаксическом уровне одной из основных единиц членения текста является сложное синтаксическое целое.

В исследуемой нами главе, без сомнения, преобладает цепная связь, предложения и по смыслу, и структурно как бы «цепляются» одно за другое: Zuerst scheute ich mich, auf dem Heimweg durch die Drfer des Elsa zu mandern und ein Restaurant frs Mittagessen zu suchen. Aber die Scheu verdankte sich nicht einer echten Empfindung, sondern berlegungen, wie man sich nach dem Besuch eines Konzentrationslager zu fhlen habe. [2, c.149– 150] (Сначала я не решался кружить на пути домой по деревням Эльзаса и искать ресторан, в котором можно было бы пообедать. Но эта нерешительность исходила не из подлинного ощущения, а из рассуждений о том, как следует чувствовать себя после посещения концентрационного лагеря).

Несмотря на доминирующее положение цепной связи, мы можем встретить примеры с параллельной связью: Es war Winter, ein klarer, kalter Tag. Hinter Schirmeck war der Wald verschneit, wei bepuderte Bume und wei bedeckter Boden. Das Gelnde des Konzentrationslagers, ein lngliches Areal auf abfallender Bergterrasse mit weitem Blick ber die Vogesen, lag wei in der hellen Sonne. Das graublau gestrichene Holz der zweiund dreistckigen Wachtrme und der einstckigen Baracken kontrastierte freundlich mit dem Schnee [2, c. 148]. (Была зима, ясный, холодный день. За Ширмеком лес был занесен снегом – припудренные деревья и белая заснеженная землю территория концлагеря, удлиненное прямоугольное пространство на покатой горной террасе с широким видом, открывающимся на Вогезы, белым полотном лежала в ярком свете солнца. Сероголубая окраска двух- и трехэтажных сторожевых вышек и одноэтажных бараков приветливо контрастировала со снегом).

Повествование ведется от первого лица. Внутренний монолог главного героя позволяет раскрыть его переживания, воссоздать его внутренний мир: чувства, воспоминания. Ощущения героя переплетаются, сливаются в единый поток внутренней речи, где сознательное нередко неотделимо от бессознательного.

Рассмотрев особенности стиля Шлинка на предыдущих уровнях языка, можно приступить к заключительному этапу – оценке идиостиля писателя на стилистическом уровне.

Среди стилистических особенностей следует отметить следующие:

• метафоры: die Glser Aschenbecher tanzten [2, c.151] (затанцевали стаканы с пепельницами); das Heulen des Winds [2, c.151] (завывания ветра);

• метонимии: der Wald verschneit [2, c.148] (лес был занесен снегом);

Welt der Konzentrationslager [2, c.152] (мир концлагерей);

• сравнения: Angst als krperliche Befindlichkeit [2, c.151] (страх как телесное самочувствие);

• перифразы: freundliche Baracke [2, c.148] (ирония) (симпатичные бараки).

Таким образом, следует отметить, что стиль Бернхарда Шлинка емкий и лаконичный. Автор не отягощает повествование эмоциональной нагрузкой. Последовательность изложения достигается преобладанием повествовательных конструкций, главная функция которых – передача информации от адресанта к адресату. Автор заостряет свое внимание на констатации фактов. Он как бы старается уберечь читателя от нежелательного переключения внимания с проблемы на язык. Шлинк оставляет читателю возможность самому найти пути решения проблемы и сделать для себя определенные выводы.

Литература

1. Шлинк Б. Чтец / Пер. с нем. Б. Тарасова. Берлин, 1999. С. 52–54.

2. Schlink B. Der Vorleser. Zrich, 1997. С. 148–153.

ГАЙ ЦИЛЬНИЙ МЕЦЕНАТ – ПОКРОВИТЕЛЬ И ДРУГ ПОЭТОВ

М. В. Золотарь Вторая половина I века до н.э. считается золотым веком римской поэзии. Именно в это время творили такие поэты как Вергилий, Гораций, Проперций, Тибулл, Овидий. Такой расцвет культуры был не случаен.

Его во многом подготовили социально-политические обстоятельства римской истории.

