WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 31 |

«Крнекті алым-этнограф, тарих ылымдарыны докторы, профессор Халел Арынбаевты 90-жылдыына арналан «ІІ АРЫНБАЕВ ОУЛАРЫ» атты халыаралы ылыми-тжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ 25 желтосан ...»

-- [ Страница 1 ] --

АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МДЕНИЕТ ЖНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІ

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТАЛЫ МУЗЕЙІ

АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖНЕ ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Л-ФАРАБИ атындаы АЗА ЛТТЫ УНИВЕРСИТЕТІ

АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖНЕ ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ,

ЫЛЫМ КОМИТЕТІ

Ш.Ш. УЛИХАНОВ АТЫНДАЫ ТАРИХ ЖНЕ ЭТНОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ

Крнекті алым-этнограф, тарих ылымдарыны докторы, профессор Халел Арынбаевты 90-жылдыына арналан «ІІ АРЫНБАЕВ ОУЛАРЫ»

атты халыаралы ылыми-тжірибелік конференция

МАТЕРИАЛДАРЫ

25 желтосан 2014 ж.

МАТЕРИАЛЫ

международной научно-практической конференции

«II АРГЫНБАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,

посвященной 90-летию выдающегося ученого-этнографа, доктора исторических наук

, профессора Халел Аргынбаева 25 декабря 2014 г.

MATERIALS

of the International scientific and practical conference «II ARGYNBAYEV READINGS», dedicated to the 90'th anniversary of the prominent ethnographer, doctor of Historical Sciences, professor Khalel Argynbayev December 25, 20 Алматы «аза университеті»

Баспаа л-Фараби атындаы аза лтты университеті Тарих, археология жне этнология факультетіні ылыми Кеесі сынан Редакция аласыны траасы.М. Мтанов – л-Фараби атындаы аза лтты университетіні ректоры, техника ылымдарыны докторы, академик

Редакциялы ала:

М.М. Бркітбаев – л-Фараби атындаы аза лтты университетіні бірінші проректоры, х..д., профессор, Р А корр.-мшесі;

Т.С. Рамазанов – л-Фараби атындаы аза лтты университетіні ылыми-инновациялы жмысы жніндегі проректоры, ф.-м..д., профессор, Р А корр.-мшесі;

Н. лімбай – азастан Республикасыны Мемлекеттік Орталы Музейіні директоры, т..к., профессор Х.М. бжанов – Р БжМ К-ні Ш.Ш. Улиханов атындаы тарих жне этнология Институтыны директоры, т..д., Р А корр.-мшесі.

С.Е. жіали – Р БжМ К-ні Ш.Ш. Улиханов атындаы тарих жне этнология Институты, этнология жне антропология бліміні мегерушісі, т..д., профессор.

А.. Жмаділ – л-Фараби атындаы аза лтты университетіні тарих, археология жне этнология факультетіні деканы, т..к., доцент Жауапты редакторы А.Б. алыш – л-Фараби атындаы аза лтты университетін

–  –  –

Крнекті алым-этнограф, тарих ылымдарыны докторы, профессор Халел Арынбаевты 90-жылдыына арналан «ІІ Арынбаев оулары» атты халыаралы ылыми-тжірибелік конференция материалдары = Materials of the International scientific and practical conference"II Argynbayev readings", dedicated to the 90'th anniversary of the prominent ethnographer, doctor of Historical Sciences, professor Khalel Argynbayev = Материалы международной научнопрактической конференции «II Аргынбаевские чтения», посвященной 90-летию выдающегося ученого-этнографа, доктора исторических наук, профессора Халел Аргынбаева /раст.:

Б. Хинаят, Е.К. Рахимов; жауапты ред. А.Б. алыш. – Алматы: аза университеті, 2014. – 468 б.

ISBN 978-601-04-0786азаты аса крнекті этнографы, тарих ылымдарыны докторы, профессор Халел Арынбайлы Арынбаевты 90-жылдыына арналып, йымдастырылан «ІІ Арынбаев оулары» атты халыаралы ылымитжірибелік конференция материалдарыны жинаына дстрлі жне заманауи этнологияны, сондай-а отанды тарихты зекті мселелерін амтыан баяндамалар мен зерттеулер енген. Жина материалдары этнологтара, тарихшылара жне барша оырмандара арналады.

Материалы международной научно-практической конференции «ІІ Аргынбаевские чтения», посвященной 90-летию выдающегося казахского этнографа, доктора исторических наук, профессора Халела Аргынбаевича Аргынбаева, включают доклады и сообщения по актуальным проблемам изучения традиционной и современной этнологии, а также отечественной истории. Материалы сборника предназначены этнологам, историкам и широкой общественности.

–  –  –

2

ПЛЕНАРЛЫ ОТЫРЫС / ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РІПТЕСТЕРІ МЕН ДОСТАРЫНЫ ЕСТЕЛІКТЕРІ

/ ВОСПОМИНАНИЯ КОЛЛЕГ И ДРУЗЕЙ

–  –  –

ХАЛЕЛ АРЫНБАЕВ АЗА ЭТНОЛОГИЯ

ЫЛЫМЫН АЛЫПТАСТЫРУШЫЛАРДЫ БІРІ

Халел Арынбаев аза халыны лтты этнология ылымыны ірге тасын алаан белгілі алым. 1924 жылды 21 ыркйегінде Павлодар облысыны Баянауыл ауданында дниеге келген.

Елінде ер жетіп, мектепте здік оушыларды бірі болан. лы Отан соысына атысып, зіні патриотты борышын наты орындап, неміс фашистерімен батырлыпен крескені шін орден жне медальдармен марапатталан.

анды майданнан ораланнан кейін, Х. Арынбаев білім алып, ылым жолына тсуді масат етіп, Абай атындаы аза педагогикалы институтына (азіргі Абай атындаы азПУ) тсіп, оны 1951 жылы здік бітіріп, тарих мамандыына ие болан. Онан кейін мектептерде тарихтан саба беріп, кейін 1957 жылы ылым жолына тсіп, аза КСР ылым Академиясыны Тарих, археология жне этнография институтыны аспирантурасына тсіп, академик.Х. Марланны кеесімен, И.В.Захарованы жетекшілігімен 1960 жылы этнология мамандыы бойынша кандидатты диссертация орап шыады. ткен асырды ортасында этнология ылымы бойынша диссертация ораан жас алымдарды бірі Халеке болатын.

Х.А. Арынбаевты ылыми жаынан трбиелеген, жоарыда аталан Тарих, археология жне этнография институтында ылыми ызметкер, этнология бліміні мегерушісі болып, ылыми жмыспен здіксіз айналысып, 1976 жылы «аза халыны отбасы» деген таырыпта докторлы диссертация орап, 1982 жылы профессор ылыми атаына ие болды. ламаны за жылдар этнология ылымымен айналысуыны нтижесі осы ылыми дрежелері мен ататара жетуіне алып келді.

Х.А. Арынбаев ке клемдегі зерттеуші алым. Ол тек этнология ылымына ана емес, оны аламынан туындаан ебектері тарих, этнология ылымдарына негізделген. Соларды ішінде «аза отбасы» (1996) атты монография халымызды кешенді мірін амтыан. Бл ламаны кп жылды оматы ебектеріні бірі болып, ол авторды 20-30 жыл бойы ел арасынан, архивтерден жне брын-соды баспа жзін крген деби мралардан жинаан ыруар этнографиялы деректерді негізінде жазылан тарихи-этнографиялы зерттеу ебегі. Монографияны негізгі масаты – аза халыны мытылып бара жатан озы дет-рыптарын кеінен насихаттару, одан ибрат алуа ндеу. Кітапты ылыми-танымды маызы, сіресе азіргі аза ауымы шін тлім-трбиелік мні зор. Артымыздан еріп келе жатан жастарды отбасын рып, баытты мір сріп, отбасы руда бл туындыдан алары жеткілікті. Осындай, аза халыны отбасыны эволюциялы даму жолын крсеткен ламаны ебектері елімізді «алтын» орында саталуда. Х.А. Арынбаевты ерекшеліктеріні бірі, ол з халыны те бай салтын, дет-рпын, заттай жне рухани мдениетін, тілін жетік білетін алым еді. Сондытан да, оны жары крген ылыми мралары халы арасына ке таралатын. Х.А. Арынбаевты этнология бойынша жары крген ебектерін жоары баалап, зімізді пікірімізді білдірген болатынбыз. Мысалы: «Этнографические очерки по скотоводству казахов» Алма-Ата: Наука, 1969. 171 с. (араыз: Рец. Жданко Т.А., Шалекенов У.Х. // Советская этнография. 1971. №2. С. 169-172; Шалекенов У. Неиссякаемая тема // Жулдыз, 1974. №5. С. 2015жне т.б.).