Первая половина I века до н.э. была ознаменована рядом гражданских войн, в которых долго и мучительно гибла республика. Политическая система была во всестороннем кризисе. Только с приходом к власти Октавиана в 31 г. до н.э. наступил долгожданный мир. Несмотря на то, что Октавиан (позже принявший имя Август) стал единоличным правителем образовавшейся Римской империи, он, учитывая печальный опыт своего предшественника Гая Юлия Цезаря, не принял ни царского титула, ни звания диктатора, а ограничился званием принцепса, т.е. «первого среди равных», тем самым сохраняя какую-то видимость республики. Продолжали существовать сенат, консулы, эдилы, квесторы – все эти должности были выборными, хоть кандидатов предлагал сам Август, также он влиял на формирование сената.

Август сумел привлечь к себе представителей всех сословий, и несмотря на наличие в среде сенаторов оппозиции, желавшей вернуть традиционное республиканское правление, ее значение было всегда невелико. Главным образом все были благодарны Октавиану за сохранение мира. За время правления Августа храм бога Януса, открывавшийся во время войны, был закрыт трижды, а за весь период от основания Рима до рождения Августа – только два раза.

Кроме того, Август немало делал для реставрации старых религиозных и культурных традиций, возрождения «римского духа». Покровительствовал Август и литературе. В этом его первым помощником был Гай Цильний Меценат. Сведения об этом человеке мы черпаем из стихов Горация, писем Луция Анния Сенеки, книг Светония, Тацита.

Г.Ц. Меценат принадлежал к сословию всадников, и возводил свой род к древним этрусским царям из города Арреции. Точный год рождения Мецената неизвестен (по всей вероятности между 74–64 гг. до н.э.). Зато известен месяц и число – апрельские иды (13 апреля) из 11 оды IV книги

Горация:

...мы справляем Иды – Тот апрельский день, что Венерин месяц Надвое делит.

Этот день – святой и дороже мне он Чем рожденья день, Меценат желанный От него ведет счет годам… (Гораций. Оды. IV, 11,14-19. – Перевод Г. Церетели).

Меценат никогда не занимал официальных должностей. Он был очень богатым человеком, и, кроме того, был близким другом Октавиана. Меценат поддерживал Октавиана, когда тот еще только боролся за власть, часто сопровождал будущего принцепса в военных походах, хотя сам в битвах не участвовал (по свидетельствам Сенеки «он не касался меча»

(Нравственные письма к Луцилию. 114, 7)). Когда Октавиан добился власти, Меценат остался его верным другом, советником и помощником в государственных делах. Он часто был посредником Августа в переговорах, заключении мира, совершении браков. Август ценил Мецената за ловкость, проницательность и дипломатические успехи. Меценат даже замещал главу государства в его отсутствие, и притом как частное лицо.

В истории Меценат остался главным образом как покровитель поэтов, благодаря чему его имя даже стало нарицательным. Меценат собрал вокруг себя лучших поэтов того времени, в его кружок входили Вергилий, Гораций, Проперций, Варий Руф, Валгий Руф, Домиций Марс.

Частное покровительство аристократов оставалось существенной формой поддержки литературы в течение всей римской истории. Но каждый кружок, разумеется, имел свои особенности во взаимоотношениях между главой и его членами, также имели отличие происхождение и степень известности поэтов. По мнению М. фон Альбрехта, Меценат поддерживал поэтов, которые уже приобрели известность в области литературы, но при этом происхождение не имело для него существенного значения [1, с.710]. Вергилий, например, был сыном мелкого крестьянина. Меценат взял его под свое покровительство уже после написания «Буколик». По свидетельству Светония, «Буколики» «имели такой успех, что даже певцы нередко исполняли их со сцены » (Вергилий. 26).

Проперций также приобретает известность уже после публикации первой книги, и тогда Меценат включает его в свой круг. То же можно сказать и об остальных членах кружка – Варнии Руфе, Домиции Марсе, Горации. Горация, сына вольноотпущенника, «в друзья» Меценату порекомендовали Вергилий и Варий:

...не случайность меня указала тебе, а Вергилий, муж превосходный, и Варий тебе обо мне рассказали.

(Гораций. Сатиры I, 6, 55-56. – Перевод М. Дмитриева).

Талантливым, но незнатным и небогатым поэтам была очень нужна поддержка богатого и влиятельного человека. Вергилию, например, удалось отстоять свой участок, находящийся под угрозой конфискации, только по ходатайству Мецената. Горацию Меценат подарил целое имение. Неудивительно, что во многих стихах этих поэтов Меценат упоминается с большой благодарностью. Свою вторую книгу «Георгики» Вергилий сочинил в честь Мецената (Светоний.

Вергилий, 20) и по его настоятельному совету:

Ты, Меценат, повелел нелегкое выполнить дело.

(Вергилий. Георгики, III, 41. – Перевод С. Шервинского).

Проперций посвящает Меценату вторую книгу своих стихов, Гораций адресует ему оды и послания.

Меценат умел предоставить поэтам достаточную свободу литературного творчества, и его указания по поводу тем произведений были скорее пожеланиями, а не приказами. И, например, косвенный отказ поэтов писать эпос об Августе никак не повлиял на отношение к ним Мецената.

В стихах Горация Меценат показан как человек незаносчивый, несмотря на свой высокий статус, умеющий ценить людей не за происхождение, а за ум и талант.

Нет! Ты орлиный свой нос задирать перед теми не любишь Кто неизвестен, как я, сын раба, получившего волю!

(Гораций. Сатиры, I, 6, 5. – Перевод М. Дмитриева).

… и не на знатность глядит, а на жизнь и на чистое сердце… (Гораций. Сатиры, I, 6, 5. – Перевод М. Дмитриева).

Можно было бы предположить, что поэт, как человек зависимый, несколько приукрашивает действительность в угоду своему покровителю.

Но именно Гораций, каким мы его знаем из описаний Светония и анализа его собственных стихов, менее всего способен льстить вышестоящим.

Светоний, например, описывает, как упорно Октавиан Август добивался дружбы Горация, но поэт относился к их дружбе с презрением, как пишет сам Август (Светоний. Гораций. 4). Поэт высоко ценил свою независимость, знал себе цену.

Горация и Мецената действительно связывала тесная дружба, о чем свидетельствуют и стихи Горация – в 17 оде, например, поэт обещает Меценату умереть вместе с ним и называет его «мой оплот и гордость»

(Гораций. Оды, 17, 4. – Перевод Г. Церетели).

В других стихах, ироничных и оттого более искренних, Гораций описывает свою привязанность к Меценату:

Если же на вечер звать пришлет Меценат: «Наливайте Масло скорее в фонарь! Эй! Слышит ли кто?» Как безумный Ты закричишь, зашумишь, беготню во всем доме поднимешь.

(Гораций. Сатиры, II, 7, 34-36. – Перевод М. Дмитриева).

«Куда ты несешься? Чего тебе надо?

Или затем лишь толкаешься как шальной с кем попало, Чтобы скорее опять прибежать к твоему Меценату?»

Этот упрек, признаюся, мне сладок, как мед!

(Гораций. Сатиры, II, 6, 29-30. – Перевод М. Дмитриева).

В некоторых стихах Гораций пишет, что без Мецената его жизнь пуста и не имеет смысла (Эподы. 1, 5) и он предпочел бы умереть первым (Оды.

II, 17). Его желание не сбылось, но он не надолго пережил своего покровителя и был похоронен рядом с ним на Эсквимине, где находился дом Мецената. А Меценат, в свою очередь, перед смертью завещал Августу: « О Горации Флакке помни, как обо мне» (Саллюстий, «Гораций», 2). Оба умерли в 8 г. до н.э.

Меценат навсегда остался в истории как великий покровитель великих поэтов. Ему мы обязаны расцветом таланта таких поэтов, как Вергилий и Гораций – двух столпов римской поэзии, а золотой век без Мецената, возможно, не был бы золотым.

Литература

• Альбрехт Михаэль фон. История Римской литературы в 3 т. / М. фон Альбрехт.

Т. 2. М., 2002 – 2003.

1. Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. / Вергилий. М., 1979.

2. Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. / Гораций Москва, 1970.

3. Дилите Д. Античная литература. / Д. Дилите. М., 2003.

4. Дуров В. С. История Римской литературы./ В. Дуров. СПб., 2000.

5. Катулл. Тибулл. Проперций. / Катулл. М.,1963.