ткен асырды 80-90 жылдарында Х.А. Арынбаев л-Фараби атындаы аза лтты университеті Тарих факультетіні студенттеріне аза халыны этнологиясы бойынша, аза отбасыны тарихы туралы лекциялар мен семинарлы дріс берген жне зіні арнайы курсы бойынша курс, диплом жмыстарына басшылы жасаан.

А.Х. Арынбаевпен жаын араласып, ртрлі ылыми форумдарда бірге болып, баяндамалар жасап, кейбір мселелер бойынша шыып сйлесетінбіз.

Соларды бірі, 1964 жылы Москвада ткен:

«VII Международный конгрес антропологов и этногрофов», 1969 жылы Ашхабадтаы, 1969 жылы Ташкенттегі, 1972 жылы Алматыдаы халыаралы ылыми конференциялара атысып, баяндамалар жасаанбыз. Мндай ылыми жиындара кп атысты.

ылыми жне оу жмыстарыны барысында Халекемен бірге боланда жне отбасында, жиында кездескенде, оны бірмінезділігі, ылыма берілгендігі байалып тратын. рбір саналы азамата ажетті асиеттілікті бір, «бір ырлы, бір сырлы болу» болса, міне осы мінез Халекеде болатын. Ол лкенді-кішілермен тіл табысып кететін. Мндай асиет, лбетте этнологтара айрыша ажет. Міне, осы айтылан жаымды асиеттер Халел Арынбайлымен мені жаындатты. Біздер уанышпен кездесетінбіз. р уаытта Халел Арынбайлы Арынбаев досым есімде. Жаны жннетте болсын. Кейінгі рпатарды сіп-ніп, азамат болуларына, оны алдыран ылыми мралары жрдемдессін!

–  –  –

ХАЛЕЛ АРЫНБАЕВ ЛАМА АЛЫМ, АСЫЛ АЗАМАТ ЕДІ

Бізді алашы кездесуіміз – 1956 жылы, Халеке (біз оны аса рметтеп осылай айтатынбыз) аза ССР ылым Академиясыны Ш.Ш. Улиханов атындаы тарих, археология жне этнография институтыны аспирантурасында оып жргенде кездейсо болды. Мен онда Отстік азастан облысы ызылм ауданында мектепте істейтінмін, демалыса келгенде бірге оыан Арысланова Хасанна деген ыза жолыанымда, Халекее де кездестім, олар сонда бір-бір блме алып птер жалдап трады екен. Сол Хасанна мені Халекемен таныстырып, шйіркелесіп сйлесіп кеттік.

зіні аспирантурада оитынын, лы соыса атысанын, азПИ-ді тарих факультетін бітіргенін де айтты. Біраз Талдыорандаы педучилищеде істеп, енді этнография ылымы жолына тскенін де хабардар етті. Ол кезде институт Киров кшесіндегі екі абат йді 2-3 блмесінде орналасан еді.

Мен 1958 жылы института жмыса ауыстым. аза ССР ылым академиясы Шевченкодаы имаратта еді. Біз Халекемен (ол этнография блімінде) енді жиі жне тыыз араласып кеттік. Мен Халеке отыратын блмені арама-арсысында орналасан жаа заман тарихы блімінде (мегерушісі – Бекежан Слейменов аамыз еді) істедім.

ылым жолында Халеке ататы лкей Марлан аамызды, мскеулік крнекті алым Т.А.Жданко, белгілі этнологтар И.В. Захарованы кп жрдемін крді, жетекші алымдар абит Уалиханов, Едіге Масанов, Халбиби Хаусенова, Рахия Ходжаевалармен бірге ебек етті. Халекедер жаз бойы этнографиялы экспедицияа кетіп, азаты й трмысы мен олнері, дет-рыптары мен дстрлері, мал шаруашылыы, кеестік кездегі міріндегі згерістер жне баса нды деректер жинайтын. Мені байкауымша, осындай Халаке атысан этнографиялы экспедициялар азастанны барлы дерлік айматары мен облыстарында болды, оларды жинаан материалдары жинатара жариаланып жатты, кандидатты жне докторлы диссертациялара деректік негіз болды.

Халекені зі де сол деректерді пайдалана отырып, баса да кптеген материалдар негізінде, сірісе ескі жазылан ебектерге талдау бере келіп, 1960 жылы кандидатты, ал 1976 жылы докторлы диссертация орады, орауына атысып, ттытап, ол кезде жаспыз, тойларына да белсенді атысты. Докторлы диссертациясына бірінші оппонент болып, Башртстаннан («Башрт халыны шыу тегі» деген лкен монографияны авторы) Р. Кузеев келді. Халекені йіндегі жиында оны уанышын блісіп, Кузеевпен жасы танысып, аза-башрт туысандыын гіме етіп отырды. Халекені диссертациясыны таырыбы «азаты отбасы мен неке» туралы еді, бл осы таырыпа жазылан те ке ауымды жне бірден бір крделі ебек еді, ол азаша жазыланды. Институт директоры, рі ылым академиясыны вице-президенті Аай Нсіпбеков аамыз брімізге амошы-стаз еді. Халекені азаша орауына ммкндік жасап, диссертацияны Мскеудегі жоары аттестациялы коммисиядан стті туін адаалап, кмек берді.

Кп жылдар Халеке этнография блімін басарды, жастарды суіне ол шын беріп, кп жрдем крсетті. Соларды ішінде мен сіресе Нрсан лімбайды, Серік жіалиев пен Аманжол алышты атап ткім келеді. Нрсан лімбай крнекті алым, аза этнологиясында з орны бар, осан лесі зор. азір баяы Дінмхамед онаев дейілеп салдыран Алматыдаы Орталы музейді кп жылдар бойы басарып, оны ылыми-зерттеу мекемесі ретінде алыптастырды. Сонымен бірге отанды музей ісінде музейлік этнология деп аталатын жаа саланы дамытып келеді. Осындай істеріні жарын бір айаы – жаында ана «азаты дстрлі этнографиялы категориялар, ымдар мен атаулар жйесі» атты бес томды энциклопедияны жариялады. Бл ебек аты мен заты да мыт болып, олданыстан лдеашан шыып алан кптеген дет-рып, салттарымызды дйекті деректерге негіздей отырып зерделеген лт тарихындаы алашы ебек болып табылады.

Серік жіалиев брын Мдениет министрлігіне арайтын бір института (Казреставрация) істейтін. Халеке оны дейі бізді института шаырып, ызметке алдырды.

Мен де зімше 4 кмектестім, ол кезде директор (Рамазан Слейменов) жо еді, ал мен оны орынбасары болатынмын, Халеке Серікті ертіп келіп, тінген со, мен де олдап, азашалап айтанда белден басып (себебі мндай мселелерді директор ана шешетін), бйры беріп ызметке алды. азір сол Халекені шкірті – Серік жіалиев стазыны орнында, Тотабай Ахметпен бірігіп, аза этнология ылымын дамыту шін з блімімен ыруар ебек етуде, збекстан, ытай мен Моолия азатарыны салт-дстрлері мен деп-рыптарын зерттеп іргелі ылыми ебектер жазды.