6. Культура Древнего Рима, в 2 т. под ред. Голубцовой Е. С. М.,1985.

7. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. / К. Куманецкий. М., 1990.

8. Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей. В 3 т. / Ф. Любкер. Т 1 М., 2001

9. Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. / Светоний. СПб.,2000.

10. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. / Сенека. М., 1977.

АГУЛЬНАЕ І АДМЕТНАЕ Ў БЕЛАРУСКАЙ І АНГЛІЙСКАЙ

ДРАМЕ АБСУРДУ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ТВОРАЎ І. СІДАРУКА, Г. БАГДАНАВАЙ, Г. ПІНТЭРА) Л. А. Коўшар Тэатр абсурду, альбо драма абсурду напрамак у заходнееўрапейскім мастацтве, які ўзнік у сярэдзіне XX ст. Тэрмін «тэатр абсурду» ўзяты з трактата А. Камю «Міф пра Сізіфа» і ў літаратуразнаўчы кантэкст быў уведзены М. Эсліным [1]. М. Эслін лічыў, што тэатральны рух перш за ўсё быў заснаваны на пастаноўках Э. Ёнэска, С. Бэкета, Ж. Жэнэ і А. Адамава. Аўтар трактата даследаваў і творчасць Г. Пінтэра. Тэатр абсурду адмаўляе рэалістычнасць персанажаў. Час і месца ў гэтых творах не вызначаны, разбураюцца нават простыя прычынныя сувязі.

Дыялогі часта не маюць сэнсу, героі не чуюць адзін аднаго, размовы паўтараюцца, дзеянні выступаюць у драматычнай непаслядоўнасці.

Мэта дадзенага даследавання на аснове п’ес беларускіх аўтараў І. Сідарука «Галава» (1992) і Г. Багданавай «АС-Лінія» (1997) і брытанскага драматурга Г. Пінтэра «На пасашок» (One for the road, 1984) і «Станцыя Вікторыя» (Victoria Station, 1982) вызначыць аднолькавае і адрознае ў беларускай і англійскай драмах абсурду.

У артыкуле «Драма абсурду ў славянскіх літаратурах і еўрапейскі досвед» І. В. Шаблоўская заўважала, што «галоўная тэма тэатра абсурду, як яна азначана на аснове заходняга вопыту, праблема чалавека і абсурду акаляючага сацыяльнага і палітычнага жыцця» [2, c.197]. На думку даследчыцы славянская драма абсурду «гэта драма іншадумства» [2, c.190]. На беларускі тэатр абсурду паўплывалі традыцыі народных тэатраў, інтэрмедый, а таксама беларуская сатырычная драма XX ст., заходнеславянская драма абсурду. Англійскі тэатр абсурду больш абапіраецца на сатырычную драматургію XVIII – XIX ст. (Г. Філдынг, Р. Б. Шэрыдан, О. Уайльд) і на вопыт французскіх экзістэнцыялістаў.

У выніку даследавання былі выяўлены наступныя крытэры, паводле якіх разглядаліся сыходжанні і адрозненні ў беларускай і англійскай драме абсурду:Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 14 |


Похожие работы:

«Правительство Оренбургской области Научно исследовательский институт истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета Филологический факультет Оренбургского государственного педагогического университета СЛАВЯНЕ В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЮЖНО УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА Материалы XI международной научно практической конференции, посвященной Дню славянской письменности и культуры Оренбург СЛАВЯНЕ В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЮЖНО УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА УДК 39:811.16(470.56)...»

«СБОРНИК РАБОТ 65-ой НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 13–16 мая 2008 г., Минск В ТРЕХ ЧАСТЯХ ЧАСТЬ I БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СБОРНИК РАБОТ 65-ой НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 13–16 мая 2008 г., Минск В ТРЕХ ЧАСТЯХ ЧАСТЬ I МИНСК УДК 082. ББК 94я С23 Рецензенты: кандидат филологических наук, доцент Г. М. Друк; кандидат исторических наук, доцент А. И. Махнач; кандидат...»

«Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Историко-архивный институт Высшая школа источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин XXVII международная научная конференция К 85-летию Историко-архивного института К 75-летию кафедры вспомогательных исторических дисциплин ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Москва,...»