Ал Аманжол алыш болса, брыы азастандаы бірден-бір университет, казіргі л-Фараби атындаы лтты университетінде Археология жне этнология кафедрасын басарады. Халаке блім мегерушісі болып транда, Аманжол кандидатты диссертация ораан. олында кешешесі, бала-шаасы бар, біра кіші ылыми ызметкер болып істейді. Соны ескеріп, Халеке екеуміз аылдасып, оны аа ылыми ызметкер лауазымына сынып, едуір иыншылыпен жоарыдан ткізгеніміз бар еді. Ол кезде Академияда аа ылыми ызметкерді айлыы (250 сом) кейбір министрлерді айлыынан кем емес еді. Мны айтып отыраным – Кеес заманында ылыма, алыма деген кзарас те жасы болатын, жас алымдара кп кмек берілетін.

Халекені жеке з басына, адами асиеттеріне келетін болса, ол те сабырлы, байсалды, жртпен тіл табыса білетін, з кмегін ешкімнен аямайтын асыл азамат еді. азаты салт-дстрі, дет-рпы мен кнделікті міріндегі жріс-трысы, ата-бабалардан алан мдениет болмысы тла бойынан ерекше крініп тратын. Талдыоранда ызмет істеген кезінде талай дос-жолдас тауып, аайын болып кеткен-ді. Соларды кбі кейіннен артынан Алматыа іздеп келіп, араласып трды, ал институтта зімен атар, лкені-жасы бар, кбімен оян-олты, тонны ішкі бауындай жаын болды. Ол сіресе Тлтай Балааев, Хасан Алпысбаев, Марат Манов, Кеес Нрпейісов, Рамазан Слейменов, Ораза Ысмалов, Сният Нрмхамедовтермен тыыз араласты.

Халеке минамен осыланда, осы алымдарды брі дерлік оны тты дастарханында сыйлы онатар болды. Халеке маан асабалыты (тамада) тапсырды. Бріміз емін-еркін, ажарын отырып, жбайлара ізгі тілектерімізді айтты. Халеке мен Тлтай Балааев аамыз мені мерекелік жиынды те кілді ткізгеніме рахмет айтып, алысын білдірді, сыйлыа Халекені балдызы – Алиманы олын сйюге рсат етті, шіркін, сондай да заман болан екен.

Халекені минадан лы бар, аты Бауыржан. Халеке емханада ататы Бауыржан Момышлымен бірге емделген, екеуі брыны ткен лы Отан соысындаы, азіргі елдегі жадайды гімелеп, пікірлес болады. Сонда Халеке батыр Баукені зінен рсат алып, жаа туан лыны атын Бауыржан ойан еді.

Халеке жас кезінен кп иыншылы кріп сті, 1931-1933 жж. азаты жаппай ыран ашаршылытан Кереку тарабынан ашан ата-анасы мен Камчаткаа дейін баранын айтып жретін.

лы Отан соысында ан кешіп, талай айылы жадайды бастан ткізді. Соыстан кейігі жадайы да жеіл болан жо, жеке от басында да иыншылытар кп болды, соны брі асыл азаматты денсаулыына, сіресе жрегіне заым келтірді. сіресе птер жадайы инап, жйкесін тоздыран кез де болды. Ауруханаада тсті. Сондай бір жадайда ешкімді жібермей, тиым салып ойанына арамастан, мен ебін тауып палатасына да бардым, келгеніме уанып, шатап, сл кілі де босап алды. Кп кешікпей Академияны вице-президенті Б.А.Тлепбаев Халекені баспана мселесін шешуге кмектесті. Одан кейін Халекені 60 жылдыын тойлап, кп уанды. Дегенмен, лі де ылыма да беретіні, зіні де кретін ызыы мол жадайда мірден ерте кетті. Артында жазан ізгі ылыми ебектері, жасы шкірттері, бала-шаасы, имас дос-жарандары, е бастысы лама алым – асыл азамат аты алды. Осы Халел Арынбаев ааларыны 90-жылдыына арналан конференцияны йымдастыран, соны басы-асы болан шкірттері Нрсан лімбай, Аманжол алыш жне Серік жиалилара лкен рахмет айтамын, азаы тілмен айтанда, «ксегесі кгерсін» жне оларды аза этнологиясын дамыту жолындаы ізденістеріне игілік пен жетістік тілеймін.

–  –  –

ЦЕННОСТИ МАТЕРИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ КАЗАХСКОГО НАРОДА В

ТРУДАХ ПРОФЕССОРА Х. АРГЫНБАЕВА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Духовная составляющая казахстанцев, культурно-историческое наследие казахского народа являются важнейшими ценностями, обеспечивающими консолидацию общества и сохранение национальной идентичности в глобализирующемся мире. Испокон веков объединяющие народ ценности – это язык, религия, традиции, менталитет, культура, история. О роли религии и языков, традиций в обществе говорил и Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в своем выступлении у подножия священной горы Улытау [1]. В Стратегии «Казахстан-2050» в качестве одного из важнейших приоритетов также обозначено бережное отношение к национальной культуре и традициям во всем их многообразии [2].

История материальной и духовной культуры казахов получила всестороннее исследование в трудах видного казахского этнолога Халела Аргынбаева. Крупный ученый, фронтовик изучал проблемы кочевого скотоводческого хозяйства, а также исследовал новые черты культуры и быта казахского народа (прикладное искусство, вопросы просвещения, домашнего ремесла, семейный уклад). Он развивал традиции основоположника научно-этнографической школы академика А.Х.Маргулана, участвовал в составлении историко-этнографического атласа народов Казахстана и Средней Азии, руководил этнографическими экспедициями. Наибольшую ценность представляют работы Х. Аргынбаева: «Историко-культурные связи русского и казахского народов и их влияние на материальную культуру казахов» (1959 г.), «азаты мал шаруашылыы жайындаы этнографиялы очерк» («Этнографический очерк скотоводческого хозяйства казахов») (1969 г.), «аза халындаы семья мен неке» («Семья и брак у казахов») (1973 г.), «Хозяйство у казахов» (1980 г.), «аза халындаы олнері» («Казахское прикладное искусство») (1987 г.), «аза отбасы» («Казахская семья») (1996 г.).

Горжусь тем, что я был первым учеником Халела Аргынбаева, под руководством которого защитил кандидатскую диссертацию, а затем, через многие годы, – докторскую. Халел Аргынбаев сыграл большую роль в становлении таких видных специалистов-историков и этнографов, как профессора: Н. Масанов, А. Толеубаев, Ш. Тохтабаева, А. Калыш, Ж. Артыкбаев.

В свете исключительного значения межэтнического и межконфессионального согласия для полиэтничного Казахстана весьма актуальным является исследование исторических предпосылок межкультурного взаимодействия этносов республики. Один из патриархов казахской этнографии Х.

Аргынбаев посвятил некоторые свои работы проблеме историко-культурных связей казахского и русского народов. Он отметил факты взаимовлияния трудового опыта и традиций хозяйственной жизни, сложившиеся в ходе постоянного общения русских переселенцев с казахами. Известно, что под влиянием переселенцев из европейской части России происходили изменения в скотоводческом хозяйстве казахов. Кочевое, натуральное хозяйство уступало место оседлому и полуоседлому скотоводству. Так, Х.А. Аргынбаев отмечал: «Развитие сенокошения, появление плужного земледелия, гужевого транспорта, развитие рыболовства и лесозаготовок и ряда других промыслов, строительство бревенчатых домов по русскому образцу, появление во внутреннем убранстве мебели, распространение у казахов рыбной и растительной пищи – все это вызвано непосредственным влиянием русской народной культуры» [3]. В то же время происходило и обратное влияние местного казахского населения на хозяйство и материальную культуру пришлого русского населения. Об этом говорит заимствование русскими табунного содержания скота. Зажиточные казаки покупали у казахов верблюдов, которых использовали в качестве рабочего скота. Значительно взаимовлияние происходило и в духовной жизни. Казаки заимствовали у казахов некоторые привычки казахов – ездить в соседние казачьи аулы в гости. Нередко даже в семье, как писал Х.А. Аргынбаев, казаки говорили на казахском языке. В словарный запас казаков вошло много казахских слов (аркан, сайман, айран, катык и др.) [4].