«Вестник МАПРЯЛ Оглавление Хроника МАПРЯЛ Уточненный план деятельности МАПРЯЛ. Информация ЮНЕСКО.. Памятные даты 120 лет со дня рождения С.Г. Бархударова. 125 лет А.А. Ахматовой.. В копилку страноведа В. Борисенко. Крым в историческом аспекте (краткий обзор).1 В помощь преподавателю В. Шляхов, У Вэй. « Эмотивность дискурсивных идиом».1 Новости образования.. Новости культуры.. 4 Вокруг книги.. Россия сегодня. Цифры и факты. Калейдоскоп.. 1 Хроника МАПРЯЛ План работы МАПРЯЛ на 2014 г. (УТОЧНЕННЫЙ)...»

«_ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ Материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, магистрантов и соискателей 16-17 декабря 2014 года Великий Новгород _ Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого Новгородский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» ГОСУДАРСТВЕННОЕ...»

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ УЧЕНЫЕ И ИДЕИ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ Тезисы докладов Международной научной конференции Москва 24–25 февраля 2015 Москва 2015 УДК 902/903 ББК 63. У91 Утверждено к печати Ученым советом ИА РАН Ответственные редакторы: д.и.н., чл.-корр. РАН П.Г. Гайдуков, д.и.н. И.В. Тункина Составители: к.и.н. С.В. Кузьминых, д.и.н. А.С. Смирнов, к.и.н. И.А. Сорокина Ученые и идеи: страницы истории археологического знания. ТезиУ91 сы докладов...»

«АГЕНТСТВО ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (АПНИ) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ Сборник научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции г. Белгород, 31 мая 2015 г. В семи частях Часть III Белгород УДК 001 ББК 72 C 56 Современные тенденции развития науки и технологий : сборник научных трудов по материалам II Международной научноC 56 практической конференции 31 мая 2015 г.: в 7 ч. / Под общ. ред. Е.П. Ткачевой. – Белгород : ИП Ткачева Е.П.,...»

«1. Цели освоения дисциплины Целями освоения дисциплины «Искусство театра» является освоение студентами истории, основных закономерностей и форм становления и развития театрального искусства.Задачами освоения дисциплины «Искусство театра» являются: Овладение представлениями о происхождении театра, историческом развитии театральных форм, взаимоотношениях театра с различными видами искусств. Знакомство с основными эстетическими, этическими и воспитательными идеями театра, основными его...»

«ЦЕНТР ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ «СОЦИУМ»МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «XX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК» (31.05.2014 Г.) г. Москва – 201 © Центр гуманитарных исследований «Социум» УДК 3 ББК ISSN: 0869-12 XX международная конференция посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук: Международная научно-практическая конференция, г.Москва, 31.05.2014г. М.: Центр гуманитарных исследований «Социум».-. 138 стр. Тираж – 300 шт....»

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИУДАИКИ ST. PETERSBURG INSTITUTE OF JEWISH STUDIES ТРУДЫ ПО ИУДАИКЕ ИСТОРИЯ И ЭТНОГРАФИЯ Выпуск TRANSACTIONS ON JEWISH STUDIES HISTORY AND ETHNOGRAPHY Issue JEWS OF EUROPE AND THE MIDDLE EAST: HISTORY, LANGUAGES, TRADITIONS AND CULTURE International Academic Conference Proceedings in memory to T. L. Gurina April 26, St. Petersburg ЕВРЕИ ЕВРОПЫ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА: ИСТОРИЯ, ЯЗЫКИ, ТРАДИЦИЯ, КУЛЬТУРА Материалы международной научной конференции памяти Т. Л. Гуриной 26 апреля...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» БЕЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ сборник статей X Международной научной конференции БЕЛОВО 20 УДК 001:37 (063) ББК Н 34 Печатается по решению редакционно-издательского совета КемГУ Редколлегия: д. п. н., профессор Е. Е. Адакин (отв. редактор) к. т. н., доцент В. А. Саркисян к. т. н., доцент А. И....»

«УТВЕРЖДЕН Учредительной Конференцией 9 октября 2004 года, с изменениями и дополнениями, внесенными на Конференции 24 апреля 2015 года УСТАВ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «КОМИТЕТ ПОДДЕРЖКИ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ» г.Москва 1. Общие положения 1.1. Общероссийская общественная организация «Комитет поддержки реформ Президента России», (именуемая далее «Организация»), является добровольным, самоуправляемым, открытым, общероссийским объединением граждан и юридических лиц общественных...»

«МИНИCTEPCTBO ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» НОВАЯ ЛОКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ: ПО СЛЕДАМ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЙ. 2007–2014 Ставрополь УДК 94/99 (082) Печатается по решению ББК 63.3 я43 редакционно-издательского совета Н 72 Северо-Кавказского федерального университета Редакционная коллегия: Крючков И. В. (председатель), Булыгина Т. А. (заместитель...»

«Министерство культуры Российской Федерации Правительство Нижегородской области НП «Росрегионреставрация» IV Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы» г. Нижний Новгород 30 – 31 октября 2013 Сборник докладов конференции В Сборник вошли только те доклады, которые были предоставлены участниками. Организаторы конференции не несут ответственности за содержание публикуемых ниже материалов. СОДЕРЖАНИЕ 1. Приветственное...»

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТИВНЫЙ БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ, СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ II Межвузовская научно-практическая конференция 28 февраля 2014 года Рекомендовано к публикации редакционно-издательским советом СПбГУП Санкт-Петербург ББК 71 С56 Ответственный редактор Р. Е. Воронин, заместитель заведующего кафедрой хореографического искусства СПбГУП по научно-исследовательской работе, кандидат искусствоведения, доцент...»

«ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! НОВОСТИ РГГУ WWW.RGGU.RU ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ * 22 ноября 2010 г. * №38 ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ ОТ РЕДАКЦИИ Уважаемые читатели! Перед вами тридцать восьмой номер нашего еженедельника в этом году. Для Вашего удобства мы предлагаем Вам две версии этого электронного издания – в обычном Word'e и в универсальном формате PDF, который сохраняет все особенности оригинала на любом компьютере. Более подробные версии наших новостей на сайте...»

«ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЮНЫЕ ТЕХНИКИ И ИЗОБРЕТАТЕЛИ» Название работы: «ФОНТАНЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. СОЗДАНИЕ ФОНТАНА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ» Автор работы: Самитов Даниил Дамирович, ученик 3 «А» класса МБОУ кадетская школа имени генерала Ермолова А.П., г. Ставрополь Руководитель: Серова Ирина Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ кадетской школы имени генерала Ермолова А.П., г. Ставрополь Адрес ОУ: 355040, г. Ставрополь, ул. Васякина, д.127 а, МБОУ кадетская школа...»

«Управление культуры Минобороны России Российская академия ракетных и артиллерийских наук Военноисторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Война и оружие Новые исследования и материалы Труды Шестой Международной научнопрактической конференции 13–15 мая 2015 года Часть II СанктПетербург ВИМАИВиВС Печатается по решению Ученого совета ВИМАИВиВС Научный редактор – С.В. Ефимов Организационный комитет конференции «Война и оружие. Новые исследования и материалы»: В.М. Крылов,...»

«Azrbaycan MEA-nn Xbrlri. ctimai elmlr seriyas, 2015, №2 8 UOT 94 (479.24) ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ (Высшая школа социально-управленческого консалтинга (Россия, Москва)) О РОЛИ БЕЙБУДА ШАХТАХТИНСКОГО В МОСКОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 1921 ГОДА И ОБРЕТЕНИИ НАХИЧЕВАНЬЮ СТАТУСА АВТОНОМИИ В СОСТАВЕ АЗЕРБАЙДЖАНА Ключевые слова: Бехбуд Шахтахтинский, Азербайджан, Россия, Турция, Нахичеванская автономия, Московская конференция 1921 года, Московский договор о дружбе и братстве 1921 года, протекторат Переговоры между...»

«ISSN 2412-9704 НОВАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-практической конференции 04 октября 2015 г. СТЕРЛИТАМАК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РИЦ АМИ УДК 00(082) ББК 65.26 Н 72 Редакционная коллегия: Юсупов Р.Г., доктор исторических наук; Шайбаков Р.Н., доктор экономических наук; Пилипчук И.Н., кандидат педагогических наук (отв. редактор). Н 72 НОВАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ: Международное научное периодическое издание по...» 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.