К этому можно добавить, что устное народное творчество уральских казаков имело в своем запасе образцы частушек, в которых ряд оборотов и фраз был выражен на казахском языке. В процессе совместной жизни с русским народом обогащались казахские национальные традиции и обычаи.

Одним из них был обычай тамырства. Тамыры становились добрыми соседями, обменивались своей продукцией на дружественных началах и оказывали друг другу моральную поддержку [5].

Следует еще раз подчеркнуть взаимосвязь истории, традиций и современности. В своем интервью в Улытау Президент страны Н.А. Назарбаев отметил, что «для своего народа мы можем передать историю, культуру, обычаи только на своем языке» [1]. Любой язык – это культурный код, который формирует философию жизни человека, его систему ценностей, стиль поведения, образ мышления.

Каждый национальный язык уникален. Богатство казахского языка отметили в свое время и русские исследователи, работавшие в разное время в Казахстане. Последние оставили в своих трудах глубокие наблюдения и оценки духовного облика казахского народа, красоты и выразительности его языка. Одним из них был востоковед, член Русского Географического общества, первый исследователь культуры и литературы казахского народа немец Василий Васильевич Радлов (Фридрих Вильгельм Радлофф). В своем очерке «Средняя Зеравшанская долина» он дал довольно лестную характеристику казахскому языку: «Язык киргизов (казахов – авт.) плавен и красноречив;

они остроумны и часто колки и находчивы в вопросах и ответах, иногда даже удивительно ловки, и всякий, даже самый необразованный, киргиз владеет языком в той силе, в какой мы это в Европе замечаем только у французов и у русских. Если они рассказывают, оборот их речи свеж и приятен».

И в другом очерке «Из Сибири» Радлов щедр в оценке: «Киргизы (казахи – авт.) выделяются среди своих соседей даром речи. Речь каждого киргиза течет плавно и свободно. Киргиз так владеет словом, что он не только может произносить длинные импровизации в стихах, но и обычная его речь отличается определенным ритмом в построении фраз и периодов, так что и она нередко подобна стихам. Она образна, выражения ясны и точны, так что киргизов с полным основанием можно назвать французами Западной Азии. Нет ничего удивительного в том, что именно у такого народа возникла особенно богатая народная литература» [6].

Сегодня казахский язык является не только хранителем всего богатства древней культуры, но и ядром современной казахстанской языковой полиэтнической среды. С первых лет независимости в стране проводится гармоничная языковая политика, учитывающая интересы всего народа Казахстана, которая обеспечивает соблюдение языковых прав всех этносов страны. В республике созданы все возможности для развития культуры даже самых малых этнических групп - ассирийцев, рутулов, лакцев и многих других. Казахская земля объединила более 100 этносов. Сегодня главным фактором, цементирующим нацию, является казахский язык – язык государства. На самом высоком государственном уровне поставлена цель к 2017 году овладения государственным языком 80 % населения республики, а к 2020 году не менее 95%, к 2020 году доля населения, владеющего английским языком, должна составить не менее 20% [7].

Поставлена задача популяризации казахского языка и выработки эффективного механизма содействия гражданам страны, не владеющим государственным языком, в его изучении; привлечения к этой работе всех государственных и общественных институтов.

Глава государства предложил разумно подойти к модернизации казахского языка, «сделать язык современным; сохраняя традиции языка, развивать все его богатство, разнообразные его лексические пласты; искать консенсус в вопросах терминологии».

В годы суровых лишений старшее поколение сумело сохранить родной язык и передать его детям.

При этом как раз в те трудные годы сформировалось поколение, выросшее в русскоязычной среде.

Так исторически сложилось двуязычие. Билингвизм – конкурентное преимущество, дарованное нам общим прошлым, и сегодня его усиливает полиязычие.

Знание государственного и владение несколькими языками становится фактором личной конкурентоспособности граждан страны. В условиях суверенитета и новой государственной языковой политики в Казахстане выросло поколение молодежи, ориентированное на иные, чем прежде, ценности, участвующее в формировании новой культурной ситуации.

Глубокое уважение к историческим истокам казахского народа, развитие национальной культуры и изучение истории своего народа – одно из основных направлений истинной независимости, самобытности страны, ее идентификации в мировом историческом процессе.

Перспективы инновационного прорыва и социальной модернизации во многом зависят и от сохранения культурной преемственности. В этом процессе от поколения к поколению бережно передаются накопленные ценности духовной и материальной культуры. Роль традиций чрезвычайно важна в обеспечении стабильности и согласия в обществе. У Казахстана богатое наследие, доставшееся от предков, мы должны оберегать эти ценности. Наша задача – сохранить нравственную чистоту и духовность, единство общества. Это должно найти отражение и в разрабатываемой сегодня Концепции культурной политики до 2050 года.

Труды Х.А. Аргынбаева, в которых заложены научные основы казахской этнологии, являются богатейшим источником для современных исследований по этнологии. Научно-творческое наследие ученого, его гражданская позиция, четкие подходы к научным исследованиям, принципы научной этики являются немеркнущим примером для его учеников, последователей и нынешних молодых исследователей. Они имеют непреходящее значение и останутся навсегда востребованными.

Литература:

1. Электронный ресурс: http://www.zakon.kz/4655007-razmyshlenija-u-podnozhija-ulytau.html.

2. Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» // Казахстанская правда. – 2012. – 15 декабря.

3. Аргынбаев Х. Историко-культурные связи русского и казахского народов и их влияние на материальную культуру казахов в середине XIX – начале XX вв. // Труды Института истории, археологии и этнографии. – Алма-Ата, 1959. – Т. 6. – С. 89.

4. Аргынбаев Х. Краткий очерк материальной культуры переселенцев из России в Казахстан // Труды Института истории, археологии и этнографии. – Алма-Ата, 1962. – Т. 16. – С. 147, 167.

5. Кыдыралина Ж.У. Преемственность историко-культурных взаимосвязей народов Казахстана // Отан тарихы. – 2002. – № 2. – С. 82–89.

6. Радлов В.В. Тюркские степные кочевники. Т. 3. – Астана: Алтын кітап, 2007. – С.

7. Выступление Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на XVII сессии Ассамблеи народа Казахстана // Казахстанская правда. – 2011. – 19 апреля.

–  –  –

АБЗАЛ АА, КРНЕКТІ ЭТНОГРАФ-АЛЫМ

Туелсіз азастанны басты ндылытарыны бірі – Тла жне оны асиетін сыйлау лкенді ізетпен сыйлау, оны аылы мен ебегін рметтеу – халымызды аса адірлі міндеттеріні бір сарасы.

ткенін білмеген елді болашаы да блыыр екені нбеге аян. Содан да болар туелсіздік алан кннен бергі уаыт ішінде елімізді ткен тарихын айта зерделеу, атандатарды аиатын айындау мселесі елімізді танытар мемлекеттік дегейдегі маызды істерді бірі. йткені бостанды желіні есуі арасында тл тарихымызды зіміз жалтасыз саралауа, оан лтты таным трысынан баа беруге ке жол ашылып, соы ммкіндіктер туды. Осы уаыт аралыында лт тарихын жааша паратап, зерттеп, зерделеуде трлі ылыми йымдар мен мекемелер, жекелеген алымдар зіндік лестерін осты. Міне, осындай аза халыны алы да атпарлы тарихын оырман ауыма жеткізуде, лтты нылытарды лытап, ата-баба тарихыны атада беттерін анытау жолында ат салысан алымдар арасында тарих ылымдарыны докторы, крнекті этнограф алым Халел Арынбаевты орны ошау, шотыы биік.

амшыны сабындай шола мырын егемен елімізді этнографиясыны дамуына арнаан Халеке елеулі ебектер жазып алдыран. лама Мхтар уезов: «Білім – баты жібермейтін азыы, білімсіз ба лде кімні азыы» деген екен. р азаматты басына білім арылы онатын ба Мхтар Омарханлы айтандай шынайы ба: діл м адал ба. Білімнен парасат туындайтыны ха.

ай кезде де білікті жан парасат пен талапты атар станады. Біздіше, естелік жазып отыран бгінгі кейіпкеріміз – осындай абзал азаматтарды бірі.

Халел Арынбаев – жасылар мен жайсадар лкесі – жер жаннаты Жетісу лкесіні тумасы.

Халекемен мені алашы танысуым 1967 жыл болатын. Мен ол кезде С.М.Киров атындаы аза мемлекеттік университетіні, азіргі л-Фараби атындаы аза лтты университетіні 1 курсын тммдап жатан студентпін. Жазы сессияны ызып жатан кезі. Курстасым Тукен Бисалиев (Атырау облысы Доссор елді мекеніні тумасы, мірден ерте кетті) екеумізді деканата шаыртып жатыр дегенге, екі кпемізді олымыза алып жетсек, факультет деканыны асында бйра толын шашты кркем келген азамат отыр екен. зін – «тарих ылымыны кандидаты, Ш.Улиханов атындаы Тарих, этнография жне археология институтыны ызметкерімін» деп таныстыра отырып, жылда елімізді облыс, аудан, ауылдарына этнографиялы экспедициясына шыатынын, халытан шежіре, ле-дастандар, отбасы мен неке, трмысты тарихи мліметтерді жинап, ааз бетіне тсіріп айтатынын млімдеді. Биылы тетін экспедицияа Тукен екеумізді осып алысы келетінін, соан бізді келісімімізді алуа келгендігін оса айтты. Ол кезде студенттер жазы каникул кезінде демалыста боланмен, оу жылыны басында тыны астыын игеру шін останай облысына баратын. «Ал сендер жазда демалыста емес, экспедицияда боласыдар. Ол жата 2-3 ай жріміз, егер ерте айтарып жатса, демаласыдар» дегенді ныыздап айтты. Біз де кп блденбей келісім бердік.

Жазы сессияны «те жасы» деген баалара тапсырып, этнографиялы экспедицияа дайындыа кірістік. Экспедицияа сті тентпен жабылан, бортына ыдыс-ая, тсек-аптар, экспедицияа ажетті рал-саймандар салынан жк мшинесі шыты. Экспедиция рамы 5 адамнан трды: жетекші (Х.Арынбаев), 2 ылыми ызметкер (біз Тукен екеуміз), аспазшы (бізді факультетті орыс тобыны ызы) жне жргізуші (йыр жігіт). Арнайы жаттар мен деректерде Семей экспедициясы деген ат алан бізді кішігірім тобымыз Семей облысыны Ккпекті ауданыны кптеген елдімекендерінде болып, рып-дстр, отбасы жне неке мселелеріне байланысты кнекз ариялардан деректер жинады. Бл мені Халекемен е алаш танысуым боланмен, ылым жолын тадауыма жол салан адірлі стазымны біріне айналды. міріні соы сттеріне дейін етене тыыз араласып, арамыза имас сыйласты атынас орнады.

Халекені айналысан, жан-жаты зерттеген мселе – отбасыны кешегісі мен бгіні. Осы мселені зерттеуге міріні 20-30 жылын арнады. Осы мерзім ішінде Х.Арынбаев ел арасында, архивтерден жне брын соды баспа жзін крген деби мралардан жинаан ыруар этнографиялы деректерді негізінде тарихи-этнографиялы «аза отбасы» деген монография жазды.

Отбасы – барлы адама тн, ажетті нрсе. Адамны отбасын руы - з алдына маызды рі жауапты іс болып келеді. Себебі мемлекетіміздегі болып отыран жадайлар отбасыдан басталады жне отбасыа байланысты жреді. Сондай жадайларды бірі – халыты леуметтік-экономикалы ахуалы. Себебі мемлекетті леуметтік жадайы, рбір адамы отбасыа тікелей серін тигізуде.

Отбасында негізгі туысты атынас – ерлер жаымен есептелген. Сонымен атар йел жаымен де туысты байланыстарды атаулары бар. ыздан туан балаларды жиен деп атап, балалар шін шешесіні туыстары наашы, наашы жрт деп аталды. аза салты бойынша жиенді ренжітуге болмайды, сраанын беріп, кілін жыпауа тырысан. Жалпы аланда, азаты туысты атынас атаулары 90-а жетеді.

Кнекз шежіреші ариялар бір атадан келесі атаны баласын, туысты тарматарды еш иналмастан-а тарата береді. Осылайша, тарихи оиалар, аыз-гімелер атадан балаа жаластырылады. Туысты жйені е негізі, бел ортасы – отбасы саналады. Барлы алыс-жаын туысты - осы отбасынан есептеледі. аза отбасы негізінен ш рпатан трады. Ол – ата,ке,бала.

Х.Арынбаев айтушыны ер не йел адам болуына арай оларды тустарыны не жаындарыны ара атынастарына арай арнайы схема растырады.

Ол авторды жинаан деректеріне сйене отырып айтушыны кесі,шешесі жне оларды аталас туыстары мен дандалы жаындары 1-ші топа кірсе, 2-ші топа айтушыны кесі, шешесі жне оларды аталас туыстары мен дандалы жаындары кіреді. Ал, айтушыны зі мен оны аталас туыстары жне дандалы жаындары 3-ші топа кірсе, 4-ші топа айтушыны балалары мен оларды аталас туыстары мен дандалы жаындары кіреді. 5-ші топа айтушыны немелері мен оларды аталас туыстары мен дандалы жаындары кірсе, 6-шы топа айтушыны шберелері мен оларды аталас туыстары мен дандалы жаындары кіреді. Е аыры 7-ші топа айтушыны немене не шпшек деп аталатын рпатары мен оларды аталас туыстары мен дандалы жаын сйекшатыстары кіреді.

аза халында туысты есеп еркектер тарапынан жргізілгендіктен айтушы еркек болан жадайда оны бабасынан бастап неменесіне дейін жеті атаа, яни жеті рпаа толады. Ал, жетінші рпаты азаты «немене» не «шпшек» атандыруы тегін емес. Оны зіндік мні бар сияты.

Айталы «немене» деген атауды зі не екені белгісіз деп сра ойып тран трізді, ал «шпшекке»

келсек, бл атауды мні тіпті аны. аза шпшек деп аашты урап сынып тскен жіішке бтатарын айтады. Осыан араанда жеті атаа толанда сегізінші рпаты туысты мні жойылып, оларды арасында туысты арым-атынас зіледі деген ымды білдіретін трізді.

Айтушыны ызынан туан жиеніні рпаы оны бабасынан бастап жетінші атаа толанда жетінші рпаыны «туажат» атануы да жоарыдаы пікірді длелдей тседі. Бл атауды мні жетінші рпа туанымен, ол жат деген ымды білдіріп трандай [1, 39-40-бб.].

Жеті атаны аидасы тек жетінші буына дейін ыз алыспау емес, сонымен атар кем дегенде жеті атаа дейін ата-бабанды рметтеу деп тсінген жн. азата «Жеті атасын білмеген жетесіз»

дейді. Бгінгі кнге дейін елімізді аман саталуына, ланайыр жерді иесі болуымыза жеті аталы аиданы лкен рлі бар. лтты аны таза, ой-жйені жасы дамуы, трбиелі, текті болуымыза да негіз осы жеті аталы жйе. кініштісі отарлау саясатыны кесірінен бгінгіні адамы жеті атасы тгелі тртінші не бесінші аталарын білмейді. Егер р атаны жас аралыын 35 жыл деп алса, жетінші ата осыдан 245 жылдай брын мір сргені аны [2, 7-б.].

рбір отбасыны алыптасан дет-рпы, ата-дстрі болады. Сонымен атар, жалпы аза отбасына орта дстрлерде бар. Олар: жасы кішілер лкендерді атын атамай, ата, же, пке, аа, ке деп сыйлап, арым-атынас жасауы, сондай-а жасы кішілер лкендерді, сіресе, арияларды алдын кесіп тпеуі, отбасы лкендеріні зінен кішілерге аморшы, аылшы болуы, ебекте лт ішінде жмыла іс істеп, райсысыны з шама-шарынына іс атаруы.

Отбасы трбиесі асырлар бойы мір сріп келе жатан адам баласыны леуметтік ортасы.

Халыты салт-дет рыптарыны іргетасын алауы. Сондытан, отбасы трбиесі халыты ой тжирибесінен, лтты дстрмен бірге дамып, рпатан-паа жаласып келе жатан тарихи мра десек те болады. Отбасыны рылымына зор маыз беріліп, мнін ораан, отбасыны ар-намысын сатауа, сырын шашпауа, мшелерін бір-біріне атысты адалдыа трбиелеген. «Отан отбасынан басталады» деген сзді мнісі де осында.

дебиеттер:

1. Х.Арынбаев. аза отбасы. – Алматы: айнар. – 1996.

–  –  –

Х.А. АРГЫНБАЕВ – ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ МОИХ УЧИТЕЛЕЙ В КАЗГУ

Первая моя встреча с известным ученым-этнографом Халелом Аргынбаевичем Аргынбаевым произошла на третьем курсе исторического факультета КазГУ в 1977 году, когда я стал специализироваться по археологии и этнографии. Приглашенный преподаватель-почасовик из Института истории, археологии и этнографии им.Ч.Ч. Валиханова АН КазССР читал нам спецкурс по этнографии «Семья и брак у казахов». Для меня, выросшего в русской среде и далекого от тонкостей семейных обрядов, обычаев и традиции казахов, лекции были очень интересными и поучительными.

Зачастую они сопровождались примерами из собственной жизни преподавателя, поэтому такие лекции запоминались и до сих пор я вспоминаю учителя добрым словом.

Доброе лицо Халела Аргынбаевича и мягкая улыбка сразу расположили к себе.

Он никогда и ни на кого из студентов не повышал голос, относился к нам как к равным, по-отечески журил нас, поэтому мы не избегали его занятий, приходили и уходили вовремя, записывали каждое его слово и старались не подводить его. Иногда, по причине занятости преподавателя, поскольку основное место его работы было в Академии наук, лекции проходили в Институте истории, археологии и этнографии им.Ч.Ч. Валиханова или в полуподвальном помещении лаборатории антропологии О.И. Исмагулова.

И мы ходили, не опаздывая на занятия. Мы не задавали преподавателям лишних вопросов, не касающихся учебных занятий, поскольку основная цель наша была получить твердые и прочные знания по тому или иному предмету. И только на пятом курсе мы узнали, что скромный и зачастую задумчивый Халел Аргынбаевич не только участник Великой Отечественной войны, человек очень сложной и в то же время интересной судьбы. Он скупо рассказывал и о своем детстве, которое было нелегким, как вместе с родителями в 1929 г. был вынужден уехать из Казахстана и жить в Сибири и на Дальнем Востоке. Но это только закалило Халела и, видимо, предопределило и повлияло на выбор его будущей профессии. Впоследствии, после переезда в Казахстан и участия в Отечественной войне, он успешно заканчивает исторический факультет КазПИ им. Абая, а затем и аспирантуру Института истории, археологии и этнологии им. Ч. Валиханова по специальности «этнография». В 1960 году успешно защищает диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук в Москве, в Институте этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, а через 15 лет становится доктором исторических наук, профессором, крупным специалистом в области этнографии. Не имея покровителей в научных кругах, всего этого Халел Аргынбаевич достиг благодаря своему упорному труду, к которому приучили его родители с раннего детства. В свою очередь, он учил нас быть честными, упорными в достижении цели, а самое главное не быть равнодушными по отношению к другим. Он был настоящим педагогом, учителем от бога. Таким он и запомнился нам в студенческие годы.

После окончания университета, я уехал в Новосибирск, для продолжения учебы в аспирантуре.

После защиты кандидатской диссертации в Институте истории, филологии и философии СОАН СССР, в 1984 году я был направлен в отдел археологии Института истории, археологии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова, а заведующим отделом этнографии был Халел Аргынбаевич. Так произошла наша вторая встреча с этим замечательным и удивительным человеком. Мы ежедневно встречались в стенах Института, на заседаниях и конференциях. Громаден был его научный авторитет. Я видел и слышал, как он мог отстаивать научную проблему, несмотря на чины и регалии собеседника. В этот момент его глаза излучали огонь, и он мог убедить оппонента в своей правоте. Его позиция всегда была взвешенной, основанной на фактах, продуманной, четкой. На первый взгляд он казался молчаливым, неразговорчивым, но стоило «разговорить» его, как не сыщещь более интересного и лучшего собеседника. Он был «ходячей» энциклопедией. В каких только вопросах он не разбирался, не говоря об обычаях, традициях, верованиях казахов. Он мог часами рассказывать о жизни народов Сибири, Дальнего Востока, среди которых он сам жил определённое время, но о войне рассказывал скупо. Он не был скучным человеком. Он мог поддержать любой разговор. Я помню, однажды после международной конференции Халел Аргынбаевич, Манас Кабашевич Козыбаев, Абдеш Ташкенович Толеубаев и гость из Башкирии, известный этнограф, профессор Раиль Гумерович Кузеев были в гостях у одного из коллег. Здесь я впервые услышал, как прекрасно поет Халел-ага. У него был замечательный голос.

Основатель казахской этнографии Халел Аргынбаевич Аргынбаев ушел из жизни в 1998 году. С его именем неизменно ассоциируются становление и основные успехи казахской этнографической науки. Он поднял этнографию в Казахстане на самый высокий уровень и оставил после себя богатое научное наследие. Его монографические исследования «азаты мал шаруашылыы жайында этнографиялы очерк», «Брак и семья казахского народа» и др., более 200 научных статей востребованы и актуальны сегодня. Исходя из этого, вклад Халела Аргынбаевича в изучение этнографии казахского народа заслуживает самого пристального внимания.

–  –  –

АРГЫНБАЕВ ХАЛЕЛ АРГЫНБАЕВИЧ: ГРАЖДАНИН И УЧЕНЫЙ

Творческое наследие Х.А. Аргынбаева – выдающийся вклад в этнографическую науку Казахстана. Начало его деятельности, начиная с 1954-х годов аспирантуры под руководством И.В.Захаровой, пришлось на середину 1950-х годов, когда произошла заметная активизация этнографических изысканий в Казахстане. Это было обосновано решением АН СССР о подготовке «Историко-этнографического Атласа Средней Азии и Казахстана». Координирующим центром был Институт этнографии СССР в г. Москве. Для выполнения данной цели был необходим кадровый состав специалистов, так как этнография казахского народа в научном отношении оставалась неисследованной и представляла собой широкое поле деятельности. Х.А. Аргынбаев в числе других молодых исследователей: Е. Масанова, И.В. Захаровой, М.С. Муканова, В.В. Вострова, Р.Д.Ходжаевой осуществили прежде всего сбор полевых материалов в солидном объеме на протяженной территории республики. Следует отметить, что помимо разных бытовых трудностей, в то время сложными были транспортные условия при проведении командировок: этнографы того времени ездили лишь на попутных машинах.

Х.А. Аргынбаев и другие сотрудники отдела этнографии на основе собранного материала подготовили в 1953 году ряд статей, а также разделы по материальной и духовной культуре, хозяйству, жилищу казахов для обобщающего труда «Историко-этнографический Атлас Средней Азии и Казахстана».

Это было время, когда этническая культура во всем своем специфическом своеобразии еще функционировала в традиционном быту в достаточно полной мере. Будучи пытливым и добросовестным исследователем Х. А. Аргынбаев вдумчиво и скрупулезно собирал ценные полевые материалы, значение которых трудно переоценить в силу их достоверности, носящих буквально документальный характер. Халел Аргынбаевич, прекрасно владея русским, казахским языком и практически сам являясь носителем традиционной культуры, пребывал в гуще народной жизни, наблюдая и фиксируя обычаи и обряды, зачастую не как наблюдатель, а как участник в их проведении.

Отчасти благодаря такому обстоятельству, а также из-за подлинного интереса к казахской культуре и страстью к исследовательской деятельности, Х.А. Аргынбаеву удалось изучить крупные этнографические проблемы: «Историко-культурные связи русского и казахского народов и их влияние на материальную культуру казахов во второй половине XIX — начале XX веков»; «Обычаи и обряды, связанные со скотоводством» (1980); «Животноводство»; «Кочевое скотоводство казахов»;

«Народная практика ското-лечения»; «Семья и брак у казахов» (1973), «Народные знания». Важно подчеркнуть, что молодой талантливый исследователь легко мог мыслить категориями и образами, свойственными для традиционного мышления. Именно эти качества и определяют фундаментальность его последующих монографий и статей, в которых каждое слово выверено и четко обосновано, а выводы и обобщения характеризуются той редкой логикой, обоснованностью и правдивостью, придавшим его трудам монументальный научный характер.

По проблеме «Историко-культурные связи русского и казахского народов и их влияние на материальную культуру казахов во второй половине XIX — начале XX веков» Х.А. Аргынбаев успешно защитил кандидатскую диссертацию в 1960 г. в Москве. В данной работе изучены и проанализированы история заселения русскими Восточного Казахстана, этнический состав населения по данным переписи 1926 г., а также прогрессивные изменения в хозяйстве и быту казахов во 2-й половине XІX – начале ХХ веков. Х.А. Аргынбаев рассмотрел развитие продуктивного сенокошения (с использование косы – шалы), стационарного домостроения на зимовках (ыстау), появление колесных плугов (сабан), усовершенствование средств передвижения.

Автор, исследуя народное зодчество, обращает внимание на то, что уже в середине XІX века активизировалось строительство деревянных домов, повлекших возникновение трехкамерных бревенчатых домов и поселков с уличной планировкой. В диссертационном исследовании, а также в последующих статьях на данную тему, ученый определяет причины появлений новых веяний и их последствий, наметившихся в казахском социуме после историко-культурного «перелома» 1830-50-х гг.: процесса оседания казахских кочевников, разложение натурального хозяйства и переход к полукочевому-полуоседлому образу жизни.

Своего рода событием в этнографической науке Казахстана стала публикация монографии Халела Аргынбаевича «Брак и семья казахского народа» (1976), подготовленной на основе многолетних экспедиционных исследований и архивно-библиографической работы. В данном капитальном труде автор исследовал формы семьи, отцовское право и право наследования, воспитание детей, вопросы экзогамии при заключении брака, сватовство, размеры калыма и многие другие вопросы. Особую ценность представляет изучение обычаев и обрядов, занимающих важное место в семейных взаимоотношениях. Исследования всех обозначенных проблем и вопросов, отличающиеся теоретикометодологической основательностью, характеризуются научной глубиной, скрупулезной достоверностью изложенных фактов. На основе монографии была успешно защищена докторская диссертация.

Принято участие им также в коллективных монографиях: «Казахи» (1995) – историкоэтнографическое исследование, в котором освещены важные вопросы, такие как этногенез и этническая история, хозяйство, материальная и духовная культуры казахского народа, а также в коллективной монографии «Традиционная культура жизнеобеспечения казахов. Очерки теории и истории» (1998).

Халел Аргынбаевич, будучи доктором исторических наук, в 1976 г. стал заведующим отдела этнографии вплоть до 1989 года. За этот период сотрудники отдела под началом этого видного ученого, шедро делившегося своим знанием и опытом, явно активизировались. Это время было отмечено заметными научно-теоретическими публикациями, проведением ежегодных полевых экспедиций, организацией республиканских и международных конференций. Х.А. Аргынбаев постоянно будировал сотрудников, вызывая интерес к этнографии казахов, обозначая перспективные направления исследовательской мысли.

Ученый, обладая мощным научно-интеллектуальным потенциалом, отличался удивительной честностью и принципиальностьью. Под его руководством сотрудниками отдела был собран уникальный полевой материал (рукописи, рисунки, фотографии, чертежи), дополнивший информационный рукописный фонд отдела по этническим процессам и культуре казахов.

Его суждения были всегда вдумчивы, обоснованы и последовательны. Железная логика присутствовала во всем: в поступках и действиях, а также в словах, будь это похвала или укор, нарекания. Более всего ценил Х.А. Аргынбаев в людях трудолюбие, ответственность, честность, каким был сам.

Вместе с этим у Х.А. Аргынбаева часто глаза наполнялись внутренней иронией. Обладая чувством юмора, Халел Аргынбаевич всегда реагировал на создавшуяся комическую ситуацию весьма живо, но корректно и сдержанно. Его военная выправка, немногословность, серъезность высказываний, ответственное отношение к слову, как к написанному, так и к высказанному, оставили в памяти у сотрудников впечатление как о человеке – глыбе с высоким научным горизонтом, удивительной сдержанностью чувств и строгой дисциплиной мышления.

В заключение хочется вновь подчеркнуть значение его научного наследия. Каждая из его монографий – своего рода научное явление в этнографической науке. В принципе любой его тезис – научно-информационный кладезь и посыл для целых исследовательских направлений и для современников, и будущего поколения ученых. Его опубликованные труды, отличающиеся высокой степенью научного обобщения, глубиной анализа, правдивостью, обусловленной чрезвычайной добросовестностью ученого, могут не раз интерпретироваться и заново переосмысливаться сообразно новейшей методологии и новым дополнительным данным будущим поколением специалистов. В целом творческое наследие Халела Аргынбаевича Аргынбаева трудно переоценить, оно представляется фундаментальным и уникальным, имеющим важное значение не только для гуманитарной науки, но и для всего нашего отечества.

–  –  –

СТАЗ АМАНАТЫ

Халел Арынбаевты е алаш сырттай білгенім студент кезімде 1973 жылы кктемі ой деймін.

«аза халындаы семья мен неке» - деген монографиясы баспадан шыты. Кітапты сатып алып оыан кезімде, кейін бл кісіге шкірт болам деп ойлаан жо едім. 1976 жылы Мдениет министрлігіне арасты ескерткіштерді орау жне алпына келтіру бірлестігінде (кейінгі «Казпроектреставрация») істеп жріп «ожа Ахмет Ясауи сулет имаратыны тарихнамасы» деген клемді маала жазып, КазГУ-ді тарих факультетіні, азастан тарихы кафедрасыны мегерушісі Скен Кенжебаева крсетіп едім, ол кісі бл ты таырып екен, жариялайы, біра ылым Академиясындаы Халел Арынбаевтан пікір алып кел деді.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 31 |
 

Похожие работы:

«36 C Генеральная конференция 36-я сессия, Париж 2011 г. 36 C/52 25 июля 2011 г. Оригинал: английский Пункт 5.11 предварительной повестки дня Доклад Генерального директора о мероприятиях ЮНЕСКО по реализации итогов Встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВИО) и будущие меры по достижению целей ВВИО к 2015 г. АННОТАЦИЯ Источник: Решение 186 ЕХ/6 (IV). История вопроса: В соответствии с решением 186 ЕХ/6 (IV) на рассмотрение Генеральной конференции представляется настоящий...»

«Анализ Владимир Орлов ЕСТЬ ЛИ БУДЩЕЕ У ДНЯО. ЗАМЕТКИ В ПРЕДДВЕРИИ ОБЗОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2015 Г. 27 апреля 2015 г. начнет свою работу очередная Обзорная конференция (ОК) по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), девятая по счету с момента вступления ДНЯО в действие в 1970 г. и четвертая после его бессрочного продления в 1995 г. Мне довелось участвовать и в эпохальной конференции 1995 г., в ходе которой ДНЯО столь элегантно, без голосования и практически...»

«АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНСТИТУТ ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ИСТОРИЯ РОССИИ И ТАТАРСТАНА: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Сборник статей итоговой научно-практической конференции (г. Казань, 24–25 июня 2012 г.) Казань–20 УДК 94 (47) ББК 63.3 (2) И 90 Рекомендовано к изданию Ученым советом Института Татарской энциклопедии АН РТ Редакционная коллегия: докт. ист. наук, проф. Р.М. Валеев; докт. ист. наук, проф. Р.В. Шайдуллин; канд. ист. наук, доц. М.З. Хабибуллин История...»

«Всемирная Метеорологическая Организация Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Пресс-релиз Погода • Климат • Вода Для использования средствами массовой информации Не является официальным документом № 13/2015 ЗАПРЕТ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ до среды, 25 ноября, 10.00 СГВ ВМО: 2015 год, по всей вероятности, станет самым теплым годом за историю наблюдений, а период 2011-2015 гг. — самым теплым пятилетним периодом Изменение климата превысило символические пороговые значения и...»

«Национальный исследовательский Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского Экономический факультет Философский факультет Институт истории и международных отношений, Институт рисков Институт филологии и журналистики Институт искусств Юридический факультет Факультет психолого-педагогического и специального образования Социологический факультет Факультет психологии Факультет иностранных языков и лингводидактики Институт физической культуры и спорта Сборник материалов III...»

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВО И ЭТНОПОЛИТИКА Материалы Седьмой Международной научно-практической Интернет-конференции 1 мая — 1 июня 2014 г. Под научной редакцией доктора политических наук Л. В. Савинова НОВОСИБИРСК 2015 ББК 66.3(0),5я431 О-285 Издается в соответствии с планом...»

«1. Радюкова Я.Ю., Смолина Е.Э. Эволюция монополий в России // Ученые записки ТРО ВЭОР Спецвыпуск / Издательство ТГУ им. Г.Р. Державина. Тамбов, 2002.2. Радюкова Я.Ю., Смолина Е.Э. Капиталистические монополии в России историческая справка 1915 года // Ученые записки ТРО ВЭОР Т.6, Вып. 2. – Издательство ТГУ им. Г.Р. Державина. Тамбов, 2002.3. Радюкова Я.Ю. Совершенствование методов государственного регулирования монополистической деятельности в России // Сборник научных трудов кафедры...»

«Анализ Владимир Орлов ЕСТЬ ЛИ БУДЩЕЕ У ДНЯО. ЗАМЕТКИ В ПРЕДДВЕРИИ ОБЗОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2015 Г. 27 апреля 2015 г. начнет свою работу очередная Обзорная конференция (ОК) по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), девятая по счету с момента вступления ДНЯО в действие в 1970 г. и четвертая после его бессрочного продления в 1995 г. Мне довелось участвовать и в эпохальной конференции 1995 г., в ходе которой ДНЯО столь элегантно, без голосования и практически...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ПГУ) Педагогический институт им. В. Г. Белинского Историко-филологический факультет Направление «Иностранные языки» Гуманитарный учебно-методический и научно-издательский центр Пензенского государственного университета II Авдеевские чтения Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, посвящнной...»

«ИДЕИ А.А. ИНОСТРАНЦЕВА В ГЕОЛОГИИ И АРХЕОЛОГИИ. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ Санкт-Петербург Россия ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПАЛЕОНТОЛОГО-СТРАТИТРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ КАФЕДРЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБЩЕСТВО ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ посвященная памяти члена-корреспондента Петербургской Академии Наук, основателя кафедры...»

«T.G. Shevchenko Pridnestrovian State University Scientic and Research Laboratory «Nasledie» Pridnestrovian Branch of the Russian Academy of Natural Sciences THE GREAT PATRIOTIC WAR OF 1941–1945 IN THE HISTORICAL MEMORY OF PRIDNESTROVIE Tiraspol, Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко Научно-исследовательская лаборатория «Наследие» Приднестровское отделение Российской академии естественных наук ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 гг. В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ...»

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ РЕКЛАМА И PR В РОССИИ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Материалы XII Всероссийской научно-практической конференции 12 февраля 2015 года Рекомендовано к публикации редакционно-издательским советом СПбГУП Санкт-Петербург ББК 65.9(2)421 Р36 Научные редакторы: Н. В. Гришанин, заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью СПбГУП, кандидат культурологии; М. В. Лукьянчикова, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью...»

«ЦЕРКОВЬ БОГОСЛОВИЕ ИСТОРИЯ Материалы III Международной научно-богословской конференции (Екатеринбург, 6–7 февраля 2015 г.) Екатеринбургская митрополия Православная религиозная организация — учреждение высшего профессионального религиозного образования Русской Православной Церкви «Екатеринбургская духовная семинария» Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина Институт гуманитарных наук и искусств Лаборатория археографических исследований ЦЕРКОВЬ БОГОСЛОВИЕ...»

«30-летие с момента открытия для посетителей первых залов ГатчинскоГо дворца, отреставрированных после второй мировой войны Комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» 30-летие с момента открытия для посетителей первых залов ГатчинскоГо дворца, отреставрированных после второй мировой войны Материалы научной конференции 14 мая Гатчина Оргкомитет конференции: В. Ю. Панкратов Е. В. Минкина С. А. Астаховская...»

«Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук Петрозаводский государственный университет МАТЕРИАЛЫ научной конференции «Бубриховские чтения: гуманитарные науки на Европейском Севере» Петрозаводск 1-2 октября 2015 г.Редколлегия: Н. Г. Зайцева, Е. В. Захарова, И. Ю. Винокурова, О. П. Илюха, С. И. Кочкуркина, И. И. Муллонен, Е. Г. Сойни Рецензенты: д.ф.н. А. В. Пигин, к.ф.н. Т. В. Пашкова Материалы научной конференции «Бубриховские чтения: гуманитарные...»

«ДЕВЯТЫЕ ЯМБУРГСКИЕ ЧТЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ Санкт-Петербург АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА» КИНГИСЕППСКИЙ ФИЛИАЛ ДЕВЯТЫЕ ЯМБУРГСКИЕ ЧТЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ г....»

«Национальный заповедник «Херсонес Таврический» III Международный Нумизматический Симпозиум «ПриPONTийский меняла: деньги местного рынка» Севастополь, Национальный заповедник «Херсонес Таврический» 29 августа 2 сентября 2014 г. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ Севастополь «ПриPONTийский меняла: деньги местного рынка» // Тезисы докладов и сообщений III Международного Нумизматического Симпозиума (Севастополь 29.08. – 2.09. 2014) Издаются по решению Ученого Совета заповедника «Херсонес Таврический»...»

«1. Цели освоения дисциплины Целями освоения дисциплины «Искусство театра» является освоение студентами истории, основных закономерностей и форм становления и развития театрального искусства.Задачами освоения дисциплины «Искусство театра» являются: Овладение представлениями о происхождении театра, историческом развитии театральных форм, взаимоотношениях театра с различными видами искусств. Знакомство с основными эстетическими, этическими и воспитательными идеями театра, основными его...»

«Обязательный экземпляр документов Архангельской области. Новые поступления октябрь декабрь 2013 года ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ ТЕХНИКА СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. СОЦИОЛОГИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ЭКОНОМИКА ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. 10 Сборники законодательных актов региональных органов власти и управления КУЛЬТУРА. НАУКА ОБРАЗОВАНИЕ ИСКУССТВО ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ....»

«Научно исследовательский институт истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета Денисов Д. Н., Моргунов К. А. ЕВРЕИ В ОРЕНБУРГСКОМ КРАЕ: РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА Оренбург – 201 Денисов Д. Н., Моргунов К. А. ЕВРЕИ В ОРЕНБУРГСКОМ КРАЕ: РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА УДК 323.1:3 ББК 63.521(=611.215)(2Рос 4Оре) Д3 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Правительством Оренбургской области научного проекта № 15 11 56002 а(р). Д33 Денисов Д. Н., Моргунов К. А. Евреи в...» 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.